EMA │ Jen Ostn │ Volym II


ĆAPTRZ

123456789
101112131415161718

Volym IVolume III

___

E

ma n Harịt hd bn wōcñ tgɖr wn mornñ, n, in Ema’z opińn, hd bn tōcñ inuf v Mr. Eltn fr ɖt de. Ś cd nt ʈnc ɖt Harịt’s solis or hr ǒn sinz rqîrd mor; n ś wz ɖrfr industrịsli gtñ rid v ɖ subjict az ɖe rtrnd;—bt it brst ǎt agn ẃn ś ʈt ś hd s’xidd, n aftr spīcñ sm tîm v ẃt ɖ pur mst sufr in wintr, n rsivñ no uɖr ansr ɖn a vri plentiv—“Mr. Eltn z so gd t ɖ pur!” ś faund smʈñ els mst b dn.

Ɖe wr jst aproćñ ɖ hǎs ẃr livd Msz. n Mis Bêts. Ś dtrmind t cōl upn ɖm n sīc sefti in numbrz. Ɖr wz olwz sfiśnt rīzn fr sć an atnśn; Msz. n Mis Bêts luvd t b cōld on, n ś ń ś wz cnsidrd bî ɖ vri fy hu prizymd evr t si imṗfx́n in hr, az rɖr neglijnt in ɖt rspct, n az nt cntribytñ ẃt ś òt t ɖ stoc v ɖer scanti cumf̣ts.

Ś hd hd mni a hint fṛm Mr. Naitli n sm fṛm hr ǒn hart, az t hr dfiśnsi—bt nn wr īql t cǎnṭact ɖ psweźn v its biyñ vri dis’griybl,—a west v tîm—tîrsm wimin—n ol ɖ horr v biyñ in denjr v fōlñ in wɖ ɖ secnd-ret n ʈrd-ret v Hîḅri, hu wr cōlñ on ɖm fr evr, n ɖrfr ś sldm wnt nir ɖm. Bt nǎ ś md ɖ sudn reẓluśn v nt pasñ ɖer dor wɖt gwñ in—obzrvñ, az ś pṛpozd it t Harịt, ɖt, az wel az ś cd calklet, ɖe wr jst nǎ qt sef fṛm eni letr fṛm Jen Ferfax.

Ɖ hǎs b’loñd t ppl in biznis. Msz. n Mis Bêts okpaid ɖ drw̃rūm flor; n ɖr, in ɖ vri modṛt-sîzd apartmnt, ẃć wz evrʈñ t ɖm, ɖ vizitrz wr most corɉli n īvn gretf̣li welcmd; ɖ qayt nīt old ledi, hu wɖ hr nitñ wz sītd in ɖ wormist cornr, wontñ īvn t gv p hr ples t Mis Wŭdhǎs, n hr mor activ, tōcñ dōtr, olmst redi t oṿpǎr ɖm wɖ cer n cîndnis, ʈancs fr ɖer vizit, s’liṣtyd fr ɖer śuz, añśs inqîriz aftr Mr. Wŭdhǎs’z hlʈ, ćirfl cḿṇceśnz abt hr muɖr’z, n swītcec fṛm ɖ būfe—“Msz. Coul hd jst bn ɖr, jst cōld in fr ten minits, n hd bn so gd az t sit an aur wɖ ɖm, n ś hd tecn a pìs v cec n bn so cînd az t se ś lîct it vri mć; n, ɖrfr, ś hopt Mis Wŭdhǎs n Mis Smiʈ wd d ɖm ɖ fevr t īt a pìs tù.”

Ɖ mnśn v ɖ Coulz wz śr t b foloud bî ɖt v Mr. Eltn. Ɖr wz intiṃsi btwn ɖm, n Mr. Coul hd hŕd fṛm Mr. Eltn sins hiz gwñ awe. Ema ń ẃt wz cmñ; ɖe mst hv ɖ letr ovr agn, n setl hǎ loñ h hd bn gn, n hǎ mć h wz ingejd in cumṗni, n ẃt a feṿrit h wz ẃrvr h wnt, n hǎ fl ɖ Mastr v ɖ Seriṃniz’ bōl hd bn; n ś wnt ʈru it vri wel, wɖ ol ɖ inṭrest n ol ɖ comndeśn ɖt cd b reqzit, n olwz ptñ fwd t privnt Harịt’s biyñ oblîjd t se a wrd.

Ɖs ś hd bn priperd fr ẃn ś entrd ɖ hǎs; bt mnt, hvñ wns tōct him hansmli ovr, t b no farɖr inc̣modd bî eni trublsm topic, n t wondr at larj amñst ol ɖ Mistṛsz n Misz v Hîḅri, n ɖer card-partiz. Ś hd nt bn priperd t hv Jen Ferfax s’xid Mr. Eltn; bt h wz acć̣li hurid of bî Mis Bêts, ś jumt awe fṛm him at last abrupli t ɖ Coulz, t uśr in a letr fṛm hr nīs.

“Ǒ! yes—Mr. Eltn, I unḍstand—srtnli az t dansñ—Msz. Coul wz telñ m ɖt dansñ at ɖ rūmz at Baʈ wz—Msz. Coul wz so cînd az t sit sm tîm wɖ s, tōcñ v Jen; fr az sn az ś cem in, ś bgan inqîrñ aftr hr, Jen z so vri gret a feṿrit ɖr. Ẃnvr ś z wɖ s, Msz. Coul dz nt nǒ hǎ t śo hr cîndnis inuf; n I mst se ɖt Jen dzrvz it az mć az enbdi cn. N so ś bgan inqîrñ aftr hr d’recli, seyñ, ‘I nǒ y canot hv hŕd fṛm Jen lêtli, bcz it z nt hr tîm fr raitñ;’ n ẃn I imīɉtli sd, ‘Bt indd w hv, w hd a letr ɖs vri mornñ,’ I d nt nǒ ɖt I evr sw enbdi mor s’prîzd. ‘Hv y, upn yr onr?’ sd ś; ‘wel, ɖt z qt unixpctd. D let m hír ẃt ś sz.’”

Ema’z p’lîtnis wz at hand d’recli, t se, wɖ smîlñ inṭrest—

“Hv y hŕd fṛm Mis Ferfax so lêtli? I am xtrimli hapi. I hop ś z wel?”

“Ʈanc y. Y r so cînd!” rplaid ɖ haṗli dsivd ānt, ẃl īgrli huntñ fr ɖ letr.—“Ǒ! hir it z. I wz śr it cd nt b far of; bt I hd pt mî huzif upn it, y si, wɖt biyñ awer, n so it wz qt hid, bt I hd it in mî hand so vri lêtli ɖt I wz olmst śr it mst b on ɖ tebl. I wz rīdñ it t Msz. Coul, n sins ś wnt awe, I wz rīdñ it agn t mî muɖr, fr it z sć a pleźr t hr—a letr fṛm Jen—ɖt ś cn nvr hír it ofn inuf; so I ń it cd nt b far of, n hir it z, onli jst undr mî huzif—n sins y r so cînd az t wś t hír ẃt ś sz;—bt, frst v ol, I riyli mst, in justis t Jen, apoḷjîz fr hr raitñ so śort a letr—onli tū pejz y si—hardli tū—n in jenṛl ś filz ɖ hol pepr n crosz haf. Mî muɖr ofn wundrz ɖt I cn mc it ǎt so wel. Ś ofn sz, ẃn ɖ letr z frst opnd, ‘Wel, Heti, nǎ I ʈnc y wl b pt t it t mc ǎt ol ɖt ćecrwrc’—d’nt y, mām?—N ɖen I tel hr, I am śr ś wd cntrîv t mc it ǎt hrslf, f ś hd nbdi t d it fr hr—evri wrd v it—I am śr ś wd pōr ovr it tl ś hd md ǎt evri wrd. N, indd, ɖo mî muɖr’z îz r nt so gd az ɖe wr, ś cn si amezñli wel stl, ʈanc God! wɖ ɖ hlp v specṭclz. It z sć a blesñ! Mî muɖr’z r riyli vri gd indd. Jen ofn sz, ẃn ś z hir, ‘I am śr, granṃmā, y mst hv hd vri stroñ îz t si az y d—n so mć fîn wrc az y hv dn tù!—I onli wś mî îz me last m az wel.’”

Ol ɖs spocn xtrimli fast oblîjd Mis Bêts t stop fr breʈ; n Ema sd smʈñ vri sivl abt ɖ x’ḷns v Mis Ferfax’z handraitñ.

“Y r xtrimli cînd,” rplaid Mis Bêts, hîli graṭfaid; “y hu r sć a juj, n rait so bytifli yrslf. I am śr ɖr z nbdi’z prêz ɖt cd gv s so mć pleźr az Mis Wŭdhǎs’z. Mî muɖr dz nt hír; ś z a litl def y nǒ. Mām,” adresñ hr, “d y hír ẃt Mis Wŭdhǎs z so oblîjñ t se abt Jen’z handraitñ?”

N Ema hd ɖ advantij v hírñ hr ǒn sili complimnt rpitd twîs ovr bfr ɖ gd old ledi cd comprihnd it. Ś wz ponḍrñ, in ɖ mnẃl, upn ɖ posbiḷti, wɖt sīmñ vri rūd, v mcñ hr iscep fṛm Jen Ferfax’z letr, n hd olmst rzolvd on huriyñ awe d’recli undr sm slît xks, ẃn Mis Bêts trnd t hr agn n sizd hr atnśn.

“Mî muɖr’z defnis z vri trîf̣lñ y si—jst nʈñ at ol. Bî onli rezñ mî vôs, n seyñ enʈñ tū or ʈri tîmz ovr, ś z śr t hír; bt ɖen ś z yst t mî vôs. Bt it z vri rmarcbl ɖt ś śd olwz hír Jen betr ɖn ś dz m. Jen spīcs so dstñt! Hvr, ś wl nt fînd hr granṃmā at ol defr ɖn ś wz tū yirz ago; ẃć z seyñ a gret dīl at mî muɖr’z tîm v lîf—n it riyli z fl tū yirz, y nǒ, sins ś wz hir. W nvr wr so loñ wɖt siyñ hr bfr, n az I wz telñ Msz. Coul, w śl hardli nǒ hǎ t mc inuf v hr nǎ.”

“R y xpctñ Mis Ferfax hir sn?”

“Ǒ yes; nxt wīc.”

“Indd!—ɖt mst b a vri gret pleźr.”

“Ʈanc y. Y r vri cînd. Yes, nxt wīc. Evrbdi z so s’prîzd; n evrbdi sz ɖ sem oblîjñ ʈñz. I am śr ś wl b az hapi t si hr frendz at Hîḅri, az ɖe cn b t si hr. Yes, Frîde or Saṭde; ś canot se ẃć, bcz Crnl Cambl wl b wontñ ɖ carij himslf wn v ɖoz dez. So vri gd v ɖm t snd hr ɖ hol we! Bt ɖe olwz d, y nǒ. Ǒ yes, Frîde or Saṭde nxt. Ɖt z ẃt ś raits abt. Ɖt z ɖ rīzn v hr raitñ ǎt v rūl, az w cōl it; fr, in ɖ comn cors, w śd nt hv hŕd fṛm hr bfr nxt Tyzde or Wenzde.”

“Yes, so I imajind. I wz afreid ɖr cd b litl ćans v mî hírñ enʈñ v Mis Ferfax tde.”

“So oblîjñ v y! No, w śd nt hv hŕd, f it hd nt bn fr ɖs ptiklr srcmstans, v hr biyñ t cm hir so sn. Mî muɖr z so dlîtd!—fr ś z t b ʈri munʈs wɖ s at līst. Ʈri munʈs, ś sz so, poztivli, az I am gwñ t hv ɖ pleźr v rīdñ t y. Ɖ ces z, y si, ɖt ɖ Camblz r gwñ t Îrḷnd. Msz. Dixon hz pswedd hr faɖr n muɖr t cm ovr n si hr d’recli. Ɖe hd nt intndd t g ovr tl ɖ sumr, bt ś z so impeśnt t si ɖm agn—fr tl ś marid, last Octobr, ś wz nvr awe fṛm ɖm so mć az a wīc, ẃć mst mc it vri strenj t b in difṛnt cñdmz, I wz gwñ t se, bt hvr difṛnt cuntriz, n so ś rout a vri rjnt letr t hr muɖr—or hr faɖr, I dcler I d nt nǒ ẃć it wz, bt w śl si prezntli in Jen’z letr—rout in Mr. Dixon’z nem az wel az hr ǒn, t pres ɖer cmñ ovr d’recli, n ɖe wd gv ɖm ɖ mītñ in Dublin, n tec ɖm bac t ɖer cuntri sīt, Bali-Creg, a bytifl ples, I fansi. Jen hz hŕd a gret dīl v its byti; fṛm Mr. Dixn, I mīn—I d nt nǒ ɖt ś evr hŕd abt it fṛm enbdi els; bt it wz vri naćṛl, y nǒ, ɖt h śd lîc t spīc v hiz ǒn ples ẃl h wz peyñ hiz adresz—n az Jen yst t b vri ofn wōcñ ǎt wɖ ɖm—fr Crnl n Msz. Cambl wr vri ptiklr abt ɖer dōtr’z nt wōcñ ǎt ofn wɖ onli Mr. Dixn, fr ẃć I d nt at ol blem ɖm; v cors ś hŕd evrʈñ h mt b telñ Mis Cambl abt hiz ǒn hom in Îrḷnd; n I ʈnc ś rout s wrd ɖt h hd śoun ɖm sm drw̃z v ɖ ples, vyz ɖt h hd tecn himslf. H z a most emịbl, ćarmñ yuñ man, I b’liv. Jen wz qt loññ t g t Îrḷnd, fṛm hiz acǎnt v ʈñz.”

At ɖs momnt, an injīńs n aṇmetñ sspiśn enṭrñ Ema’z bren wɖ rgard t Jen Ferfax, ɖs ćarmñ Mr. Dixn, n ɖ nt gwñ t Îrḷnd, ś sd, wɖ ɖ insidịs dzîn v farɖr dscuṿri,

“Y mst fīl it vri forćṇt ɖt Mis Ferfax śd b alaud t cm t y at sć a tîm. Cnsiḍrñ ɖ vri ptiklr frendśp btwn hr n Msz. Dixn, y cd hardli hv xpctd hr t b xkzd fṛm acumṗniyñ Crnl n Msz. Cambl.”

“Vri tru, vri tru, indd. Ɖ vri ʈñ ɖt w hv olwz bn rɖr afreid v; fr w śd nt hv lîct t hv hr at sć a distns fṛm s, fr munʈs tgɖr—nt ebl t cm f enʈñ wz t hapn. Bt y si, evrʈñ trnz ǎt fr ɖ bst. Ɖe wont hr (Mr. n Msz. Dixn) xesivli t cm ovr wɖ Crnl n Msz. Cambl; qt dpnd upn it; nʈñ cn b mor cînd or presñ ɖn ɖer jônt invteśn, Jen sz, az y wl hír prezntli; Mr. Dixn dz nt sīm in ɖ līst bcwd in eni atnśn. H z a most ćarmñ yuñ man. Evr sins ɖ srvis h rendrd Jen at Weṃʈ, ẃn ɖe wr ǎt in ɖt parti on ɖ wōtr, n ś, bî ɖ sudn ẃrlñ rnd v smʈñ or uɖr amñ ɖ sêlz, wd hv bn daśt intu ɖ sì at wns, n acć̣li wz ol bt gn, f h hd nt, wɖ ɖ gretist prezns v mînd, còt hold v hr habit— (I cn nvr ʈnc v it wɖt tremḅlñ!)—Bt evr sins w hd ɖ hisṭri v ɖt de, I hv bn so fond v Mr. Dixn!”

“Bt, in spît v ol hr frendz’ rjnsi, n hr ǒn wś v siyñ Îrḷnd, Mis Ferfax prifŕz dvotñ ɖ tîm t y n Msz. Bêts?”

“Yes—intîrli hr ǒn dwñ, intîrli hr ǒn ćôs; n Crnl n Msz. Cambl ʈnc ś dz qt rît, jst ẃt ɖe śd rec̣mnd; n indd ɖe ptiklrli  hr t trî hr netiv er, az ś hz nt bn qt so wel az yźl lêtli.”

“I am cnsrnd t hír v it. I ʈnc ɖe juj wîzli. Bt Msz. Dixn mst b vri mć dis’pôntd. Msz. Dixn, I unḍstand, hz no rmarcbl dgri v prsnl byti; z nt, bî eni mīnz, t b cmperd wɖ Mis Ferfax.”

“Ǒ! no. Y r vri oblîjñ t se sć ʈñz—bt srtnli nt. Ɖr z no cmparisn btwn ɖm. Mis Cambl olwz wz abṣlutli plen—bt xtrimli elignt n emịbl.”

“Yes, ɖt v cors.”

“Jen còt a bad cold, pur ʈñ! so loñ ago az ɖ 7ʈ v Nvmbr, (az I am gwñ t rīd t y,) n hz nvr bn wel sins. A loñ tîm, z nt it, fr a cold t hañ upn hr? Ś nvr mnśnd it bfr, bcz ś wd nt alarm s. Jst lîc hr! so cnsidṛt!—Bt hvr, ś z so far fṛm wel, ɖt hr cînd frendz ɖ Camblz ʈnc ś hd betr cm hom, n trî an er ɖt olwz agriz wɖ hr; n ɖe hv no dǎt ɖt ʈri or for munʈs at Hîḅri wl intîrli kr hr—n it z srtnli a gret dīl betr ɖt ś śd cm hir, ɖn g t Îrḷnd, f ś z unwel. Nbdi cd nrs hr, az w śd d.”

“It apirz t m ɖ most dzîṛbl arenjmnt in ɖ wrld.”

“N so ś z t cm t s nxt Frîde or Saṭde, n ɖ Camblz līv tǎn in ɖer we t Holihed ɖ Munde folowñ—az y wl fînd fṛm Jen’z letr. So sudn!—Y me ges, dir Mis Wŭdhǎs, ẃt a fluri it hz ʈroun m in! F it wz nt fr ɖ drwbac v hr ilnis—bt I am afreid w mst xpct t si hr groun ʈin, n lcñ vri purli. I mst tel y ẃt an unluci ʈñ hapnd t m, az t ɖt. I olwz mc a pônt v rīdñ Jen’z letrz ʈru t mslf frst, bfr I rīd ɖm alǎd t mî muɖr, y nǒ, fr fir v ɖr biyñ enʈñ in ɖm t dstres hr. Jen dzîrd m t d it, so I olwz d: n so I bgan tde wɖ mî yźl cōśn; bt no snr dd I cm t ɖ mnśn v hr biyñ unwel, ɖn I brst ǎt, qt frîtnd, wɖ ‘Bles m! pur Jen z il!’—ẃć mî muɖr, biyñ on ɖ woć, hŕd dstñtli, n wz sadli alarmd at. Hvr, ẃn I réd on, I faund it wz nt nir so bad az I hd fansid at frst; n I mc so lît v it nǎ t hr, ɖt ś dz nt ʈnc mć abt it. Bt I canot imajin hǎ I cd b so of mî gard. F Jen dz nt gt wel sn, w wl cōl in Mr. Peri. Ɖ xpns śl nt b ʈt v; n ɖo h z so libṛl, n so fond v Jen ɖt I der se h wd nt mīn t ćarj enʈñ fr atndns, w cd nt sufr it t b so, y nǒ. H hz a wîf n faṃli t mnten, n z nt t b gvñ awe hiz tîm. Wel, nǎ I hv jst gvn y a hint v ẃt Jen raits abt, w wl trn t hr letr, n I am śr ś tlz hr ǒn stori a gret dīl betr ɖn I cn tel it fr hr.”

“I am afreid w mst b runñ awe,” sd Ema, glansñ at Harịt, n bginñ t rîz—“Mî faɖr wl b xpctñ s. I hd no intnśn, I ʈt I hd no pǎr v steyñ mor ɖn fîv minits, ẃn I frst entrd ɖ hǎs. I mirli cōld, bcz I wd nt pas ɖ dor wɖt inqîrñ aftr Msz. Bêts; bt I hv bn so plezntli dtend! Nǎ, hvr, w mst wś y n Msz. Bêts gd mornñ.”

N nt ol ɖt cd b rjd t dten hr s’xidd. Ś rgend ɖ strīt—hapi in ɖs, ɖt ɖo mć hd bn forst on hr agnst hr wl, ɖo ś hd in fact hŕd ɖ hol substns v Jen Ferfax’z letr, ś hd bn ebl t iscep ɖ letr itslf.

___

J

en Ferfax wz an orfn, ɖ onli ćîld v Msz. Bêts’z yungist dōtr.

Ɖ marij v Lt. Ferfax v ɖ —— rejimnt v inf̣ntri, n Mis Jen Bêts, hd hd its de v fem n pleźr, hop n inṭrest; bt nʈñ nǎ rmend v it, sev ɖ meḷnc̣li rmembṛns v him dayñ in ax́n abrōd—v hiz wido sncñ undr cnsumśn n grīf sn aftwdz—n ɖs grl.

Bî brʈ ś b’loñd t Hîḅri: n ẃn at ʈri yirz old, on luzñ hr muɖr, ś bcem ɖ proṗti, ɖ ćarj, ɖ conṣleśn, ɖ fǎndlñ v hr granmuɖr n ānt, ɖr hd sīmd evri probbiḷti v hr biyñ prṃnntli fixt ɖr; v hr biyñ tòt onli ẃt vri liṃtd mīnz cd cmand, n growñ p wɖ no advantjz v cnx́n or impruvmnt, t b engrafted on ẃt nećr hd gvn hr in a plizñ prsn, gd unḍstandñ, n worm-hartd, wel-mīnñ rleśnz.

Bt ɖ cmpaśṇt fīlñz v a frend v hr faɖr gev a ćenj t hr desṭni. Ɖs wz Crnl Cambl, hu hd vri hîli rgardd Ferfax, az an xḷnt ofisr n most dzrvñ yuñ man; n farɖr, hd bn indétd t him fr sć atnśnz, jrñ a svir campfīvr, az h b’livd hd sevd hiz lîf. Ɖz wr clemz ẃć h dd nt lrn t oṿlc, ɖo sm yirz pást awe fṛm ɖ deʈ v pur Ferfax, bfr hiz ǒn rtrn t Ñgḷnd pt enʈñ in hiz pǎr. Ẃn h dd rtrn, h sòt ǎt ɖ ćîld n tc notis v hr. H wz a marid man, wɖ onli wn livñ ćîld, a grl, abt Jen’z ej: n Jen bcem ɖer gest, peyñ ɖm loñ vizits n growñ a feṿrit wɖ ol; n bfr ś wz nîn yirz old, hiz dōtr’z gret fondnis fr hr, n hiz ǒn wś v biyñ a riyl frend, ynîtd t pṛdys an ofr fṛm Crnl Cambl v unḍtecñ ɖ hol ćarj v hr edyceśn. It wz axptd; n fṛm ɖt pirịd Jen hd b’loñd t Crnl Cambl’z faṃli, n hd livd wɖ ɖm intîrli, onli viẓtñ hr granmuɖr fṛm tîm t tîm.

Ɖ plan wz ɖt ś śd b bròt p fr edycetñ uɖrz; ɖ vri fy hundṛd pǎndz ẃć ś inheṛtd fṛm hr faɖr mcñ indipndns imposbl. T pṛvîd fr hr uɖ̇wz wz ǎt v Crnl Cambl’z pǎr; fr ɖo hiz incm, bî pe n apôntmnts, wz hansm, hiz fortyn wz modṛt n mst b ol hiz dōtr’z; bt, bî gvñ hr an edyceśn, h hopt t b s’playñ ɖ mīnz v rspctbl sbsistns hiraftr.

Sć wz Jen Ferfax’z hisṭri. Ś hd fōḷn intu gd handz, noun nʈñ bt cîndnis fṛm ɖ Camblz, n bn gvn an xḷnt edyceśn. Livñ constntli wɖ rît-mîndd n wel-informd ppl, hr hart n unḍstandñ hd rsivd evri advantij v diṣplin n culćr; n Crnl Cambl’z rezidns biyñ in Lundn, evri lîtr taḷnt hd bn dn fl justis t, bî ɖ atndns v frst-ret mastrz. Hr disṗziśn n abiḷtiz wr īqli wrɖi v ol ɖt frendśp cd d; n at etīn or nîntīn ś wz, az far az sć an rli ej cn b qoḷfaid fr ɖ cer v ćildṛn, fŭli compitnt t ɖ ofis v instrux́n hrslf; bt ś wz tù mć b’luvid t b partd wɖ. Nɖr faɖr nr muɖr cd pṛmot, n ɖ dōtr cd nt indyr it. Ɖ īvl de wz pt of. It wz īzi t dsîd ɖt ś wz stl tù yuñ; n Jen rmend wɖ ɖm, śẹrñ, az anɖr dōtr, in ol ɖ raśnl pleźrz v an elignt ssayti, n a jdiśs mixćr v hom n aḿzmnt, wɖ onli ɖ drwbac v ɖ fyćr, ɖ soḅrñ sjsćnz v hr ǒn gd unḍstandñ t rmînd hr ɖt ol ɖs mt sn b ovr.

Ɖ afx́n v ɖ hol faṃli, ɖ worm ataćmnt v Mis Cambl in ptiklr, wz ɖ mor onṛbl t ć parti fṛm ɖ srcmstans v Jen’z dsîdd s’pirioṛti bʈ in byti n aqîrmnts. Ɖt nećr hd gvn it in fīćr cd nt b unsìn bî ɖ yuñ wmn, nr cd hr hayr pǎrz v mînd b unfelt bî ɖ peṛnts. Ɖe cntinyd tgɖr wɖ un’beitd rgard hvr, tl ɖ marij v Mis Cambl, hu bî ɖt ćans, ɖt luc ẃć so ofn dfîz antiṣpeśn in matṛmonịl aferz, gvñ atrax́n t ẃt z modṛt rɖr ɖn t ẃt z s’pirịr, ingejd ɖ afx́nz v Mr. Dixn, a yuñ man, rić n agriybl, olmst az sn az ɖe wr aqentd; n wz eliɉbli n haṗli setld, ẃl Jen Ferfax hd yt hr bred t rn.

Ɖs ivnt hd vri lêtli tecn ples; tù lêtli fr enʈñ t b yt atmtd bî hr les forćṇt frend twdz enṭrñ on hr paʈ v dyti; ɖo ś hd nǎ rīćt ɖ ej ẃć hr ǒn jujmnt hd fixt on fr bginñ. Ś hd loñ rzolvd ɖt wn-n-twenti śd b ɖ pirịd. Wɖ ɖ forttyd v a dvotd nviśịt, ś hd rzolvd at wn-n-twenti t cmplit ɖ sacṛfîs, n rtîr fṛm ol ɖ pleźrz v lîf, v raśnl inṭcors, īql ssayti, pīs n hop, t penns n mortif̣ceśn fr evr.

Ɖ gd sns v Crnl n Msz. Cambl cd nt opoz sć a reẓluśn, ɖo ɖer fīlñz dd. Az loñ az ɖe livd, no xrśnz wd b nesṣri, ɖer hom mt b hrz fr evr; n fr ɖer ǒn cumf̣t ɖe wd hv rtend hr hoļi; bt ɖs wd b slfiśnis:—ẃt mst b at last, hd betr b sn. Phps ɖe bgan t fīl it mt hv bn cîndr n wîzr t hv rzistd ɖ tmteśn v eni dle, n sperd hr fṛm a test v sć injômnts v īz n leźr az mst nǎ b rlinqiśt. Stl, hvr, afx́n wz glad t cać at eni rīzṇbl xks fr nt huriyñ on ɖ rećid momnt. Ś hd nvr bn qt wel sins ɖ tîm v ɖer dōtr’z marij; n tl ś śd hv cmplitli rcuvrd hr yźl streñʈ, ɖe mst fbid hr ingejñ in dytiz, ẃć, so far fṛm biyñ cmpatbl wɖ a wìcnd frem n vẹriyñ spirits, sīmd, undr ɖ most fevṛbl srcmstansz, t rqîr smʈñ mor ɖn hymn pfx́n v bodi n mînd t b dsćarjd wɖ tolṛbl cumf̣t.

Wɖ rgard t hr nt acumṗniyñ ɖm t Îrḷnd, hr acǎnt t hr ānt cntend nʈñ bt truʈ, ɖo ɖr mt b sm truɖz nt tld. It wz hr ǒn ćôs t gv ɖ tîm v ɖer absns t Hîḅri; t spend, phps, hr last munʈs v prfict liḅti wɖ ɖoz cînd rleśnz t hūm ś wz so vri dir: n ɖ Camblz, ẃtvr mt b ɖer motiv or motivz, ẃɖr sngl, or dubl, or trebl, gev ɖ arenjmnt ɖer redi sañśn, n sd, ɖt ɖe dpndd mor on a fy munʈs spent in hr netiv er, fr ɖ rcuṿri v hr hlʈ, ɖn on enʈñ els. Srtn it wz ɖt ś wz t cm; n ɖt Hîḅri, instd v welcmñ ɖt prfict novlti ẃć hd bn so loñ promist it—Mr. Franc Ćrćl—mst pt p fr ɖ preznt wɖ Jen Ferfax, hu cd brñ onli ɖ freśnis v a tū yirz’ absns.

Ema wz sori;—t hv t pe sviḷtiz t a prsn ś dd nt lîc ʈru ʈri loñ munʈs!—t b olwz dwñ mor ɖn ś wśt, n les ɖn ś òt! Ẃ ś dd nt lîc Jen Ferfax mt b a dificlt qsćn t ansr; Mr. Naitli hd wns tld hr it wz bcz ś sw in hr ɖ riyli acumpliśt yuñ wmn, ẃć ś wontd t b ʈt hrslf; n ɖo ɖ akześn hd bn īgrli rfytd at ɖ tîm, ɖr wr momnts v slf-xaṃneśn in ẃć hr conśns cd nt qt aqit hr. Bt “ś cd nvr gt aqentd wɖ hr: ś dd nt nǒ hǎ it wz, bt ɖr wz sć coldnis n rzrv—sć apaṛnt indifṛns ẃɖr ś plizd or nt—n ɖen, hr ānt wz sć an itrnl tōcr!—n ś wz md sć a fus wɖ bî evrbdi!—n it hd bn olwz imajind ɖt ɖe wr t b so intiṃt—bcz ɖer ejz wr ɖ sem, evrbdi hd s’pozd ɖe mst b so fond v ć uɖr.” Ɖz wr hr rīznz—ś hd no betr.

It wz a dslîc so litl just—evri impytd fōlt wz so magṇfaid bî fansi, ɖt ś nvr sw Jen Ferfax ɖ frst tîm aftr eni cnsidṛbl absns, wɖt fīlñ ɖt ś hd injrd hr; n nǎ, ẃn ɖ dy vizit wz peid, on hr arîvl, aftr a tū yirz’ inṭvl, ś wz ptiklrli struc wɖ ɖ vri apiṛns n manrz, ẃć fr ɖoz tū hol yirz ś hd bn dprīśietñ. Jen Ferfax wz vri elignt, rmarcbli elignt; n ś hd hrslf ɖ hîist valy fr eligns. Hr hît wz priti, jst sć az olmst evrbdi wd ʈnc tōl, n nbdi cd ʈnc vri tōl; hr figr ptiklrli gresfl; hr sîz a most bcmñ mīdịm, btwn fat n ʈin, ɖo a slît apiṛns v il-hlʈ sīmd t pônt ǎt ɖ lîcliist īvl v ɖ tū. Ema cd nt bt fīl ol ɖs; n ɖen, hr fes—hr fīćrz—ɖr wz mor byti in ɖm oltgɖr ɖn ś hd rmembrd; it wz nt reğlr, bt it wz vri plizñ byti. Hr îz, a dīp gre, wɖ darc î-laśz n îbrǎz, hd nvr bn dnaid ɖer prêz; bt ɖ scin, ẃć ś hd bn yst t cavl at, az wontñ culr, hd a clirnis n delic̣si ẃć riyli nīdd no fŭlr blūm. It wz a stîl v byti, v ẃć eligns wz ɖ rênñ caṛctr, n az sć, ś mst, in onr, bî ol hr prínsiplz, admîr it:—eligns, ẃć, ẃɖr v prsn or v mînd, ś sw so litl in Hîḅri. Ɖr, nt t b vulgr, wz dstñśn, n merit.

In śort, ś sat, jrñ ɖ frst vizit, lcñ at Jen Ferfax wɖ tūfold cmplesnsi; ɖ sns v pleźr n ɖ sns v renḍrñ justis, n wz dtrṃnñ ɖt ś wd dslîc hr no longr. Ẃn ś tc in hr hisṭri, indd, hr sićueśn, az wel az hr byti; ẃn ś cnsidrd ẃt ol ɖs eligns wz destind t, ẃt ś wz gwñ t snc fṛm, hǎ ś wz gwñ t liv, it sīmd imposbl t fīl enʈñ bt cmpaśn n rspct; ispeṣ́li, f t evri wel-noun ptiklr intîṭlñ hr t inṭrest, wr add ɖ hîli probbl srcmstans v an ataćmnt t Mr. Dixn, ẃć ś hd so naćṛli startd t hrslf. In ɖt ces, nʈñ cd b mor pitịbl or mor onṛbl ɖn ɖ sacṛfîsz ś hd rzolvd on. Ema wz vri wilñ nǎ t aqit hr v hvñ s’dyst Mr. Dixn’z ax́nz fṛm hiz wîf, or v enʈñ misćiṿs ẃć hr imaɉneśn hd sjstd at frst. F it wr luv, it mt b simpl, sngl, s’xeslis luv on hr sîd alon. Ś mt hv bn unconśsli sucñ in ɖ sad pôzn, ẃl a śerr v hiz convseśn wɖ hr frend; n fṛm ɖ bst, ɖ pyrist v motivz, mt nǎ b dnayñ hrslf ɖs vizit t Îrḷnd, n rzolvñ t dvîd hrslf ifcć̣li fṛm him n hiz cnx́nz bî sn bginñ hr c’rir v l’borịs dyti.

Upn ɖ hol, Ema left hr wɖ sć sofnd, ćaritbl fīlñz, az md hr lc arnd in wōcñ hom, n l’mnt ɖt Hîḅri afordd no yuñ man wrɖi v gvñ hr indipndns; nbdi ɖt ś cd wś t scīm abt fr hr.

Ɖz wr ćarmñ fīlñz—bt nt lastñ. Bfr ś hd cmitd hrslf bî eni public pṛfeśn v itrnl frendśp fr Jen Ferfax, or dn mor twdz a rīcanteśn v past preɉdisz n errz, ɖn seyñ t Mr. Naitli, “Ś srtnli z hansm; ś z betr ɖn hansm!” Jen hd spent an īvnñ at Hārtfīld wɖ hr granmuɖr n ānt, n evrʈñ wz rlapsñ mć intu its yźl stet. Formr provceśnz ri’pird. Ɖ ānt wz az tîrsm az evr; mor tîrsm, bcz añzayti fr hr hlʈ wz nǎ add t adṃreśn v hr pǎrz; n ɖe hd t lisn t ɖ dscripśn v xacli hǎ litl bred n butr ś ét fr brecfst, n hǎ smōl a slîs v mutn fr dinr, az wel az t si xbiśnz v ny caps n ny wrcbagz fr hr muɖr n hrslf; n Jen’z ofnsz rouz agn. Ɖe hd ḿzic; Ema wz oblîjd t ple; n ɖ ʈancs n prêz ẃć nesseṛli foloud apird t hr an afcteśn v candr, an er v gretnis, mīnñ onli t śo of in hayr stîl hr ǒn vri s’pirịr pformns. Ś wz, bsdz, ẃć wz ɖ wrst v ol, so cold, so cōśs! Ɖr wz no gtñ at hr riyl opińn. Rápt p in a clǒc v p’lîtnis, ś sīmd dtrmind t haẓd nʈñ. Ś wz dsgustñli, wz sspiśsli rzrvd.

F enʈñ cd b mor, ẃr ol wz most, ś wz mor rzrvd on ɖ subjict v Weṃʈ n ɖ Dixnz ɖn enʈñ. Ś sīmd bnt on gvñ no riyl insît intu Mr. Dixn’z caṛctr, or hr ǒn valy fr hiz cumṗni, or opińn v ɖ sūtblnis v ɖ mać. It wz ol jenṛl apṛbeśn n smuɖnis; nʈñ dlinietd or dstnḡśt. It dd hr no srvis hvr. Hr cōśn wz ʈroun awe. Ema sw its arṭfis, n rtrnd t hr frst s’mîzz. Ɖr probbli wz smʈñ mor t cnsil ɖn hr ǒn prefṛns; Mr. Dixn, phps, hd bn vri nir ćenjñ wn frend fr ɖ uɖr, or bn fixt onli t Mis Cambl, fr ɖ sec v ɖ fyćr twelv ʈǎznd pǎndz.

