INTERNATIONAL EXCHANGES: Modern art and St Ives 1915–1965 │ Tate St Ives → 28 September 2014

de-chassey02

Nicolas de Staël, COIN D’ATELIER FOND BLEU, 1955

de-chassey01

Pītr Laňn, GĀDNLĪVZ, 1955

Inṭnašnl Xčenjz: Modn Āt n St. Îvz 1915–1965 xplorz ɖ wîdr našnl n inṭnašnl contxts ẇč šêpt āt in St Îvz in ɖ 1940z, 50z n 60z. Az pāt v a siriz v xibišnz xplorñ ɖ histriz n leġsiz v āt in St. Îvz līdñ p t ɖ ôpnñ v ɖ ny dsplêgaḷriz in 2016, ɖ xibišn pzišnz St. Îvz āt wɖn wîdr isʈetc cnsrnz n brwdr criticl pspctvz ɖn ɖ mr fmiłr îdiyz v landscep n plês ɖt šêp âr vy v ɖ ātists’ coḷni.

Ɖ xibišn wl šo hâ ɖ āt v pôstwor St. Îvz dru upn tu tṛjectriz v modn āt: wn ɖ ytopı̣n îdiylz v cnstructivizm fṛm Mosco in ɖ 1910z ʈru Brlin n Paris btwn ɖ worz; n ɖ uɖr a tṛdišn v craft n ɖ hand-md ɖt ynîts ɖ cāvñz v Brancūzi n ɖ sramics v Brṇd Līč n uɖrz. Mêjr wrcs bî Pītr Laňn, Patric Heṛn n uɖrz wl olso b sīn alñsd ɖt v ɖer cntmprriz fṛm elsẇr in Yṛp, Nwʈ America n bynd t pzišn ɖer āt wɖn wîdr fwml, tecnicl n fiḷsoficl dbets.

Ɖ xibišn wl includ significnt lounz fṛm public n prîvt c̣lẋnz in ɖ YC n abrwd. In riivalyetñ ptklr daylogz btwn ɖz ci Britiš moḍnists n ɖer cntmprriz in Yṛp, Nwʈ America n Jpan, ɖ em z nt t dsrigād ɖ comnli held impwtns v ɖ lcešn n ātistc netwrc v St. Îvz, bt t sičuet ātists’ ingejmnt wɖ ɖt plês wɖn wîdr, glôbl ātistc n isʈetc cnsrnz.”

http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-st-ives/exhibition/international-exchanges-modern-art-and-st-ives-1915-1965

http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/abstraction-sans-frontieres

10/05/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.