LADYBIRD BY DESIGN │ De La Warr Pavilion, Bexhill on Sea → 10 May 2015

“Fr wn hundṛd yirz, Lêdībrd bcs hv dlîtd čildṛn, ɖer pẹṛnts, grandpẹṛnts n tīčrz alîc, têcñ rīdrz on a jrni v dscuvri n inlîtnmnt. Afwḍbl n axeṣbl, Lêdībrd bcs hold a significnt n afẋṇt plês in ɖ c̣lectv sîci v ɖ nêšn, cunjrñ p, ʈru ritn wrd n iḷstrešn, lîf in Britn in mr iṇsnt tîmz.

Ɖ D’La Wor Pviłn z dspleyñ ovr 200 orijinl iḷstrešnz ɖt cuvr a ṣlẋn v Lêdībrd bcs fṛm ɖ lêt 1950z t ŕli 1970z. Fôc̣sñ on ɖoz bcs ẇč rflctd ɖ wrld in ẇč ɖ rīdr livd, ɖ xibišn fīčrz ṣlẋnz fṛm ɖ Ppl At Wrc siriz, Šopñ Wɖ Muɖr, ɖ Sayns n Nêčr siriz az wel az ɖ Wel Luvd Têlz n Ci Wrdz siriz.

Ɖ sxes v Lêdībrd wz az mč dy t clevr fwmat n cmpelñ dzîn, az it wz ɖ qoḷti v ɖ raitñ, prizntñ a pwtrit v ɖ tîm ʈru ɖ ys v sṗsificli cmišnd iḷstrešn. Unpaṛleld in ɖer prfctli obzrvd atnšn t dītêl n ynīc sens v plês, Lêdībrd’z fl-culr, fl-pêj iḷstrešnz wr ofn crietd bî wel-nôn iḷstretrz sč az Čālz Tuniclif (Ẇt T Lc Fr tîtlz, siriz 536), Hari Wñfīld (Šopñ wɖ Muɖr, siriz 563, n Ci Wrdz, siriz 641), Mātin Êčisn (Ci Wrdz tîtlz), Eric Wintr n Robt Lumli (Wel-luvd Têlz, siriz 606d), Jon Beri (Ppl at Wrc, siriz 606b) n Robt Êtn (Grt Invnšnz n Ɖ Stwri v Ŷl, siriz 601).

Ɖs xibišn têcs its tîtl fṛm ɖ ny bc Lêdībrd bî Dzîn, ritn bî Pṛfesr v Iḷstrešn n Dīn v ɖ Scūl v Dzîn at ɖ Lundn Colij v Cmynicešn, Loṛns Zīgn. Ɖ bc publišz on 5 Māč 2015 n wl pwtre a ynīc slîs v Britn’z sošl n dzîn histri, az sīn ʈru ɖ îz v Lêdībrd. Pṛfesr Zīgn hz bn clôsli involvd in kretñ ɖ xibišn ɖt hz bn inspîrd bî Lêdībrd bî Dzîn.”

GAḶRI WEBSAIT


JON CENI • DUGḶS CĪN


ẆT ĐE SE

Caṛlîn Lôbrij, BBC, 6 Māč
Nīl Benit, DIJITL ĀTS, 25 Jaňri 2015
Linda Relf-Nait, Đ DRUM, 23 Jaňri 2015
Đ TEḶGRAF, 21 Jaňri 2015
Caʈrin Hyz, Đ GĀDỊN, 16 Jaňri 2015
Emili Gozlñ, IT’S NÎS ĐT, 5 Jaňri 2015
Sẹra Dêẉd, Đ DZÎN WĪC, 17 Dsmbr 2014
GRAFIC, 12 Dsmbr 2014


01/04/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.