Ɖ lîc rzrv priveld on uɖr topics. Ś n Mr. Franc Ćrćl hd bn at Weṃʈ at ɖ sem tîm. It wz noun ɖt ɖe wr a litl aqentd; bt nt a siḷbl v riyl inf̣meśn cd Ema pṛkr az t ẃt h trūli wz. “Wz h hansm?”—“Ś b’livd h wz recnd a vri fîn yuñ man.” “Wz h agriybl?”—“H wz jenṛli ʈt so.” “Dd h apir a snṣbl yuñ man; a yuñ man v inf̣meśn?”—“At a wōṭrñples, or in a comn Lundn aqentns, it wz dificlt t dsîd on sć pônts. Manrz wr ol ɖt cd b sefli jujd v, undr a mć longr nolij ɖn ɖe hd yt hd v Mr. Ćrćl. Ś b’livd evrbdi faund hiz manrz plizñ.” Ema cd nt fgiv hr.

___

E

ma cd nt fgiv hr;—bt az nɖr provceśn nr rzntmnt wr dsrnd bî Mr. Naitli, hu hd bn v ɖ parti, n hd sìn onli propr atnśn n plizñ bhevyr on ć sîd, h wz xpresñ ɖ nxt mornñ, biyñ at Hārtfīld agn on biznis wɖ Mr. Wŭdhǎs, hiz apṛbeśn v ɖ hol; nt so opnli az h mt hv dn hd hr faɖr bn ǎt v ɖ rūm, bt spīcñ plen inuf t b vri inteliɉbl t Ema. H hd bn yst t ʈnc hr unjust t Jen, n hd nǎ gret pleźr in marcñ an impruvmnt.

“A vri pleznt īvnñ,” h bgan, az sn az Mr. Wŭdhǎs hd bn tōct intu ẃt wz nesṣri, tld ɖt h unḍstd, n ɖ peprz swept awe;—“ptiklrli pleznt. Y n Mis Ferfax gev s sm vri gd ḿzic. I d nt nǒ a mor l’gźurịs stet, sr, ɖn sitñ at wn’z īz t b enttend a hol īvnñ bî tū sć yuñ wimin; smtmz wɖ ḿzic n smtmz wɖ convseśn. I am śr Mis Ferfax mst hv faund ɖ īvnñ pleznt, Ema. Y left nʈñ undun. I wz glad y md hr ple so mć, fr hvñ no instṛmnt at hr granmuɖr’z, it mst hv bn a riyl induljns.”

“I am hapi y apruvd,” sd Ema, smîlñ; “bt I hop I am nt ofn dfiśnt in ẃt z dy t gests at Hārtfīld.”

“No, mî dir,” sd hr faɖr instntli; “ɖt I am śr y r nt. Ɖr z nbdi haf so atntiv n sivl az y r. F enʈñ, y r tù atntiv. Ɖ mufin last nît—f it hd bn handd rnd wns, I ʈnc it wd hv bn inuf.”

“No,” sd Mr. Naitli, nirli at ɖ sem tîm; “y r nt ofn dfiśnt; nt ofn dfiśnt îɖr in manr or comprihnśn. I ʈnc y unḍstand m, ɖrfr.”

An arć lc xprest—“I unḍstand y wel inuf;” bt ś sd onli, “Mis Ferfax z rzrvd.”

“I olwz tld y ś wz—a litl; bt y wl sn oṿcm ol ɖt part v hr rzrv ẃć òt t b oṿcm, ol ɖt hz its fǎndeśn in difidns. Ẃt arîzz fṛm dscreśn mst b onrd.”

“Y ʈnc hr difidnt. I d nt si it.”

“Mî dir Ema,” sd h, muvñ fṛm hiz ćer intu wn clos bî hr, “y r nt gwñ t tel m, I hop, ɖt y hd nt a pleznt īvnñ.”

“Ǒ! no; I wz plizd wɖ mî ǒn prsviṛns in ascñ qsćnz; n aḿzd t ʈnc hǎ litl inf̣meśn I obtend.”

“I am dis’pôntd,” wz hiz onli ansr.

“I hop evrbdi hd a pleznt īvnñ,” sd Mr. Wŭdhǎs, in hiz qayt we. “I hd. Wns, I flt ɖ fîr rɖr tù mć; bt ɖen I muvd bac mî ćer a litl, a vri litl, n it dd nt dstrb m. Mis Bêts wz vri ćati n gd-hymrd, az ś olwz z, ɖo ś spīcs rɖr tù qc. Hvr, ś z vri agriybl, n Msz. Bêts tù, in a difṛnt we. I lîc old frendz; n Mis Jen Ferfax z a vri priti sort v yuñ ledi, a vri priti n a vri wel-bhevd yuñ ledi indd. Ś mst hv faund ɖ īvnñ agriybl, Mr. Naitli, bcz ś hd Ema.”

“Tru, sr; n Ema, bcz ś hd Mis Ferfax.”

Ema sw hiz añzayti, n wśñ t apiz it, at līst fr ɖ preznt, sd, n wɖ a snseṛti ẃć nwn cd qsćn—

“Ś z a sort v elignt crīćr ɖt wn canot cīp wn’z îz fṛm. I am olwz woćñ hr t admîr; n I d piti hr fṛm mî hart.”

Mr. Naitli lct az f h wr mor graṭfaid ɖn h cerd t xpres; n bfr h cd mc eni rplî, Mr. Wŭdhǎs, huz ʈts wr on ɖ Bêts’z, sd—

“It z a gret piti ɖt ɖer srcmstansz śd b so cnfînd! a gret piti indd! n I hv ofn wśt—bt it z so litl wn cn vnćr t d—smōl, trîf̣lñ preznts, v enʈñ uncomn—Nǎ w hv cild a porcr, n Ema ʈncs v sndñ ɖm a lôn or a leg; it z vri smōl n delic̣t—Hārtfīld porc z nt lîc eni uɖr porc—bt stl it z porc—n, mî dir Ema, unls wn cd b śr v ɖer mcñ it intu steics, nîsli fraid, az ǎrz r fraid, wɖt ɖ smōlist grīs, n nt rost it, fr no stuṃc cn ber rost porc—I ʈnc w hd betr snd ɖ leg—d nt y ʈnc so, mî dir?”

“Mî dir ppā, I snt ɖ hol hîndqortr. I ń y wd wś it. Ɖr wl b ɖ leg t b sōltd, y nǒ, ẃć z so vri nîs, n ɖ lôn t b drest d’recli in eni manr ɖe lîc.”

“Ɖt’s rît, mî dir, vri rît. I hd nt ʈt v it bfr, bt ɖt z ɖ bst we. Ɖe mst nt oṿsōlt ɖ leg; n ɖen, f it z nt oṿsōltd, n f it z vri ʈuṛli bôld, jst az Srl bôlz ǎrz, n ītn vri modṛtli v, wɖ a bôld trnip, n a litl caṛt or parsnip, I d nt cnsidr it unholsm.”

“Ema,” sd Mr. Naitli prezntli, “I hv a pìs v nyz fr y. Y lîc nyz—n I hŕd an articl in mî we hiɖr ɖt I ʈnc wl inṭrest y.”

“Nyz! Ǒ! yes, I olwz lîc nyz. Ẃt z it?—ẃ d y smîl so?—ẃr dd y hír it?—at Randlz?”

H hd tîm onli t se,

“No, nt at Randlz; I hv nt bn nir Randlz,” ẃn ɖ dor wz ʈroun opn, n Mis Bêts n Mis Ferfax wōct intu ɖ rūm. Fl v ʈancs, n fl v nyz, Mis Bêts ń nt ẃć t gv qcist. Mr. Naitli sn sw ɖt h hd lost hiz momnt, n ɖt nt anɖr siḷbl v cḿṇceśn cd rest wɖ him.

“Ǒ! mî dir sr, hǎ r y ɖs mornñ? Mî dir Mis Wŭdhǎs—I cm qt oṿpǎrd. Sć a bytifl hîndqortr v porc! Y r tù bǎntifl! Hv y hŕd ɖ nyz? Mr. Eltn z gwñ t b marid.”

Ema hd nt hd tîm īvn t ʈnc v Mr. Eltn, n ś wz so cmplitli s’prîzd ɖt ś cd nt avôd a litl start, n a litl bluś, at ɖ sǎnd.

“Ɖr z mî nyz:—I ʈt it wd inṭrest y,” sd Mr. Naitli, wɖ a smîl ẃć implaid a cnvix́n v sm part v ẃt hd pást btwn ɖm.

“Bt ẃr cd y hír it?” craid Mis Bêts. “Ẃr cd y poṣbli hír it, Mr. Naitli? Fr it z nt fîv minits sins I rsivd Msz. Coul’z not—no, it canot b mor ɖn fîv—or at līst ten—fr I hd got mî bonit n Spensr on, jst redi t cm ǎt—I wz onli gn dǎn t spīc t Pati agn abt ɖ porc—Jen wz standñ in ɖ pasij—wr nt y, Jen?—fr mî muɖr wz so afreid ɖt w hd nt eni sōltñpan larj inuf. So I sd I wd g dǎn n si, n Jen sd, ‘Śl I g dǎn instd? fr I ʈnc y hv a litl cold, n Pati hz bn wośñ ɖ cićn.’—‘Ǒ! mî dir,’ sd I—wel, n jst ɖen cem ɖ not. A Mis Hōcinz—ɖt’s ol I nǒ. A Mis Hōcinz v Baʈ. Bt, Mr. Naitli, hǎ cd y poṣbli hv hŕd it? fr ɖ vri momnt Mr. Coul tld Msz. Coul v it, ś sat dǎn n rout t m. A Mis Hōcinz—”

“I wz wɖ Mr. Coul on biznis an aur n a haf ago. H hd jst réd Eltn’z letr az I wz śoun in, n handd it t m d’recli.”

“Wel! ɖt z qt—I s’poz ɖr nvr wz a pìs v nyz mor jenṛli inṭrestñ. Mî dir sr, y riyli r tù bǎntifl. Mî muɖr dzîrz hr vri bst complimnts n rgardz, n a ʈǎznd ʈancs, n sz y riyli qt opres hr.”

“W cnsidr ǎr Hārtfīld porc,” rplaid Mr. Wŭdhǎs—“indd it srtnli z, so vri s’pirịr t ol uɖr porc, ɖt Ema n I canot hv a gretr pleźr ɖn—”

“Ǒ! mî dir sr, az mî muɖr sz, ǎr frendz r onli tù gd t s. F evr ɖr wr ppl hu, wɖt hvñ gret wlʈ ɖmslvz, hd evrʈñ ɖe cd wś fr, I am śr it z s. W me wel se ɖt ‘ǎr lot z cast in a gdli heṛtij.’ Wel, Mr. Naitli, n so y acć̣li sw ɖ letr; wel—”

“It wz śort—mirli t anǎns—bt ćirfl, xultñ, v cors.”— Hir wz a slî glans at Ema. “H hd bn so forćṇt az t—I fget ɖ prisîs wrdz—wn hz no biznis t rmembr ɖm. Ɖ inf̣meśn wz, az y stet, ɖt h wz gwñ t b marid t a Mis Hōcinz. Bî hiz stîl, I śd imajin it jst setld.”

“Mr. Eltn gwñ t b marid!” sd Ema, az sn az ś cd spīc. “H wl hv evrbdi’z wśz fr hiz hapinis.”

“H z vri yuñ t setl,” wz Mr. Wŭdhǎs’z obẓveśn. “H hd betr nt b in a huri. H sīmd t m vri wel of az h wz. W wr olwz glad t si him at Hārtfīld.”

“A ny nebr fr s ol, Mis Wŭdhǎs!” sd Mis Bêts, jôf̣li; “mî muɖr z so plizd!—ś sz ś canot ber t hv ɖ pur old Vic̣rij wɖt a mistris. Ɖs z gret nyz, indd. Jen, y hv nvr sìn Mr. Eltn!—no wundr ɖt y hv sć a krioṣti t si him.”

Jen’z krioṣti dd nt apir v ɖt abzorbñ nećr az hoļi t okpî hr.

“No—I hv nvr sìn Mr. Eltn,” ś rplaid, startñ on ɖs apil; “z h—z h a tōl man?”

“Hu śl ansr ɖt qsćn?” craid Ema. “Mî faɖr wd se ‘yes,’ Mr. Naitli ‘no;’ n Mis Bêts n I ɖt h z jst ɖ hapi mīdịm. Ẃn y hv bn hir a litl longr, Mis Ferfax, y wl unḍstand ɖt Mr. Eltn z ɖ standd v pfx́n in Hîḅri, bʈ in prsn n mînd.”

“Vri tru, Mis Wŭdhǎs, so ś wl. H z ɖ vri bst yuñ man—Bt, mî dir Jen, f y rmembr, I tld y yesṭde h wz prisîsli ɖ hît v Mr. Peri. Mis Hōcinz,—I der se, an xḷnt yuñ wmn. Hiz xtrim atnśn t mî muɖr—wontñ hr t sit in ɖ vic̣rijpy, ɖt ś mt hír ɖ betr, fr mî muɖr z a litl def, y nǒ—it z nt mć, bt ś dz nt hír qt qc. Jen sz ɖt Crnl Cambl z a litl def. H fansid beɖñ mt b gd fr it—ɖ worm baʈ—bt ś sz it dd him no lastñ beṇfit. Crnl Cambl, y nǒ, z qt ǎr enjl. N Mr. Dixn sīmz a vri ćarmñ yuñ man, qt wrɖi v him. It z sć a hapinis ẃn gd ppl gt tgɖr—n ɖe olwz d. Nǎ, hir wl b Mr. Eltn n Mis Hōcinz; n ɖr r ɖ Coulz, sć vri gd ppl; n ɖ Periz—I s’poz ɖr nvr wz a hapịr or a betr cupl ɖn Mr. n Msz. Peri. I se, sr,” trnñ t Mr. Wŭdhǎs, “I ʈnc ɖr r fy plesz wɖ sć ssayti az Hîḅri. I olwz se, w r qt blest in ǎr nebrz.—Mî dir sr, f ɖr z wn ʈñ mî muɖr luvz betr ɖn anɖr, it z porc—a rost lôn v porc—”

“Az t hu, or ẃt Mis Hōcinz z, or hǎ loñ h hz bn aqentd wɖ hr,” sd Ema, “nʈñ I s’poz cn b noun. Wn fīlz ɖt it canot b a vri loñ aqentns. H hz bn gn onli for wīcs.”

Nbdi hd eni inf̣meśn t gv; n, aftr a fy mor wunḍrñz, Ema sd,

“Y r sîḷnt, Mis Ferfax—bt I hop y mīn t tec an inṭrest in ɖs nyz. Y, hu hv bn hírñ n siyñ so mć v lêt on ɖz subjicts, hu mst hv bn so dīp in ɖ biznis on Mis Cambl’z acǎnt—w śl nt xkz yr biyñ indifṛnt abt Mr. Eltn n Mis Hōcinz.”

“Ẃn I hv sìn Mr. Eltn,” rplaid Jen, “I der se I śl b inṭrestd—bt I b’liv it rqîrz ɖt wɖ m. N az it z sm munʈs sins Mis Cambl marid, ɖ impreśn me b a litl wòrn of.”

“Yes, h hz bn gn jst for wīcs, az y obzrv, Mis Wŭdhǎs,” sd Mis Bêts, “for wīcs yesṭde.—A Mis Hōcinz!—Wel, I hd olwz rɖr fansid it wd b sm yuñ ledi hir’bts; nt ɖt I evr—Msz. Coul wns ẃisprd t m—bt I imīɉtli sd, ‘No, Mr. Eltn z a most wrɖi yuñ man—bt’—In śort, I d nt ʈnc I am ptiklrli qc at ɖoz sort v dscuṿriz. I d nt pritnd t it. Ẃt z bfr m, I si. At ɖ sem tîm, nbdi cd wundr f Mr. Eltn śd hv aspîrd—Mis Wŭdhǎs lets m ćatr on, so gd-hymrdli. Ś nz I wd nt ofnd fr ɖ wrld. Hǎ dz Mis Smiʈ d? Ś sīmz qt rcuvrd nǎ. Hv y hŕd fṛm Msz. Jon Naitli lêtli? Ǒ! ɖoz dir litl ćildṛn. Jen, d y nǒ I olwz fansi Mr. Dixn lîc Mr. Jon Naitli. I mīn in prsn—tōl, n wɖ ɖt sort v lc—n nt vri tōc̣tiv.”

“Qt roñ, mî dir ānt; ɖr z no lîcnis at ol.”

“Vri od! bt wn nvr dz form a just îdīa v enbdi bfrhnd. Wn tecs p a nośn, n runz awe wɖ it. Mr. Dixn, y se, z nt, stricli spīcñ, hansm?”

“Hansm! Ǒ! no—far fṛm it—srtnli plen. I tld y h wz plen.”

“Mî dir, y sd ɖt Mis Cambl wd nt alǎ him t b plen, n ɖt y yrslf—”

“Ǒ! az fr m, mî jujmnt z wrʈ nʈñ. Ẃr I hv a rgard, I olwz ʈnc a prsn wel-lcñ. Bt I gev ẃt I b’livd ɖ jenṛl opińn, ẃn I cōld him plen.”

“Wel, mî dir Jen, I b’liv w mst b runñ awe. Ɖ weɖr dz nt lc wel, n granṃmā wl b unīzi. Y r tù oblîjñ, mî dir Mis Wŭdhǎs; bt w riyli mst tec līv. Ɖs hz bn a most agriybl pìs v nyz indd. I śl jst g rnd bî Msz. Coul’z; bt I śl nt stop ʈri minits: n, Jen, y hd betr g hom d’recli—I wd nt hv y ǎt in a śǎr!—W ʈnc ś z ɖ betr fr Hîḅri olrdi. Ʈanc y, w d indd. I śl nt atmt cōlñ on Msz. Godard, fr I riyli d nt ʈnc ś cerz fr enʈñ bt bôld porc: ẃn w dres ɖ leg it wl b anɖr ʈñ. Gd mornñ t y, mî dir sr. Ǒ! Mr. Naitli z cmñ tù. Wel, ɖt z so vri!—I am śr f Jen z tîrd, y wl b so cînd az t gv hr yr arm.—Mr. Eltn, n Mis Hōcinz!—Gd mornñ t y.”

Ema, alon wɖ hr faɖr, hd haf hr atnśn wontd bî him ẃl h l’mntd ɖt yuñ ppl wd b in sć a huri t mari—n t mari strenjrz tù—n ɖ uɖr haf ś cd gv t hr ǒn vy v ɖ subjict. It wz t hrslf an aḿzñ n a vri welcm pìs v nyz, az pruvñ ɖt Mr. Eltn cd nt hv sufrd loñ; bt ś wz sori fr Harịt: Harịt mst fīl it—n ol ɖt ś cd hop wz, bî gvñ ɖ frst inf̣meśn hrslf, t sev hr fṛm hírñ it abrupli fṛm uɖrz. It wz nǎ abt ɖ tîm ɖt ś wz lîcli t cōl. F ś wr t mīt Mis Bêts in hr we!—n upn its bginñ t ren, Ema wz oblîjd t xpct ɖt ɖ weɖr wd b dtenñ hr at Msz. Godard’z, n ɖt ɖ intelijns wd undǎtidli ruś upn hr wɖt preṗreśn.

Ɖ śǎr wz hevi, bt śort; n it hd nt bn ovr fîv minits, ẃn in cem Harịt, wɖ jst ɖ hītd, ajtetd lc ẃć huriyñ ɖiɖr wɖ a fl hart wz lîcli t gv; n ɖ “Ǒ! Mis Wŭdhǎs, ẃt d y ʈnc hz hapnd!” ẃć instntli brst fʈ, hd ol ɖ evidns v corispondñ prtbeśn. Az ɖ blo wz gvn, Ema flt ɖt ś cd nt nǎ śo gretr cîndnis ɖn in liṣnñ; n Harịt, unćect, ran īgrli ʈru ẃt ś hd t tel. “Ś hd set ǎt fṛm Msz. Godard’z haf an aur ago—ś hd bn afreid it wd ren—ś hd bn afreid it wd por dǎn evri momnt—bt ś ʈt ś mt gt t Hārtfīld frst—ś hd hurid on az fast az poṣbl; bt ɖen, az ś wz pasñ bî ɖ hǎs ẃr a yuñ wmn wz mcñ p a gǎn fr hr, ś ʈt ś wd jst step in n si hǎ it wnt on; n ɖo ś dd nt sīm t ste haf a momnt ɖr, sn aftr ś cem ǎt it bgan t ren, n ś dd nt nǒ ẃt t d; so ś ran on d’recli, az fast az ś cd, n tc śltr at Ford’z.”—Ford’z wz ɖ prinsipl wŭḷndrepr, linndrepr, n haḅdaśr’z śop ynîtd; ɖ śop frst in sîz n faśn in ɖ ples.—“N so, ɖr ś hd set, wɖt an îdīa v enʈñ in ɖ wrld, fl ten minits, phps—ẃn, ol v a sudn, hu śd cm in—t b śr it wz so vri od!—bt ɖe olwz dlt at Ford’z—hu śd cm in, bt Iliẓbʈ Martin n hr bruɖr!—Dir Mis Wŭdhǎs! onli ʈnc. I ʈt I śd hv fentd. I dd nt nǒ ẃt t d. I wz sitñ nir ɖ dor—Iliẓbʈ sw m d’recli; bt h dd nt; h wz bizi wɖ ɖ umbrela. I am śr ś sw m, bt ś lct awe d’recli, n tc no notis; n ɖe bʈ wnt t qt ɖ farɖr end v ɖ śop; n I cept sitñ nir ɖ dor!—Ǒ! dir; I wz so mizṛbl! I am śr I mst hv bn az ẃît az mî gǎn. I cd nt g awe y nǒ, bcz v ɖ ren; bt I dd so wś mslf enẃr in ɖ wrld bt ɖr.—Ǒ! dir, Mis Wŭdhǎs—wel, at last, I fansi, h lct rnd n sw m; fr instd v gwñ on wɖ hr bayñz, ɖe bgan ẃisṗrñ t wn anɖr. I am śr ɖe wr tōcñ v m; n I cd nt hlp ʈncñ ɖt h wz pswedñ hr t spīc t m—(d y ʈnc h wz, Mis Wŭdhǎs?)—fr prezntli ś cem fwd—cem qt p t m, n asct m hǎ I dd, n sīmd redi t śec handz, f I wd. Ś dd nt d eni v it in ɖ sem we ɖt ś yst; I cd si ś wz oltrd; bt, hvr, ś sīmd t trî t b vri frendli, n w śc handz, n std tōcñ sm tîm; bt I nǒ no mor ẃt I sd—I wz in sć a trembl!—I rmembr ś sd ś wz sori w nvr met nǎ; ẃć I ʈt olmst tù cînd! Dir, Mis Wŭdhǎs, I wz abṣlutli mizṛbl! Bî ɖt tîm, it wz bginñ t hold p, n I wz dtrmind ɖt nʈñ śd stop m fṛm gtñ awe—n ɖen—onli ʈnc!—I faund h wz cmñ p twdz m tù—slǒli y nǒ, n az f h dd nt qt nǒ ẃt t d; n so h cem n spouc, n I ansrd—n I std fr a minit, fīlñ dredf̣li, y nǒ, wn c’nt tel hǎ; n ɖen I tc curij, n sd it dd nt ren, n I mst g; n so of I set; n I hd nt got ʈri yardz fṛm ɖ dor, ẃn h cem aftr m, onli t se, f I wz gwñ t Hārtfīld, h ʈt I hd mć betr g rnd bî Mr. Coul’z steblz, fr I śd fînd ɖ nir we qt flotd bî ɖs ren. Ǒ! dir, I ʈt it wd hv bn ɖ deʈ v m! So I sd, I wz vri mć oblîjd t him: y nǒ I cd nt d les; n ɖen h wnt bac t Iliẓbʈ, n I cem rnd bî ɖ steblz—I b’liv I dd—bt I hardli ń ẃr I wz, or enʈñ abt it. Ǒ! Mis Wŭdhǎs, I wd rɖr dn enʈñ ɖn hv it hapn: n yt, y nǒ, ɖr wz a sort v saṭsfax́n in siyñ him bhev so plezntli n so cîndli. N Iliẓbʈ, tù. Ǒ! Mis Wŭdhǎs, d tōc t m n mc m cumftbl agn.”

Vri snsirli dd Ema wś t d so; bt it wz nt imīɉtli in hr pǎr. Ś wz oblîjd t stop n ʈnc. Ś wz nt ʈuṛli cumftbl hrslf. Ɖ yuñ man’z conduct, n hiz sistr’z, sīmd ɖ rzult v riyl fīlñ, n ś cd nt bt piti ɖm. Az Harịt dscrîbd it, ɖr hd bn an inṭrestñ mixćr v wūndd afx́n n jenyin delic̣si in ɖer bhevyr. Bt ś hd b’livd ɖm t b wel-mīnñ, wrɖi ppl bfr; n ẃt difṛns dd ɖs mc in ɖ īvlz v ɖ cnx́n? It wz foli t b dstrbd bî it. V cors, h mst b sori t lūz hr—ɖe mst b ol sori. Ambiśn, az wel az luv, hd probbli bn morṭfaid. Ɖe mt ol hv hopt t rîz bî Harịt’s aqentns: n bsdz, ẃt wz ɖ valy v Harịt’s dscripśn?—So īẓli plizd—so litl dsrnñ;—ẃt sigṇfaid hr prêz?

Ś xrtd hrslf, n dd trî t mc hr cumftbl, bî cnsiḍrñ ol ɖt hd pást az a mir trîfl, n qt unwrɖi v biyñ dwelt on,

“It mt b dstresñ, fr ɖ momnt,” sd ś; “bt y sīm t hv bhevd xtrimli wel; n it z ovr—n me nvr—cn nvr, az a frst mītñ, ocŕ agn, n ɖrfr y nīd nt ʈnc abt it.”

Harịt sd, “vri tru,” n ś “wd nt ʈnc abt it;” bt stl ś tōct v it—stl ś cd tōc v nʈñ els; n Ema, at last, in ordr t pt ɖ Martinz ǎt v hr hed, wz oblîjd t huri on ɖ nyz, ẃć ś hd mnt t gv wɖ so mć tndr cōśn; hardli nwñ hrslf ẃɖr t rjôs or b angri, aśemd or onli aḿzd, at sć a stet v mînd in pur Harịt—sć a cncluźn v Mr. Eltn’z importns wɖ hr!

Mr. Eltn’z rîts, hvr, graɉli rvîvd. Ɖo ś dd nt fīl ɖ frst intelijns az ś mt hv dn ɖ de bfr, or an aur bfr, its inṭrest sn incrist; n bfr ɖer frst convseśn wz ovr, ś hd tōct hrslf intu ol ɖ snseśnz v krioṣti, wundr n rgret, pen n pleźr, az t ɖs forćṇt Mis Hōcinz, ẃć cd cndys t ples ɖ Martinz undr propr sborḍneśn in hr fansi.

Ema lrnt t b rɖr glad ɖt ɖr hd bn sć a mītñ. It hd bn srvisbl in deḍnñ ɖ frst śoc, wɖt rtenñ eni inflụns t alarm. Az Harịt nǎ livd, ɖ Martinz cd nt gt at hr, wɖt sīcñ hr, ẃr hiɖrtu ɖe hd wontd îɖr ɖ curij or ɖ condisnśn t sīc hr; fr sins hr rfyzl v ɖ bruɖr, ɖ sistrz nvr hd bn at Msz. Godard’z; n a twelvmunʈ mt pas wɖt ɖer biyñ ʈroun tgɖr agn, wɖ eni nseṣti, or īvn eni pǎr v spīć.

___

H

ymn nećr z so wel dspozd twdz ɖoz hu r in inṭrestñ sićueśnz, ɖt a yuñ prsn, hu îɖr mariz or dîz, z śr v biyñ cîndli spocn v.

A wīc hd nt pást sins Mis Hōcinz’z nem wz frst mnśnd in Hîḅri, bfr ś wz, bî sm mīnz or uɖr, dscuvrd t hv evri rec̣mndeśn v prsn n mînd; t b hansm, elignt, hîli acumpliśt, n prf̣cli emịbl: n ẃn Mr. Eltn himslf arîvd t trîumf in hiz hapi prospects, n srklet ɖ fem v hr merits, ɖr wz vri litl mor fr him t d, ɖn t tel hr Crisćn nem, n se huz ḿzic ś prinsipli pleid.

Mr. Eltn rtrnd, a vri hapi man. H hd gn awe rjctd n morṭfaid—dis’pôntd in a vri sanḡn hop, aftr a siriz v ẃt apird t him stroñ incurijmnt; n nt onli luzñ ɖ rît ledi, bt fîndñ himslf dbest t ɖ levl v a vri roñ wn. H hd gn awe dīpli ofndd—h cem bac ingejd t anɖr—n t anɖr az s’pirịr, v cors, t ɖ frst, az undr sć srcmstansz ẃt z gend olwz z t ẃt z lost. H cem bac ge n slf-saṭsfaid, īgr n bizi, cẹrñ nʈñ fr Mis Wŭdhǎs, n dfayñ Mis Smiʈ.

Ɖ ćarmñ Ōgusta Hōcinz, in adiśn t ol ɖ yźl advantjz v prfict byti n merit, wz in pześn v an indipndnt fortyn, v so mni ʈǎzndz az wd olwz b cōld ten; a pônt v sm digṇti, az wel az sm cnvińns: ɖ stori tld wel; h hd nt ʈroun himslf awe—h hd gend a wmn v 10,000 l. or ɖr’bts; n h hd gend hr wɖ sć dlîtfl r’pidti—ɖ frst aur v intṛdux́n hd bn so vri sn foloud bî dstnḡśñ notis; ɖ hisṭri ẃć h hd t gv Msz. Coul v ɖ rîz n progres v ɖ afer wz so glorịs—ɖ steps so qc, fṛm ɖ axdntl rãcõtra, t ɖ dinr at Mr. Grīn’z, n ɖ parti at Msz. Brǎn’z—smîlz n bluśz rîzñ in importns—wɖ conśsnis n ajteśn rićli scatrd—ɖ ledi hd bn so īẓli imprest—so swītli dspozd—hd in śort, t yz a most inteliɉbl frêz, bn so vri redi t hv him, ɖt vaṇti n prūdns wr īqli cntntd.

H hd còt bʈ substns n śado—bʈ fortyn n afx́n, n wz jst ɖ hapi man h òt t b; tōcñ onli v himslf n hiz ǒn cnsrnz—xpctñ t b cngrać̣letd—redi t b laft at—n, wɖ cordịl, firlis smîlz, nǎ adresñ ol ɖ yuñ lediz v ɖ ples, t hūm, a fy wīcs ago, h wd hv bn mor cōśsli gaḷnt.

Ɖ wedñ wz no distnt ivnt, az ɖ partiz hd onli ɖmslvz t plīz, n nʈñ bt ɖ nesṣri preṗreśnz t wêt fr; n ẃn h set ǎt fr Baʈ agn, ɖr wz a jenṛl xpcteśn, ẃć a srtn glans v Msz. Coul’z dd nt sīm t contṛdict, ɖt ẃn h nxt entrd Hîḅri h wd brñ hiz brîd.

Jrñ hiz preznt śort ste, Ema hd bérli sìn him; bt jst inuf t fīl ɖt ɖ frst mītñ wz ovr, n t gv hr ɖ impreśn v hiz nt biyñ impruvd bî ɖ mixćr v pȉc n pritnśn, nǎ spred ovr hiz er. Ś wz, in fact, bginñ vri mć t wundr ɖt ś hd evr ʈt him plizñ at ol; n hiz sît wz so insepṛbli cnctd wɖ sm vri dis’griybl fīlñz, ɖt, xpt in a moṛl lît, az a penns, a lésn, a sors v profitbl hymilieśn t hr ǒn mînd, ś wd hv bn ʈancfl t b aśurd v nvr siyñ him agn. Ś wśt him vri wel; bt h gev hr pen, n hiz welfér twenti mîlz of wd administr most saṭsfax́n.

Ɖ pen v hiz cntinyd rezidns in Hîḅri, hvr, mst srtnli b lesnd bî hiz marij. Mni ven s’liṣtydz wd b privntd—mni ōcẉdnisz smuɖd bî it. A Msz. Eltn wd b an xks fr eni ćenj v inṭcors; formr intiṃsi mt snc wɖt rmarc. It wd b olmst bginñ ɖer lîf v sviḷti agn.

V ɖ ledi, indivijli, Ema ʈt vri litl. Ś wz gd inuf fr Mr. Eltn, no dǎt; acumpliśt inuf fr Hîḅri—hansm inuf—t lc plen, probbli, bî Harịt’s sîd. Az t cnx́n, ɖr Ema wz prf̣cli īzi; pswedd, ɖt aftr ol hiz ǒn vōntd clemz n dsden v Harịt, h hd dn nʈñ. On ɖt articl, truʈ sīmd ateṇbl. Ẃt ś wz, mst b unsrtn; bt hu ś wz, mt b faund ǎt; n setñ asd ɖ 10,000 l., it dd nt apir ɖt ś wz at ol Harịt’s s’pirịr. Ś bròt no nem, no blud, no alayns. Mis Hōcinz wz ɖ yungist v ɖ tū dōtrz v a Bristl—mrćnt, v cors, h mst b cōld; bt, az ɖ hol v ɖ profits v hiz mrc̣ntîl lîf apird so vri modṛt, it wz nt unfer t ges ɖ digṇti v hiz lîn v tred hd bn vri modṛt olso. Part v evri wintr ś hd bn yst t spend in Baʈ; bt Bristl wz hr hom, ɖ vri hart v Bristl; fr ɖo ɖ faɖr n muɖr hd daid sm yirz ago, an uncl rmend—in ɖ lwlîn—nʈñ mor dstñtli onṛbl wz haẓdd v him, ɖn ɖt h wz in ɖ lwlîn; n wɖ him ɖ dōtr hd livd. Ema gst him t b ɖ druj v sm atrni, n tù stypid t rîz. N ol ɖ granjr v ɖ cnx́n sīmd dpndnt on ɖ eldr sistr, hu wz vri wel marid, t a jntlmn in a gret we, nir Bristl, hu cept tū caṛjz! Ɖt wz ɖ wînd-up v ɖ hisṭri; ɖt wz ɖ glori v Mis Hōcinz.

Cd ś bt hv gvn Harịt hr fīlñz abt it ol! Ś hd tōct hr intu luv; bt, alas! ś wz nt so īẓli t b tōct ǎt v it. Ɖ ćarm v an objict t okpî ɖ mni vec̣nsiz v Harịt’s mînd wz nt t b tōct awe. H mt b sūṗsidd bî anɖr; h srtnli wd indd; nʈñ cd b clirr; īvn a Roḅt Martin wd hv bn sfiśnt; bt nʈñ els, ś fird, wd kr hr. Harịt wz wn v ɖoz, hu, hvñ wns bgun, wd b olwz in luv. N nǎ, pur grl! ś wz cnsidṛbli wrs fṛm ɖs ri’piṛns v Mr. Eltn. Ś wz olwz hvñ a glims v him smẃr or uɖr. Ema sw him onli wns; bt tū or ʈri tîmz evri de Harịt wz śr jst t mīt wɖ him, or jst t mis him, jst t hír hiz vôs, or si hiz śoldr, jst t hv smʈñ ocŕ t prizrv him in hr fansi, in ol ɖ feṿrñ wormʈ v s’prîz n cnjcćr. Ś wz, morovr, ppć̣li hírñ abt him; fr, xptñ ẃn at Hārtfīld, ś wz olwz amñ ɖoz hu sw no fōlt in Mr. Eltn, n faund nʈñ so inṭrestñ az ɖ dscuśn v hiz cnsrnz; n evri rport, ɖrfr, evri ges—ol ɖt hd olrdi ocŕd, ol ɖt mt ocŕ in ɖ arenjmnt v hiz aferz, comprihndñ incm, srvnts, n frnićr, wz cntińli in ajteśn arnd hr. Hr rgard wz rsivñ streñʈ bî inverịbl prêz v him, n hr rgrets cept alîv, n fīlñz iṛtetd bî sīslis reṗtiśnz v Mis Hōcinz’z hapinis, n cntińl obẓveśn v hǎ mć h sīmd ataćt!—hiz er az h wōct bî ɖ hǎs—ɖ vri sitñ v hiz hat, biyñ ol in prūf v hǎ mć h wz in luv!

Hd it bn alawbl enttenmnt, hd ɖr bn no pen t hr frend, or rproć t hrslf, in ɖ weṿrñz v Harịt’s mînd, Ema wd hv bn aḿzd bî its verieśnz. Smtmz Mr. Eltn pridoṃnetd, smtmz ɖ Martinz; n ć wz oceźṇli ysfl az a ćec t ɖ uɖr. Mr. Eltn’z ingejmnt hd bn ɖ kr v ɖ ajteśn v mītñ Mr. Martin. Ɖ unhapinis pṛdyst bî ɖ nolij v ɖt ingejmnt hd bn a litl pt asd bî Iliẓbʈ Martin’z cōlñ at Msz. Godard’z a fy dez aftwdz. Harịt hd nt bn at hom; bt a not hd bn priperd n left fr hr, ritn in ɖ vri stîl t tuć; a smōl mixćr v rproć, wɖ a gret dīl v cîndnis; n tl Mr. Eltn himslf apird, ś hd bn mć okpaid bî it, cntińli ponḍrñ ovr ẃt cd b dn in rtrn, n wśñ t d mor ɖn ś derd t cnfes. Bt Mr. Eltn, in prsn, hd drivn awe ol sć cerz. Ẃl h steid, ɖ Martinz wr fgotn; n on ɖ vri mornñ v hiz setñ of fr Baʈ agn, Ema, t diṣpet sm v ɖ dstres it oceźnd, jujd it bst fr hr t rtrn Iliẓbʈ Martin’z vizit.

