JOHN DEVANE: ECHOES │ Lanchester Gallery, Coventry → 20 December 2014

“Jon Dvên z a fiğṛtv pêntr hu hz xibitd wîdli sns grajuetñ fṛm ɖ Royl Colij v Āt. H wz a fîṇlist in ɖ 2013 BP Pwtriṭwōd n xibitd in ɖ 1995 BP Pwtriṭwōd. H z cuṛntli Hed v ɖ Dpātmnt v Dzîn n Vižl Āts at Covntri Scūl v Āt n Dzîn, Covntri Ynivrṣti.

Jon Dvên’z rīsnt pêntñz r comṗzit hîbrid imijz, ẇč hv bn culd fṛm a nmbr v dispṛt swsz. Dvên fôc̣sz on pêntñ az a fwm v dscrìt āt practis olbiit in ɖ contxt v a culčr incrisñli undrstd ʈru ɖ mīdietñ prizm v digitl tecnoḷji. Ɖ rīsnt picčrz cmbîn prîṃri swsṃtirı̣l wɖ aproprietd n mīdietd swsṃtirı̣l.

It z smʈñ v a clīšé in ɖ êj v riaḷtīteḷvižn t twc abt ɖ blŕñ v riaḷti n fiẋn, bt Dvên’z pêntñz r vri mč abt ɖt fluiḍti ɖt xists (īvn f mmnteṛli) btwn fiẋn n ẇt mt b cwld riaḷti. Sm v ɖ figrpêntñz cn b sed t b pwtrits in ɖ cnvnṣ̌nl sens, ẇlst uɖrz r inspîrd bî ɖ filmz v Dêvid Linč, Alfrid Hičcoc n Pītr Grīṇwe. Sm v ɖ pêntñz cmbîn a nmbr v pýnts v dpāčr n ɖr z a dlibṛt blŕñ – bʈ litṛli n tecnicli – in trmz v ẇt ɖ picčrz r acčli abt. Ɖ rlešnšp wɖ film z smtmz oblīc rɖr ɖn litṛl n inverı̣bli it z ɖ memri v a ptklr film n phps its tîtl ẇč pṛvîdz ɖ caṭlist fr aẋn. In ɖs rspct, ɖ pêntñz r vižl ecoz v bʈ riyl n rmmbrd wrldz.”

The Balconies. 300 x 224 cm
The Balconies. 300 x 224 cm

ĀTIST’S WEBSAIT


BBC – YR PÊNTÑZ


Jūli Čêmḅlin, COVNTRI TEḶGRAF 10 Dsmbr 2014

ABOUT

04/04/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.