Hǎ ɖt vizit wz t b acnolijd—ẃt wd b nesṣri—n ẃt mt b sefist, hd bn a pônt v sm dǎtfl cnsiḍreśn. Abṣlut nglect v ɖ muɖr n sistrz, ẃn invîtd t cm, wd b ingrattyd. It mst nt b: n yt ɖ denjr v a rnywl v ɖ aqentns—!

Aftr mć ʈncñ, ś cd dtrmin on nʈñ betr, ɖn Harịt’s rtrnñ ɖ vizit; bt in a we ɖt, f ɖe hd unḍstandñ, śd cnvins ɖm ɖt it wz t b onli a forml aqentns. Ś mnt t tec hr in ɖ carij, līv hr at ɖ Abi Mil, ẃl ś drouv a litl farɖr, n cōl fr hr agn so sn, az t alǎ no tîm fr insidịs apḷceśnz or denjṛs rcuṛnsz t ɖ past, n gv ɖ most dsîdd prūf v ẃt dgri v intiṃsi wz ćozn fr ɖ fyćr.

Ś cd ʈnc v nʈñ betr: n ɖo ɖr wz smʈñ in it ẃć hr ǒn hart cd nt apruv—smʈñ v ingrattyd, mirli glost ovr—it mst b dn, or ẃt wd bcm v Harịt?

___

S

mōl hart hd Harịt fr viẓtñ. Onli haf an aur bfr hr frend cōld fr hr at Msz. Godard’z, hr īvl starz hd léd hr t ɖ vri spot ẃr, at ɖt momnt, a trunc, d’rectd t Ɖ Rév. Filip Eltn, Ẃît Hārt, Baʈ, wz t b sìn undr ɖ oṗreśn v biyñ liftd intu ɖ bćr’z cart, ẃć wz t cnve it t ẃr ɖ coćz pást; n evrʈñ in ɖs wrld, xptñ ɖt trunc n ɖ d’rex́n, wz consiqntli a blanc.

Ś wnt, hvr; n ẃn ɖe rīćt ɖ farm, n ś wz t b pt dǎn, at ɖ end v ɖ brōd, nīt gravl wōc, ẃć léd btwn ispałr apltriz t ɖ frunt dor, ɖ sît v evrʈñ ẃć hd gvn hr so mć pleźr ɖ ōtm bfr, wz bginñ t rvîv a litl locl ajteśn; n ẃn ɖe partd, Ema obzrvd hr t b lcñ arnd wɖ a sort v firfl krioṣti, ẃć dtrmind hr nt t alǎ ɖ vizit t xid ɖ pṛpozd qortr v an aur. Ś wnt on hrslf, t gv ɖt porśn v tîm t an old srvnt hu wz marid, n setld in Donwél.

Ɖ qortr v an aur bròt hr puñć̣li t ɖ ẃît get agn; n Mis Smiʈ rsivñ hr sumnz, wz wɖ hr wɖt dle, n un’tndd bî eni alarmñ yuñ man. Ś cem solitṛli dǎn ɖ gravl wōc—a Mis Martin jst apirñ at ɖ dor, n partñ wɖ hr sīmñli wɖ seṛmońs sviḷti.

Harịt cd nt vri sn gv an inteliɉbl acǎnt. Ś wz fīlñ tù mć; bt at last Ema c’lectd fṛm hr inuf t unḍstand ɖ sort v mītñ, n ɖ sort v pen it wz crietñ. Ś hd sìn onli Msz. Martin n ɖ tū grlz. Ɖe hd rsivd hr dǎtñli, f nt cūli; n nʈñ bynd ɖ mirist comnples hd bn tōct olmst ol ɖ tîm—tl jst at last, ẃn Msz. Martin’z seyñ, ol v a sudn, ɖt ś ʈt Mis Smiʈ wz groun, hd bròt on a mor inṭrestñ subjict, n a wormr manr. In ɖt vri rūm ś hd bn meźrd last Sptmbr, wɖ hr tū frendz. Ɖr wr ɖ pnsld marcs n meṃranḍmz on ɖ wênzct bî ɖ windo. H hd dn it. Ɖe ol sīmd t rmembr ɖ de, ɖ aur, ɖ parti, ɖ oceźn—t fīl ɖ sem conśsnis, ɖ sem rgrets—t b redi t rtrn t ɖ sem gd unḍstandñ; n ɖe wr jst growñ agn lîc ɖmslvz, (Harịt, az Ema mst sspct, az redi az ɖ bst v ɖm t b cordịl n hapi,) ẃn ɖ carij ri’pird, n ol wz ovr. Ɖ stîl v ɖ vizit, n ɖ śortnis v it, wr ɖen flt t b dsîsiv. Fortīn minits t b gvn t ɖoz wɖ hūm ś hd ʈancf̣li pást six wīcs nt six munʈs ago!—Ema cd nt bt picćr it ol, n fīl hǎ justli ɖe mt rznt, hǎ naćṛli Harịt mst sufr. It wz a bad biznis. Ś wd hv gvn a gret dīl, or indyrd a gret dīl, t hv hd ɖ Martinz in a hayr ranc v lîf. Ɖe wr so dzrvñ, ɖt a litl hayr śd hv bn inuf: bt az it wz, hǎ cd ś hv dn uɖ̇wz?—Imposbl!—Ś cd nt rpnt. Ɖe mst b seṗretd; bt ɖr wz a gret dīl v pen in ɖ proses—so mć t hrslf at ɖs tîm, ɖt ś sn flt ɖ nseṣti v a litl conṣleśn, n rzolvd on gwñ hom bî we v Randlz t pṛkr it. Hr mînd wz qt sic v Mr. Eltn n ɖ Martinz. Ɖ rfreśmnt v Randlz wz abṣlutli nesṣri.

It wz a gd scīm; bt on drîvñ t ɖ dor ɖe hŕd ɖt nɖr “mastr nr mistris wz at hom;” ɖe hd bʈ bn ǎt sm tîm; ɖ man b’livd ɖe wr gn t Hārtfīld.

“Ɖs z tù bad,” craid Ema, az ɖe trnd awe. “N nǎ w śl jst mis ɖm; tù pṛvocñ!—I d nt nǒ ẃn I hv bn so dis’pôntd.” N ś līnd bac in ɖ cornr, t indulj hr mrmrz, or t rīzn ɖm awe; probbli a litl v bʈ—sć biyñ ɖ coṃnist proses v a nt il-dspozd mînd. Prezntli ɖ carij stopt; ś lct p; it wz stopt bî Mr. n Msz. Wsṭn, hu wr standñ t spīc t hr. Ɖr wz instnt pleźr in ɖ sît v ɖm, n stl gretr pleźr wz cnveid in sǎnd—fr Mr. Wsṭn imīɉtli acostd hr wɖ,

“Hǎ d’yi d?—hǎ d’yi d?—W hv bn sitñ wɖ yr faɖr—glad t si him so wel. Franc cmz tmoro—I hd a letr ɖs mornñ—w si him tmoro bî dinrtîm t a srtnti—h z at Oxf̣d tde, n h cmz fr a hol fortnît; I ń it wd b so. F h hd cm at Crisṃs h cd nt hv steid ʈri dez; I wz olwz glad h dd nt cm at Crisṃs; nǎ w r gwñ t hv jst ɖ rît weɖr fr him, fîn, drî, setld weɖr. W śl injô him cmplitli; evrʈñ hz trnd ǎt xacli az w cd wś.”

Ɖr wz no rzistñ sć nyz, no posbiḷti v avôdñ ɖ inflụns v sć a hapi fes az Mr. Wsṭn’z, cnfrmd az it ol wz bî ɖ wrdz n ɖ cǎntinns v hiz wîf, fywr n qaytr, bt nt les t ɖ prṗs. T nǒ ɖt ś ʈt hiz cmñ srtn wz inuf t mc Ema cnsidr it so, n snsirli dd ś rjôs in ɖer jô. It wz a most dlîtfl riaṇmeśn v xōstd spirits. Ɖ wòrn-ǎt past wz sunc in ɖ freśnis v ẃt wz cmñ; n in ɖ r’pidti v haf a momnt’s ʈt, ś hopt Mr. Eltn wd nǎ b tōct v no mor.

Mr. Wsṭn gev hr ɖ hisṭri v ɖ ingejmnts at Enscm, ẃć alaud hiz sun t ansr fr hvñ an intîr fortnît at hiz cmand, az wel az ɖ rùt n ɖ meʈ̇d v hiz jrni; n ś lisnd, n smîld, n cngrać̣letd.

“I śl sn brñ him ovr t Hārtfīld,” sd h, at ɖ cncluźn.

Ema cd imajin ś sw a tuć v ɖ arm at ɖs spīć, fṛm hiz wîf.

“W hd betr muv on, Mr. Wsṭn,” sd ś, “w r dtenñ ɖ grlz.”

“Wel, wel, I am redi;”—n trnñ agn t Ema, “bt y mst nt b xpctñ sć a vri fîn yuñ man; y hv onli hd  acǎnt y nǒ; I der se h z riyli nʈñ xtrordnri:”—ɖo hiz ǒn sparc̣lñ îz at ɖ momnt wr spīcñ a vri difṛnt cnvix́n.

Ema cd lc prf̣cli unconśs n iṇsnt, n ansr in a manr ɖt aproprietd nʈñ.

“Ʈnc v m tmoro, mî dir Ema, abt for o’cloc,” wz Msz. Wsṭn’z partñ injuñśn; spocn wɖ sm añzayti, n mnt onli fr hr.

“For o’cloc!—dpnd upn it h wl b hir bî ʈri,” wz Mr. Wsṭn’z qc amndmnt; n so endd a most saṭsfactri mītñ. Ema’z spirits wr mǎntd qt p t hapinis; evrʈñ wòr a difṛnt er; Jemz n hiz horsz sīmd nt haf so slugiś az bfr. Ẃn ś lct at ɖ hejz, ś ʈt ɖ eldr at līst mst sn b cmñ ǎt; n ẃn ś trnd rnd t Harịt, ś sw smʈñ lîc a lc v sprñ, a tndr smîl īvn ɖr.

“Wl Mr. Franc Ćrćl pas ʈru Baʈ az wel az Oxf̣d?”—wz a qsćn, hvr, ẃć dd nt ōgr mć.

Bt nɖr jiogṛfi nr tranqiḷti cd cm ol at wns, n Ema wz nǎ in a hymr t rzolv ɖt ɖe śd bʈ cm in tîm.

Ɖ mornñ v ɖ inṭrestñ de arîvd, n Msz. Wsṭn’z feʈfl pypl dd nt fget îɖr at ten, or ilevn, or twelv o’cloc, ɖt ś wz t ʈnc v hr at for.

“Mî dir, dir añśs frend,”—sd ś, in mntl s’liḷqi, ẃl wōcñ dǎnsterz fṛm hr ǒn rūm, “olwz oṿcerfl fr evrbdi’z cumf̣t bt yr ǒn; I si y nǎ in ol yr litl fijits, gwñ agn n agn intu hiz rūm, t b śr ɖt ol z rît.” Ɖ cloc struc twelv az ś pást ʈru ɖ hōl. “’tiz twelv; I śl nt fget t ʈnc v y for aurz hns; n bî ɖs tîm tmoro, phps, or a litl lêtr, I me b ʈncñ v ɖ posbiḷti v ɖer ol cōlñ hir. I am śr ɖe wl brñ him sn.”

Ś opnd ɖ parlrdor, n sw tū jntlṃn sitñ wɖ hr faɖr—Mr. Wsṭn n hiz sun. Ɖe hd bn arîvd onli a fy minits, n Mr. Wsṭn hd scersli finiśt hiz xpḷneśn v Franc’s biyñ a de bfr hiz tîm, n hr faɖr wz yt in ɖ mdst v hiz vri sivl welcm n cngrać̣leśnz, ẃn ś apird, t hv hr śer v s’prîz, intṛdux́n, n pleźr.

Ɖ Franc Ćrćl so loñ tōct v, so hî in inṭrest, wz acć̣li bfr hr—h wz prizntd t hr, n ś dd nt ʈnc tù mć hd bn sd in hiz prêz; h wz a vri gd lcñ yuñ man; hît, er, adres, ol wr unixpśṇbl, n hiz cǎntinns hd a gret dīl v ɖ spirit n lîvlinis v hiz faɖr’z; h lct qc n snṣbl. Ś flt imīɉtli ɖt ś śd lîc him; n ɖr wz a wel-bréd īz v manr, n a redinis t tōc, ẃć cnvinst hr ɖt h cem intndñ t b aqentd wɖ hr, n ɖt aqentd ɖe sn mst b.

H hd rīćt Randlz ɖ īvnñ bfr. Ś wz plizd wɖ ɖ īgrnis t arîv ẃć hd md him oltr hiz plan, n travl rlịr, lêtr, n qcr, ɖt h mt gen haf a de.

“I tld y yesṭde,” craid Mr. Wsṭn wɖ xlteśn, “I tld y ol ɖt h wd b hir bfr ɖ tîm nemd. I rmembrd ẃt I yst t d mslf. Wn canot crīp upn a jrni; wn canot hlp gtñ on fastr ɖn wn hz pland; n ɖ pleźr v cmñ in upn wn’z frendz bfr ɖ lc-ǎt bginz, z wrʈ a gret dīl mor ɖn eni litl xrśn it nīdz.”

“It z a gret pleźr ẃr wn cn indulj in it,” sd ɖ yuñ man, “ɖo ɖr r nt mni hǎzz ɖt I śd prizym on so far; bt in cmñ hom I flt I mt d enʈñ.”

Ɖ wrd hom md hiz faɖr lc on him wɖ freś cmplesnsi. Ema wz d’recli śr ɖt h ń hǎ t mc himslf agriybl; ɖ cnvix́n wz streñʈnd bî ẃt foloud. H wz vri mć plizd wɖ Randlz, ʈt it a most admṛbli arenjd hǎs, wd hardli alǎ it īvn t b vri smōl, admîrd ɖ sićueśn, ɖ wōc t Hîḅri, Hîḅri itslf, Hārtfīld stl mor, n pṛfest himslf t hv olwz flt ɖ sort v inṭrest in ɖ cuntri ẃć nn bt wn’z ǒn cuntri gvz, n ɖ gretist krioṣti t vizit it. Ɖt h śd nvr hv bn ebl t indulj so emịbl a fīlñ bfr, pást sspiśsli ʈru Ema’z bren; bt stl, f it wr a fōlshd, it wz a pleznt wn, n plezntli handld. Hiz manr hd no er v studi or xaɉreśn. H dd riyli lc n spīc az f in a stet v no comn injômnt.

Ɖer subjicts in jenṛl wr sć az b’loñ t an oṗnñ aqentns. On hiz sîd wr ɖ inqîriz,—“Wz ś a hors-wmn?—Pleznt rîdz?—Pleznt wōcs?—Hd ɖe a larj nebrhd?—Hîḅri, phps, afordd ssayti inuf?—Ɖr wr sevṛl vri priti hǎzz in n abt it.—Bōlz—hd ɖe bōlz?—Wz it a ḿzicl ssayti?”

Bt ẃn saṭsfaid on ol ɖz pônts, n ɖer aqentns pṛporśṇbli advanst, h cntrîvd t fînd an oṗtyṇti, ẃl ɖer tū faɖrz wr ingejd wɖ ć uɖr, v intṛdysñ hiz muɖr-in-lw, n spīcñ v hr wɖ so mć hansm prêz, so mć worm adṃreśn, so mć grattyd fr ɖ hapinis ś s’krd t hiz faɖr, n hr vri cînd rspśn v himslf, az wz an adiśnl prūf v hiz nwñ hǎ t plīz—n v hiz srtnli ʈncñ it wrʈ ẃl t trî t plīz hr. H dd nt advans a wrd v prêz bynd ẃt ś ń t b ʈuṛli dzrvd bî Msz. Wsṭn; bt, undǎtidli h cd nǒ vri litl v ɖ matr. H unḍstd ẃt wd b welcm; h cd b śr v litl els. “Hiz faɖr’z marij,” h sd, “hd bn ɖ wîzist meźr, evri frend mst rjôs in it; n ɖ faṃli fṛm hūm h hd rsivd sć a blesñ mst b evr cnsidrd az hvñ cnfŕd ɖ hîist obḷgeśn on him.”

H got az nir az h cd t ʈancñ hr fr Mis Teilr’z merits, wɖt sīmñ qt t fget ɖt in ɖ comn cors v ʈñz it wz t b rɖr s’pozd ɖt Mis Teilr hd formd Mis Wŭdhǎs’z caṛctr, ɖn Mis Wŭdhǎs Mis Teilr’z. N at last, az f rzolvd t qoḷfî hiz opińn cmplitli fr traṿlñ rnd t its objict, h waund it ol p wɖ astoniśmnt at ɖ yʈ n byti v hr prsn.

“Elignt, agriybl manrz, I wz priperd fr,” sd h; “bt I cnfes ɖt, cnsiḍrñ evrʈñ, I hd nt xpctd mor ɖn a vri tolṛbli wel-lcñ wmn v a srtn ej; I dd nt nǒ ɖt I wz t fînd a priti yuñ wmn in Msz. Wsṭn.”

“Y canot si tù mć pfx́n in Msz. Wsṭn fr mî fīlñz,” sd Ema; “wr y t ges hr t b etīn, I śd lisn wɖ pleźr; bt ś wd b redi t qoṛl wɖ y fr yzñ sć wrdz. D’nt let hr imajin ɖt y hv spocn v hr az a priti yuñ wmn.”

“I hop I śd nǒ betr,” h rplaid; “no, dpnd upn it, (wɖ a gaḷnt bǎ,) ɖt in adresñ Msz. Wsṭn I śd unḍstand hūm I mt prêz wɖt eni denjr v biyñ ʈt xtraṿgnt in mî trmz.”

Ema wundrd ẃɖr ɖ sem sspiśn v ẃt mt b xpctd fṛm ɖer nwñ ć uɖr, ẃć hd tecn stroñ pześn v hr mînd, hd evr crost hiz; n ẃɖr hiz complimnts wr t b cnsidrd az marcs v aqiesns, or prūfs v dfayns. Ś mst si mor v him t unḍstand hiz wez; at preznt ś onli flt ɖe wr agriybl.

Ś hd no dǎt v ẃt Mr. Wsṭn wz ofn ʈncñ abt. Hiz qc î ś dtctd agn n agn glansñ twdz ɖm wɖ a hapi xpreśn; n īvn, ẃn h mt hv dtrmind nt t lc, ś wz confidnt ɖt h wz ofn liṣnñ.

Hr ǒn faɖr’z prfict xmśn fṛm eni ʈt v ɖ cnd, ɖ intîr dfiśnsi in him v ol sć sort v peṇtreśn or sspiśn, wz a most cumftbl srcmstans. Haṗli h wz nt farɖr fṛm apruvñ matriṃni ɖn fṛm fōrsiyñ it.—Ɖo olwz objctñ t evri marij ɖt wz arenjd, h nvr sufrd bfrhnd fṛm ɖ aprihnśn v eni; it sīmd az f h cd nt ʈnc so il v eni tū prsnz’ unḍstandñ az t s’poz ɖe mnt t mari tl it wr pruvd agnst ɖm. Ś blest ɖ feṿrñ blîndnis. H cd nǎ, wɖt ɖ drwbac v a sngl unpleznt s’mîz, wɖt a glans fwd at eni poṣbl treć̣ri in hiz gest, gv we t ol hiz naćṛl cînd-hartd sviḷti in s’lisiṭs inqîriz aftr Mr. Franc Ćrćl’z acoṃdeśn on hiz jrni, ʈru ɖ sad īvlz v slīpñ tū nîts on ɖ rod, n xpres vri jenyin unmixt añzayti t nǒ ɖt h hd srtnli iscept caćñ cold—ẃć, hvr, h cd nt alǎ him t fīl qt aśurd v himslf tl aftr anɖr nît.

A rīzṇbl vizit peid, Mr. Wsṭn bgan t muv.—“H mst b gwñ. H hd biznis at ɖ Crǎn abt hiz he, n a gret mni eṛndz fr Msz. Wsṭn at Ford’z, bt h nīd nt huri enbdi els.” Hiz sun, tù wel bréd t hír ɖ hint, rouz imīɉtli olso, seyñ,

“Az y r gwñ farɖr on biznis, sr, I wl tec ɖ oṗtyṇti v peyñ a vizit, ẃć mst b peid sm de or uɖr, n ɖrfr me az wel b peid nǎ. I hv ɖ onr v biyñ aqentd wɖ a nebr v yrz, (trnñ t Ema,) a ledi rzîdñ in or nir Hîḅri; a faṃli v ɖ nem v Ferfax. I śl hv no dificlti, I s’poz, in fîndñ ɖ hǎs; ɖo Ferfax, I b’liv, z nt ɖ propr nem—I śd rɖr se Bārnz, or Bêts. D y nǒ eni faṃli v ɖt nem?”

“T b śr w d,” craid hiz faɖr; “Msz. Bêts—w pást hr hǎs—I sw Mis Bêts at ɖ windo. Tru, tru, y r aqentd wɖ Mis Ferfax; I rmembr y ń hr at Weṃʈ, n a fîn grl ś z. Cōl upn hr, bî ol mīnz.”

“Ɖr z no nseṣti fr mî cōlñ ɖs mornñ,” sd ɖ yuñ man; “anɖr de wd d az wel; bt ɖr wz ɖt dgri v aqentns at Weṃʈ ẃć—”

“Ǒ! g tde, g tde. D nt dfŕ it. Ẃt z rît t b dn canot b dn tù sn. N, bsdz, I mst gv y a hint, Franc; eni wont v atnśn t hr hir śd b cerf̣li avôdd. Y sw hr wɖ ɖ Camblz, ẃn ś wz ɖ īql v evrbdi ś mixt wɖ, bt hir ś z wɖ a pur old granmuɖr, hu hz bérli inuf t liv on. F y d nt cōl rli it wl b a slît.”

Ɖ sun lct cnvinst.

“I hv hŕd hr spīc v ɖ aqentns,” sd Ema; “ś z a vri elignt yuñ wmn.”

H agrìd t it, bt wɖ so qayt a “Yes,” az inclînd hr olmst t dǎt hiz riyl cncuṛns; n yt ɖr mst b a vri dstñt sort v eligns fr ɖ faśṇbl wrld, f Jen Ferfax cd b ʈt onli ordneṛli giftd wɖ it.

“F y wr nvr ptiklrli struc bî hr manrz bfr,” sd ś, “I ʈnc y wl tde. Y wl si hr t advantij; si hr n hír hr—no, I am afreid y wl nt hír hr at ol, fr ś hz an ānt hu nvr holdz hr tuñ.”

“Y r aqentd wɖ Mis Jen Ferfax, sr, r y?” sd Mr. Wŭdhǎs, olwz ɖ last t mc hiz we in convseśn; “ɖen gv m līv t aśur y ɖt y wl fînd hr a vri agriybl yuñ ledi. Ś z steyñ hir on a vizit t hr granṃmā n ānt, vri wrɖi ppl; I hv noun ɖm ol mî lîf. Ɖe wl b xtrimli glad t si y, I am śr; n wn v mî srvnts śl g wɖ y t śo y ɖ we.”

“Mî dir sr, upn no acǎnt in ɖ wrld; mî faɖr cn d’rect m.”

“Bt yr faɖr z nt gwñ so far; h z onli gwñ t ɖ Crǎn, qt on ɖ uɖr sîd v ɖ strīt, n ɖr r a gret mni hǎzz; y mt b vri mć at a los, n it z a vri drti wōc, unls y cīp on ɖ ftpaʈ; bt mî coćmn cn tel y ẃr y hd bst cros ɖ strīt.”

Mr. Franc Ćrćl stl dclînd it, lcñ az sirịs az h cd, n hiz faɖr gev hiz harti s’port bî cōlñ ǎt, “Mî gd frend, ɖs z qt uņesṣri; Franc nz a pudl v wōtr ẃn h siz it, n az t Msz. Bêts’z, h me gt ɖr fṛm ɖ Crǎn in a hóp, step, n jump.”

Ɖe wr pmitd t g alon; n wɖ a cordịl nod fṛm wn, n a gresfl bǎ fṛm ɖ uɖr, ɖ tū jntlṃn tc līv. Ema rmend vri wel plizd wɖ ɖs bginñ v ɖ aqentns, n cd nǎ ingej t ʈnc v ɖm ol at Randlz eni aur v ɖ de, wɖ fl confidns in ɖer cumf̣t.

___

Ɖ

  nxt mornñ bròt Mr. Franc Ćrćl agn. H cem wɖ Msz. Wsṭn, t hūm n t Hîḅri h sīmd t tec vri corɉli. H hd bn sitñ wɖ hr, it apird, most cmpańṇbli at hom, tl hr yźl aur v x’sîz; n on biyñ dzîrd t ćūz ɖer wōc, imīɉtli fixt on Hîḅri.—“H dd nt dǎt ɖr biyñ vri pleznt wōcs in evri d’rex́n, bt f left t him, h śd olwz ćūz ɖ sem. Hîḅri, ɖt e’ri, ćirfl, hapi-lcñ Hîḅri, wd b hiz constnt atrax́n.”—Hîḅri, wɖ Msz. Wsṭn, std fr Hārtfīld; n ś trustd t its bẹrñ ɖ sem cnstrux́n wɖ him. Ɖe wōct ɖiɖr d’recli.

Ema hd hardli xpctd ɖm: fr Mr. Wsṭn, hu hd cōld in fr haf a minit, in ordr t hír ɖt hiz sun wz vri hansm, ń nʈñ v ɖer planz; n it wz an agriybl s’prîz t hr, ɖrfr, t psiv ɖm wōcñ p t ɖ hǎs tgɖr, arm in arm. Ś wz wontñ t si him agn, n ispeṣ́li t si him in cumṗni wɖ Msz. Wsṭn, upn hiz bhevyr t hūm hr opińn v him wz t dpnd. F h wr dfiśnt ɖr, nʈñ śd mc amndz fr it. Bt on siyñ ɖm tgɖr, ś bcem prf̣cli saṭsfaid. It wz nt mirli in fîn wrdz or hîṗbolicl complimnt ɖt h peid hiz dyti; nʈñ cd b mor propr or plizñ ɖn hiz hol manr t hr—nʈñ cd mor agriybli dnot hiz wś v cnsiḍrñ hr az a frend n s’krñ hr afx́n. N ɖr wz tîm inuf fr Ema t form a rīzṇbl jujmnt, az ɖer vizit includd ol ɖ rest v ɖ mornñ. Ɖe wr ol ʈri wōcñ abt tgɖr fr an aur or tū—frst rnd ɖ śruḅriz v Hārtfīld, n aftwdz in Hîḅri. H wz dlîtd wɖ evrʈñ; admîrd Hārtfīld sfiśntli fr Mr. Wŭdhǎs’z ir; n ẃn ɖer gwñ farɖr wz rzolvd on, cnfest hiz wś t b md aqentd wɖ ɖ hol vilij, n faund matr v comndeśn n inṭrest mć of̣nr ɖn Ema cd hv s’pozd.

Sm v ɖ objicts v hiz krioṣti spouc vri emịbl fīlñz. H begd t b śoun ɖ hǎs ẃć hiz faɖr hd livd in so loñ, n ẃć hd bn ɖ hom v hiz faɖr’z faɖr; n on rec̣lectñ ɖt an old wmn hu hd nrst him wz stl livñ, wōct in qst v hr cotij fṛm wn end v ɖ strīt t ɖ uɖr; n ɖo in sm pônts v psyt or obẓveśn ɖr wz no poẓtiv merit, ɖe śoud, oltgɖr, a gdwil twdz Hîḅri in jenṛl, ẃć mst b vri lîc a merit t ɖoz h wz wɖ.

Ema woćt n dsîdd, ɖt wɖ sć fīlñz az wr nǎ śoun, it cd nt b ferli s’pozd ɖt h hd bn evr voḷntṛli absntñ himslf; ɖt h hd nt bn actñ a part, or mcñ a p’red v insnsir pṛfeśnz; n ɖt Mr. Naitli srtnli hd nt dn him justis.

Ɖer frst pōz wz at ɖ Crǎn Ín, an incnsidṛbl hǎs, ɖo ɖ prinsipl wn v ɖ sort, ẃr a cupl v per v posthorsz wr cept, mor fr ɖ cnvińns v ɖ nebrhd ɖn fṛm eni run on ɖ rod; n hiz cmpańnz hd nt xpctd t b dtend bî eni inṭrest xîtd ɖr; bt in pasñ it ɖe gev ɖ hisṭri v ɖ larj rūm viẓbli add; it hd bn bilt mni yirz ago fr a bōlrūm, n ẃl ɖ nebrhd hd bn in a ptiklrli popyḷs, dansñ stet, hd bn oceźṇli yzd az sć;—bt sć briłnt dez hd loñ pást awe, n nǎ ɖ hîist prṗs fr ẃć it wz evr wontd wz t acoṃdet a ẃist club istabliśt amñ ɖ jntlṃn n haf-jntlṃn v ɖ ples. H wz imīɉtli inṭrestd. Its caṛctr az a bōlrūm còt him; n instd v pasñ on, h stopt fr sevṛl minits at ɖ tū s’pirịr saśt windoz ẃć wr opn, t lc in n contmplet its cepbiḷtiz, n l’mnt ɖt its orijinl prṗs śd hv sīst. H sw no fōlt in ɖ rūm, h wd acnolij nn ẃć ɖe sjstd. No, it wz loñ inuf, brōd inuf, hansm inuf. It wd hold ɖ vri numbr fr cumf̣t. Ɖe òt t hv bōlz ɖr at līst evri fortnît ʈru ɖ wintr. Ẃ hd nt Mis Wŭdhǎs rvîvd ɖ formr gd old dez v ɖ rūm?—Ś hu cd d enʈñ in Hîḅri! Ɖ wont v propr faṃliz in ɖ ples, n ɖ cnvix́n ɖt nn bynd ɖ ples n its imīɉt invîṛnz cd b tmtd t atnd, wr mnśnd; bt h wz nt saṭsfaid. H cd nt b pswedd ɖt so mni gd-lcñ hǎzz az h sw arnd him, cd nt frniś numbrz inuf fr sć a mītñ; n īvn ẃn ptiklrz wr gvn n faṃliz dscrîbd, h wz stl unwilñ t admit ɖt ɖ incnvińns v sć a mixćr wd b enʈñ, or ɖt ɖr wd b ɖ smōlist dificlti in evrbdi’z rtrnñ intu ɖer propr ples ɖ nxt mornñ. H argyd lîc a yuñ man vri mć bnt on dansñ; n Ema wz rɖr s’prîzd t si ɖ consttyśn v ɖ Wsṭn privel so dsîdidli agnst ɖ habits v ɖ Ćrćlz. H sīmd t hv ol ɖ lîf n spirit, ćirfl fīlñz, n sośl incḷneśnz v hiz faɖr, n nʈñ v ɖ prîd or rzrv v Enscm. V prîd, indd, ɖr wz, phps, scersli inuf; hiz indifṛns t a cnfyźn v ranc, bordrd tù mć on ineligns v mînd. H cd b no juj, hvr, v ɖ īvl h wz holdñ ćīp. It wz bt an ifyźn v lîvli spirits.

At last h wz pswedd t muv on fṛm ɖ frunt v ɖ Crǎn; n biyñ nǎ olmst fesñ ɖ hǎs ẃr ɖ Bêtsz lojd, Ema rec̣lectd hiz intndd vizit ɖ de bfr, n asct him f h hd peid it.

“Yes, ǒ! yes”—h rplaid; “I wz jst gwñ t mnśn it. A vri s’xesfl vizit:—I sw ol ɖ ʈri lediz; n flt vri mć oblîjd t y fr yr pripaṛtri hint. F ɖ tōcñ ānt hd tecn m qt bî s’prîz, it mst hv bn ɖ deʈ v m. Az it wz, I wz onli btreid intu peyñ a most unrīzṇbl vizit. Ten minits wd hv bn ol ɖt wz nesṣri, phps ol ɖt wz propr; n I hd tld mî faɖr I śd srtnli b at hom bfr him—bt ɖr wz no gtñ awe, no pōz; n, t mî utr astoniśmnt, I faund, ẃn h (fîndñ m nẃr els) jônd m ɖr at last, ɖt I hd bn acć̣li sitñ wɖ ɖm vri nirli ʈri-qortrs v an aur. Ɖ gd ledi hd nt gvn m ɖ posbiḷti v iscep bfr.”

“N hǎ dd y ʈnc Mis Ferfax lcñ?”

“Il, vri il—ɖt z, f a yuñ ledi cn evr b alaud t lc il. Bt ɖ xpreśn z hardli admisbl, Msz. Wsṭn, z it? Lediz cn nvr lc il. N, sirịsli, Mis Ferfax z naćṛli so pel, az olmst olwz t gv ɖ apiṛns v il hlʈ.—A most dploṛbl wont v cmplex́n.”

Ema wd nt agri t ɖs, n bgan a worm dfns v Mis Ferfax’z cmplex́n. “It wz srtnli nvr briłnt, bt ś wd nt alǎ it t hv a sicli hy in jenṛl; n ɖr wz a softnis n delic̣si in hr scin ẃć gev pkłr eligns t ɖ caṛctr v hr fes.” H lisnd wɖ ol dy defṛns; acnolijd ɖt h hd hŕd mni ppl se ɖ sem—bt yt h mst cnfes, ɖt t him nʈñ cd mc amndz fr ɖ wont v ɖ fîn glo v hlʈ. Ẃr fīćrz wr indifṛnt, a fîn cmplex́n gev byti t ɖm ol; n ẃr ɖe wr gd, ɖ ifct wz—forćṇtli h nīd nt atmt t dscrîb ẃt ɖ ifct wz.

“Wel,” sd Ema, “ɖr z no dspytñ abt test.—At līst y admîr hr xpt hr cmplex́n.”

H śc hiz hed n laft.—“I canot seṗret Mis Ferfax n hr cmplex́n.”

“Dd y si hr ofn at Weṃʈ? Wr y ofn in ɖ sem ssayti?”

At ɖs momnt ɖe wr aproćñ Ford’z, n h hesṭli xclemd, “Ha! ɖs mst b ɖ vri śop ɖt evrbdi atndz evri de v ɖer livz, az mî faɖr informz m. H cmz t Hîḅri himslf, h sz, six dez ǎt v ɖ sevn, n hz olwz biznis at Ford’z. F it b nt incnvińnt t y, pre let s g in, ɖt I me pruv mslf t b’loñ t ɖ ples, t b a tru sitizn v Hîḅri. I mst bai smʈñ at Ford’z. It wl b tecñ ǎt mî frīdm.—I der se ɖe sel gluvz.”

“Ǒ! yes, gluvz n evrʈñ. I d admîr yr petrịtizm. Y wl b adord in Hîḅri. Y wr vri popylr bfr y cem, bcz y wr Mr. Wsṭn’z sun—bt le ǎt haf a gini at Ford’z, n yr popylaṛti wl stand upn yr ǒn vrćuz.”

Ɖe wnt in; n ẃl ɖ slīc, wel-taid parslz v “Men’z Bīvrz” n “Yorc Tan” wr brññ dǎn n dspleyñ on ɖ cǎntr, h sd—“Bt I beg yr pardn, Mis Wŭdhǎs, y wr spīcñ t m, y wr seyñ smʈñ at ɖ vri momnt v ɖs brst v mî amor patriae. D nt let m lūz it. I aśur y ɖ utmost streć v public fem wd nt mc m amndz fr ɖ los v eni hapinis in prîṿt lîf.”

“I mirli asct, ẃɖr y hd noun mć v Mis Ferfax n hr parti at Weṃʈ.”

“N nǎ ɖt I unḍstand yr qsćn, I mst pṛnǎns it t b a vri unfer wn. It z olwz ɖ ledi’z rît t dsîd on ɖ dgri v aqentns. Mis Ferfax mst olrdi hv gvn hr acǎnt.—I śl nt cmit mslf bî clemñ mor ɖn ś me ćūz t alǎ.”

“Upn mî wrd! y ansr az dscritli az ś cd d hrslf. Bt hr acǎnt v evrʈñ līvz so mć t b gst, ś z so vri rzrvd, so vri unwilñ t gv ɖ līst inf̣meśn abt enbdi, ɖt I riyli ʈnc y me se ẃt y lîc v yr aqentns wɖ hr.”

“Me I, indd?—Ɖen I wl spīc ɖ truʈ, n nʈñ sūts m so wel. I met hr frīqntli at Weṃʈ. I hd noun ɖ Camblz a litl in tǎn; n at Weṃʈ w wr vri mć in ɖ sem set. Crnl Cambl z a vri agriybl man, n Msz. Cambl a frendli, worm-hartd wmn. I lîc ɖm ol.”

“Y nǒ Mis Ferfax’z sićueśn in lîf, I cnclud; ẃt ś z destind t b?”

“Yes—(rɖr heztetñli)—I b’liv I d.”

“Y gt upn delic̣t subjicts, Ema,” sd Msz. Wsṭn smîlñ; “rmembr ɖt I am hir.—Mr. Franc Ćrćl hardli nz ẃt t se ẃn y spīc v Mis Ferfax’z sićueśn in lîf. I wl muv a litl farɖr of.”

“I srtnli d fget t ʈnc v hr,” sd Ema, “az hvñ evr bn enʈñ bt mî frend n mî dirist frend.”

H lct az f h fŭli unḍstd n onrd sć a sntimnt.

Ẃn ɖ gluvz wr bòt, n ɖe hd qitd ɖ śop agn, “Dd y evr hír ɖ yuñ ledi w wr spīcñ v, ple?” sd Franc Ćrćl.

“Evr hír hr!” rpitd Ema. “Y fget hǎ mć ś b’loñz t Hîḅri. I hv hŕd hr evri yir v ǎr livz sins w bʈ bgan. Ś plez ćarmñli.”

“Y ʈnc so, d y?—I wontd ɖ opińn v smwn hu cd riyli juj. Ś apird t m t ple wel, ɖt z, wɖ cnsidṛbl test, bt I nǒ nʈñ v ɖ matr mslf.—I am xesivli fond v ḿzic, bt wɖt ɖ smōlist scil or rît v jujñ v enbdi’z pformns.—I hv bn yst t hír hr’z admîrd; n I rmembr wn prūf v hr biyñ ʈt t ple wel:—a man, a vri ḿzicl man, n in luv wɖ anɖr wmn—ingejd t hr—on ɖ pônt v marij—wd yt nvr asc ɖt uɖr wmn t sit dǎn t ɖ instṛmnt, f ɖ ledi in qsćn cd sit dǎn instd—nvr sīmd t lîc t hír wn f h cd hír ɖ uɖr. Ɖt, I ʈt, in a man v noun ḿzicl taḷnt, wz sm prūf.”

“Prūf indd!” sd Ema, hîli aḿzd.—“Mr. Dixn z vri ḿzicl, z h? W śl nǒ mor abt ɖm ol, in haf an aur, fṛm y, ɖn Mis Ferfax wd hv vǎćseft in haf a yir.”

“Yes, Mr. Dixn n Mis Cambl wr ɖ prsnz; n I ʈt it a vri stroñ prūf.”

“Srtnli—vri stroñ it wz; t ǒn ɖ truʈ, a gret dīl strongr ɖn, f I hd bn Mis Cambl, wd hv bn at ol agriybl t m. I cd nt xkz a man’z hvñ mor ḿzic ɖn luv—mor ir ɖn î—a mor akt snsbiḷti t fîn sǎndz ɖn t mî fīlñz. Hǎ dd Mis Cambl apir t lîc it?”

“It wz hr vri ptiklr frend, y nǒ.”

“Pur cumf̣t!” sd Ema, lafñ. “Wn wd rɖr hv a strenjr prifŕd ɖn wn’z vri ptiklr frend—wɖ a strenjr it mt nt rcŕ agn—bt ɖ miẓri v hvñ a vri ptiklr frend olwz at hand, t d evrʈñ betr ɖn wn dz wnslf!—Pur Msz. Dixn! Wel, I am glad ś z gn t setl in Îrḷnd.”

“Y r rît. It wz nt vri flaṭrñ t Mis Cambl; bt ś riyli dd nt sīm t fīl it.”

“So mć ɖ betr—or so mć ɖ wrs:—I d nt nǒ ẃć. Bt b it swītnis or b it stypidti in hr—qcnis v frendśp, or dulnis v fīlñ—ɖr wz wn prsn, I ʈnc, hu mst hv flt it: Mis Ferfax hrslf. Ś mst hv flt ɖ impropr n denjṛs dstñśn.”

“Az t ɖt—I d nt—”

“Ǒ! d nt imajin ɖt I xpct an acǎnt v Mis Ferfax’z snseśnz fṛm y, or fṛm enbdi els. Ɖe r noun t no hymn biyñ, I ges, bt hrslf. Bt f ś cntinyd t ple ẃnvr ś wz asct bî Mr. Dixn, wn me ges ẃt wn ćuzz.”

“Ɖr apird sć a prf̣cli gd unḍstandñ amñ ɖm ol—” h bgan rɖr qcli, bt ćecñ himslf, add, “hvr, it z imposbl fr m t se on ẃt trmz ɖe riyli wr—hǎ it mt ol b bhnd ɖ sīnz. I cn onli se ɖt ɖr wz smuɖnis ǎtẉdli. Bt y, hu hv noun Mis Ferfax fṛm a ćîld, mst b a betr juj v hr caṛctr, n v hǎ ś z lîcli t conduct hrslf in criticl sićueśnz, ɖn I cn b.”

“I hv noun hr fṛm a ćîld, undǎtidli; w hv bn ćildṛn n wimin tgɖr; n it z naćṛl t s’poz ɖt w śd b intiṃt,—ɖt w śd hv tecn t ć uɖr ẃnvr ś viẓtd hr frendz. Bt w nvr dd. I hardli nǒ hǎ it hz hapnd; a litl, phps, fṛm ɖt wicidnis on mî sîd ẃć wz pron t tec dsgust twdz a grl so îḍlîzd n so craid p az ś olwz wz, bî hr ānt n granmuɖr, n ol ɖer set. N ɖen, hr rzrv—I nvr cd atać mslf t enwn so cmplitli rzrvd.”

“It z a most rpulsiv qoḷti, indd,” sd h. “Ofntîmz vri cnvińnt, no dǎt, bt nvr plizñ. Ɖr z sefti in rzrv, bt no atrax́n. Wn canot luv a rzrvd prsn.”

“Nt tl ɖ rzrv sīsz twdz wnslf; n ɖen ɖ atrax́n me b ɖ gretr. Bt I mst b mor in wont v a frend, or an agriybl cmpańn, ɖn I hv yt bn, t tec ɖ trubl v conc̣rñ enbdi’z rzrv t pṛkr wn. Intiṃsi btwn Mis Ferfax n m z qt ǎt v ɖ qsćn. I hv no rīzn t ʈnc il v hr—nt ɖ līst—xpt ɖt sć xtrim n ppćl cōśsnis v wrd n manr, sć a dred v gvñ a dstñt îdīa abt enbdi, z apt t sjst sspiśnz v ɖr biyñ smʈñ t cnsil.”

H prf̣cli agrìd wɖ hr: n aftr wōcñ tgɖr so loñ, n ʈncñ so mć alîc, Ema flt hrslf so wel aqentd wɖ him, ɖt ś cd hardli b’liv it t b onli ɖer secnd mītñ. H wz nt xacli ẃt ś hd xpctd; les v ɖ man v ɖ wrld in sm v hiz nośnz, les v ɖ spôld ćîld v fortyn, ɖrfr betr ɖn ś hd xpctd. Hiz îdīaz sīmd mor modṛt—hiz fīlñz wormr. Ś wz ptiklrli struc bî hiz manr v cnsiḍrñ Mr. Eltn’z hǎs, ẃć, az wel az ɖ ćrć, h wd g n lc at, n wd nt jôn ɖm in fîndñ mć fōlt wɖ. No, h cd nt b’liv it a bad hǎs; nt sć a hǎs az a man wz t b pitid fr hvñ. F it wr t b śerd wɖ ɖ wmn h luvd, h cd nt ʈnc eni man t b pitid fr hvñ ɖt hǎs. Ɖr mst b ampl rūm in it fr evri riyl cumf̣t. Ɖ man mst b a bloched hu wontd mor.

Msz. Wsṭn laft, n sd h dd nt nǒ ẃt h wz tōcñ abt. Yst onli t a larj hǎs himslf, n wɖt evr ʈncñ hǎ mni advantjz n acoṃdeśnz wr ataćt t its sîz, h cd b no juj v ɖ priveśnz inevitbli b’loññ t a smōl wn. Bt Ema, in hr ǒn mînd, dtrmind ɖt h dd nǒ ẃt h wz tōcñ abt, n ɖt h śoud a vri emịbl incḷneśn t setl rli in lîf, n t mari, fṛm wrɖi motivz. H mt nt b awer v ɖ inrodz on dmestic pīs t b oceźnd bî no hǎscīpr’z rūm, or a bad butlr’z pantri, bt no dǎt h dd prf̣cli fīl ɖt Enscm cd nt mc him hapi, n ɖt ẃnvr h wr ataćt, h wd wilñli gv p mć v wlʈ t b alaud an rli istabliśmnt.

___

E

ma’z vri gd opińn v Franc Ćrćl wz a litl śecn ɖ folowñ de, bî hírñ ɖt h wz gn of t Lundn, mirli t hv hiz her cut. A sudn frīc sīmd t hv sizd him at brecfst, n h hd snt fr a śêz n set of, intndñ t rtrn t dinr, bt wɖ no mor importnt vy ɖt apird ɖn hvñ hiz her cut. Ɖr wz srtnli no harm in hiz traṿlñ sixtīn mîlz twîs ovr on sć an eṛnd; bt ɖr wz an er v foṗri n nonsns in it ẃć ś cd nt apruv. It dd nt acord wɖ ɖ raṣ́naḷti v plan, ɖ moḍreśn in xpns, or īvn ɖ unslfiś wormʈ v hart, ẃć ś hd b’livd hrslf t dsrn in him yesṭde. Vaṇti, xtraṿgns, luv v ćenj, restlisnis v tmpr, ẃć mst b dwñ smʈñ, gd or bad; hīdlisnis az t ɖ pleźr v hiz faɖr n Msz. Wsṭn, indifṛnt az t hǎ hiz conduct mt apir in jenṛl; h bcem laybl t ol ɖz ćarjz. Hiz faɖr onli cōld him a cocscom, n ʈt it a vri gd stori; bt ɖt Msz. Wsṭn dd nt lîc it, wz clir inuf, bî hr pasñ it ovr az qcli az poṣbl, n mcñ no uɖr coment ɖn ɖt “ol yuñ ppl wd hv ɖer litl ẃimz.”

Wɖ ɖ xpśn v ɖs litl blot, Ema faund ɖt hiz vizit hiɖrtu hd gvn hr frend onli gd îdīaz v him. Msz. Wsṭn wz vri redi t se hǎ atntiv n pleznt a cmpańn h md himslf—hǎ mć ś sw t lîc in hiz disṗziśn oltgɖr. H apird t hv a vri opn tmpr—srtnli a vri ćirfl n lîvli wn; ś cd obzrv nʈñ roñ in hiz nośnz, a gret dīl dsîdidli rît; h spouc v hiz uncl wɖ worm rgard, wz fond v tōcñ v him—sd h wd b ɖ bst man in ɖ wrld f h wr left t himslf; n ɖo ɖr wz no biyñ ataćt t ɖ ānt, h acnolijd hr cîndnis wɖ grattyd, n sīmd t mīn olwz t spīc v hr wɖ rspct. Ɖs wz ol vri proṃsñ; n, bt fr sć an unforćṇt fansi fr hvñ hiz her cut, ɖr wz nʈñ t dnot him unwrɖi v ɖ dstnḡśt onr ẃć hr imaɉneśn hd gvn him; ɖ onr, f nt v biyñ riyli in luv wɖ hr, v biyñ at līst vri nir it, n sevd onli bî hr ǒn indifṛns—(fr stl hr reẓluśn hld v nvr mariyñ)—ɖ onr, in śort, v biyñ marct ǎt fr hr bî ol ɖer jônt aqentns.

Mr. Wsṭn, on hiz sîd, add a vrću t ɖ acǎnt ẃć mst hv sm weit. H gev hr t unḍstand ɖt Franc admîrd hr xtrimli—ʈt hr vri bytifl n vri ćarmñ; n wɖ so mć t b sd fr him oltgɖr, ś faund ś mst nt juj him harśli. Az Msz. Wsṭn obzrvd, “ol yuñ ppl wd hv ɖer litl ẃimz.”

Ɖr wz wn prsn amñ hiz ny aqentns in Suri, nt so līńntli dspozd. In jenṛl h wz jujd, ʈrt ɖ paṛśz v Donwél n Hîḅri, wɖ gret candr; libṛl alawnsz wr md fr ɖ litl xesz v sć a hansm yuñ man—wn hu smîld so ofn n baud so wel; bt ɖr wz wn spirit amñ ɖm nt t b sofnd, fṛm its pǎr v snśr, bî bǎz or smîlz—Mr. Naitli. Ɖ srcmstans wz tld him at Hārtfīld; fr ɖ momnt, h wz sîḷnt; bt Ema hŕd him olmst imīɉtli aftwdz se t himslf, ovr a nyzpepr h hld in hiz hand, “Hum! jst ɖ trîf̣lñ, sili felo I tc him fr.” Ś hd haf a mînd t rznt; bt an instnt’s obẓveśn cnvinst hr ɖt it wz riyli sd onli t rliv hiz ǒn fīlñz, n nt mnt t pṛvoc; n ɖrfr ś let it pas.

Olɖo in wn instns ɖ berrz v nt gd tîdñz, Mr. n Msz. Wsṭn’z vizit ɖs mornñ wz in anɖr rspct ptiklrli oṗtyn. Smʈñ ocŕd ẃl ɖe wr at Hārtfīld, t mc Ema wont ɖer advîs; n, ẃć wz stl mor luci, ś wontd xacli ɖ advîs ɖe gev.

Ɖs wz ɖ ocuṛns:—Ɖ Coulz hd bn setld sm yirz in Hîḅri, n wr vri gd sort v ppl—frendli, libṛl, n unpritndñ; bt, on ɖ uɖr hand, ɖe wr v lo oṛjin, in tred, n onli modṛtli jntīl. On ɖer frst cmñ intu ɖ cuntri, ɖe hd livd in pṛporśn t ɖer incm, qaytli, cīpñ litl cumṗni, n ɖt litl unixpnsivli; bt ɖ last yir or tū hd bròt ɖm a cnsidṛbl incrīs v mīnz—ɖ hǎs in tǎn hd yīldd gretr profits, n fortyn in jenṛl hd smîld on ɖm. Wɖ ɖer wlʈ, ɖer vyz incrist; ɖer wont v a larjr hǎs, ɖer incḷneśn fr mor cumṗni. Ɖe add t ɖer hǎs, t ɖer numbr v srvnts, t ɖer xpnsz v evri sort; n bî ɖs tîm wr, in fortyn n stîl v livñ, secnd onli t ɖ faṃli at Hārtfīld. Ɖer luv v ssayti, n ɖer ny dînñrūm, priperd evrbdi fr ɖer cīpñ dinrcumṗni; n a fy partiz, ćīfli amñ ɖ sngl men, hd olrdi tecn ples. Ɖ reğlr n bst faṃliz Ema cd hardli s’poz ɖe wd prizym t invît—nɖr Donwél, nr Hārtfīld, nr Randlz. Nʈñ śd tmt hr t g, f ɖe dd; n ś rgretd ɖt hr faɖr’z noun habits wd b gvñ hr rfyzl les mīnñ ɖn ś cd wś. Ɖ Coulz wr vri rspctbl in ɖer we, bt ɖe òt t b tòt ɖt it wz nt fr ɖm t arenj ɖ trmz on ẃć ɖ s’pirịr faṃliz wd vizit ɖm. Ɖs lésn, ś vri mć fird, ɖe wd rsiv onli fṛm hrslf; ś hd litl hop v Mr. Naitli, nn v Mr. Wsṭn.

Bt ś hd md p hr mînd hǎ t mīt ɖs prizumśn so mni wīcs bfr it apird, ɖt ẃn ɖ insult cem at last, it faund hr vri difṛntli afctd. Donwél n Randlz hd rsivd ɖer invteśn, n nn hd cm fr hr faɖr n hrslf; n Msz. Wsṭn’z acǎntñ fr it wɖ “I s’poz ɖe wl nt tec ɖ liḅti wɖ y; ɖe nǒ y d nt dîn ǎt,” wz nt qt sfiśnt. Ś flt ɖt ś śd lîc t hv hd ɖ pǎr v rfyzl; n aftwdz, az ɖ îdīa v ɖ parti t b asmbld ɖr, cnsistñ prisîsli v ɖoz huz ssayti wz dirist t hr, ocŕd agn n agn, ś dd nt nǒ ɖt ś mt nt hv bn tmtd t axpt. Harịt wz t b ɖr in ɖ īvnñ, n ɖ Bêtsz. Ɖe hd bn spīcñ v it az ɖe wōct abt Hîḅri ɖ de bfr, n Franc Ćrćl hd most rṇstli l’mntd hr absns. Mt nt ɖ īvnñ end in a dans? hd bn a qsćn v hiz. Ɖ bér posbiḷti v it actd az a farɖr iṛteśn on hr spirits; n hr biyñ left in solitri granjr, īvn s’pozñ ɖ omiśn t b intndd az a complimnt, wz bt pur cumf̣t.

It wz ɖ arîvl v ɖs vri invteśn ẃl ɖ Wsṭnz wr at Hārtfīld, ẃć md ɖer prezns so axptbl; fr ɖo hr frst rmarc, on rīdñ it, wz ɖt “v cors it mst b dclînd,” ś so vri sn pṛsidd t asc ɖm ẃt ɖe advîzd hr t d, ɖt ɖer advîs fr hr gwñ wz most promt n s’xesfl.

Ś ǒnd ɖt, cnsiḍrñ evrʈñ, ś wz nt abṣlutli wɖt incḷneśn fr ɖ parti. Ɖ Coulz xprest ɖmslvz so proprli—ɖr wz so mć riyl atnśn in ɖ manr v it—so mć cnsiḍreśn fr hr faɖr. “Ɖe wd hv s’liṣtd ɖ onr rlịr, bt hd bn wêtñ ɖ arîvl v a foldñscrīn fṛm Lundn, ẃć ɖe hopt mt cīp Mr. Wŭdhǎs fṛm eni dráft v er, n ɖrfr indys him ɖ mor reḍli t gv ɖm ɖ onr v hiz cumṗni.” Upn ɖ hol, ś wz vri psweḍbl; n it biyñ brīfli setld amñ ɖmslvz hǎ it mt b dn wɖt nglectñ hiz cumf̣t—hǎ srtnli Msz. Godard, f nt Msz. Bêts, mt b dpndd on fr bẹrñ him cumṗni—Mr. Wŭdhǎs wz t b tōct intu an aqiesns v hiz dōtr’z gwñ ǎt t dinr on a de nǎ nir at hand, n spendñ ɖ hol īvnñ awe fṛm him. Az fr hiz gwñ, Ema dd nt wś him t ʈnc it poṣbl, ɖ aurz wd b tù lêt, n ɖ parti tù ńmṛs. H wz sn priti wel rzînd.

“I am nt fond v dinrviẓtñ,” sd h—“I nvr wz. No mor z Ema. Lêt aurz d nt agri wɖ s. I am sori Mr. n Msz. Coul śd hv dn it. I ʈnc it wd b mć betr f ɖe wd cm in wn afṭnun nxt sumr, n tec ɖer ti wɖ s—tec s in ɖer afṭnun wōc; ẃć ɖe mt d, az ǎr aurz r so rīzṇbl, n yt gt hom wɖt biyñ ǎt in ɖ damp v ɖ īvnñ. Ɖ dȳz v a sumr-īvnñ r ẃt I wd nt xpoz enbdi t. Hvr, az ɖe r so vri dzîṛs t hv dir Ema dîn wɖ ɖm, n az y wl bʈ b ɖr, n Mr. Naitli tù, t tec cer v hr, I canot wś t privnt it, pṛvîdd ɖ weɖr b ẃt it òt, nɖr damp, nr cold, nr windi.” Ɖen trnñ t Msz. Wsṭn, wɖ a lc v jntl rproć—“Ā! Mis Teilr, f y hd nt marid, y wd hv steid at hom wɖ m.”

“Wel, sr,” craid Mr. Wsṭn, “az I tc Mis Teilr awe, it z incumbnt on m t s’plî hr ples, f I cn; n I wl step t Msz. Godard in a momnt, f y wś it.”

Bt ɖ îdīa v enʈñ t b dn in a momnt, wz incrisñ, nt leṣnñ, Mr. Wŭdhǎs’z ajteśn. Ɖ lediz ń betr hǎ t ale it. Mr. Wsṭn mst b qayt, n evrʈñ dlibṛtli arenjd.

Wɖ ɖs trītmnt, Mr. Wŭdhǎs wz sn cmpozd inuf fr tōcñ az yźl. “H śd b hapi t si Msz. Godard. H hd a gret rgard fr Msz. Godard; n Ema śd rait a lîn, n invît hr. Jemz cd tec ɖ not. Bt frst v ol, ɖr mst b an ansr ritn t Msz. Coul.”

“Y wl mc mî xksz, mî dir, az siṿli az poṣbl. Y wl se ɖt I am qt an inṿlid, n g nẃr, n ɖrfr mst dclîn ɖer oblîjñ invteśn; bginñ wɖ mî complimnts, v cors. Bt y wl d evrʈñ rît. I nīd nt tel y ẃt z t b dn. W mst rmembr t let Jemz nǒ ɖt ɖ carij wl b wontd on Tyzde. I śl hv no firz fr y wɖ him. W hv nvr bn ɖr abv wns sins ɖ ny aproć wz md; bt stl I hv no dǎt ɖt Jemz wl tec y vri sefli. N ẃn y gt ɖr, y mst tel him at ẃt tîm y wd hv him cm fr y agn; n y hd betr nem an rli aur. Y wl nt lîc steyñ lêt. Y wl gt vri tîrd ẃn ti z ovr.”

“Bt y wd nt wś m t cm awe bfr I am tîrd, ppā?”

“Ǒ! no, mî luv; bt y wl sn b tîrd. Ɖr wl b a gret mni ppl tōcñ at wns. Y wl nt lîc ɖ nôz.”

“Bt, mî dir sr,” craid Mr. Wsṭn, “f Ema cmz awe rli, it wl b brecñ p ɖ parti.”

“N no gret harm f it dz,” sd Mr. Wŭdhǎs. “Ɖ snr evri parti brecs p, ɖ betr.”

“Bt y d nt cnsidr hǎ it me apir t ɖ Coulz. Ema’z gwñ awe d’recli aftr ti mt b gvñ ofns. Ɖe r gd-nećrd ppl, n ʈnc litl v ɖer ǒn clemz; bt stl ɖe mst fīl ɖt enbdi’z huriyñ awe z no gret complimnt; n Mis Wŭdhǎs’z dwñ it wd b mor ʈt v ɖn eni uɖr prsn’z in ɖ rūm. Y wd nt wś t dis’pônt n morṭfî ɖ Coulz, I am śr, sr; frendli, gd sort v ppl az evr livd, n hu hv bn yr nebrz ɖz ten yirz.”

“No, upn no acǎnt in ɖ wrld, Mr. Wsṭn; I am mć oblîjd t y fr rmîndñ m. I śd b xtrimli sori t b gvñ ɖm eni pen. I nǒ ẃt wrɖi ppl ɖe r. Peri tlz m ɖt Mr. Coul nvr tućz mōlt lícr. Y wd nt ʈnc it t lc at him, bt h z biłs—Mr. Coul z vri biłs. No, I wd nt b ɖ mīnz v gvñ ɖm eni pen. Mî dir Ema, w mst cnsidr ɖs. I am śr, rɖr ɖn run ɖ risc v hrtñ Mr. n Msz. Coul, y wd ste a litl longr ɖn y mt wś. Y wl nt rgard biyñ tîrd. Y wl b prf̣cli sef, y nǒ, amñ yr frendz.”

“Ǒ yes, ppā. I hv no firz at ol fr mslf; n I śd hv no scrūplz v steyñ az lêt az Msz. Wsṭn, bt on yr acǎnt. I am onli afreid v yr sitñ p fr m. I am nt afreid v yr nt biyñ xidñli cumftbl wɖ Msz. Godard. Ś luvz pīce, y nǒ; bt ẃn ś z gn hom, I am afreid y wl b sitñ p bî yrslf, instd v gwñ t bed at yr yźl tîm—n ɖ îdīa v ɖt wd intîrli dstrô mî cumf̣t. Y mst promis m nt t sit p.”

H dd, on ɖ cndiśn v sm proṃsz on hr sîd: sć az ɖt, f ś cem hom cold, ś wd b śr t worm hrslf ʈuṛli; f hungri, ɖt ś wd tec smʈñ t īt; ɖt hr ǒn meid śd sit p fr hr; n ɖt Srl n ɖ butlr śd si ɖt evrʈñ wr sef in ɖ hǎs, az yźl.

___

F

ranc Ćrćl cem bac agn; n f h cept hiz faɖr’z dinr wêtñ, it wz nt noun at Hārtfīld; fr Msz. Wsṭn wz tù añśs fr hiz biyñ a feṿrit wɖ Mr. Wŭdhǎs, t btre eni imṗfx́n ẃć cd b cnsild.

H cem bac, hd hd hiz her cut, n laft at himslf wɖ a vri gd gres, bt wɖt sīmñ riyli at ol aśemd v ẃt h hd dn. H hd no rīzn t wś hiz her longr, t cnsil eni cnfyźn v fes; no rīzn t wś ɖ muni unspent, t impruv hiz spirits. H wz qt az undōntd n az lîvli az evr; n, aftr siyñ him, Ema ɖus moṛlîzd t hrslf:—

“I d nt nǒ ẃɖr it òt t b so, bt srtnli sili ʈñz d sīs t b sili f ɖe r dn bî snṣbl ppl in an impydnt we. Wicidnis z olwz wicidnis, bt foli z nt olwz foli.—It dpndz upn ɖ caṛctr v ɖoz hu handl it. Mr. Naitli, h z nt a trîf̣lñ, sili yuñ man. F h wr, h wd hv dn ɖs difṛntli. H wd îɖr hv glorid in ɖ aćivmnt, or bn aśemd v it. Ɖr wd hv bn îɖr ɖ ostnteśn v a cocscom, or ɖ iveźnz v a mînd tù wìc t dfnd its ǒn vaṇtiz.—No, I am prf̣cli śr ɖt h z nt trîf̣lñ or sili.”

Wɖ Tyzde cem ɖ agriybl prospect v siyñ him agn, n fr a longr tîm ɖn hiɖrtu; v jujñ v hiz jenṛl manrz, n bî infṛns, v ɖ mīnñ v hiz manrz twdz hrslf; v gesñ hǎ sn it mt b nesṣri fr hr t ʈro coldnis intu hr er; n v fansiyñ ẃt ɖ obẓveśnz v ol ɖoz mt b, hu wr nǎ siyñ ɖm tgɖr fr ɖ frst tîm.

Ś mnt t b vri hapi, in spît v ɖ sīn biyñ leid at Mr. Coul’z; n wɖt biyñ ebl t fget ɖt amñ ɖ felñz v Mr. Eltn, īvn in ɖ dez v hiz fevr, nn hd dstrbd hr mor ɖn hiz pṛpnṣti t dîn wɖ Mr. Coul.

Hr faɖr’z cumf̣t wz ampli s’krd, Msz. Bêts az wel az Msz. Godard biyñ ebl t cm; n hr last plizñ dyti, bfr ś left ɖ hǎs, wz t pe hr rspcts t ɖm az ɖe sat tgɖr aftr dinr; n ẃl hr faɖr wz fondli noṭsñ ɖ byti v hr dres, t mc ɖ tū lediz ol ɖ amndz in hr pǎr, bî hlpñ ɖm t larj slîsz v cec n fl glasz v wîn, fr ẃtvr unwilñ slf-dnayl hiz cer v ɖer consttyśn mt hv oblîjd ɖm t practis jrñ ɖ mīl.—Ś hd pṛvîdd a plentifl dinr fr ɖm; ś wśt ś cd nǒ ɖt ɖe hd bn alaud t īt it.

Ś foloud anɖr carij t Mr. Coul’z dor; n wz plizd t si ɖt it wz Mr. Naitli’z; fr Mr. Naitli cīpñ no horsz, hvñ litl sper muni n a gret dīl v hlʈ, activti, n indipndns, wz tù apt, in Ema’z opińn, t gt abt az h cd, n nt yz hiz carij so ofn az bcem ɖ ǒnr v Donwél Abi. Ś hd an oṗtyṇti nǎ v spīcñ hr apṛbeśn ẃl worm fṛm hr hart, fr h stopt t hand hr ǎt.

“Ɖs z cmñ az y śd d,” sd ś; “lîc a jntlmn.—I am qt glad t si y.”

H ʈanct hr, obzrvñ, “Hǎ luci ɖt w śd arîv at ɖ sem momnt! fr, f w hd met frst in ɖ drw̃rūm, I dǎt ẃɖr y wd hv dsrnd m t b mor v a jntlmn ɖn yźl.—Y mt nt hv dstnḡśt hǎ I cem, bî mî lc or manr.”

“Yes I śd, I am śr I śd. Ɖr z olwz a lc v conśsnis or busl ẃn ppl cm in a we ẃć ɖe nǒ t b bnʈ ɖm. Y ʈnc y cari it of vri wel, I der se, bt wɖ y it z a sort v bṛvādo, an er v afctd uncnsrn; I olwz obzrv it ẃnvr I mīt y undr ɖoz srcmstansz.  y hv nʈñ t trî fr. Y r nt afreid v biyñ s’pozd aśemd. Y r nt strîvñ t lc tōlr ɖn enbdi els.  I śl riyli b vri hapi t wōc intu ɖ sem rūm wɖ y.”

“Nonsnsicl grl!” wz hiz rplî, bt nt at ol in angr.

Ema hd az mć rīzn t b saṭsfaid wɖ ɖ rest v ɖ parti az wɖ Mr. Naitli. Ś wz rsivd wɖ a cordịl rspct ẃć cd nt bt plīz, n gvn ol ɖ consiqns ś cd wś fr. Ẃn ɖ Wsṭnz arîvd, ɖ cîndist lcs v luv, ɖ strongist v adṃreśn wr fr hr, fṛm bʈ huzbnd n wîf; ɖ sun aproćt hr wɖ a ćirfl īgrnis ẃć marct hr az hiz pkłr objict, n at dinr ś faund him sītd bî hr—n, az ś frmli b’livd, nt wɖt sm dxteṛti on hiz sîd.

Ɖ parti wz rɖr larj, az it includd wn uɖr faṃli, a propr un’bjx́ṇbl cuntrifaṃli, hūm ɖ Coulz hd ɖ advantij v nemñ amñ ɖer aqentns, n ɖ mel part v Mr. Cox’z faṃli, ɖ loyr v Hîḅri. Ɖ les wrɖi fīmelz wr t cm in ɖ īvnñ, wɖ Mis Bêts, Mis Ferfax, n Mis Smiʈ; bt olrdi, at dinr, ɖe wr tù ńmṛs fr eni subjict v convseśn t b jenṛl; n, ẃl poḷtics n Mr. Eltn wr tōct ovr, Ema cd ferli srendr ol hr atnśn t ɖ plezntnis v hr nebr. Ɖ frst rmot sǎnd t ẃć ś flt hrslf oblîjd t atnd, wz ɖ nem v Jen Ferfax. Msz. Coul sīmd t b rletñ smʈñ v hr ɖt wz xpctd t b vri inṭrestñ. Ś lisnd, n faund it wel wrʈ liṣnñ t. Ɖt vri dir part v Ema, hr fansi, rsivd an aḿzñ s’plî. Msz. Coul wz telñ ɖt ś hd bn cōlñ on Mis Bêts, n az sn az ś entrd ɖ rūm hd bn struc bî ɖ sît v a piaṇforte—a vri elignt-lcñ instṛmnt—nt a grand, bt a larj-sîzd sqer piaṇforte; n ɖ substns v ɖ stori, ɖ end v ol ɖ daylog ẃć insyd v s’prîz, n inqîri, n cngrać̣leśnz on hr sîd, n xpḷneśnz on Mis Bêts’z, wz, ɖt ɖs piaṇforte hd arîvd fṛm Brōdwŭdz’z ɖ de bfr, t ɖ gret astoniśmnt v bʈ ānt n nīs—intîrli unixpctd; ɖt at frst, bî Mis Bêts’z acǎnt, Jen hrslf wz qt at a los, qt bwildrd t ʈnc hu cd poṣbli hv ordrd it—bt nǎ, ɖe wr bʈ prf̣cli saṭsfaid ɖt it cd b fṛm onli wn qortr;—v cors it mst b fṛm Crnl Cambl.

“Wn cn s’poz nʈñ els,” add Msz. Coul, “n I wz onli s’prîzd ɖt ɖr cd evr hv bn a dǎt. Bt Jen, it sīmz, hd a letr fṛm ɖm vri lêtli, n nt a wrd wz sd abt it. Ś nz ɖer wez bst; bt I śd nt cnsidr ɖer sîḷns az eni rīzn fr ɖer nt mīnñ t mc ɖ preznt. Ɖe mt ćūz t s’prîz hr.”

Msz. Coul hd mni t agri wɖ hr; evrbdi hu spouc on ɖ subjict wz īqli cnvinst ɖt it mst cm fṛm Crnl Cambl, n īqli rjôst ɖt sć a preznt hd bn md; n ɖr wr inuf redi t spīc t alǎ Ema t ʈnc hr ǒn we, n stl lisn t Msz. Coul.

“I dcler, I d nt nǒ ẃn I hv hŕd enʈñ ɖt hz gvn m mor saṭsfax́n!—It olwz hz qt hrt m ɖt Jen Ferfax, hu plez so dlîtf̣li, śd nt hv an instṛmnt. It sīmd qt a śem, ispeṣ́li cnsiḍrñ hǎ mni hǎzz ɖr r ẃr fîn instṛmnts r abṣlutli ʈroun awe. Ɖs z lîc gvñ ǎrslvz a slap, t b śr! n it wz bt yesṭde I wz telñ Mr. Coul, I riyli wz aśemd t lc at ǎr ny grand piaṇforte in ɖ drw̃rūm, ẃl I d nt nǒ wn not fṛm anɖr, n ǎr litl grlz, hu r bt jst bginñ, phps me nvr mc enʈñ v it; n ɖr z pur Jen Ferfax, hu z mistris v ḿzic, hz nt enʈñ v ɖ nećr v an instṛmnt, nt īvn ɖ pitif̣list old spinit in ɖ wrld, t aḿz hrslf wɖ.—I wz seyñ ɖs t Mr. Coul bt yesṭde, n h qt agrìd wɖ m; onli h z so ptiklrli fond v ḿzic ɖt h cd nt hlp induljñ himslf in ɖ prćis, hopñ ɖt sm v ǎr gd nebrz mt b so oblîjñ oceźṇli t pt it t a betr ys ɖn w cn; n ɖt riyli z ɖ rīzn ẃ ɖ instṛmnt wz bòt—or els I am śr w òt t b aśemd v it.—W r in gret hops ɖt Mis Wŭdhǎs me b priveld wɖ t trî it ɖs īvnñ.”

Mis Wŭdhǎs md ɖ propr aqiesns; n fîndñ ɖt nʈñ mor wz t b intrapt fṛm eni cḿṇceśn v Msz. Coul’z, trnd t Franc Ćrćl.

“Ẃ d y smîl?” sd ś.

“Nê, ẃ d y?”

“M!—I s’poz I smîl fr pleźr at Crnl Cambl’z biyñ so rić n so libṛl.—It z a hansm preznt.”

“Vri.”

“I rɖr wundr ɖt it wz nvr md bfr.”

“Phps Mis Ferfax hz nvr bn steyñ hir so loñ bfr.”

“Or ɖt h dd nt gv hr ɖ ys v ɖer ǒn instṛmnt—ẃć mst nǎ b śut p in Lundn, untućt bî enbdi.”

“Ɖt z a grand piaṇforte, n h mt ʈnc it tù larj fr Msz. Bêts’z hǎs.”

“Y me se ẃt y ćūz—bt yr cǎntinns tsṭfîz ɖt yr ʈts on ɖs subjict r vri mć lîc mîn.”

“I d nt nǒ. I rɖr b’liv y r gvñ m mor credit fr aktnis ɖn I dzrv. I smîl bcz y smîl, n śl probbli sspct ẃtvr I fînd y sspct; bt at preznt I d nt si ẃt ɖr z t qsćn. F Crnl Cambl z nt ɖ prsn, hu cn b?”

“Ẃt d y se t Msz. Dixn?”

“Msz. Dixn! vri tru indd. I hd nt ʈt v Msz. Dixn. Ś mst nǒ az wel az hr faɖr, hǎ axptbl an instṛmnt wd b; n phps ɖ mod v it, ɖ misṭri, ɖ s’prîz, z mor lîc a yuñ wmn’z scīm ɖn an eldrli man’z. It z Msz. Dixn, I der se. I tld y ɖt yr sspiśnz wd gîd mîn.”

“F so, y mst xtnd yr sspiśnz n comprihnd Mr. Dixn in ɖm.”

“Mr. Dixn.—Vri wel. Yes, I imīɉtli psiv ɖt it mst b ɖ jônt preznt v Mr. n Msz. Dixn. W wr spīcñ ɖ uɖr de, y nǒ, v hiz biyñ so worm an admîrr v hr pformns.”

“Yes, n ẃt y tld m on ɖt hed, cnfrmd an îdīa ẃć I hd enttend bfr.—I d nt mīn t rflect upn ɖ gd intnśnz v îɖr Mr. Dixn or Mis Ferfax, bt I canot hlp sspctñ îɖr ɖt, aftr mcñ hiz pṛpozlz t hr frend, h hd ɖ msfortyn t fōl in luv wɖ hr, or ɖt h bcem conśs v a litl ataćmnt on hr sîd. Wn mt ges twenti ʈñz wɖt gesñ xacli ɖ rît; bt I am śr ɖr mst b a ptiklr cōz fr hr ćuzñ t cm t Hîḅri instd v gwñ wɖ ɖ Camblz t Îrḷnd. Hir, ś mst b līdñ a lîf v priveśn n penns; ɖr it wd hv bn ol injômnt. Az t ɖ pritns v trayñ hr netiv er, I lc upn ɖt az a mir xks.—In ɖ sumr it mt hv pást; bt ẃt cn enbdi’z netiv er d fr ɖm in ɖ munʈs v Jańri, Febrri, n Marć? Gd fîrz n caṛjz wd b mć mor t ɖ prṗs in most cesz v delic̣t hlʈ, n I der se in hr’z. I d nt rqîr y t adopt ol mî sspiśnz, ɖo y mc so nobl a pṛfeśn v dwñ it, bt I oṇstli tel y ẃt ɖe r.”

“N, upn mî wrd, ɖe hv an er v gret probbiḷti. Mr. Dixn’z prefṛns v hr ḿzic t hr frend’z, I cn ansr fr biyñ vri dsîdd.”

“N ɖen, h sevd hr lîf. Dd y evr hír v ɖt?—A wōtrparti; n bî sm axidnt ś wz fōlñ oṿbōrd. H còt hr.”

“H dd. I wz ɖr—wn v ɖ parti.”

“Wr y riyli?—Wel!—Bt y obzrvd nʈñ v cors, fr it sīmz t b a ny îdīa t y.—F I hd bn ɖr, I ʈnc I śd hv md sm dscuṿriz.”

“I der se y wd; bt I, simpl I, sw nʈñ bt ɖ fact, ɖt Mis Ferfax wz nirli daśt fṛm ɖ vesl n ɖt Mr. Dixn còt hr.—It wz ɖ wrc v a momnt. N ɖo ɖ consiqnt śoc n alarm wz vri gret n mć mor dyṛbl—indd I b’liv it wz haf an aur bfr eni v s wr cumftbl agn—yt ɖt wz tù jenṛl a snseśn fr enʈñ v pkłr añzayti t b obzrvbl. I d nt mīn t se, hvr, ɖt y mt nt hv md dscuṿriz.”

Ɖ convseśn wz hir inṭruptd. Ɖe wr cōld on t śer in ɖ ōcẉdnis v a rɖr loñ inṭvl btwn ɖ corsz, n oblîjd t b az forml n az ordrli az ɖ uɖrz; bt ẃn ɖ tebl wz agn sefli cuvrd, ẃn evri cornrdiś wz plest xacli rît, n okpeśn n īz wr jenṛli rstord, Ema sd,

“Ɖ arîvl v ɖs piaṇforte z dsîsiv wɖ m. I wontd t nǒ a litl mor, n ɖs tlz m qt inuf. Dpnd upn it, w śl sn hír ɖt it z a preznt fṛm Mr. n Msz. Dixn.”

“N f ɖ Dixnz śd abṣlutli dnî ol nolij v it w mst cnclud it t cm fṛm ɖ Camblz.”

“No, I am śr it z nt fṛm ɖ Camblz. Mis Ferfax nz it z nt fṛm ɖ Camblz, or ɖe wd hv bn gst at frst. Ś wd nt hv bn puzld, hd ś derd fix on ɖm. I me nt hv cnvinst y phps, bt I am prf̣cli cnvinst mslf ɖt Mr. Dixn z a prinsipl in ɖ biznis.”

“Indd y injr m f y s’poz m uncnvinst. Yr rīẓnñz cari mî jujmnt alñ wɖ ɖm intîrli. At frst, ẃl I s’pozd y saṭsfaid ɖt Crnl Cambl wz ɖ gvr, I sw it onli az ptrnl cîndnis, n ʈt it ɖ most naćṛl ʈñ in ɖ wrld. Bt ẃn y mnśnd Msz. Dixn, I flt hǎ mć mor probbl ɖt it śd b ɖ tribyt v worm fīmel frendśp. N nǎ I cn si it in no uɖr lît ɖn az an of̣rñ v luv.”

Ɖr wz no oceźn t pres ɖ matr farɖr. Ɖ cnvix́n sīmd riyl; h lct az f h flt it. Ś sd no mor, uɖr subjicts tc ɖer trn; n ɖ rest v ɖ dinr pást awe; ɖ dzrt s’xidd, ɖ ćildṛn cem in, n wr tōct t n admîrd amd ɖ yźl ret v convseśn; a fy clevr ʈñz sd, a fy dǎnrît sili, bt bî mć ɖ larjr pṛporśn nɖr ɖ wn nr ɖ uɖr—nʈñ wrs ɖn evride rmarcs, dul reṗtiśnz, old nyz, n hevi jocs.

Ɖ lediz hd nt bn loñ in ɖ drw̃rūm, bfr ɖ uɖr lediz, in ɖer difṛnt dviźnz, arîvd. Ema woćt ɖ ãtre v hr ǒn ptiklr litl frend; n f ś cd nt xult in hr digṇti n gres, ś cd nt onli luv ɖ blūmñ swītnis n ɖ artlis manr, bt cd most harṭli rjôs in ɖt lît, ćirfl, unsnṭmntl disṗziśn ẃć alaud hr so mni alivieśnz v pleźr, in ɖ mdst v ɖ pañz v dis’pôntd afx́n. Ɖr ś sat—n hu wd hv gst hǎ mni tirz ś hd bn lêtli śedñ? T b in cumṗni, nîsli drest hrslf n siyñ uɖrz nîsli drest, t sit n smîl n lc priti, n se nʈñ, wz inuf fr ɖ hapinis v ɖ preznt aur. Jen Ferfax dd lc n muv s’pirịr; bt Ema sspctd ś mt hv bn glad t ćenj fīlñz wɖ Harịt, vri glad t hv prć̣st ɖ mortif̣ceśn v hvñ luvd—yes, v hvñ luvd īvn Mr. Eltn in ven—bî ɖ srendr v ol ɖ denjṛs pleźr v nwñ hrslf b’luvid bî ɖ huzbnd v hr frend.

In so larj a parti it wz nt nesṣri ɖt Ema śd aproć hr. Ś dd nt wś t spīc v ɖ piaṇforte, ś flt tù mć in ɖ sīcrit hrslf, t ʈnc ɖ apiṛns v krioṣti or inṭrest fer, n ɖrfr prṗsli cept at a distns; bt bî ɖ uɖrz, ɖ subjict wz olmst imīɉtli intṛdyst, n ś sw ɖ bluś v conśsnis wɖ ẃć cngrać̣leśnz wr rsivd, ɖ bluś v gilt ẃć acumṗnid ɖ nem v “mî xḷnt frend Crnl Cambl.”

Msz. Wsṭn, cînd-hartd n ḿzicl, wz ptiklrli inṭrestd bî ɖ srcmstans, n Ema cd nt hlp biyñ aḿzd at hr prsviṛns in dwelñ on ɖ subjict; n hvñ so mć t asc n t se az t ton, tuć, n pedl, toṭli unsspiśs v ɖt wś v seyñ az litl abt it az poṣbl, ẃć ś plenli réd in ɖ fer herǒin’z cǎntinns.

Ɖe wr sn jônd bî sm v ɖ jntlṃn; n ɖ vri frst v ɖ rli wz Franc Ćrćl. In h wōct, ɖ frst n ɖ hanṣmist; n aftr peyñ hiz complimnts en pasã t Mis Bêts n hr nīs, md hiz we d’recli t ɖ oṗzit sîd v ɖ srcl, ẃr sat Mis Wŭdhǎs; n tl h cd fînd a sīt bî hr, wd nt sit at ol. Ema dvînd ẃt evrbdi preznt mst b ʈncñ. Ś wz hiz objict, n evrbdi mst psiv it. Ś intṛdyst him t hr frend, Mis Smiʈ, n, at cnvińnt momnts aftwdz, hŕd ẃt ć ʈt v ɖ uɖr. “H hd nvr sìn so luvli a fes, n wz dlîtd wɖ hr nîīvte.” N ś, “Onli t b śr it wz peyñ him tù gret a complimnt, bt ś dd ʈnc ɖr wr sm lcs a litl lîc Mr. Eltn.” Ema rstrend hr inḍgneśn, n onli trnd fṛm hr in sîḷns.

Smîlz v intelijns pást btwn hr n ɖ jntlmn on frst glansñ twdz Mis Ferfax; bt it wz most prūdnt t avôd spīć. H tld hr ɖt h hd bn impeśnt t līv ɖ dînñrūm—hetd sitñ loñ—wz olwz ɖ frst t muv ẃn h cd—ɖt hiz faɖr, Mr. Naitli, Mr. Cox, n Mr. Coul, wr left vri bizi ovr pariśbiznis—ɖt az loñ az h hd steid, hvr, it hd bn pleznt inuf, az h hd faund ɖm in jenṛl a set v jntlmnlîc, snṣbl men; n spouc so hansmli v Hîḅri oltgɖr—ʈt it so abundnt in agriybl faṃliz—ɖt Ema bgan t fīl ś hd bn yst t dspîz ɖ ples rɖr tù mć. Ś qsćnd him az t ɖ ssayti in Yorx́r—ɖ xtnt v ɖ nebrhd abt Enscm, n ɖ sort; n cd mc ǎt fṛm hiz ansrz ɖt, az far az Enscm wz cnsrnd, ɖr wz vri litl gwñ on, ɖt ɖer viẓtñz wr amñ a renj v gret faṃliz, nn vri nir; n ɖt īvn ẃn dez wr fixt, n invteśnz axptd, it wz an īvn ćans ɖt Msz. Ćrćl wr nt in hlʈ n spirits fr gwñ; ɖt ɖe md a pônt v viẓtñ no freś prsn; n ɖt, ɖo h hd hiz sepṛt ingejmnts, it wz nt wɖt dificlti, wɖt cnsidṛbl adres at tîmz, ɖt h cd gt awe, or intṛdys an aqentns fr a nît.

Ś sw ɖt Enscm cd nt saṭsfî, n ɖt Hîḅri, tecn at its bst, mt rīzṇbli plīz a yuñ man hu hd mor rtîrmnt at hom ɖn h lîct. Hiz importns at Enscm wz vri evidnt. H dd nt bost, bt it naćṛli btreid itslf, ɖt h hd pswedd hiz ānt ẃr hiz uncl cd d nʈñ, n on hr lafñ n noṭsñ it, h ǒnd ɖt h b’livd (xptñ wn or tū pônts) h cd  tîm pswed hr t enʈñ. Wn v ɖoz pônts on ẃć hiz inflụns feld, h ɖen mnśnd. H hd wontd vri mć t g abrōd—hd bn vri īgr indd t b alaud t travl—bt ś wd nt hír v it. Ɖs hd hapnd ɖ yir bfr. , h sd, h wz bginñ t hv no longr ɖ sem wś.

Ɖ unṗsweḍbl pônt, ẃć h dd nt mnśn, Ema gst t b gd bhevyr t hiz faɖr.

“I hv md a most rećid dscuṿri,” sd h, aftr a śort pōz.— “I hv bn hir a wīc tmoro—haf mî tîm. I nvr ń dez flî so fast. A wīc tmoro!—N I hv hardli bgun t injô mslf. Bt jst got aqentd wɖ Msz. Wsṭn, n uɖrz!—I het ɖ rec̣lex́n.”

“Phps y me nǎ bgin t rgret ɖt y spent wn hol de, ǎt v so fy, in hvñ yr her cut.”

“No,” sd h, smîlñ, “ɖt z no subjict v rgret at ol. I hv no pleźr in siyñ mî frendz, unls I cn b’liv mslf fit t b sìn.”

Ɖ rest v ɖ jntlṃn biyñ nǎ in ɖ rūm, Ema faund hrslf oblîjd t trn fṛm him fr a fy minits, n lisn t Mr. Coul. Ẃn Mr. Coul hd muvd awe, n hr atnśn cd b rstord az bfr, ś sw Franc Ćrćl lcñ intntli acrs ɖ rūm at Mis Ferfax, hu wz sitñ xacli oṗzit.

“Ẃt z ɖ matr?” sd ś.

H startd. “Ʈanc y fr rǎzñ m,” h rplaid. “I b’liv I hv bn vri rūd; bt riyli Mis Ferfax hz dn hr her in so od a we—so vri od a we—ɖt I canot cīp mî îz fṛm hr. I nvr sw enʈñ so outrée!—Ɖoz crlz!—Ɖs mst b a fansi v hr ǒn. I si nbdi els lcñ lîc hr!—I mst g n asc hr ẃɖr it z an Îriś faśn. Śl I?—Yes, I wl—I dcler I wl—n y śl si hǎ ś tecs it;—ẃɖr ś culrz.”

H wz gn imīɉtli; n Ema sn sw him standñ bfr Mis Ferfax, n tōcñ t hr; bt az t its ifct on ɖ yuñ ledi, az h hd improvidntli plest himslf xacli btwn ɖm, xacli in frunt v Mis Ferfax, ś cd abṣlutli dstnḡś nʈñ.

Bfr h cd rtrn t hiz ćer, it wz tecn bî Msz. Wsṭn.

“Ɖs z ɖ lux̣́ri v a larj parti,” sd ś:—“wn cn gt nir evrbdi, n se evrʈñ. Mî dir Ema, I am loññ t tōc t y. I hv bn mcñ dscuṿriz n formñ planz, jst lîc yrslf, n I mst tel ɖm ẃl ɖ îdīa z freś. D y nǒ hǎ Mis Bêts n hr nīs cem hir?”

“Hǎ?—Ɖe wr invîtd, wr nt ɖe?”

“Ǒ! yes—bt hǎ ɖe wr cnveid hiɖr?—ɖ manr v ɖer cmñ?”

“Ɖe wōct, I cnclud. Hǎ els cd ɖe cm?”

“Vri tru.—Wel, a litl ẃl ago it ocŕd t m hǎ vri sad it wd b t hv Jen Ferfax wōcñ hom agn, lêt at nît, n cold az ɖ nîts r nǎ. N az I lct at hr, ɖo I nvr sw hr apir t mor advantij, it struc m ɖt ś wz hītd, n wd ɖrfr b ptiklrli laybl t tec cold. Pur grl! I cd nt ber ɖ îdīa v it; so, az sn az Mr. Wsṭn cem intu ɖ rūm, n I cd gt at him, I spouc t him abt ɖ carij. Y me ges hǎ reḍli h cem intu mî wśz; n hvñ hiz apṛbeśn, I md mî we d’recli t Mis Bêts, t aśur hr ɖt ɖ carij wd b at hr srvis bfr it tc s hom; fr I ʈt it wd b mcñ hr cumftbl at wns. Gd soul! ś wz az gretfl az poṣbl, y me b śr. ‘Nbdi wz evr so forćṇt az hrslf!’—bt wɖ mni, mni ʈancs—‘ɖr wz no oceźn t trubl s, fr Mr. Naitli’z carij hd bròt, n wz t tec ɖm hom agn.’ I wz qt s’prîzd;—vri glad, I am śr; bt riyli qt s’prîzd. Sć a vri cînd atnśn—n so ʈtfl an atnśn!—ɖ sort v ʈñ ɖt so fy men wd ʈnc v. N, in śort, fṛm nwñ hiz yźl wez, I am vri mć inclînd t ʈnc ɖt it wz fr ɖer acoṃdeśn ɖ carij wz yzd at ol. I d sspct h wd nt hv hd a per v horsz fr himslf, n ɖt it wz onli az an xks fr asistñ ɖm.”

“Vri lîcli,” sd Ema—“nʈñ mor lîcli. I nǒ no man mor lîcli ɖn Mr. Naitli t d ɖ sort v ʈñ—t d enʈñ riyli gd-nećrd, ysfl, cnsidṛt, or bnevlnt. H z nt a gaḷnt man, bt h z a vri hymen wn; n ɖs, cnsiḍrñ Jen Ferfax’z il-hlʈ, wd apir a ces v hymaṇti t him;—n fr an act v unostnteśs cîndnis, ɖr z nbdi hūm I wd fix on mor ɖn on Mr. Naitli. I nǒ h hd horsz tde—fr w arîvd tgɖr; n I laft at him abt it, bt h sd nt a wrd ɖt cd btre.”

“Wel,” sd Msz. Wsṭn, smîlñ, “y gv him credit fr mor simpl, disinṭrestd bnevḷns in ɖs instns ɖn I d; fr ẃl Mis Bêts wz spīcñ, a sspiśn dartd intu mî hed, n I hv nvr bn ebl t gt it ǎt agn. Ɖ mor I ʈnc v it, ɖ mor probbl it apirz. In śort, I hv md a mać btwn Mr. Naitli n Jen Ferfax. Si ɖ consiqns v cīpñ y cumṗni!—Ẃt d y se t it?”

“Mr. Naitli n Jen Ferfax!” xclemd Ema. “Dir Msz. Wsṭn, hǎ cd y ʈnc v sć a ʈñ?—Mr. Naitli!—Mr. Naitli mst nt mari!—Y wd nt hv litl Õri cut ǎt fṛm Donwél?—Ǒ! no, no, Õri mst hv Donwél. I canot at ol cnsnt t Mr. Naitli’z mariyñ; n I am śr it z nt at ol lîcli. I am amezd ɖt y śd ʈnc v sć a ʈñ.”

“Mî dir Ema, I hv tld y ẃt léd m t ʈnc v it. I d nt wont ɖ mać—I d nt wont t injr dir litl Õri—bt ɖ îdīa hz bn gvn m bî srcmstansz; n f Mr. Naitli riyli wśt t mari, y wd nt hv him rfren on Õri’z acǎnt, a bô v six yirz old, hu nz nʈñ v ɖ matr?”

“Yes, I wd. I cd nt ber t hv Õri s’plantd.—Mr. Naitli mari!—No, I hv nvr hd sć an îdīa, n I canot adopt it nǎ. N Jen Ferfax, tù, v ol wimin!”

“Nê, ś hz olwz bn a frst feṿrit wɖ him, az y vri wel nǒ.”

“Bt ɖ imprudns v sć a mać!”

“I am nt spīcñ v its prūdns; mirli its probbiḷti.”

“I si no probbiḷti in it, unls y hv eni betr fǎndeśn ɖn ẃt y mnśn. Hiz gd-nećr, hiz hymaṇti, az I tel y, wd b qt inuf t acǎnt fr ɖ horsz. H hz a gret rgard fr ɖ Bêtsz, y nǒ, indipndnt v Jen Ferfax—n z olwz glad t śo ɖm atnśn. Mî dir Msz. Wsṭn, d nt tec t mać-mcñ. Y d it vri il. Jen Ferfax mistris v ɖ Abi!—Ǒ! no, no;—evri fīlñ rvolts. Fr hiz ǒn sec, I wd nt hv him d so mad a ʈñ.”

“Imprūdnt, f y plīz—bt nt mad. Xptñ iniqoḷti v fortyn, n phps a litl dspaṛti v ej, I cn si nʈñ unsūṭbl.”

“Bt Mr. Naitli dz nt wont t mari. I am śr h hz nt ɖ līst îdīa v it. D nt pt it intu hiz hed. Ẃ śd h mari?—H z az hapi az poṣbl bî himslf; wɖ hiz farm, n hiz śīp, n hiz lîbrri, n ol ɖ pariś t manij; n h z xtrimli fond v hiz bruɖr’z ćildṛn. H hz no oceźn t mari, îɖr t fil p hiz tîm or hiz hart.”

“Mî dir Ema, az loñ az h ʈncs so, it z so; bt f h riyli luvz Jen Ferfax—”

“Nonsns! H dz nt cer abt Jen Ferfax. In ɖ we v luv, I am śr h dz nt. H wd d eni gd t hr, or hr faṃli; bt—”

“Wel,” sd Msz. Wsṭn, lafñ, “phps ɖ gretist gd h cd d ɖm, wd b t gv Jen sć a rspctbl hom.”

“F it wd b gd t hr, I am śr it wd b īvl t himslf; a vri śemfl n dgredñ cnx́n. Hǎ wd h ber t hv Mis Bêts b’loññ t him?—T hv hr hōntñ ɖ Abi, n ʈancñ him ol de loñ fr hiz gret cîndnis in mariyñ Jen?—‘So vri cînd n oblîjñ!—Bt h olwz hd bn sć a vri cînd nebr!’ N ɖen flî of, ʈru haf a sntns, t hr muɖr’z old peticot. ‘Nt ɖt it wz sć a vri old peticot îɖr—fr stl it wd last a gret ẃl—n, indd, ś mst ʈancf̣li se ɖt ɖer peticots wr ol vri stroñ.’”

“Fr śem, Ema! D nt mimic hr. Y dvrt m agnst mî conśns. N, upn mî wrd, I d nt ʈnc Mr. Naitli wd b mć dstrbd bî Mis Bêts. Litl ʈñz d nt iṛtet him. Ś mt tōc on; n f h wontd t se enʈñ himslf, h wd onli tōc lǎdr, n drǎn hr vôs. Bt ɖ qsćn z nt, ẃɖr it wd b a bad cnx́n fr him, bt ẃɖr h wśz it; n I ʈnc h dz. I hv hŕd him spīc, n so mst y, so vri hîli v Jen Ferfax! Ɖ inṭrest h tecs in hr—hiz añzayti abt hr hlʈ—hiz cnsrn ɖt ś śd hv no hapịr prospect! I hv hŕd him xpres himslf so wormli on ɖoz pônts!—Sć an admîrr v hr pformns on ɖ piaṇforte, n v hr vôs! I hv hŕd him se ɖt h cd lisn t hr fr evr. Ǒ! n I hd olmst fgotn wn îdīa ɖt ocŕd t m—ɖs piaṇforte ɖt hz bn snt hir bî smbdi—ɖo w hv ol bn so wel saṭsfaid t cnsidr it a preznt fṛm ɖ Camblz, me it nt b fṛm Mr. Naitli? I canot hlp sspctñ him. I ʈnc h z jst ɖ prsn t d it, īvn wɖt biyñ in luv.”

“Ɖen it cn b no arğmnt t pruv ɖt h z in luv. Bt I d nt ʈnc it z at ol a lîcli ʈñ fr him t d. Mr. Naitli dz nʈñ mstirịsli.”

“I hv hŕd him l’mntñ hr hvñ no instṛmnt rpitidli; of̣nr ɖn I śd s’poz sć a srcmstans wd, in ɖ comn cors v ʈñz, ocŕ t him.”

“Vri wel; n f h hd intndd t gv hr wn, h wd hv tld hr so.”

“Ɖr mt b scrūplz v delic̣si, mî dir Ema. I hv a vri stroñ nośn ɖt it cmz fṛm him. I am śr h wz ptiklrli sîḷnt ẃn Msz. Coul tld s v it at dinr.”

“Y tec p an îdīa, Msz. Wsṭn, n run awe wɖ it; az y hv mni a tîm rproćt m wɖ dwñ. I si no sîn v ataćmnt—I b’liv nʈñ v ɖ piaṇforte—n prūf onli śl cnvins m ɖt Mr. Naitli hz eni ʈt v mariyñ Jen Ferfax.”

Ɖe cmbatd ɖ pônt sm tîm longr in ɖ sem we; Ema rɖr genñ grǎnd ovr ɖ mînd v hr frend; fr Msz. Wsṭn wz ɖ most yst v ɖ tū t yīld; tl a litl busl in ɖ rūm śoud ɖm ɖt ti wz ovr, n ɖ instṛmnt in preṗreśn;—n at ɖ sem momnt Mr. Coul aproćñ t intrit Mis Wŭdhǎs wd d ɖm ɖ onr v trayñ it. Franc Ćrćl, v hūm, in ɖ īgrnis v hr convseśn wɖ Msz. Wsṭn, ś hd bn siyñ nʈñ, xpt ɖt h hd faund a sīt bî Mis Ferfax, foloud Mr. Coul, t ad hiz vri presñ intritiz; n az, in evri rspct, it sūtd Ema bst t līd, ś gev a vri propr cmplayns.

Ś ń ɖ liṃteśnz v hr ǒn pǎrz tù wel t atmt mor ɖn ś cd pform wɖ credit; ś wontd nɖr test nr spirit in ɖ litl ʈñz ẃć r jenṛli axptbl, n cd acumṗni hr ǒn vôs wel. Wn acumṗnimnt t hr soñ tc hr agriybli bî s’prîz—a secnd, slîtli bt c’recli tecn bî Franc Ćrćl. Hr pardn wz dyli begd at ɖ cloz v ɖ soñ, n evrʈñ yźl foloud. H wz akzd v hvñ a dlîtfl vôs, n a prfict nolij v ḿzic; ẃć wz proprli dnaid; n ɖt h ń nʈñ v ɖ matr, n hd no vôs at ol, rǎndli asrtd. Ɖe sañ tgɖr wns mor; n Ema wd ɖen rzîn hr ples t Mis Ferfax, huz pformns, bʈ vocl n instṛmntl, ś nvr cd atmt t cnsil fṛm hrslf, wz infiṇtli s’pirịr t hr ǒn.

Wɖ mixt fīlñz, ś sītd hrslf at a litl distns fṛm ɖ numbrz rnd ɖ instṛmnt, t lisn. Franc Ćrćl sañ agn. Ɖe hd suñ tgɖr wns or twîs, it apird, at Weṃʈ. Bt ɖ sît v Mr. Naitli amñ ɖ most atntiv, sn drù awe haf Ema’z mînd; n ś fél intu a tren v ʈncñ on ɖ subjict v Msz. Wsṭn’z sspiśnz, t ẃć ɖ swīt sǎndz v ɖ ynîtd vôsz gev onli momntri inṭrupśnz. Hr objx́nz t Mr. Naitli’z mariyñ dd nt in ɖ līst sbsîd. Ś cd si nʈñ bt īvl in it. It wd b a gret dis’pôntmnt t Mr. Jon Naitli; consiqntli t Iẓbela. A riyl inɉri t ɖ ćildṛn—a most morṭfayñ ćenj, n mtirịl los t ɖm ol;—a vri gret ddux́n fṛm hr faɖr’z dêli cumf̣t—n, az t hrslf, ś cd nt at ol indyr ɖ îdīa v Jen Ferfax at Donwél Abi. A Msz. Naitli fr ɖm ol t gv we t!—No—Mr. Naitli mst nvr mari. Litl Õri mst rmen ɖ ér v Donwél.

Prezntli Mr. Naitli lct bac, n cem n sat dǎn bî hr. Ɖe tōct at frst onli v ɖ pformns. Hiz adṃreśn wz srtnli vri worm; yt ś ʈt, bt fr Msz. Wsṭn, it wd nt hv struc hr. Az a sort v tućston, hvr, ś bgan t spīc v hiz cîndnis in cnveyñ ɖ ānt n nīs; n ɖo hiz ansr wz in ɖ spirit v cutñ ɖ matr śort, ś b’livd it t inḍcet onli hiz disincḷneśn t dwel on eni cîndnis v hiz ǒn.

“I ofn fīl cnsrn,” sd ś, “ɖt I der nt mc ǎr carij mor ysfl on sć oceźnz. It z nt ɖt I am wɖt ɖ wś; bt y nǒ hǎ imposbl mî faɖr wd dīm it ɖt Jemz śd pt t fr sć a prṗs.”

“Qt ǎt v ɖ qsćn, qt ǎt v ɖ qsćn,” h rplaid;—“bt y mst ofn wś it, I am śr.” N h smîld wɖ sć sīmñ pleźr at ɖ cnvix́n, ɖt ś mst pṛsid anɖr step.

“Ɖs preznt fṛm ɖ Camblz,” sd ś—“ɖs piaṇforte z vri cîndli gvn.”

“Yes,” h rplaid, n wɖt ɖ smōlist apaṛnt imbaṛsmnt.—“Bt ɖe wd hv dn betr hd ɖe gvn hr notis v it. S’prîzz r fūliś ʈñz. Ɖ pleźr z nt inhanst, n ɖ incnvińns z ofn cnsidṛbl. I śd hv xpctd betr jujmnt in Crnl Cambl.”

Fṛm ɖt momnt, Ema cd hv tecn hr oʈ ɖt Mr. Naitli hd hd no cnsrn in gvñ ɖ instṛmnt. Bt ẃɖr h wr intîrli fri fṛm pkłr ataćmnt—ẃɖr ɖr wr no acćl prefṛns—rmend a litl longr dǎtfl. Twdz ɖ end v Jen’z secnd soñ, hr vôs grù ʈic.

“Ɖt wl d,” sd h, ẃn it wz finiśt, ʈncñ alǎd—“y hv suñ qt inuf fr wn īvnñ—nǎ b qayt.”

Anɖr soñ, hvr, wz sn begd fr. “Wn mor;—ɖe wd nt ftīg Mis Ferfax on eni acǎnt, n wd onli asc fr wn mor.” N Franc Ćrćl wz hŕd t se, “I ʈnc y cd manij ɖs wɖt ef̣t; ɖ frst part z so vri trîf̣lñ. Ɖ streñʈ v ɖ soñ fōlz on ɖ secnd.”

Mr. Naitli grù angri.

“Ɖt felo,” sd h, indignntli, “ʈncs v nʈñ bt śowñ of hiz ǒn vôs. Ɖs mst nt b.” N tućñ Mis Bêts, hu at ɖt momnt pást nir—“Mis Bêts, r y mad, t let yr nīs sñ hrslf hōrs in ɖs manr? G, n inṭfir. Ɖe hv no mrsi on hr.”

Mis Bêts, in hr riyl añzayti fr Jen, cd hardli ste īvn t b gretfl, bfr ś stept fwd n pt an end t ol farɖr sññ. Hir sīst ɖ conṣtpart v ɖ īvnñ, fr Mis Wŭdhǎs n Mis Ferfax wr ɖ onli yuñ lediṗformrz; bt sn (wɖn fîv minits) ɖ pṛpozl v dansñ—oriɉnetñ nbdi xacli ń ẃr—wz so ifcć̣li pṛmotd bî Mr. n Msz. Coul, ɖt evrʈñ wz rapidli clirñ awe, t gv propr spes. Msz. Wsṭn, capitl in hr cuntridansz, wz sītd, n bginñ an irizistbl wōlts; n Franc Ćrćl, cmñ p wɖ most bcmñ gaḷntri t Ema, hd s’krd hr hand, n léd hr p t ɖ top.

Ẃl wêtñ tl ɖ uɖr yuñ ppl cd per ɖmslvz of, Ema faund tîm, in spît v ɖ complimnts ś wz rsivñ on hr vôs n hr test, t lc abt, n si ẃt bcem v Mr. Naitli. Ɖs wd b a trîl. H wz no dansr in jenṛl. F h wr t b vri alrt in ingejñ Jen Ferfax nǎ, it mt ōgr smʈñ. Ɖr wz no imīɉt apiṛns. No; h wz tōcñ t Msz. Coul—h wz lcñ on uncnsrnd; Jen wz asct bî smbdi els, n h wz stl tōcñ t Msz. Coul.

Ema hd no longr an alarm fr Õri; hiz inṭrest wz yt sef; n ś léd of ɖ dans wɖ jenyin spirit n injômnt. Nt mor ɖn fîv cuplz cd b mustrd; bt ɖ reṛti n ɖ sudņis v it md it vri dlîtfl, n ś faund hrslf wel maćt in a partnr. Ɖe wr a cupl wrʈ lcñ at.

Tū dansz, unforćṇtli, wr ol ɖt cd b alaud. It wz growñ lêt, n Mis Bêts bcem añśs t gt hom, on hr muɖr’z acǎnt. Aftr sm atmts, ɖrfr, t b pmitd t bgin agn, ɖe wr oblîjd t ʈanc Msz. Wsṭn, lc soṛfl, n hv dn.

“Phps it z az wel,” sd Franc Ćrćl, az h atndd Ema t hr carij. “I mst hv asct Mis Ferfax, n hr lanḡd dansñ wd nt hv agrìd wɖ m, aftr yrz.”

___

E

ma dd nt rpnt hr condisnśn in gwñ t ɖ Coulz. Ɖ vizit afordd hr mni pleznt rec̣lex́nz ɖ nxt de; n ol ɖt ś mt b s’pozd t hv lost on ɖ sîd v digṇfaid s’cluźn, mst b ampli rpeid in ɖ splendr v popylaṛti. Ś mst hv dlîtd ɖ Coulz—wrɖi ppl, hu dzrvd t b md hapi!—N left a nem bhnd hr ɖt wd nt sn dî awe.

Prfict hapinis, īvn in meṃri, z nt comn; n ɖr wr tū pônts on ẃć ś wz nt qt īzi. Ś dǎtd ẃɖr ś hd nt trnzgrest ɖ dyti v wmn bî wmn, in btreyñ hr sspiśnz v Jen Ferfax’z fīlñz t Franc Ćrćl. It wz hardli rît; bt it hd bn so stroñ an îdīa, ɖt it wd iscep hr, n hiz sbmiśn t ol ɖt ś tld, wz a complimnt t hr peṇtreśn, ẃć md it dificlt fr hr t b qt srtn ɖt ś òt t hv hld hr tuñ.

Ɖ uɖr srcmstans v rgret rletd olso t Jen Ferfax; n ɖr ś hd no dǎt. Ś dd unfênidli n uniqivcli rgret ɖ infirioṛti v hr ǒn pleyñ n sññ. Ś dd most harṭli grīv ovr ɖ îdlnis v hr ćîldhd—n sat dǎn n practist vigṛsli an aur n a haf.

Ś wz ɖen inṭruptd bî Harịt’s cmñ in; n f Harịt’s prêz cd hv saṭsfaid hr, ś mt sn hv bn cumf̣td.

“Ǒ! f I cd bt ple az wel az y n Mis Ferfax!”

“D’nt clas s tgɖr, Harịt. Mî pleyñ z no mor lîc hr’z, ɖn a lamp z lîc súnśîn.”

“Ǒ! dir—I ʈnc y ple ɖ bst v ɖ tū. I ʈnc y ple qt az wel az ś dz. I am śr I hd mć rɖr hír y. Evrbdi last nît sd hǎ wel y pleid.”

“Ɖoz hu ń enʈñ abt it, mst hv flt ɖ difṛns. Ɖ truʈ z, Harịt, ɖt mî pleyñ z jst gd inuf t b prezd, bt Jen Ferfax’z z mć bynd it.”

“Wel, I olwz śl ʈnc ɖt y ple qt az wel az ś dz, or ɖt f ɖr z eni difṛns nbdi wd evr fînd it ǎt. Mr. Coul sd hǎ mć test y hd; n Mr. Franc Ćrćl tōct a gret dīl abt yr test, n ɖt h valyd test mć mor ɖn x’kśn.”

“Ā! bt Jen Ferfax hz ɖm bʈ, Harịt.”

“R y śr? I sw ś hd x’kśn, bt I dd nt nǒ ś hd eni test. Nbdi tōct abt it. N I het Itałn sññ.—Ɖr z no unḍstandñ a wrd v it. Bsdz, f ś dz ple so vri wel, y nǒ, it z no mor ɖn ś z oblîjd t d, bcz ś wl hv t tīć. Ɖ Coxz wr wunḍrñ last nît ẃɖr ś wd gt intu eni gret faṃli. Hǎ dd y ʈnc ɖ Coxz lct?”

“Jst az ɖe olwz d—vri vulgr.”

“Ɖe tld m smʈñ,” sd Harịt rɖr heztetñli; “bt it z nʈñ v eni consiqns.”

Ema wz oblîjd t asc ẃt ɖe hd tld hr, ɖo firfl v its pṛdysñ Mr. Eltn.

“Ɖe tld m—ɖt Mr. Martin dînd wɖ ɖm last Saṭde.”

“Ǒ!”

“H cem t ɖer faɖr upn sm biznis, n h asct him t ste t dinr.”

“Ǒ!”

“Ɖe tōct a gret dīl abt him, ispeṣ́li Án Cox. I d nt nǒ ẃt ś mnt, bt ś asct m f I ʈt I śd g n ste ɖr agn nxt sumr.”

“Ś mnt t b imprtinntli krịs, jst az sć an Án Cox śd b.”

“Ś sd h wz vri agriybl ɖ de h dînd ɖr. H sat bî hr at dinr. Mis Naś ʈncs îɖr v ɖ Coxz wd b vri glad t mari him.”

“Vri lîcli.—I ʈnc ɖe r, wɖt xpśn, ɖ most vulgr grlz in Hîḅri.”

Harịt hd biznis at Ford’z.—Ema ʈt it most prūdnt t g wɖ hr. Anɖr axdntl mītñ wɖ ɖ Martinz wz poṣbl, n in hr preznt stet, wd b denjṛs.

Harịt, tmtd bî evrʈñ n sweid bî haf a wrd, wz olwz vri loñ at a prćis; n ẃl ś wz stl haññ ovr muzlinz n ćenjñ hr mînd, Ema wnt t ɖ dor fr aḿzmnt.—Mć cd nt b hopt fṛm ɖ trafic v īvn ɖ biziist part v Hîḅri;—Mr. Peri wōcñ hesṭli bî, Mr. Wiłm Cox letñ himslf in at ɖ ofisdor, Mr. Coul’z carijhorsz rtrnñ fṛm x’sîz, or a stre letrbô on an obstiṇt ḿl, wr ɖ lîvliist objicts ś cd prizym t xpct; n ẃn hr îz fél onli on ɖ bćr wɖ hiz tre, a tîdi old wmn traṿlñ homẉdz fṛm śop wɖ hr fl bascit, tū crz qoṛlñ ovr a drti bon, n a strñ v dōḍlñ ćildṛn rnd ɖ becr’z litl bôwindo ayñ ɖ jinjrbred, ś ń ś hd no rīzn t cmplen, n wz aḿzd inuf; qt inuf stl t stand at ɖ dor. A mînd lîvli n at īz, cn d wɖ siyñ nʈñ, n cn si nʈñ ɖt dz nt ansr.

Ś lct dǎn ɖ Randlz rod. Ɖ sīn inlarjd; tū prsnz apird; Msz. Wsṭn n hr sun-in-lw; ɖe wr wōcñ intu Hîḅri;—t Hārtfīld v cors. Ɖe wr stopñ, hvr, in ɖ frst ples at Msz. Bêts’z; huz hǎs wz a litl nirr Randlz ɖn Ford’z; n hd ol bt noct, ẃn Ema còt ɖer î.—Imīɉtli ɖe crost ɖ rod n cem fwd t hr; n ɖ agriyblnis v yesṭde’z ingejmnt sīmd t gv freś pleźr t ɖ preznt mītñ. Msz. Wsṭn informd hr ɖt ś wz gwñ t cōl on ɖ Bêtsz, in ordr t hír ɖ ny instṛmnt.

“Fr mî cmpańn tlz m,” sd ś, “ɖt I abṣlutli promist Mis Bêts last nît, ɖt I wd cm ɖs mornñ. I wz nt awer v it mslf. I dd nt nǒ ɖt I hd fixt a de, bt az h sz I dd, I am gwñ nǎ.”

“N ẃl Msz. Wsṭn pez hr vizit, I me b alaud, I hop,” sd Franc Ćrćl, “t jôn yr parti n wêt fr hr at Hārtfīld—f y r gwñ hom.”

Msz. Wsṭn wz dis’pôntd.

“I ʈt y mnt t g wɖ m. Ɖe wd b vri mć plizd.”

“M! I śd b qt in ɖ we. Bt, phps—I me b īqli in ɖ we hir. Mis Wŭdhǎs lcs az f ś dd nt wont m. Mî ānt olwz sndz m of ẃn ś z śopñ. Ś sz I fijit hr t deʈ; n Mis Wŭdhǎs lcs az f ś cd olmst se ɖ sem. Ẃt am I t d?”

“I am hir on no biznis v mî ǒn,” sd Ema; “I am onli wêtñ fr mî frend. Ś wl probbli hv sn dn, n ɖen w śl g hom. Bt y hd betr g wɖ Msz. Wsṭn n hír ɖ instṛmnt.”

“Wel—f y advîz it.—Bt (wɖ a smîl) f Crnl Cambl śd hv imploid a cerlis frend, n f it śd pruv t hv an indifṛnt ton—ẃt śl I se? I śl b no s’port t Msz. Wsṭn. Ś mt d vri wel bî hrslf. A dis’griybl truʈ wd b paḷtbl ʈru hr lips, bt I am ɖ rećidist biyñ in ɖ wrld at a sivl fōlshd.”

“I d nt b’liv eni sć ʈñ,” rplaid Ema.—“I am pswedd ɖt y cn b az insnsir az yr nebrz, ẃn it z nesṣri; bt ɖr z no rīzn t s’poz ɖ instṛmnt z indifṛnt. Qt uɖ̇wz indd, f I unḍstd Mis Ferfax’z opińn last nît.”

“D cm wɖ m,” sd Msz. Wsṭn, “f it b nt vri dis’griybl t y. It nīd nt dten s loñ. W wl g t Hārtfīld aftwdz. W wl folo ɖm t Hārtfīld. I riyli wś y t cōl wɖ m. It wl b flt so gret an atnśn! n I olwz ʈt y mnt it.”

H cd se no mor; n wɖ ɖ hop v Hārtfīld t rword him, rtrnd wɖ Msz. Wsṭn t Msz. Bêts’z dor. Ema woćt ɖm in, n ɖen jônd Harịt at ɖ inṭrestñ cǎntr,—trayñ, wɖ ol ɖ fors v hr ǒn mînd, t cnvins hr ɖt f ś wontd plen muzlin it wz v no ys t lc at figrd; n ɖt a blu ribn, b it evr so bytifl, wd stl nvr mać hr yelo patn. At last it wz ol setld, īvn t ɖ desṭneśn v ɖ parsl.

“Śd I snd it t Msz. Godard’z, mām?” asct Msz. Ford.—“Yes—no—yes, t Msz. Godard’z. Onli mî patngǎn z at Hārtfīld. No, y śl snd it t Hārtfīld, f y plīz. Bt ɖen, Msz. Godard wl wont t si it.—N I cd tec ɖ patngǎn hom eni de. Bt I śl wont ɖ ribn d’recli—so it hd betr g t Hārtfīld—at līst ɖ ribn. Y cd mc it intu tū parslz, Msz. Ford, cd nt y?”

“It z nt wrʈ ẃl, Harịt, t gv Msz. Ford ɖ trubl v tū parslz.”

“No mor it z.”

“No trubl in ɖ wrld, mām,” sd ɖ oblîjñ Msz. Ford.

“Ǒ! bt indd I wd mć rɖr hv it onli in wn. Ɖen, f y plīz, y śl snd it ol t Msz. Godard’z—I d nt nǒ—No, I ʈnc, Mis Wŭdhǎs, I me jst az wel hv it snt t Hārtfīld, n tec it hom wɖ m at nît. Ẃt d y advîz?”

“Ɖt y d nt gv anɖr haf-secnd t ɖ subjict. T Hārtfīld, f y plīz, Msz. Ford.”

“Ai, ɖt wl b mć bst,” sd Harịt, qt saṭsfaid, “I śd nt at ol lîc t hv it snt t Msz. Godard’z.”

Vôsz aproćt ɖ śop—or rɖr wn vôs n tū lediz: Msz. Wsṭn n Mis Bêts met ɖm at ɖ dor.

“Mî dir Mis Wŭdhǎs,” sd ɖ latr, “I am jst run acrs t intrit ɖ fevr v y t cm n sit dǎn wɖ s a litl ẃl, n gv s yr opińn v ǎr ny instṛmnt; y n Mis Smiʈ. Hǎ d y d, Mis Smiʈ?—Vri wel I ʈanc y.—N I begd Msz. Wsṭn t cm wɖ m, ɖt I mt b śr v s’xidñ.”

“I hop Msz. Bêts n Mis Ferfax r—”

“Vri wel, I am mć oblîjd t y. Mî muɖr z dlîtf̣li wel; n Jen còt no cold last nît. Hǎ z Mr. Wŭdhǎs?—I am so glad t hír sć a gd acǎnt. Msz. Wsṭn tld m y wr hir.—Ǒ! ɖen, sd I, I mst run acrs, I am śr Mis Wŭdhǎs wl alǎ m jst t run acrs n intrit hr t cm in; mî muɖr wl b so vri hapi t si hr—n nǎ w r sć a nîs parti, ś canot rfyz.—‘Ai, pre d,’ sd Mr. Franc Ćrćl, ‘Mis Wŭdhǎs’z opińn v ɖ instṛmnt wl b wrʈ hvñ.’—Bt, sd I, I śl b mor śr v s’xidñ f wn v y wl g wɖ m.—‘Ǒ,’ sd h, ‘wêt haf a minit, tl I hv finiśt mî job;’—Fr, wd y b’liv it, Mis Wŭdhǎs, ɖr h z, in ɖ most oblîjñ manr in ɖ wrld, faṣnñ in ɖ rivit v mî muɖr’z specṭclz.—Ɖ rivit cem ǎt, y nǒ, ɖs mornñ.—So vri oblîjñ!—Fr mî muɖr hd no ys v hr specṭclz—cd nt pt ɖm on. N, bî ɖ bái, evrbdi òt t hv tū per v specṭclz; ɖe śd indd. Jen sd so. I mnt t tec ɖm ovr t Jon Sōndrz ɖ frst ʈñ I dd, bt smʈñ or uɖr hindrd m ol ɖ mornñ; frst wn ʈñ, ɖen anɖr, ɖr z no seyñ ẃt, y nǒ. At wn tîm Pati cem t se ś ʈt ɖ cićnćimni wontd swīpñ. Ǒ, sd I, Pati d nt cm wɖ yr bad nyz t m. Hir z ɖ rivit v yr mistris’z specṭclz ǎt. Ɖen ɖ bect aplz cem hom, Msz. Wolis snt ɖm bî hr bô; ɖe r xtrimli sivl n oblîjñ t s, ɖ Wolisz, olwz—I hv hŕd sm ppl se ɖt Msz. Wolis cn b unsivl n gv a vri rūd ansr, bt w hv nvr noun enʈñ bt ɖ gretist atnśn fṛm ɖm. N it canot b fr ɖ valy v ǎr custm nǎ, fr ẃt z ǎr cnsumśn v bred, y nǒ? Onli ʈri v s.—bsdz dir Jen at preznt—n ś riyli īts nʈñ—mcs sć a śocñ brecfst, y wd b qt frîtnd f y sw it. I der nt let mî muɖr nǒ hǎ litl ś īts—so I se wn ʈñ n ɖen I se anɖr, n it pasz of. Bt abt ɖ midl v ɖ de ś gts hungri, n ɖr z nʈñ ś lîcs so wel az ɖz bect aplz, n ɖe r xtrimli holsm, fr I tc ɖ oṗtyṇti ɖ uɖr de v ascñ Mr. Peri; I hapnd t mīt him in ɖ strīt. Nt ɖt I hd eni dǎt bfr—I hv so ofn hŕd Mr. Wŭdhǎs rec̣mnd a bect apl. I b’liv it z ɖ onli we ɖt Mr. Wŭdhǎs ʈncs ɖ frūt ʈuṛli holsm. W hv apl dumplñz, hvr, vri ofn. Pati mcs an xḷnt apl dumplñ. Wel, Msz. Wsṭn, y hv priveld, I hop, n ɖz lediz wl oblîj s.”

Ema wd b “vri hapi t wêt on Msz. Bêts, ets.,” n ɖe dd at last muv ǎt v ɖ śop, wɖ no farɖr dle fṛm Mis Bêts ɖn,

“Hǎ d y d, Msz. Ford? I beg yr pardn. I dd nt si y bfr. I hír y hv a ćarmñ c’lex́n v ny ribnz fṛm tǎn. Jen cem bac dlîtd yesṭde. Ʈanc yi, ɖ gluvz d vri wel—onli a litl tù larj abt ɖ rist; bt Jen z tecñ ɖm in.”

“Ẃt wz I tōcñ v?” sd ś, bginñ agn ẃn ɖe wr ol in ɖ strīt.

Ema wundrd on ẃt, v ol ɖ medli, ś wd fix.

“I dcler I canot rec̣lect ẃt I wz tōcñ v.—Ǒ! mî muɖr’z specṭclz. So vri oblîjñ v Mr. Franc Ćrćl! ‘Ǒ!’ sd h, ‘I d ʈnc I cn fasn ɖ rivit; I lîc a job v ɖs cnd xesivli.’—Ẃć y nǒ śoud him t b so vri…. Indd I mst se ɖt, mć az I hd hŕd v him bfr n mć az I hd xpctd, h vri far xidz enʈñ…. I d cngrać̣let y, Msz. Wsṭn, most wormli. H sīmz evrʈñ ɖ fondist peṛnt cd…. ‘Ǒ!’ sd h, ‘I cn fasn ɖ rivit. I lîc a job v ɖt sort xesivli.’ I nvr śl fget hiz manr. N ẃn I bròt ǎt ɖ bect aplz fṛm ɖ clozit, n hopt ǎr frendz wd b so vri oblîjñ az t tec sm, ‘Ǒ!’ sd h d’recli, ‘ɖr z nʈñ in ɖ we v frūt haf so gd, n ɖz r ɖ fînist-lcñ hom-bect aplz I evr sw in mî lîf.’ Ɖt, y nǒ, wz so vri…. N I am śr, bî hiz manr, it wz no complimnt. Indd ɖe r vri dlîtfl aplz, n Msz. Wolis dz ɖm fl justis—onli w d nt hv ɖm bect mor ɖn twîs, n Mr. Wŭdhǎs md s promis t hv ɖm dn ʈri tîmz—bt Mis Wŭdhǎs wl b so gd az nt t mnśn it. Ɖ aplz ɖmslvz r ɖ vri fînist sort fr becñ, bynd a dǎt; ol fṛm Donwél—sm v Mr. Naitli’z most libṛl s’plî. H sndz s a sác evri yir; n srtnli ɖr nvr wz sć a cīpñapl enẃr az wn v hiz triz—I b’liv ɖr z tū v ɖm. Mî muɖr sz ɖ orć̣d wz olwz feṃs in hr yungr dez. Bt I wz riyli qt śoct ɖ uɖr de—fr Mr. Naitli cōld wn mornñ, n Jen wz ītñ ɖz aplz, n w tōct abt ɖm n sd hǎ mć ś injoid ɖm, n h asct ẃɖr w wr nt got t ɖ end v ǎr stoc. ‘I am śr y mst b,’ sd h, ‘n I wl snd y anɖr s’plî; fr I hv a gret mni mor ɖn I cn evr yz. Wiłm Larcinz let m cīp a larjr qontti ɖn yźl ɖs yir. I wl snd y sm mor, bfr ɖe gt gd fr nʈñ.’ So I begd h wd nt—fr riyli az t ǎrz biyñ gn, I cd nt abṣlutli se ɖt w hd a gret mni left—it wz bt haf a duzn indd; bt ɖe śd b ol cept fr Jen; n I cd nt at ol ber ɖt h śd b sndñ s mor, so libṛl az h hd bn olrdi; n Jen sd ɖ sem. N ẃn h wz gn, ś olmst qoṛld wɖ m—No, I śd nt se qoṛld, fr w nvr hd a qoṛl in ǎr livz; bt ś wz qt dstrest ɖt I hd ǒnd ɖ aplz wr so nirli gn; ś wśt I hd md him b’liv w hd a gret mni left. Ǒ, sd I, mî dir, I dd se az mć az I cd. Hvr, ɖ vri sem īvnñ Wiłm Larcinz cem ovr wɖ a larj bascit v aplz, ɖ sem sort v aplz, a bśl at līst, n I wz vri mć oblîjd, n wnt dǎn n spouc t Wiłm Larcinz n sd evrʈñ, az y me s’poz. Wiłm Larcinz z sć an old aqentns! I am olwz glad t si him. Bt, hvr, I faund aftwdz fṛm Pati, ɖt Wiłm sd it wz ol ɖ aplz v ɖt sort hiz mastr hd; h hd bròt ɖm ol—n nǎ hiz mastr hd nt wn left t bec or bôl. Wiłm dd nt sīm t mînd it himslf, h wz so plizd t ʈnc hiz mastr hd sold so mni; fr Wiłm, y nǒ, ʈncs mor v hiz mastr’z profit ɖn enʈñ; bt Msz. Hojz, h sd, wz qt dsplizd at ɖer biyñ ol snt awe. Ś cd nt ber ɖt hr mastr śd nt b ebl t hv anɖr apl tart ɖs sprñ. H tld Pati ɖs, bt bid hr nt mînd it, n b śr nt t se enʈñ t s abt it, fr Msz. Hojz wd b cros smtmz, n az loñ az so mni sacs wr sold, it dd nt sigṇfî hu ét ɖ rmendr. N so Pati tld m, n I wz xesivli śoct indd! I wd nt hv Mr. Naitli nǒ enʈñ abt it fr ɖ wrld! H wd b so vri…. I wontd t cīp it fṛm Jen’z nolij; bt, unluc̣li, I hd mnśnd it bfr I wz awer.”

Mis Bêts hd jst dn az Pati opnd ɖ dor; n hr vizitrz wōct upsterz wɖt hvñ eni reğlr nreśn t atnd t, psyd onli bî ɖ sǎndz v hr desltri gdwil.

“Pre tec cer, Msz. Wsṭn, ɖr z a step at ɖ trnñ. Pre tec cer, Mis Wŭdhǎs, ǎrz z rɖr a darc sterces—rɖr darcr n narowr ɖn wn cd wś. Mis Smiʈ, pre tec cer. Mis Wŭdhǎs, I am qt cnsrnd, I am śr y hit yr ft. Mis Smiʈ, ɖ step at ɖ trnñ.”

___

Ɖ

 apiṛns v ɖ litl sitñrūm az ɖe entrd, wz tranqiḷti itslf; Msz. Bêts, dprîvd v hr yźl implômnt, slumḅrñ on wn sîd v ɖ fîr, Franc Ćrćl, at a tebl nir hr, most dīḍli okpaid abt hr specṭclz, n Jen Ferfax, standñ wɖ hr bac t ɖm, intnt on hr piaṇforte.

Bizi az h wz, hvr, ɖ yuñ man wz yt ebl t śo a most hapi cǎntinns on siyñ Ema agn.

“Ɖs z a pleźr,” sd h, in rɖr a lo vôs, “cmñ at līst ten minits rlịr ɖn I hd calkletd. Y fînd m trayñ t b ysfl; tel m f y ʈnc I śl s’xid.”

“Ẃt!” sd Msz. Wsṭn, “hv nt y finiśt it yt? y wd nt rn a vri gd lîvlihd az a wrcñ silvrsmiʈ at ɖs ret.”

“I hv nt bn wrcñ uninṭruptidli,” h rplaid, “I hv bn asistñ Mis Ferfax in trayñ t mc hr instṛmnt stand steḍli, it wz nt qt frm; an unīvņis in ɖ flor, I b’liv. Y si w hv bn wéjñ wn leg wɖ pepr. Ɖs wz vri cînd v y t b pswedd t cm. I wz olmst afreid y wd b huriyñ hom.”

H cntrîvd ɖt ś śd b sītd bî him; n wz sfiśntli imploid in lcñ ǎt ɖ bst bect apl fr hr, n trayñ t mc hr hlp or advîz him in hiz wrc, tl Jen Ferfax wz qt redi t sit dǎn t ɖ piaṇforte agn. Ɖt ś wz nt imīɉtli redi, Ema dd sspct t arîz fṛm ɖ stet v hr nrvz; ś hd nt yt pzest ɖ instṛmnt loñ inuf t tuć it wɖt imośn; ś mst rīzn hrslf intu ɖ pǎr v pformns; n Ema cd nt bt piti sć fīlñz, ẃtvr ɖer oṛjin, n cd nt bt rzolv nvr t xpoz ɖm t hr nebr agn.

At last Jen bgan, n ɖo ɖ frst barz wr fībli gvn, ɖ pǎrz v ɖ instṛmnt wr graɉli dn fl justis t. Msz. Wsṭn hd bn dlîtd bfr, n wz dlîtd agn; Ema jônd hr in ol hr prêz; n ɖ piaṇforte, wɖ evri propr dscriṃneśn, wz pṛnǎnst t b oltgɖr v ɖ hîist promis.

“Huevr Crnl Cambl mt implô,” sd Franc Ćrćl, wɖ a smîl at Ema, “ɖ prsn hz nt ćozn il. I hŕd a gd dīl v Crnl Cambl’z test at Weṃʈ; n ɖ softnis v ɖ upr nots I am śr z xacli ẃt h n ol ɖt parti wd ptiklrli prîz. I der se, Mis Ferfax, ɖt h îɖr gev hiz frend vri mînyt d’rex́nz, or rout t Brōdwŭdz himslf. D nt y ʈnc so?”

Jen dd nt lc rnd. Ś wz nt oblîjd t hír. Msz. Wsṭn hd bn spīcñ t hr at ɖ sem momnt.

“It z nt fer,” sd Ema, in a ẃispr; “mîn wz a randm ges. D nt dstres hr.”

H śc hiz hed wɖ a smîl, n lct az f h hd vri litl dǎt n vri litl mrsi. Sn aftwdz h bgan agn,

“Hǎ mć yr frendz in Îrḷnd mst b injoyñ yr pleźr on ɖs oceźn, Mis Ferfax. I der se ɖe ofn ʈnc v y, n wundr ẃć wl b ɖ de, ɖ prisîs de v ɖ instṛmnt’s cmñ t hand. D y imajin Crnl Cambl nz ɖ biznis t b gwñ fwd jst at ɖs tîm?—D y imajin it t b ɖ consiqns v an imīɉt cmiśn fṛm him, or ɖt h me hv snt onli a jenṛl d’rex́n, an ordr indefiṇt az t tîm, t dpnd upn cntinjnsiz n cnvińnsz?”

H pōzd. Ś cd nt bt hír; ś cd nt avôd anṣrñ,

“Tl I hv a letr fṛm Crnl Cambl,” sd ś, in a vôs v forst cāmnis, “I cn imajin nʈñ wɖ eni confidns. It mst b ol cnjcćr.”

“Cnjcćr—ai, smtmz wn cnjcćrz rît, n smtmz wn cnjcćrz roñ. I wś I cd cnjcćr hǎ sn I śl mc ɖs rivit qt frm. Ẃt nonsns wn tōcs, Mis Wŭdhǎs, ẃn hard at wrc, f wn tōcs at ol;—yr riyl wrcṃn, I s’poz, hold ɖer tuñz; bt w jntlṃnlebrrz f w gt hold v a wrd—Mis Ferfax sd smʈñ abt cnjcćrñ. Ɖr, it z dn. I hv ɖ pleźr, madm, (t Msz. Bêts,) v rstorñ yr specṭclz, hīld fr ɖ preznt.”

H wz vri wormli ʈanct bʈ bî muɖr n dōtr; t iscep a litl fṛm ɖ latr, h wnt t ɖ piaṇforte, n begd Mis Ferfax, hu wz stl sitñ at it, t ple smʈñ mor.

“F y r vri cînd,” sd h, “it wl b wn v ɖ wōltsz w danst last nît;—let m liv ɖm ovr agn. Y dd nt injô ɖm az I dd; y apird tîrd ɖ hol tîm. I b’liv y wr glad w danst no longr; bt I wd hv gvn wrldz—ol ɖ wrldz wn evr hz t gv—fr anɖr haf-aur.”

Ś pleid.

“Ẃt f’liṣti it z t hír a tyn agn ẃć hz md wn hapi!—F I mstec nt ɖt wz danst at Weṃʈ.”

Ś lct p at him fr a momnt, culrd dīpli, n pleid smʈñ els. H tc sm ḿzic fṛm a ćer nir ɖ piaṇforte, n trnñ t Ema, sd,

“Hir z smʈñ qt ny t m. D y nǒ it?—Cremr.—N hir r a ny set v Îriś meḷdiz. Ɖt, fṛm sć a qortr, wn mt xpct. Ɖs wz ol snt wɖ ɖ instṛmnt. Vri ʈtfl v Crnl Cambl, wz nt it?—H ń Mis Ferfax cd hv no ḿzic hir. I onr ɖt part v ɖ atnśn ptiklrli; it śoz it t hv bn so ʈuṛli fṛm ɖ hart. Nʈñ hesṭli dn; nʈñ incmplit. Tru afx́n onli cd hv promtd it.”

Ema wśt h wd b les pôntd, yt cd nt hlp biyñ aḿzd; n ẃn on glansñ hr î twdz Jen Ferfax ś còt ɖ rmenz v a smîl, ẃn ś sw ɖt wɖ ol ɖ dīp bluś v conśsnis, ɖr hd bn a smîl v sīcrit dlît, ś hd les scrūpl in ɖ aḿzmnt, n mć les cmpuñśn wɖ rspct t hr.—Ɖs emịbl, uprît, prfict Jen Ferfax wz apaṛntli ćeṛśñ vri reprihnsibl fīlñz.

H bròt ol ɖ ḿzic t hr, n ɖe lct it ovr tgɖr.—Ema tc ɖ oṗtyṇti v ẃisṗrñ,

“Y spīc tù plen. Ś mst unḍstand y.”

“I hop ś dz. I wd hv hr unḍstand m. I am nt in ɖ līst aśemd v mî mīnñ.”

“Bt riyli, I am haf aśemd, n wś I hd nvr tecn p ɖ îdīa.”

“I am vri glad y dd, n ɖt y cḿṇcetd it t m. I hv nǎ a ci t ol hr od lcs n wez. Līv śem t hr. F ś dz roñ, ś òt t fīl it.”

“Ś z nt intîrli wɖt it, I ʈnc.”

“I d nt si mć sîn v it. Ś z pleyñ Robin Ader at ɖs momnt—hiz feṿrit.”

Śortli aftwdz Mis Bêts, pasñ nir ɖ windo, dscraid Mr. Naitli on horsbac nt far of.

“Mr. Naitli I dcler!—I mst spīc t him f poṣbl, jst t ʈanc him. I wl nt opn ɖ windo hir; it wd gv y ol cold; bt I cn g intu mî muɖr’z rūm y nǒ. I der se h wl cm in ẃn h nz hu z hir. Qt dlîtfl t hv y ol mīt so!—Ǎr litl rūm so onrd!”

Ś wz in ɖ ajônñ ćembr ẃl ś stl spouc, n oṗnñ ɖ cesmnt ɖr, imīɉtli cōld Mr. Naitli’z atnśn, n evri siḷbl v ɖer convseśn wz az dstñtli hŕd bî ɖ uɖrz, az f it hd pást wɖn ɖ sem apartmnt.

“Hǎ d’ yi d?—hǎ d’yi d?—Vri wel, I ʈanc y. So oblîjd t y fr ɖ carij last nît. W wr jst in tîm; mî muɖr jst redi fr s. Pre cm in; d cm in. Y wl fînd sm frendz hir.”

So bgan Mis Bêts; n Mr. Naitli sīmd dtrmind t b hŕd in hiz trn, fr most reẓlutli n cmandñli dd h se,

“Hǎ z yr nīs, Mis Bêts?—I wont t inqîr aftr y ol, bt ptiklrli yr nīs. Hǎ z Mis Ferfax?—I hop ś còt no cold last nît. Hǎ z ś tde? Tel m hǎ Mis Ferfax z.”

N Mis Bêts wz oblîjd t gv a d’rect ansr bfr h wd hír hr in enʈñ els. Ɖ lisnrz wr aḿzd; n Msz. Wsṭn gev Ema a lc v ptiklr mīnñ. Bt Ema stl śc hr hed in stedi scepṭsizm.

“So oblîjd t y!—so vri mć oblîjd t y fr ɖ carij,” rzymd Mis Bêts.

H cut hr śort wɖ,

“I am gwñ t Cñstn. Cn I d enʈñ fr y?”

“Ǒ! dir, Cñstn—r y?—Msz. Coul wz seyñ ɖ uɖr de ś wontd smʈñ fṛm Cñstn.”

“Msz. Coul hz srvnts t snd. Cn I d enʈñ fr y?”

“No, I ʈanc y. Bt d cm in. Hu d y ʈnc z hir?—Mis Wŭdhǎs n Mis Smiʈ; so cînd az t cōl t hír ɖ ny piaṇforte. D pt p yr hors at ɖ Crǎn, n cm in.”

“Wel,” sd h, in a dliḅretñ manr, “fr fîv minits, phps.”

“N hir z Msz. Wsṭn n Mr. Franc Ćrćl tù!—Qt dlîtfl; so mni frendz!”

“No, nt nǎ, I ʈanc y. I cd nt ste tū minits. I mst gt on t Cñstn az fast az I cn.”

“Ǒ! d cm in. Ɖe wl b so vri hapi t si y.”

“No, no; yr rūm z fl inuf. I wl cōl anɖr de, n hír ɖ piaṇforte.”

“Wel, I am so sori!—Ǒ! Mr. Naitli, ẃt a dlîtfl parti last nît; hǎ xtrimli pleznt.—Dd y evr si sć dansñ?—Wz nt it dlîtfl?—Mis Wŭdhǎs n Mr. Franc Ćrćl; I nvr sw enʈñ īql t it.”

“Ǒ! vri dlîtfl indd; I cn se nʈñ les, fr I s’poz Mis Wŭdhǎs n Mr. Franc Ćrćl r hírñ evrʈñ ɖt pasz. N (rezñ hiz vôs stl mor) I d nt si ẃ Mis Ferfax śd nt b mnśnd tù. I ʈnc Mis Ferfax dansz vri wel; n Msz. Wsṭn z ɖ vri bst cuntridans pleyr, wɖt xpśn, in Ñgḷnd. Nǎ, f yr frendz hv eni grattyd, ɖe wl se smʈñ priti lǎd abt y n m in rtrn; bt I canot ste t hír it.”

“Ǒ! Mr. Naitli, wn momnt mor; smʈñ v consiqns—so śoct!—Jen n I r bʈ so śoct abt ɖ aplz!”

“Ẃt z ɖ matr nǎ?”

“T ʈnc v yr sndñ s ol yr stor-aplz. Y sd y hd a gret mni, n nǎ y hv nt wn left. W riyli r so śoct! Msz. Hojz me wel b angri. Wiłm Larcinz mnśnd it hir. Y śd nt hv dn it, indd y śd nt. Ā! h z of. H nvr cn ber t b ʈanct. Bt I ʈt h wd hv steid nǎ, n it wd hv bn a piti nt t hv mnśnd…. Wel, (rtrnñ t ɖ rūm,) I hv nt bn ebl t s’xid. Mr. Naitli canot stop. H z gwñ t Cñstn. H asct m f h cd d enʈñ….”

“Yes,” sd Jen, “w hŕd hiz cînd ofrz, w hŕd evrʈñ.”

“Ǒ! yes, mî dir, I der se y mt, bcz y nǒ, ɖ dor wz opn, n ɖ windo wz opn, n Mr. Naitli spouc lǎd. Y mst hv hŕd evrʈñ t b śr. ‘Cn I d enʈñ fr y at Cñstn?’ sd h; so I jst mnśnd…. Ǒ! Mis Wŭdhǎs, mst y b gwñ?—Y sīm bt jst cm—so vri oblîjñ v y.”

Ema faund it riyli tîm t b at hom; ɖ vizit hd olrdi lastd loñ; n on xaṃnñ woćz, so mć v ɖ mornñ wz psivd t b gn, ɖt Msz. Wsṭn n hr cmpańn tecñ līv olso, cd alǎ ɖmslvz onli t wōc wɖ ɖ tū yuñ lediz t Hārtfīld gets, bfr ɖe set of fr Randlz.

___

I

t me b poṣbl t d wɖt dansñ intîrli. Instnsz hv bn noun v yuñ ppl pasñ mni, mni munʈs s’xesivli, wɖt biyñ at eni bōl v eni dscripśn, n no mtirịl inɉri acru îɖr t bodi or mînd;—bt ẃn a bginñ z md—ẃn ɖ f’liṣtiz v rapid mośn hv wns bn, ɖo slîtli, flt—it mst b a vri hevi set ɖt dz nt asc fr mor.

Franc Ćrćl hd danst wns at Hîḅri, n loñd t dans agn; n ɖ last haf-aur v an īvnñ ẃć Mr. Wŭdhǎs wz pswedd t spend wɖ hiz dōtr at Randlz, wz pást bî ɖ tū yuñ ppl in scīmz on ɖ subjict. Franc’s wz ɖ frst îdīa; n hiz ɖ gretist zīl in psywñ it; fr ɖ ledi wz ɖ bst juj v ɖ dificltiz, n ɖ most s’lisiṭs fr acoṃdeśn n apiṛns. Bt stl ś hd incḷneśn inuf fr śowñ ppl agn hǎ dlîtf̣li Mr. Franc Ćrćl n Mis Wŭdhǎs danst—fr dwñ ɖt in ẃć ś nīd nt bluś t cmper hrslf wɖ Jen Ferfax—n īvn fr simpl dansñ itslf, wɖt eni v ɖ wicid edz v vaṇti—t asist him frst in pesñ ǎt ɖ rūm ɖe wr in t si ẃt it cd b md t hold—n ɖen in tecñ ɖ dmnśnz v ɖ uɖr parlr, in ɖ hop v dscuṿrñ, in spît v ol ɖt Mr. Wsṭn cd se v ɖer xacli īql sîz, ɖt it wz a litl ɖ larjist.

Hiz frst propziśn n rqst, ɖt ɖ dans bgun at Mr. Coul’z śd b finiśt ɖr—ɖt ɖ sem parti śd b c’lectd, n ɖ sem ḿziśn ingejd, met wɖ ɖ rediist aqiesns. Mr. Wsṭn entrd intu ɖ îdīa wɖ ʈura injômnt, n Msz. Wsṭn most wilñli unḍtc t ple az loñ az ɖe cd wś t dans; n ɖ inṭrestñ implômnt hd foloud, v rec̣nñ p xacli hu ɖr wd b, n porṣ́nñ ǎt ɖ indispnsbl dviźn v spes t evri cupl.

“Y n Mis Smiʈ, n Mis Ferfax, wl b ʈri, n ɖ tū Mis Coxz fîv,” hd bn rpitd mni tîmz ovr. “N ɖr wl b ɖ tū Gilḅts, yuñ Cox, mî faɖr, n mslf, bsdz Mr. Naitli. Yes, ɖt wl b qt inuf fr pleźr. Y n Mis Smiʈ, n Mis Ferfax, wl b ʈri, n ɖ tū Mis Coxz fîv; n fr fîv cupl ɖr wl b plenti v rūm.”

Bt sn it cem t b on wn sîd,

“Bt wl ɖr b gd rūm fr fîv cupl?—I riyli d nt ʈnc ɖr wl.”

On anɖr,

“N aftr ol, fîv cupl r nt inuf t mc it wrʈ ẃl t stand p. Fîv cupl r nʈñ, ẃn wn ʈncs sirịsli abt it. It wl nt d t invît fîv cupl. It cn b alawbl onli az ɖ ʈt v ɖ momnt.”

Smbdi sd ɖt Mis Gilḅt wz xpctd at hr bruɖr’z, n mst b invîtd wɖ ɖ rest. Smbdi els b’livd Msz. Gilḅt wd hv danst ɖ uɖr īvnñ, f ś hd bn asct. A wrd wz pt in fr a secnd yuñ Cox; n at last, Mr. Wsṭn nemñ wn faṃli v cuznz hu mst b includd, n anɖr v vri old aqentns hu cd nt b left ǎt, it bcem a srtnti ɖt ɖ fîv cupl wd b at līst ten, n a vri inṭrestñ spekleśn in ẃt poṣbl manr ɖe cd b dspozd v.

Ɖ dorz v ɖ tū rūmz wr jst oṗzit ć uɖr. “Mt nt ɖe yz bʈ rūmz, n dans acrs ɖ pasij?” It sīmd ɖ bst scīm; n yt it wz nt so gd bt ɖt mni v ɖm wontd a betr. Ema sd it wd b ōcẉd; Msz. Wsṭn wz in dstres abt ɖ supr; n Mr. Wŭdhǎs opozd it rṇstli, on ɖ scor v hlʈ. It md him so vri unhapi, indd, ɖt it cd nt b prṣvird in.

“Ǒ! no,” sd h; “it wd b ɖ xtrim v imprudns. I cd nt ber it fr Ema!—Ema z nt stroñ. Ś wd cać a dredfl cold. So wd pur litl Harịt. So y wd ol. Msz. Wsṭn, y wd b qt leid p; d nt let ɖm tōc v sć a wîld ʈñ. Pre d nt let ɖm tōc v it. Ɖt yuñ man (spīcñ lowr) z vri ʈtlis. D nt tel hiz faɖr, bt ɖt yuñ man z nt qt ɖ ʈñ. H hz bn oṗnñ ɖ dorz vri ofn ɖs īvnñ, n cīpñ ɖm opn vri incnsidṛtli. H dz nt ʈnc v ɖ dráft. I d nt mīn t set y agnst him, bt indd h z nt qt ɖ ʈñ!”

Msz. Wsṭn wz sori fr sć a ćarj. Ś ń ɖ importns v it, n sd evrʈñ in hr pǎr t d it awe. Evri dor wz nǎ clozd, ɖ pasij plan gvn p, n ɖ frst scīm v dansñ onli in ɖ rūm ɖe wr in rzortd t agn; n wɖ sć gdwil on Franc Ćrćl’z part, ɖt ɖ spes ẃć a qortr v an aur bfr hd bn dīmd bérli sfiśnt fr fîv cupl, wz nǎ indevrd t b md ǎt qt inuf fr ten.

“W wr tù mgnifisnt,” sd h. “W alaud uņesṣri rūm. Ten cupl me stand hir vri wel.”

Ema dḿrd. “It wd b a crǎd—a sad crǎd; n ẃt cd b wrs ɖn dansñ wɖt spes t trn in?”

“Vri tru,” h grevli rplaid; “it wz vri bad.” Bt stl h wnt on meẓ́rñ, n stl h endd wɖ,

“I ʈnc ɖr wl b vri tolṛbl rūm fr ten cupl.”

“No, no,” sd ś, “y r qt unrīzṇbl. It wd b dredfl t b standñ so clos! Nʈñ cn b farɖr fṛm pleźr ɖn t b dansñ in a crǎd—n a crǎd in a litl rūm!”

“Ɖr z no dnayñ it,” h rplaid. “I agri wɖ y xacli. A crǎd in a litl rūm—Mis Wŭdhǎs, y hv ɖ art v gvñ picćrz in a fy wrdz. Xqizit, qt xqizit!—Stl, hvr, hvñ pṛsidd so far, wn z unwilñ t gv ɖ matr p. It wd b a dis’pôntmnt t mî faɖr—n oltgɖr—I d nt nǒ ɖt—I am rɖr v opińn ɖt ten cupl mt stand hir vri wel.”

Ema psivd ɖt ɖ nećr v hiz gaḷntri wz a litl slf-wild, n ɖt h wd rɖr opoz ɖn lūz ɖ pleźr v dansñ wɖ hr; bt ś tc ɖ complimnt, n fgev ɖ rest. Hd ś intndd evr t mari him, it mt hv bn wrʈ ẃl t pōz n cnsidr, n trî t unḍstand ɖ valy v hiz prefṛns, n ɖ caṛctr v hiz tmpr; bt fr ol ɖ prṗsz v ɖer aqentns, h wz qt emịbl inuf.

Bfr ɖ midl v ɖ nxt de, h wz at Hārtfīld; n h entrd ɖ rūm wɖ sć an agriybl smîl az srṭfaid ɖ cntinẏns v ɖ scīm. It sn apird ɖt h cem t anǎns an impruvmnt.

“Wel, Mis Wŭdhǎs,” h olmst imīɉtli bgan, “yr incḷneśn fr dansñ hz nt bn qt frîtnd awe, I hop, bî ɖ terrz v mî faɖr’z litl rūmz. I brñ a ny pṛpozl on ɖ subjict:—a ʈt v mî faɖr’z, ẃć wêts onli yr apṛbeśn t b actd upn. Me I hop fr ɖ onr v yr hand fr ɖ tū frst dansz v ɖs litl pṛjctd bōl, t b gvn, nt at Randlz, bt at ɖ Crǎn Ín?”

“Ɖ Crǎn!”

“Yes; f y n Mr. Wŭdhǎs si no objx́n, n I trust y canot, mî faɖr hops hiz frendz wl b so cînd az t vizit him ɖr. Betr acoṃdeśnz, h cn promis ɖm, n nt a les gretfl welcm ɖn at Randlz. It z hiz ǒn îdīa. Msz. Wsṭn siz no objx́n t it, pṛvîdd y r saṭsfaid. Ɖs z ẃt w ol fīl. Ǒ! y wr prf̣cli rît! Ten cupl, in îɖr v ɖ Randlz rūmz, wd hv bn insufṛbl!—Dredfl!—I flt hǎ rît y wr ɖ hol tîm, bt wz tù añśs fr s’krñ enʈñ t lîc t yīld. Z nt it a gd xćenj?—Y cnsnt—I hop y cnsnt?”

“It apirz t m a plan ɖt nbdi cn objct t, f Mr. n Msz. Wsṭn d nt. I ʈnc it admṛbl; n, az far az I cn ansr fr mslf, śl b most hapi—It sīmz ɖ onli impruvmnt ɖt cd b. Ppā, d y nt ʈnc it an xḷnt impruvmnt?”

Ś wz oblîjd t rpit n xplen it, bfr it wz fŭli comprihndd; n ɖen, biyñ qt ny, farɖr repriznteśnz wr nesṣri t mc it axptbl.

“No; h ʈt it vri far fṛm an impruvmnt—a vri bad plan—mć wrs ɖn ɖ uɖr. A rūm at an ín wz olwz damp n denjṛs; nvr proprli erd, or fit t b inhaḅtd. F ɖe mst dans, ɖe hd betr dans at Randlz. H hd nvr bn in ɖ rūm at ɖ Crǎn in hiz lîf—dd nt nǒ ɖ ppl hu cept it bî sît.—Ǒ! no—a vri bad plan. Ɖe wd cać wrs coldz at ɖ Crǎn ɖn enẃr.”

“I wz gwñ t obzrv, sr,” sd Franc Ćrćl, “ɖt wn v ɖ gret rec̣mndeśnz v ɖs ćenj wd b ɖ vri litl denjr v enbdi’z caćñ cold—so mć les denjr at ɖ Crǎn ɖn at Randlz! Mr. Peri mt hv rīzn t rgret ɖ olṭreśn, bt nbdi els cd.”

“Sr,” sd Mr. Wŭdhǎs, rɖr wormli, “y r vri mć mstecn f y s’poz Mr. Peri t b ɖt sort v caṛctr. Mr. Peri z xtrimli cnsrnd ẃn eni v s r il. Bt I d nt unḍstand hǎ ɖ rūm at ɖ Crǎn cn b sefr fr y ɖn yr faɖr’z hǎs.”

“Fṛm ɖ vri srcmstans v its biyñ larjr, sr. W śl hv no oceźn t opn ɖ windoz at ol—nt wns ɖ hol īvnñ; n it z ɖt dredfl habit v oṗnñ ɖ windoz, letñ in cold er upn hītd bodiz, ẃć (az y wel nǒ, sr) dz ɖ misćif.”

“Opn ɖ windoz!—bt śrli, Mr. Ćrćl, nbdi wd ʈnc v oṗnñ ɖ windoz at Randlz. Nbdi cd b so imprūdnt! I nvr hŕd v sć a ʈñ. Dansñ wɖ opn windoz!—I am śr, nɖr yr faɖr nr Msz. Wsṭn (pur Mis Teilr ɖt wz) wd sufr it.”

“Ā! sr—bt a ʈtlis yuñ prsn wl smtmz step bhnd a windocrtn, n ʈro p a saś, wɖt its biyñ sspctd. I hv ofn noun it dn mslf.”

“Hv y indd, sr?—Bles m! I nvr cd hv s’pozd it. Bt I liv ǎt v ɖ wrld, n am ofn astoniśt at ẃt I hír. Hvr, ɖs dz mc a difṛns; n, phps, ẃn w cm t tōc it ovr—bt ɖz sort v ʈñz rqîr a gd dīl v cnsiḍreśn. Wn canot rzolv upn ɖm in a huri. F Mr. n Msz. Wsṭn wl b so oblîjñ az t cōl hir wn mornñ, w me tōc it ovr, n si ẃt cn b dn.”

“Bt, unforćṇtli, sr, mî tîm z so liṃtd—”

“Ǒ!” inṭruptd Ema, “ɖr wl b plenti v tîm fr tōcñ evrʈñ ovr. Ɖr z no huri at ol. F it cn b cntrîvd t b at ɖ Crǎn, ppā, it wl b vri cnvińnt fr ɖ horsz. Ɖe wl b so nir ɖer ǒn stebl.”

“So ɖe wl, mî dir. Ɖt z a gret ʈñ. Nt ɖt Jemz evr cmplenz; bt it z rît t sper ǎr horsz ẃn w cn. F I cd b śr v ɖ rūmz biyñ ʈuṛli erd—bt z Msz. Stǒcz t b trustd? I dǎt it. I d nt nǒ hr, īvn bî sît.”

“I cn ansr fr evrʈñ v ɖt nećr, sr, bcz it wl b undr Msz. Wsṭn’z cer. Msz. Wsṭn unḍtecs t d’rect ɖ hol.”

“Ɖr, ppā!—Nǎ y mst b saṭsfaid—Ǎr ǒn dir Msz. Wsṭn, hu z cerflnis itslf. D nt y rmembr ẃt Mr. Peri sd, so mni yirz ago, ẃn I hd ɖ mīzlz? ‘F Mis Teilr unḍtecs t ráp Mis Ema p, y nīd nt hv eni firz, sr.’ Hǎ ofn hv I hŕd y spīc v it az sć a complimnt t hr!”

“Ai, vri tru. Mr. Peri dd se so. I śl nvr fget it. Pur litl Ema! Y wr vri bad wɖ ɖ mīzlz; ɖt z, y wd hv bn vri bad, bt fr Peri’z gret atnśn. H cem for tîmz a de fr a wīc. H sd, fṛm ɖ frst, it wz a vri gd sort—ẃć wz ǎr gret cumf̣t; bt ɖ mīzlz r a dredfl cmplent. I hop ẃnvr pur Iẓbela’z litl wnz hv ɖ mīzlz, ś wl snd fr Peri.”

“Mî faɖr n Msz. Wsṭn r at ɖ Crǎn at ɖs momnt,” sd Franc Ćrćl, “xaṃnñ ɖ cepbiḷtiz v ɖ hǎs. I left ɖm ɖr n cem on t Hārtfīld, impeśnt fr yr opińn, n hopñ y mt b pswedd t jôn ɖm n gv yr advîs on ɖ spot. I wz dzîrd t se so fṛm bʈ. It wd b ɖ gretist pleźr t ɖm, f y cd alǎ m t atnd y ɖr. Ɖe cn d nʈñ saṭsfactṛli wɖt y.”

Ema wz most hapi t b cōld t sć a caunsl; n hr faɖr, ingejñ t ʈnc it ol ovr ẃl ś wz gn, ɖ tū yuñ ppl set of tgɖr wɖt dle fr ɖ Crǎn. Ɖr wr Mr. n Msz. Wsṭn; dlîtd t si hr n rsiv hr apṛbeśn, vri bizi n vri hapi in ɖer difṛnt we; ś, in sm litl dstres; n h, fîndñ evrʈñ prfict.

“Ema,” sd ś, “ɖs pepr z wrs ɖn I xpctd. Lc! in plesz y si it z dredf̣li drti; n ɖ wênzct z mor yelo n f’lorn ɖn enʈñ I cd hv imajind.”

“Mî dir, y r tù ptiklr,” sd hr huzbnd. “Ẃt dz ol ɖt sigṇfî? Y wl si nʈñ v it bî candļît. It wl b az clīn az Randlz bî candļît. W nvr si enʈñ v it on ǎr clubnîts.”

Ɖ lediz hir probbli xćenjd lcs ẃć mnt, “Men nvr nǒ ẃn ʈñz r drti or nt;” n ɖ jntlṃn phps ʈt ć t himslf, “Wimin wl hv ɖer litl nonsnsz n nīdlis cerz.”

Wn pplex̣ti, hvr, arouz, ẃć ɖ jntlṃn dd nt dsden. It rgardd a supŗūm. At ɖ tîm v ɖ bōlrūm’z biyñ bilt, suprz hd nt bn in qsćn; n a smōl cardrūm ajônñ, wz ɖ onli adiśn. Ẃt wz t b dn? Ɖs cardrūm wd b wontd az a cardrūm nǎ; or, f cardz wr cnvińntli votd uņesṣri bî ɖer for slvz, stl wz it nt tù smōl fr eni cumftbl supr? Anɖr rūm v mć betr sîz mt b s’krd fr ɖ prṗs; bt it wz at ɖ uɖr end v ɖ hǎs, n a loñ ōcẉd pasij mst b gn ʈru t gt at it. Ɖs md a dificlti. Msz. Wsṭn wz afreid v dráfts fr ɖ yuñ ppl in ɖt pasij; n nɖr Ema nr ɖ jntlṃn cd toḷret ɖ prospect v biyñ mizṛbli crǎdd at supr.

Msz. Wsṭn pṛpozd hvñ no reğlr supr; mirli sanẉjz, ets., set ǎt in ɖ litl rūm; bt ɖt wz scǎtd az a rećid sjsćn. A prîṿt dans, wɖt sitñ dǎn t supr, wz pṛnǎnst an infṃs frōd upn ɖ rîts v men n wimin; n Msz. Wsṭn mst nt spīc v it agn. Ś ɖen tc anɖr lîn v xpīdịnsi, n lcñ intu ɖ dǎtfl rūm, obzrvd,

“I d nt ʈnc it z so vri smōl. W śl nt b mni, y nǒ.”

N Mr. Wsṭn at ɖ sem tîm, wōcñ briscli wɖ loñ steps ʈru ɖ pasij, wz cōlñ ǎt,

“Y tōc a gret dīl v ɖ leñʈ v ɖs pasij, mî dir. It z a mir nʈñ aftr ol; n nt ɖ līst dráft fṛm ɖ sterz.”

“I wś,” sd Msz. Wsṭn, “wn cd nǒ ẃć arenjmnt ǎr gests in jenṛl wd lîc bst. T d ẃt wd b most jenṛli plizñ mst b ǎr objict—f wn cd bt tel ẃt ɖt wd b.”

“Yes, vri tru,” craid Franc, “vri tru. Y wont yr nebrz’ opińnz. I d nt wundr at y. F wn cd aṣten ẃt ɖ ćīf v ɖm—ɖ Coulz, fr instns. Ɖe r nt far of. Śl I cōl upn ɖm? Or Mis Bêts? Ś z stl nirr.—N I d nt nǒ ẃɖr Mis Bêts z nt az lîcli t unḍstand ɖ incḷneśnz v ɖ rest v ɖ ppl az enbdi. I ʈnc w d wont a larjr caunsl. S’poz I g n invît Mis Bêts t jôn s?”

“Wel—f y plīz,” sd Msz. Wsṭn rɖr heztetñ, “f y ʈnc ś wl b v eni ys.”

“Y wl gt nʈñ t ɖ prṗs fṛm Mis Bêts,” sd Ema. “Ś wl b ol dlît n grattyd, bt ś wl tel y nʈñ. Ś wl nt īvn lisn t yr qsćnz. I si no advantij in cnsultñ Mis Bêts.”

“Bt ś z so aḿzñ, so xtrimli aḿzñ! I am vri fond v hírñ Mis Bêts tōc. N I nīd nt brñ ɖ hol faṃli, y nǒ.”

Hir Mr. Wsṭn jônd ɖm, n on hírñ ẃt wz pṛpozd, gev it hiz dsîdd apṛbeśn.

“Ai, d, Franc.—G n feć Mis Bêts, n let s end ɖ matr at wns. Ś wl injô ɖ scīm, I am śr; n I d nt nǒ a proṗrr prsn fr śowñ s hǎ t d awe dificltiz. Feć Mis Bêts. W r growñ a litl tù nîs. Ś z a standñ lésn v hǎ t b hapi. Bt feć ɖm bʈ. Invît ɖm bʈ.”

“Bʈ sr! Cn ɖ old ledi?”…

“Ɖ old ledi! No, ɖ yuñ ledi, t b śr. I śl ʈnc y a gret bloched, Franc, f y brñ ɖ ānt wɖt ɖ nīs.”

“Ǒ! I beg yr pardn, sr. I dd nt imīɉtli rec̣lect. Undǎtidli f y wś it, I wl indevr t pswed ɖm bʈ.” N awe h ran.

Loñ bfr h ri’pird, atndñ ɖ śort, nīt, brisc-muvñ ānt, n hr elignt nīs,—Msz. Wsṭn, lîc a swīt-tmprd wmn n a gd wîf, hd xamind ɖ pasij agn, n faund ɖ īvlz v it mć les ɖn ś hd s’pozd bfr—indd vri trîf̣lñ; n hir endd ɖ dificltiz v dsiźn. Ol ɖ rest, in spekleśn at līst, wz prf̣cli smuɖ. Ol ɖ mînr arenjmnts v tebl n ćer, lîts n ḿzic, ti n supr, md ɖmslvz; or wr left az mir trîflz t b setld at eni tîm btwn Msz. Wsṭn n Msz. Stǒcz.—Evrbdi invîtd, wz srtnli t cm; Franc hd olrdi ritn t Enscm t pṛpoz steyñ a fy dez bynd hiz fortnît, ẃć cd nt poṣbli b rfyzd. N a dlîtfl dans it wz t b.

Most corɉli, ẃn Mis Bêts arîvd, dd ś agri ɖt it mst. Az a cǎnslr ś wz nt wontd; bt az an apruvr, (a mć sefr caṛctr,) ś wz trūli welcm. Hr apṛbeśn, at wns jenṛl n mînyt, worm n insesnt, cd nt bt plīz; n fr anɖr haf-aur ɖe wr ol wōcñ t n fro, btwn ɖ difṛnt rūmz, sm sjstñ, sm atndñ, n ol in hapi injômnt v ɖ fyćr. Ɖ parti dd nt brec p wɖt Ema’z biyñ poztivli s’krd fr ɖ tū frst dansz bî ɖ hiro v ɖ īvnñ, nr wɖt hr oṿhírñ Mr. Wsṭn ẃispr t hiz wîf, “H hz asct hr, mî dir. Ɖt’s rît. I ń h wd!”

___

W

n ʈñ onli wz wontñ t mc ɖ prospect v ɖ bōl cmplitli saṭsfactri t Ema—its biyñ fixt fr a de wɖn ɖ grantd trm v Franc Ćrćl’z ste in Suri; fr, in spît v Mr. Wsṭn’z confidns, ś cd nt ʈnc it so vri imposbl ɖt ɖ Ćrćlz mt nt alǎ ɖer nefy t rmen a de bynd hiz fortnît. Bt ɖs wz nt jujd fīẓbl. Ɖ preṗreśnz mst tec ɖer tîm, nʈñ cd b proprli redi tl ɖ ʈrd wīc wr entrd on, n fr a fy dez ɖe mst b planñ, pṛsidñ n hopñ in unsrtnti—at ɖ risc—in hr opińn, ɖ gret risc, v its biyñ ol in ven.

Enscm hvr wz greśs, greśs in fact, f nt in wrd. Hiz wś v steyñ longr evidntli dd nt plīz; bt it wz nt opozd. Ol wz sef n prospṛs; n az ɖ rmuvl v wn s’liṣtyd jenṛli mcs we fr anɖr, Ema, biyñ nǎ srtn v hr bōl, bgan t adopt az ɖ nxt vxeśn Mr. Naitli’z pṛvocñ indifṛns abt it. Îɖr bcz h dd nt dans himslf, or bcz ɖ plan hd bn formd wɖt hiz biyñ cnsultd, h sīmd rzolvd ɖt it śd nt inṭrest him, dtrmind agnst its xîtñ eni preznt krioṣti, or afordñ him eni fyćr aḿzmnt. T hr voḷntri cḿṇceśnz Ema cd gt no mor apruvñ rplî, ɖn,

“Vri wel. F ɖ Wsṭnz ʈnc it wrʈ ẃl t b at ol ɖs trubl fr a fy aurz v nôzi enttenmnt, I hv nʈñ t se agnst it, bt ɖt ɖe śl nt ćūz pleźrz fr m.—Ǒ! yes, I mst b ɖr; I cd nt rfyz; n I wl cīp az mć awec az I cn; bt I wd rɖr b at hom, lcñ ovr Wiłm Larcinz’z wīc’s acǎnt; mć rɖr, I cnfes.—Pleźr in siyñ dansñ!—nt I, indd—I nvr lc at it—I d nt nǒ hu dz.—Fîn dansñ, I b’liv, lîc vrću, mst b its ǒn rword. Ɖoz hu r standñ bî r yẓ́li ʈncñ v smʈñ vri difṛnt.”

Ɖs Ema flt wz emd at hr; n it md hr qt angri. It wz nt in complimnt t Jen Ferfax hvr ɖt h wz so indifṛnt, or so indignnt; h wz nt gîdd bî hr fīlñz in repṛbetñ ɖ bōl, fr ś injoid ɖ ʈt v it t an xtrordnri dgri. It md hr aṇmetd—opn hartd—ś voḷntṛli sd;—

“Ǒ! Mis Wŭdhǎs, I hop nʈñ me hapn t privnt ɖ bōl. Ẃt a dis’pôntmnt it wd b! I d lc fwd t it, I ǒn, wɖ vri gret pleźr.”

It wz nt t oblîj Jen Ferfax ɖrfr ɖt h wd hv prifŕd ɖ ssayti v Wiłm Larcinz. No!—ś wz mor n mor cnvinst ɖt Msz. Wsṭn wz qt mstecn in ɖt s’mîz. Ɖr wz a gret dīl v frendli n v cmpaśṇt ataćmnt on hiz sîd—bt no luv.

Alas! ɖr wz sn no leźr fr qoṛlñ wɖ Mr. Naitli. Tū dez v jôfl s’kṛti wr imīɉtli foloud bî ɖ oṿʈro v evrʈñ. A letr arîvd fṛm Mr. Ćrćl t rj hiz nefy’z instnt rtrn. Msz. Ćrćl wz unwel—far tù unwel t d wɖt him; ś hd bn in a vri suf̣rñ stet (so sd hr huzbnd) ẃn raitñ t hr nefy tū dez bfr, ɖo fṛm hr yźl unwilñnis t gv pen, n constnt habit v nvr ʈncñ v hrslf, ś hd nt mnśnd it; bt nǎ ś wz tù il t trîfl, n mst intrit him t set of fr Enscm wɖt dle.

Ɖ substns v ɖs letr wz forẉdd t Ema, in a not fṛm Msz. Wsṭn, instntli. Az t hiz gwñ, it wz inevitbl. H mst b gn wɖn a fy aurz, ɖo wɖt fīlñ eni riyl alarm fr hiz ānt, t lesn hiz rpugnns. H ń hr ilṇsz; ɖe nvr ocŕd bt fr hr ǒn cnvińns.

Msz. Wsṭn add, “ɖt h cd onli alǎ himslf tîm t huri t Hîḅri, aftr brecfst, n tec līv v ɖ fy frendz ɖr hūm h cd s’poz t fīl eni inṭrest in him; n ɖt h mt b xpctd at Hārtfīld vri sn.”

Ɖs rećid not wz ɖ fināle v Ema’z brecfst. Ẃn wns it hd bn réd, ɖr wz no dwñ enʈñ, bt l’mnt n xclem. Ɖ los v ɖ bōl—ɖ los v ɖ yuñ man—n ol ɖt ɖ yuñ man mt b fīlñ!—It wz tù rećid!—Sć a dlîtfl īvnñ az it wd hv bn!—Evrbdi so hapi! n ś n hr partnr ɖ hapiist!—“I sd it wd b so,” wz ɖ onli conṣleśn.

Hr faɖr’z fīlñz wr qt dstñt. H ʈt prinsipli v Msz. Ćrćl’z ilnis, n wontd t nǒ hǎ ś wz trītd; n az fr ɖ bōl, it wz śocñ t hv dir Ema dis’pôntd; bt ɖe wd ol b sefr at hom.

Ema wz redi fr hr vizitr sm tîm bfr h apird; bt f ɖs rflectd at ol upn hiz impeśns, hiz soṛfl lc n totl wont v spirits ẃn h dd cm mt rdim him. H flt ɖ gwñ awe olmst tù mć t spīc v it. Hiz djx́n wz most evidnt. H sat riyli lost in ʈt fr ɖ frst fy minits; n ẃn rǎzñ himslf, it wz onli t se,

“V ol horid ʈñz, līvtecñ z ɖ wrst.”

“Bt y wl cm agn,” sd Ema. “Ɖs wl nt b yr onli vizit t Randlz.”

“Ā!—(śecñ hiz hed)—ɖ unsrtnti v ẃn I me b ebl t rtrn!—I śl trî fr it wɖ a zīl!—It wl b ɖ objict v ol mî ʈts n cerz!—n f mî uncl n ānt g t tǎn ɖs sprñ—bt I am afreid—ɖe dd nt str last sprñ—I am afreid it z a custm gn fr evr.”

“Ǎr pur bōl mst b qt gvn p.”

“Ā! ɖt bōl!—ẃ dd w wêt fr enʈñ?—ẃ nt sīz ɖ pleźr at wns?—Hǎ ofn z hapinis dstroid bî preṗreśn, fūliś preṗreśn!—Y tld s it wd b so.—Ǒ! Mis Wŭdhǎs, ẃ r y olwz so rît?”

“Indd, I am vri sori t b rît in ɖs instns. I wd mć rɖr hv bn meri ɖn wîz.”

“F I cn cm agn, w r stl t hv ǎr bōl. Mî faɖr dpndz on it. D nt fget yr ingejmnt.”

Ema lct greśsli.

“Sć a fortnît az it hz bn!” h cntinyd; “evri de mor preśs n mor dlîtfl ɖn ɖ de bfr!—evri de mcñ m les fit t ber eni uɖr ples. Hapi ɖoz, hu cn rmen at Hîḅri!”

“Az y d s sć ampl justis nǎ,” sd Ema, lafñ, “I wl vnćr t asc, ẃɖr y dd nt cm a litl dǎtf̣li at frst? D nt w rɖr s’pas yr xpcteśnz? I am śr w d. I am śr y dd nt mć xpct t lîc s. Y wd nt hv bn so loñ in cmñ, f y hd hd a pleznt îdīa v Hîḅri.”

H laft rɖr conśsli; n ɖo dnayñ ɖ sntimnt, Ema wz cnvinst ɖt it hd bn so.

“N y mst b of ɖs vri mornñ?”

“Yes; mî faɖr z t jôn m hir: w śl wōc bac tgɖr, n I mst b of imīɉtli. I am olmst afreid ɖt evri momnt wl brñ him.”

“Nt fîv minits t sper īvn fr yr frendz Mis Ferfax n Mis Bêts? Hǎ unluci! Mis Bêts’z pǎrfl, arğmnttiv mînd mt hv streñʈnd yrz.”

“Yes—I hv cōld ɖr; pasñ ɖ dor, I ʈt it betr. It wz a rît ʈñ t d. I wnt in fr ʈri minits, n wz dtend bî Mis Bêts’z biyñ absnt. Ś wz ǎt; n I flt it imposbl nt t wêt tl ś cem in. Ś z a wmn ɖt wn me, ɖt wn mst laf at; bt ɖt wn wd nt wś t slît. It wz betr t pe mî vizit, ɖen”—

H heztetd, got p, wōct t a windo.

“In śort,” sd h, “phps, Mis Wŭdhǎs—I ʈnc y cn hardli b qt wɖt sspiśn”—

H lct at hr, az f wontñ t rīd hr ʈts. Ś hardli ń ẃt t se. It sīmd lîc ɖ fōrunr v smʈñ abṣlutli sirịs, ẃć ś dd nt wś. Forsñ hrslf t spīc, ɖrfr, in ɖ hop v ptñ it bî, ś cāmli sd,

“Y r qt in ɖ rît; it wz most naćṛl t pe yr vizit, ɖen”—

H wz sîḷnt. Ś b’livd h wz lcñ at hr; probbli rflectñ on ẃt ś hd sd, n trayñ t unḍstand ɖ manr. Ś hŕd him sai. It wz naćṛl fr him t fīl ɖt h hd cōz t sai. H cd nt b’liv hr t b incuṛjñ him. A fy ōcẉd momnts pást, n h sat dǎn agn; n in a mor dtrmind manr sd,

“It wz smʈñ t fīl ɖt ol ɖ rest v mî tîm mt b gvn t Hārtfīld. Mî rgard fr Hārtfīld z most worm”—

H stopt agn, rouz agn, n sīmd qt imbaṛst.—H wz mor in luv wɖ hr ɖn Ema hd s’pozd; n hu cn se hǎ it mt hv endd, f hiz faɖr hd nt md hiz apiṛns? Mr. Wŭdhǎs sn foloud; n ɖ nseṣti v xrśn md him cmpozd.

A vri fy minits mor, hvr, cmplitd ɖ preznt trîl. Mr. Wsṭn, olwz alrt ẃn biznis wz t b dn, n az inceṗbl v pṛcrasṭnetñ eni īvl ɖt wz inevitbl, az v fōrsiyñ eni ɖt wz dǎtfl, sd, “It wz tîm t g;” n ɖ yuñ man, ɖo h mt n dd sai, cd nt bt agri, t tec līv.

“I śl hír abt y ol,” sd h; “ɖt z mî ćīf conṣleśn. I śl hír v evrʈñ ɖt z gwñ on amñ y. I hv ingejd Msz. Wsṭn t corispond wɖ m. Ś hz bn so cînd az t promis it. Ǒ! ɖ blesñ v a fīmel corispondnt, ẃn wn z riyli inṭrestd in ɖ absnt!—ś wl tel m evrʈñ. In hr letrz I śl b at dir Hîḅri agn.”

A vri frendli śec v ɖ hand, a vri rnist “Gdbî,” clozd ɖ spīć, n ɖ dor hd sn śut ǎt Franc Ćrćl. Śort hd bn ɖ notis—śort ɖer mītñ; h wz gn; n Ema flt so sori t part, n fōrsw so gret a los t ɖer litl ssayti fṛm hiz absns az t bgin t b afreid v biyñ tù sori, n fīlñ it tù mć.

It wz a sad ćenj. Ɖe hd bn mītñ olmst evri de sins hiz arîvl. Srtnli hiz biyñ at Randlz hd gvn gret spirit t ɖ last tū wīcs—indiscrîbbl spirit; ɖ îdīa, ɖ xpcteśn v siyñ him ẃć evri mornñ hd bròt, ɖ aśuṛns v hiz atnśnz, hiz lîvlinis, hiz manrz! It hd bn a vri hapi fortnît, n f’lorn mst b ɖ sncñ fṛm it intu ɖ comn cors v Hārtfīld dez. T cmplit evri uɖr rec̣mndeśn, h hd olmst tld hr ɖt h luvd hr. Ẃt streñʈ, or ẃt constnsi v afx́n h mt b subjict t, wz anɖr pônt; bt at preznt ś cd nt dǎt hiz hvñ a dsîdidli worm adṃreśn, a conśs prefṛns v hrslf; n ɖs psweźn, jônd t ol ɖ rest, md hr ʈnc ɖt ś mst b a litl in luv wɖ him, in spît v evri prīvịs dtrṃneśn agnst it.

“I srtnli mst,” sd ś. “Ɖs snseśn v listlisnis, wirinis, stypidti, ɖs disincḷneśn t sit dǎn n implô mslf, ɖs fīlñ v evrʈñ’z biyñ dul n insipid abt ɖ hǎs!— I mst b in luv; I śd b ɖ odist crīćr in ɖ wrld f I wr nt—fr a fy wīcs at līst. Wel! īvl t sm z olwz gd t uɖrz. I śl hv mni felo-mōrnrz fr ɖ bōl, f nt fr Franc Ćrćl; bt Mr. Naitli wl b hapi. H me spend ɖ īvnñ wɖ hiz dir Wiłm Larcinz nǎ f h lîcs.”

Mr. Naitli, hvr, śoud no trîumfnt hapinis. H cd nt se ɖt h wz sori on hiz ǒn acǎnt; hiz vri ćirfl lc wd hv contṛdictd him f h hd; bt h sd, n vri steḍli, ɖt h wz sori fr ɖ dis’pôntmnt v ɖ uɖrz, n wɖ cnsidṛbl cîndnis add,

“Y, Ema, hu hv so fy oṗtyṇtiz v dansñ, y r riyli ǎt v luc; y r vri mć ǎt v luc!”

It wz sm dez bfr ś sw Jen Ferfax, t juj v hr onist rgret in ɖs wǒfl ćenj; bt ẃn ɖe dd mīt, hr cmpoźr wz odịs. Ś hd bn ptiklrli unwel, hvr, suf̣rñ fṛm hed-ec t a dgri, ẃć md hr ānt dcler, ɖt hd ɖ bōl tecn ples, ś dd nt ʈnc Jen cd hv atndd it; n it wz ćaṛti t impyt sm v hr unbcmñ indifṛns t ɖ langr v il-hlʈ.

___

E

ma cntinyd t entten no dǎt v hr biyñ in luv. Hr îdīaz onli vẹrid az t ɖ hǎ mć. At frst, ś ʈt it wz a gd dīl; n aftwdz, bt litl. Ś hd gret pleźr in hírñ Franc Ćrćl tōct v; n, fr hiz sec, gretr pleźr ɖn evr in siyñ Mr. n Msz. Wsṭn; ś wz vri ofn ʈncñ v him, n qt impeśnt fr a letr, ɖt ś mt nǒ hǎ h wz, hǎ wr hiz spirits, hǎ wz hiz ānt, n ẃt wz ɖ ćans v hiz cmñ t Randlz agn ɖs sprñ. Bt, on ɖ uɖr hand, ś cd nt admit hrslf t b unhapi, nr, aftr ɖ frst mornñ, t b les dspozd fr implômnt ɖn yźl; ś wz stl bizi n ćirfl; n, plizñ az h wz, ś cd yt imajin him t hv fōlts; n farɖr, ɖo ʈncñ v him so mć, n, az ś sat drw̃ or wrcñ, formñ a ʈǎznd aḿzñ scīmz fr ɖ progres n cloz v ɖer ataćmnt, fansiyñ inṭrestñ daylogz, n invntñ elignt letrz; ɖ cncluźn v evri imajinri decḷreśn on hiz sîd wz ɖt ś rfyzd him. Ɖer afx́n wz olwz t sbsîd intu frendśp. Evrʈñ tndr n ćarmñ wz t marc ɖer partñ; bt stl ɖe wr t part. Ẃn ś bcem snṣbl v ɖs, it struc hr ɖt ś cd nt b vri mć in luv; fr in spît v hr prīvịs n fixt dtrṃneśn nvr t qit hr faɖr, nvr t mari, a stroñ ataćmnt srtnli mst pṛdys mor v a strugl ɖn ś cd fōrsi in hr ǒn fīlñz.

“I d nt fînd mslf mcñ eni ys v ɖ wrd sacṛfîs,” sd ś.—“In nt wn v ol mî clevr rplîz, mî delic̣t neġtivz, z ɖr eni aluźn t mcñ a sacṛfîs. I d sspct ɖt h z nt riyli nesṣri t mî hapinis. So mć ɖ betr. I srtnli wl nt pswed mslf t fīl mor ɖn I d. I am qt inuf in luv. I śd b sori t b mor.”

Upn ɖ hol, ś wz īqli cntntd wɖ hr vy v hiz fīlñz.

H z undǎtidli vri mć in luv—evrʈñ dnots it—vri mć in luv indd!—n ẃn h cmz agn, f hiz afx́n cntiny, I mst b on mî gard nt t incurij it.—It wd b most inixkẓbl t d uɖ̇wz, az mî ǒn mînd z qt md p. Nt ɖt I imajin h cn ʈnc I hv bn incuṛjñ him hiɖrtu. No, f h hd b’livd m at ol t śer hiz fīlñz, h wd nt hv bn so rećid. Cd h hv ʈt himslf incurijd, hiz lcs n lanḡj at partñ wd hv bn difṛnt.—Stl, hvr, I mst b on mî gard. Ɖs z in ɖ supziśn v hiz ataćmnt cntinywñ ẃt it nǎ z; bt I d nt nǒ ɖt I xpct it wl; I d nt lc upn him t b qt ɖ sort v man—I d nt oltgɖr bild upn hiz stedinis or constnsi.—Hiz fīlñz r worm, bt I cn imajin ɖm rɖr ćenɉbl.—Evri cnsiḍreśn v ɖ subjict, in śort, mcs m ʈancfl ɖt mî hapinis z nt mor dīpli involvd.—I śl d vri wel agn aftr a litl ẃl—n ɖen, it wl b a gd ʈñ ovr; fr ɖe se evrbdi z in luv wns in ɖer livz, n I śl hv bn let of īẓli.”

Ẃn hiz letr t Msz. Wsṭn arîvd, Ema hd ɖ p’ruzl v it; n ś réd it wɖ a dgri v pleźr n adṃreśn ẃć md hr at frst śec hr hed ovr hr ǒn snseśnz, n ʈnc ś hd unḍvalyd ɖer streñʈ. It wz a loñ, wel-ritn letr, gvñ ɖ ptiklrz v hiz jrni n v hiz fīlñz, xpresñ ol ɖ afx́n, grattyd, n rspct ẃć wz naćṛl n onṛbl, n dscrîbñ evrʈñ xtirịr n locl ɖt cd b s’pozd atractiv, wɖ spirit n prisiźn. No sspiśs fluṛśz nǎ v apoḷji or cnsrn; it wz ɖ lanḡj v riyl fīlñ twdz Msz. Wsṭn; n ɖ trnziśn fṛm Hîḅri t Enscm, ɖ contrast btwn ɖ plesz in sm v ɖ frst blesñz v sośl lîf wz jst inuf tućt on t śo hǎ cīnli it wz flt, n hǎ mć mor mt hv bn sd bt fr ɖ rstrents v pṛprayti.—Ɖ ćarm v hr ǒn nem wz nt wontñ. Mis Wŭdhǎs apird mor ɖn wns, n nvr wɖt a smʈñ v plizñ cnx́n, îɖr a complimnt t hr test, or a rmembṛns v ẃt ś hd sd; n in ɖ vri last tîm v its mītñ hr î, un’dornd az it wz bî eni sć brōd rīʈ v gaḷntri, ś yt cd dsrn ɖ ifct v hr inflụns n acnolij ɖ gretist complimnt phps v ol cnveid. Cmprest intu ɖ vri lǒist vecnt cornr wr ɖz wrdz—“I hd nt a sper momnt on Tyzde, az y nǒ, fr Mis Wŭdhǎs’z bytifl litl frend. Pre mc mî xksz n ady t hr.” Ɖs, Ema cd nt dǎt, wz ol fr hrslf. Harịt wz rmembrd onli fṛm biyñ hr frend. Hiz inf̣meśn n prospects az t Enscm wr nɖr wrs nr betr ɖn hd bn antiṣpetd; Msz. Ćrćl wz rcuṿrñ, n h derd nt yt, īvn in hiz ǒn imaɉneśn, fix a tîm fr cmñ t Randlz agn.

Graṭfayñ, hvr, n stiḿḷtiv az wz ɖ letr in ɖ mtirịl part, its sntimnts, ś yt faund, ẃn it wz foldd p n rtrnd t Msz. Wsṭn, ɖt it hd nt add eni lastñ wormʈ, ɖt ś cd stl d wɖt ɖ raitr, n ɖt h mst lrn t d wɖt hr. Hr intnśnz wr unćenjd. Hr reẓluśn v rfyzl onli grù mor inṭrestñ bî ɖ adiśn v a scīm fr hiz subsiqnt conṣleśn n hapinis. Hiz rec̣lex́n v Harịt, n ɖ wrdz ẃć cloɖd it, ɖ “bytifl litl frend,” sjstd t hr ɖ îdīa v Harịt’s s’xidñ hr in hiz afx́nz. Wz it imposbl?—No.—Harịt undǎtidli wz gretli hiz infirịr in unḍstandñ; bt h hd bn vri mć struc wɖ ɖ luvlinis v hr fes n ɖ worm simpliṣti v hr manr; n ol ɖ probbiḷtiz v srcmstans n cnx́n wr in hr fevr.—Fr Harịt, it wd b advntejs n dlîtfl indd.

“I mst nt dwel upn it,” sd ś.—“I mst nt ʈnc v it. I nǒ ɖ denjr v induljñ sć spekleśnz. Bt strenjr ʈñz hv hapnd; n ẃn w sīs t cer fr ć uɖr az w d nǎ, it wl b ɖ mīnz v cnfrmñ s in ɖt sort v tru disinṭrestd frendśp ẃć I cn olrdi lc fwd t wɖ pleźr.”

It wz wel t hv a cumf̣t in stor on Harịt’s bhaf, ɖo it mt b wîz t let ɖ fansi tuć it sldm; fr īvl in ɖt qortr wz at hand. Az Franc Ćrćl’z arîvl hd s’xidd Mr. Eltn’z ingejmnt in ɖ convseśn v Hîḅri, az ɖ lêtist inṭrest hd intîrli bòrn dǎn ɖ frst, so nǎ upn Franc Ćrćl’z dis’piṛns, Mr. Eltn’z cnsrnz wr asymñ ɖ most irizistbl form.—Hiz wedñde wz nemd. H wd sn b amñ ɖm agn; Mr. Eltn n hiz brîd. Ɖr wz hardli tîm t tōc ovr ɖ frst letr fṛm Enscm bfr “Mr. Eltn n hiz brîd” wz in evrbdi’z mǎʈ, n Franc Ćrćl wz fgotn. Ema grù sic at ɖ sǎnd. Ś hd hd ʈri wīcs v hapi xmśn fṛm Mr. Eltn; n Harịt’s mînd, ś hd bn wilñ t hop, hd bn lêtli genñ streñʈ. Wɖ Mr. Wsṭn’z bōl in vy at līst, ɖr hd bn a gret dīl v insnsbiḷti t uɖr ʈñz; bt it wz nǎ tù evidnt ɖt ś hd nt atend sć a stet v cmpoźr az cd stand agnst ɖ acćl aproć—ny carij, bel-rññ, n ol.

Pur Harịt wz in a flutr v spirits ẃć rqîrd ol ɖ rīẓnñz n suɖñz n atnśnz v evri cnd ɖt Ema cd gv. Ema flt ɖt ś cd nt d tù mć fr hr, ɖt Harịt hd a rît t ol hr inɉnywti n ol hr peśns; bt it wz hevi wrc t b fr evr cnvinsñ wɖt pṛdysñ eni ifct, fr evr agrìd t, wɖt biyñ ebl t mc ɖer opińnz ɖ sem. Harịt lisnd sbmisivli, n sd “it wz vri tru—it wz jst az Mis Wŭdhǎs dscrîbd—it wz nt wrʈ ẃl t ʈnc abt ɖm—n ś wd nt ʈnc abt ɖm eni longr” bt no ćenj v subjict cd avel, n ɖ nxt haf-aur sw hr az añśs n restlis abt ɖ Eltnz az bfr. At last Ema atact hr on anɖr grǎnd.

“Yr alawñ yrslf t b so okpaid n so unhapi abt Mr. Eltn’z mariyñ, Harịt, z ɖ strongist rproć y cn mc m. Y cd nt gv m a gretr rprūf fr ɖ mstec I fél intu. It wz ol mî dwñ, I nǒ. I hv nt fgotn it, I aśur y.—Dsivd mslf, I dd vri mizṛbli dsiv y—n it wl b a penfl rflex́n t m fr evr. D nt imajin m in denjr v fgetñ it.”

Harịt flt ɖs tù mć t utr mor ɖn a fy wrdz v īgr xcḷmeśn. Ema cntinyd,

“I hv nt sd, xrt yrslf Harịt fr mî sec; ʈnc les, tōc les v Mr. Eltn fr mî sec; bcz fr yr ǒn sec rɖr, I wd wś it t b dn, fr ɖ sec v ẃt z mor importnt ɖn mî cumf̣t, a habit v slf-cmand in y, a cnsiḍreśn v ẃt z yr dyti, an atnśn t pṛprayti, an indevr t avôd ɖ sspiśnz v uɖrz, t sev yr hlʈ n credit, n rstor yr tranqiḷti. Ɖz r ɖ motivz ẃć I hv bn presñ on y. Ɖe r vri importnt—n sori I am ɖt y canot fīl ɖm sfiśntli t act upn ɖm. Mî biyñ sevd fṛm pen z a vri secnḍri cnsiḍreśn. I wont y t sev yrslf fṛm gretr pen. Phps I me smtmz hv flt ɖt Harịt wd nt fget ẃt wz dy—or rɖr ẃt wd b cînd bî m.”

Ɖs apil t hr afx́nz dd mor ɖn ol ɖ rest. Ɖ îdīa v wontñ grattyd n cnsiḍreśn fr Mis Wŭdhǎs, hūm ś riyli luvd xtrimli, md hr rećid fr a ẃl, n ẃn ɖ vayḷns v grīf wz cumf̣td awe, stl rmend pǎrfl inuf t promt t ẃt wz rît n s’port hr in it vri tolṛbli.

“Y, hu hv bn ɖ bst frend I evr hd in mî lîf—Wont grattyd t y!—Nbdi z īql t y!—I cer fr nbdi az I d fr y!—Ǒ! Mis Wŭdhǎs, hǎ ungretfl I hv bn!”

Sć xpreśnz, asistd az ɖe wr bî evrʈñ ɖt lc n manr cd d, md Ema fīl ɖt ś hd nvr luvd Harịt so wel, nr valyd hr afx́n so hîli bfr.

“Ɖr z no ćarm īql t tndrnis v hart,” sd ś aftwdz t hrslf. “Ɖr z nʈñ t b cmperd t it. Wormʈ n tndrnis v hart, wɖ an afx́ṇt, opn manr, wl bìt ol ɖ clirnis v hed in ɖ wrld, fr atrax́n, I am śr it wl. It z tndrnis v hart ẃć mcs mî dir faɖr so jenṛli b’luvid—ẃć gvz Iẓbela ol hr popylaṛti.—I hv it nt—bt I nǒ hǎ t prîz n rspct it.—Harịt z mî s’pirịr in ol ɖ ćarm n ol ɖ f’liṣti it gvz. Dir Harịt!—I wd nt ćenj y fr ɖ clirist-hedd, longist-sîtd, bst-jujñ fīmel briɖñ. Ǒ! ɖ coldnis v a Jen Ferfax!—Harịt z wrʈ a hundṛd sć—N fr a wîf—a snṣbl man’z wîf—it z invałbl. I mnśn no nemz; bt hapi ɖ man hu ćenjz Ema fr Harịt!”

___

M

sz. Eltn wz frst sìn at ćrć: bt ɖo dvośn mt b inṭruptd, krioṣti cd nt b saṭsfaid bî a brîd in a py, n it mst b left fr ɖ vizits in form ẃć wr ɖen t b peid, t setl ẃɖr ś wr vri priti indd, or onli rɖr priti, or nt priti at ol.

Ema hd fīlñz, les v krioṣti ɖn v prîd or pṛprayti, t mc hr rzolv on nt biyñ ɖ last t pe hr rspcts; n ś md a pônt v Harịt’s gwñ wɖ hr, ɖt ɖ wrst v ɖ biznis mt b gn ʈru az sn az poṣbl.

Ś cd nt entr ɖ hǎs agn, cd nt b in ɖ sem rūm t ẃć ś hd wɖ sć ven arṭfis rtritd ʈri munʈs ago, t lês p hr būt, wɖt rec̣lectñ. A ʈǎznd vxeśs ʈts wd rcŕ. Complimnts, ś’redz, n hoṛbl blundrz; n it wz nt t b s’pozd ɖt pur Harịt śd nt b rec̣lectñ tù; bt ś bhevd vri wel, n wz onli rɖr pel n sîḷnt. Ɖ vizit wz v cors śort; n ɖr wz so mć imbaṛsmnt n okpeśn v mînd t śortn it, ɖt Ema wd nt alǎ hrslf intîrli t form an opińn v ɖ ledi, n on no acǎnt t gv wn, bynd ɖ nʈñ-mīnñ trmz v biyñ “eligntli drest, n vri plizñ.”

Ś dd nt riyli lîc hr. Ś wd nt b in a huri t fînd fōlt, bt ś sspctd ɖt ɖr wz no eligns;—īz, bt nt eligns.— Ś wz olmst śr ɖt fr a yuñ wmn, a strenjr, a brîd, ɖr wz tù mć īz. Hr prsn wz rɖr gd; hr fes nt unpriti; bt nɖr fīćr, nr er, nr vôs, nr manr, wr elignt. Ema ʈt at līst it wd trn ǎt so.

Az fr Mr. Eltn, hiz manrz dd nt apir—bt no, ś wd nt pmit a hesti or a witi wrd fṛm hrslf abt hiz manrz. It wz an ōcẉd seriṃni at eni tîm t b rsivñ wedñvizits, n a man hd nīd b ol gres t aqit himslf wel ʈru it. Ɖ wmn wz betr of; ś mt hv ɖ asistns v fîn cloɖz, n ɖ priṿlij v baśflnis, bt ɖ man hd onli hiz ǒn gd sns t dpnd on; n ẃn ś cnsidrd hǎ pkłrli unluci pur Mr. Eltn wz in biyñ in ɖ sem rūm at wns wɖ ɖ wmn h hd jst marid, ɖ wmn h hd wontd t mari, n ɖ wmn hūm h hd bn xpctd t mari, ś mst alǎ him t hv ɖ rît t lc az litl wîz, n t b az mć afctidli, n az litl riyli īzi az cd b.

“Wel, Mis Wŭdhǎs,” sd Harịt, ẃn ɖe hd qitd ɖ hǎs, n aftr wêtñ in ven fr hr frend t bgin; “Wel, Mis Wŭdhǎs, (wɖ a jntl sai,) ẃt d y ʈnc v hr?—Z nt ś vri ćarmñ?”

Ɖr wz a litl hezteśn in Ema’z ansr.

“Ǒ! yes—vri—a vri plizñ yuñ wmn.”

“I ʈnc hr bytifl, qt bytifl.”

“Vri nîsli drest, indd; a rmarcbli elignt gǎn.”

“I am nt at ol s’prîzd ɖt h śd hv fōḷn in luv.”

“Ǒ! no—ɖr z nʈñ t s’prîz wn at ol.—A priti fortyn; n ś cem in hiz we.”

“I der se,” rtrnd Harịt, sayñ agn, “I der se ś wz vri mć ataćt t him.”

“Phps ś mt; bt it z nt evri man’z fet t mari ɖ wmn hu luvz him bst. Mis Hōcinz phps wontd a hom, n ʈt ɖs ɖ bst ofr ś wz lîcli t hv.”

“Yes,” sd Harịt rṇstli, “n wel ś mt, nbdi cd evr hv a betr. Wel, I wś ɖm hapi wɖ ol mî hart. N nǎ, Mis Wŭdhǎs, I d nt ʈnc I śl mînd siyñ ɖm agn. H z jst az s’pirịr az evr;—bt biyñ marid, y nǒ, it z qt a difṛnt ʈñ. No, indd, Mis Wŭdhǎs, y nīd nt b afreid; I cn sit n admîr him nǎ wɖt eni gret miẓri. T nǒ ɖt h hz nt ʈroun himslf awe, z sć a cumf̣t!—Ś dz sīm a ćarmñ yuñ wmn, jst ẃt h dzrvz. Hapi crīćr! H cōld hr ‘Ōgusta.’ Hǎ dlîtfl!”

Ẃn ɖ vizit wz rtrnd, Ema md p hr mînd. Ś cd ɖen si mor n juj betr. Fṛm Harịt’s haṗnñ nt t b at Hārtfīld, n hr faɖr’z biyñ preznt t ingej Mr. Eltn, ś hd a qortr v an aur v ɖ ledi’z convseśn t hrslf, n cd cmpozidli atnd t hr; n ɖ qortr v an aur qt cnvinst hr ɖt Msz. Eltn wz a ven wmn, xtrimli wel saṭsfaid wɖ hrslf, n ʈncñ mć v hr ǒn importns; ɖt ś mnt t śîn n b vri s’pirịr, bt wɖ manrz ẃć hd bn formd in a bad scūl, prt n fmiłr; ɖt ol hr nośnz wr drwn fṛm wn set v ppl, n wn stîl v livñ; ɖt f nt fūliś ś wz ignṛnt, n ɖt hr ssayti wd srtnli d Mr. Eltn no gd.

Harịt wd hv bn a betr mać. F nt wîz or rfînd hrslf, ś wd hv cnctd him wɖ ɖoz hu wr; bt Mis Hōcinz, it mt b ferli s’pozd fṛm hr īzi cnsit, hd bn ɖ bst v hr ǒn set. Ɖ rić bruɖr-in-lw nir Bristl wz ɖ prîd v ɖ alayns, n hiz ples n hiz caṛjz wr ɖ prîd v him.

Ɖ vri frst subjict aftr biyñ sītd wz Mepl Grov, “Mî bruɖr Mr. Suclñ’z sīt;”—a cmparisn v Hārtfīld t Mepl Grov. Ɖ grǎndz v Hārtfīld wr smōl, bt nīt n priti; n ɖ hǎs wz modn n wel-bilt. Msz. Eltn sīmd most fevṛbli imprest bî ɖ sîz v ɖ rūm, ɖ entṛns, n ol ɖt ś cd si or imajin. “Vri lîc Mepl Grov indd!—Ś wz qt struc bî ɖ lîcnis!—Ɖt rūm wz ɖ vri śep n sîz v ɖ mornñrūm at Mepl Grov; hr sistr’z feṿrit rūm.”—Mr. Eltn wz apild t.—“Wz nt it astoṇśñli lîc?—Ś cd riyli olmst fansi hrslf at Mepl Grov.”

“N ɖ sterces—Y nǒ, az I cem in, I obzrvd hǎ vri lîc ɖ sterces wz; plest xacli in ɖ sem part v ɖ hǎs. I riyli cd nt hlp xclemñ! I aśur y, Mis Wŭdhǎs, it z vri dlîtfl t m, t b rmîndd v a ples I am so xtrimli parśl t az Mepl Grov. I hv spent so mni hapi munʈs ɖr! (wɖ a litl sai v sntimnt). A ćarmñ ples, undǎtidli. Evrbdi hu siz it z struc bî its byti; bt t m, it hz bn qt a hom. Ẃnvr y r trnsplantd, lîc m, Mis Wŭdhǎs, y wl unḍstand hǎ vri dlîtfl it z t mīt wɖ enʈñ at ol lîc ẃt wn hz left bhnd. I olwz se ɖs z qt wn v ɖ īvlz v matriṃni.”

Ema md az slît a rplî az ś cd; bt it wz fŭli sfiśnt fr Msz. Eltn, hu onli wontd t b tōcñ hrslf.

“So xtrimli lîc Mepl Grov! N it z nt mirli ɖ hǎs—ɖ grǎndz, I aśur y, az far az I cd obzrv, r strîcñli lîc. Ɖ loṛlz at Mepl Grov r in ɖ sem pṛfyźn az hir, n stand vri mć in ɖ sem we—jst acrs ɖ lōn; n I hd a glims v a fîn larj tri, wɖ a bnć rnd it, ẃć pt m so xacli in mînd! Mî bruɖr n sistr wl b inćantd wɖ ɖs ples. Ppl hu hv xtnsiv grǎndz ɖmslvz r olwz plizd wɖ enʈñ in ɖ sem stîl.”

Ema dǎtd ɖ truʈ v ɖs sntimnt. Ś hd a gret îdīa ɖt ppl hu hd xtnsiv grǎndz ɖmslvz cerd vri litl fr ɖ xtnsiv grǎndz v enbdi els; bt it wz nt wrʈ ẃl t atac an err so dubl-dáid, n ɖrfr onli sd in rplî,

“Ẃn y hv sìn mor v ɖs cuntri, I am afreid y wl ʈnc y hv ovŗetd Hārtfīld. Suri z fl v bytiz.”

“Ǒ! yes, I am qt awer v ɖt. It z ɖ gardn v Ñgḷnd, y nǒ. Suri z ɖ gardn v Ñgḷnd.”

“Yes; bt w mst nt rest ǎr clemz on ɖt dstñśn. Mni cǎntiz, I b’liv, r cōld ɖ gardn v Ñgḷnd, az wel az Suri.”

“No, I fansi nt,” rplaid Msz. Eltn, wɖ a most saṭsfaid smîl. “I nvr hŕd eni cǎnti bt Suri cōld so.”

Ema wz sîḷnst.

“Mî bruɖr n sistr hv promist s a vizit in ɖ sprñ, or sumr at farɖist,” cntinyd Msz. Eltn; “n ɖt wl b ǎr tîm fr xplorñ. Ẃl ɖe r wɖ s, w śl xplor a gret dīl, I der se. Ɖe wl hv ɖer b’rūś-landǎ, v cors, ẃć holdz for prf̣cli; n ɖrfr, wɖt seyñ enʈñ v ǎr carij, w śd b ebl t xplor ɖ difṛnt bytiz xtrimli wel. Ɖe wd hardli cm in ɖer śêz, I ʈnc, at ɖt sīzn v ɖ yir. Indd, ẃn ɖ tîm drwz on, I śl dsîdidli rec̣mnd ɖer brññ ɖ b’rūś-landǎ; it wl b so vri mć prefṛbl. Ẃn ppl cm intu a bytifl cuntri v ɖs sort, y nǒ, Mis Wŭdhǎs, wn naćṛli wśz ɖm t si az mć az poṣbl; n Mr. Suclñ z xtrimli fond v xplorñ. W xplord t Cñ’z-Wsṭn twîs last sumr, in ɖt we, most dlîtf̣li, jst aftr ɖer frst hvñ ɖ b’rūś-landǎ. Y hv mni partiz v ɖt cnd hir, I s’poz, Mis Wŭdhǎs, evri sumr?”

“No; nt imīɉtli hir. W r rɖr ǎt v distns v ɖ vri strîcñ bytiz ẃć atract ɖ sort v partiz y spīc v; n w r a vri qayt set v ppl, I b’liv; mor dspozd t ste at hom ɖn ingej in scīmz v pleźr.”

“Ā! ɖr z nʈñ lîc steyñ at hom fr riyl cumf̣t. Nbdi cn b mor dvotd t hom ɖn I am. I wz qt a provrb fr it at Mepl Grov. Mni a tîm hz S’līna sd, ẃn ś hz bn gwñ t Bristl, ‘I riyli canot gt ɖs grl t muv fṛm ɖ hǎs. I abṣlutli mst g in bî mslf, ɖo I het biyñ stuc p in ɖ b’rūś-landǎ wɖt a cmpańn; bt Ōgusta, I b’liv, wɖ hr ǒn gdwil, wd nvr str bynd ɖ parcpelñ.’ Mni a tîm hz ś sd so; n yt I am no advc̣t fr intîr s’cluźn. I ʈnc, on ɖ contrri, ẃn ppl śut ɖmslvz p intîrli fṛm ssayti, it z a vri bad ʈñ; n ɖt it z mć mor advîẓbl t mix in ɖ wrld in a propr dgri, wɖt livñ in it îɖr tù mć or tù litl. I prf̣cli unḍstand yr sićueśn, hvr, Mis Wŭdhǎs—(lcñ twdz Mr. Wŭdhǎs), Yr faɖr’z stet v hlʈ mst b a gret drwbac. Ẃ dz nt h trî Baʈ?—Indd h śd. Let m rec̣mnd Baʈ t y. I aśur y I hv no dǎt v its dwñ Mr. Wŭdhǎs gd.”

“Mî faɖr traid it mor ɖn wns, formrli; bt wɖt rsivñ eni beṇfit; n Mr. Peri, huz nem, I der se, z nt uņoun t y, dz nt cnsiv it wd b at ol mor lîcli t b ysfl nǎ.”

“Ā! ɖt’s a gret piti; fr I aśur y, Mis Wŭdhǎs, ẃr ɖ wōtrz d agri, it z qt wundrfl ɖ rlif ɖe gv. In mî Baʈ lîf, I hv sìn sć instnsz v it! N it z so ćirfl a ples, ɖt it cd nt fel v biyñ v ys t Mr. Wŭdhǎs’z spirits, ẃć, I unḍstand, r smtmz mć dprest. N az t its rec̣mndeśnz t y, I fansi I nīd nt tec mć penz t dwel on ɖm. Ɖ advantjz v Baʈ t ɖ yuñ r priti jenṛli unḍstd. It wd b a ćarmñ intṛdux́n fr y, hu hv livd so s’cludd a lîf; n I cd imīɉtli s’kr y sm v ɖ bst ssayti in ɖ ples. A lîn fṛm m wd brñ y a litl host v aqentns; n mî ptiklr frend, Msz. Partrij, ɖ ledi I hv olwz rzîdd wɖ ẃn in Baʈ, wd b most hapi t śo y eni atnśnz, n wd b ɖ vri prsn fr y t g intu public wɖ.”

It wz az mć az Ema cd ber, wɖt biyñ imṗlît. Ɖ îdīa v hr biyñ indétd t Msz. Eltn fr ẃt wz cōld an intṛdux́n—v hr gwñ intu public undr ɖ ōsṗsz v a frend v Msz. Eltn’z—probbli sm vulgr, daśñ wido, hu, wɖ ɖ hlp v a bōrdr, jst md a śift t liv!—Ɖ digṇti v Mis Wŭdhǎs, v Hārtfīld, wz sunc indd!

Ś rstrend hrslf, hvr, fṛm eni v ɖ rprūfs ś cd hv gvn, n onli ʈanct Msz. Eltn cūli; “bt ɖer gwñ t Baʈ wz qt ǎt v ɖ qsćn; n ś wz nt prf̣cli cnvinst ɖt ɖ ples mt sūt hr betr ɖn hr faɖr.” N ɖen, t privnt farɖr ǎtrej n inḍgneśn, ćenjd ɖ subjict d’recli.

“I d nt asc ẃɖr y r ḿzicl, Msz. Eltn. Upn ɖz oceźnz, a ledi’z caṛctr jenṛli prisidz hr; n Hîḅri hz loñ noun ɖt y r a s’pirịr pformr.”

“Ǒ! no, indd; I mst pṛtst agnst eni sć îdīa. A s’pirịr pformr!—vri far fṛm it, I aśur y. Cnsidr fṛm hǎ parśl a qortr yr inf̣meśn cem. I am dǒtñli fond v ḿzic—paśṇtli fond;—n mî frendz se I am nt intîrli dvôd v test; bt az t enʈñ els, upn mî onr mî pformns z mīdiocr t ɖ last dgri. Y, Mis Wŭdhǎs, I wel nǒ, ple dlîtf̣li. I aśur y it hz bn ɖ gretist saṭsfax́n, cumf̣t, n dlît t m, t hír ẃt a ḿzicl ssayti I am got intu. I abṣlutli canot d wɖt ḿzic. It z a nesṣri v lîf t m; n hvñ olwz bn yst t a vri ḿzicl ssayti, bʈ at Mepl Grov n in Baʈ, it wd hv bn a most sirịs sacṛfîs. I oṇstli sd az mć t Mr. E. ẃn h wz spīcñ v mî fyćr hom, n xpresñ hiz firz lest ɖ rtîrmnt v it śd b dis’griybl; n ɖ infirioṛti v ɖ hǎs tù—nwñ ẃt I hd bn acustmd t—v cors h wz nt hoļi wɖt aprihnśn. Ẃn h wz spīcñ v it in ɖt we, I oṇstli sd ɖt ɖ wrld I cd gv p—partiz, bōlz, plez—fr I hd no fir v rtîrmnt. Blest wɖ so mni rzorsz wɖn mslf, ɖ wrld wz nt nesṣri t m. I cd d vri wel wɖt it. T ɖoz hu hd no rzorsz it wz a difṛnt ʈñ; bt mî rzorsz md m qt indipndnt. N az t smōlr-sîzd rūmz ɖn I hd bn yst t, I riyli cd nt gv it a ʈt. I hopt I wz prf̣cli īql t eni sacṛfîs v ɖt dscripśn. Srtnli I hd bn acustmd t evri lux̣́ri at Mepl Grov; bt I dd aśur him ɖt tū caṛjz wr nt nesṣri t mî hapinis, nr wr speśs apartmnts. ‘Bt,’ sd I, ‘t b qt onist, I d nt ʈnc I cn liv wɖt smʈñ v a ḿzicl ssayti. I cndiśn fr nʈñ els; bt wɖt ḿzic, lîf wd b a blanc t m.’”

“W canot s’poz,” sd Ema, smîlñ, “ɖt Mr. Eltn wd heẓtet t aśur y v ɖr biyñ a vri ḿzicl ssayti in Hîḅri; n I hop y wl nt fînd h hz ǎtstept ɖ truʈ mor ɖn me b pardnd, in cnsiḍreśn v ɖ motiv.”

“No, indd, I hv no dǎts at ol on ɖt hed. I am dlîtd t fînd mslf in sć a srcl. I hop w śl hv mni swīt litl conṣts tgɖr. I ʈnc, Mis Wŭdhǎs, y n I mst istabliś a ḿzicl club, n hv reğlr wīcli mītñz at yr hǎs, or ǎrz. Wl nt it b a gd plan? F w xrt ǎrslvz, I ʈnc w śl nt b loñ in wont v alîz. Smʈñ v ɖt nećr wd b ptiklrli dzîṛbl fr m, az an indysmnt t cīp m in practis; fr marid wimin, y nǒ—ɖr z a sad stori agnst ɖm, in jenṛl. Ɖe r bt tù apt t gv p ḿzic.”

“Bt y, hu r so xtrimli fond v it—ɖr cn b no denjr, śrli?”

“I śd hop nt; bt riyli ẃn I lc arnd amñ mî aqentns, I trembl. S’līna hz intîrli gvn p ḿzic—nvr tućz ɖ instṛmnt—ɖo ś pleid swītli. N ɖ sem me b sd v Msz. Jefriz—Clara Partrij, ɖt wz—n v ɖ tū Milmnz, nǎ Msz. Brd n Msz. Jemz Cūpr; n v mor ɖn I cn ińṃret. Upn mî wrd it z inuf t pt wn in a frît. I yst t b qt angri wɖ S’līna; bt riyli I bgin nǎ t comprihnd ɖt a marid wmn hz mni ʈñz t cōl hr atnśn. I b’liv I wz haf an aur ɖs mornñ śut p wɖ mî hǎscīpr.”

“Bt evrʈñ v ɖt cnd,” sd Ema, “wl sn b in so reğlr a tren—”

“Wel,” sd Msz. Eltn, lafñ, “w śl si.”

Ema, fîndñ hr so dtrmind upn nglectñ hr ḿzic, hd nʈñ mor t se; n, aftr a momnt’s pōz, Msz. Eltn ćouz anɖr subjict.

“W hv bn cōlñ at Randlz,” sd ś, “n faund ɖm bʈ at hom; n vri pleznt ppl ɖe sīm t b. I lîc ɖm xtrimli. Mr. Wsṭn sīmz an xḷnt crīćr—qt a frst-ret feṿrit wɖ m olrdi, I aśur y. N ś apirz so trūli gd—ɖr z smʈñ so muɖrli n cînd-hartd abt hr, ɖt it winz upn wn d’recli. Ś wz yr guṿnes, I ʈnc?”

Ema wz olmst tù mć astoniśt t ansr; bt Msz. Eltn hardli wêtd fr ɖ afrṃtiv bfr ś wnt on.

“Hvñ unḍstd az mć, I wz rɖr astoniśt t fînd hr so vri ledi-lîc! Bt ś z riyli qt ɖ jntl-wmn.”

“Msz. Wsṭn’z manrz,” sd Ema, “wr olwz ptiklrli gd. Ɖer pṛprayti, simpliṣti, n eligns, wd mc ɖm ɖ sefist modl fr eni yuñ wmn.”

“N hu d y ʈnc cem in ẃl w wr ɖr?”

Ema wz qt at a los. Ɖ ton implaid sm old aqentns—n hǎ cd ś poṣbli ges?

“Naitli!” cntinyd Msz. Eltn; “Naitli himslf!—Wz nt it luci?—fr, nt biyñ wɖn ẃn h cōld ɖ uɖr de, I hd nvr sìn him bfr; n v cors, az so ptiklr a frend v Mr. E.’z, I hd a gret krioṣti. ‘Mî frend Naitli’ hd bn so ofn mnśnd, ɖt I wz riyli impeśnt t si him; n I mst d mî caro sposo ɖ justis t se ɖt h nīd nt b aśemd v hiz frend. Naitli z qt ɖ jntlmn. I lîc him vri mć. Dsîdidli, I ʈnc, a vri jntlmnlîc man.”

Haṗli, it wz nǎ tîm t b gn. Ɖe wr of; n Ema cd briɖ.

“Insufṛbl wmn!” wz hr imīɉt xcḷmeśn. “Wrs ɖn I hd s’pozd. Abṣlutli insufṛbl! Naitli!—I cd nt hv b’livd it. Naitli!—nvr sìn him in hr lîf bfr, n cōl him Naitli!—n dscuvr ɖt h z a jntlmn! A litl upstart, vulgr biyñ, wɖ hr Mr. E., n hr caro sposo, n hr rzorsz, n ol hr erz v prt pritnśn n unḍbréd fîṇri. Acć̣li t dscuvr ɖt Mr. Naitli z a jntlmn! I dǎt ẃɖr h wl rtrn ɖ complimnt, n dscuvr hr t b a ledi. I cd nt hv b’livd it! N t pṛpoz ɖt ś n I śd ynît t form a ḿzicl club! Wn wd fansi w wr bŭzmfrendz! N Msz. Wsṭn!—Astoniśt ɖt ɖ prsn hu hd bròt m p śd b a jntl-wmn! Wrs n wrs. I nvr met wɖ hr īql. Mć bynd mî hops. Harịt z dsgrest bî eni cmparisn. Ǒ! ẃt wd Franc Ćrćl se t hr, f h wr hir? Hǎ angri n hǎ dvrtd h wd b! Ā! ɖr I am—ʈncñ v him d’recli. Olwz ɖ frst prsn t b ʈt v! Hǎ I cać mslf ǎt! Franc Ćrćl cmz az reğlrli intu mî mînd!”—

Ol ɖs ran so glibli ʈru hr ʈts, ɖt bî ɖ tîm hr faɖr hd arenjd himslf, aftr ɖ busl v ɖ Eltnz’ dparćr, n wz redi t spīc, ś wz vri tolṛbli ceṗbl v atndñ.

“Wel, mî dir,” h dlibṛtli bgan, “cnsiḍrñ w nvr sw hr bfr, ś sīmz a vri priti sort v yuñ ledi; n I der se ś wz vri mć plizd wɖ y. Ś spīcs a litl tù qc. A litl qcnis v vôs ɖr z ẃć rɖr hrts ɖ ir. Bt I b’liv I am nîs; I d nt lîc strenj vôsz; n nbdi spīcs lîc y n pur Mis Teilr. Hvr, ś sīmz a vri oblîjñ, priti-bhevd yuñ ledi, n no dǎt wl mc him a vri gd wîf. Ɖo I ʈnc h hd betr nt hv marid. I md ɖ bst xksz I cd fr nt hvñ bn ebl t wêt on him n Msz. Eltn on ɖs hapi oceźn; I sd ɖt I hopt I śd in ɖ cors v ɖ sumr. Bt I òt t hv gn bfr. Nt t wêt upn a brîd z vri rmis. Ā! it śoz ẃt a sad inṿlid I am! Bt I d nt lîc ɖ cornr intu Vic̣rij Len.”

“I der se yr apoḷjiz wr axptd, sr. Mr. Eltn nz y.”

“Yes: bt a yuñ ledi—a brîd—I òt t hv peid mî rspcts t hr f poṣbl. It wz biyñ vri dfiśnt.”

“Bt, mî dir ppā, y r no frend t matriṃni; n ɖrfr ẃ śd y b so añśs t pe yr rspcts t a brîd? It òt t b no rec̣mndeśn t y. It z incuṛjñ ppl t mari f y mc so mć v ɖm.”

“No, mî dir, I nvr incurijd enbdi t mari, bt I wd olwz wś t pe evri propr atnśn t a ledi—n a brîd, ispeṣ́li, z nvr t b nglectd. Mor z avǎidli dy t hr. A brîd, y nǒ, mî dir, z olwz ɖ frst in cumṗni, let ɖ uɖrz b hu ɖe me.”

“Wel, ppā, f ɖs z nt incurijmnt t mari, I d nt nǒ ẃt z. N I śd nvr hv xpctd y t b lendñ yr sañśn t sć vaṇtibêts fr pur yuñ lediz.”

“Mî dir, y d nt unḍstand m. Ɖs z a matr v mir comn p’lîtnis n gd-brīdñ, n hz nʈñ t d wɖ eni incurijmnt t ppl t mari.”

Ema hd dn. Hr faɖr wz growñ nrṿs, n cd nt unḍstand hr. Hr mînd rtrnd t Msz. Eltn’z ofnsz, n loñ, vri loñ, dd ɖe okpî hr.

___

E

ma wz nt rqîrd, bî eni subsiqnt dscuṿri, t rtract hr il opińn v Msz. Eltn. Hr obẓveśn hd bn priti c’rect. Sć az Msz. Eltn apird t hr on ɖs secnd inṭvy, sć ś apird ẃnvr ɖe met agn,—slf-importnt, prizymñ, fmiłr, ignṛnt, n il-bréd. Ś hd a litl byti n a litl acumpliśmnt, bt so litl jujmnt ɖt ś ʈt hrslf cmñ wɖ s’pirịr nolij v ɖ wrld, t inlîvn n impruv a cuntrinebrhd; n cnsivd Mis Hōcinz t hv hld sć a ples in ssayti az Msz. Eltn’z consiqns onli cd s’pas.

Ɖr wz no rīzn t s’poz Mr. Eltn ʈt at ol difṛntli fṛm hiz wîf. H sīmd nt mirli hapi wɖ hr, bt prǎd. H hd ɖ er v cngrać̣letñ himslf on hvñ bròt sć a wmn t Hîḅri, az nt īvn Mis Wŭdhǎs cd īql; n ɖ gretr part v hr ny aqentns, dspozd t cmnd, or nt in ɖ habit v jujñ, folowñ ɖ līd v Mis Bêts’z gdwil, or tecñ it fr grantd ɖt ɖ brîd mst b az clevr n az agriybl az ś pṛfest hrslf, wr vri wel saṭsfaid; so ɖt Msz. Eltn’z prêz pást fṛm wn mǎʈ t anɖr az it òt t d, unimpīdd bî Mis Wŭdhǎs, hu reḍli cntinyd hr frst contṛbyśn n tōct wɖ a gd gres v hr biyñ “vri pleznt n vri eligntli drest.”

In wn rspct Msz. Eltn grù īvn wrs ɖn ś hd apird at frst. Hr fīlñz oltrd twdz Ema.—Ofndd, probbli, bî ɖ litl incurijmnt ẃć hr pṛpozlz v intiṃsi met wɖ, ś drù bac in hr trn n graɉli bcem mć mor cold n distnt; n ɖo ɖ ifct wz agriybl, ɖ il-wl ẃć pṛdyst it wz nesseṛli incrisñ Ema’z dslîc. Hr manrz, tù—n Mr. Eltn’z, wr unpleznt twdz Harịt. Ɖe wr snirñ n neglijnt. Ema hopt it mst rapidli wrc Harịt’s kr; bt ɖ snseśnz ẃć cd promt sć bhevyr sunc ɖm bʈ vri mć.—It wz nt t b dǎtd ɖt pur Harịt’s ataćmnt hd bn an of̣rñ t conɉgl unrizrv, n hr ǒn śer in ɖ stori, undr a cuḷrñ ɖ līst fevṛbl t hr n ɖ most suɖñ t him, hd in ol lîclihd bn gvn olso. Ś wz, v cors, ɖ objict v ɖer jônt dslîc.—Ẃn ɖe hd nʈñ els t se, it mst b olwz īzi t bgin abyzñ Mis Wŭdhǎs; n ɖ enṃti ẃć ɖe derd nt śo in opn disrispct t hr, faund a brōdr vnt in cntmćs trītmnt v Harịt.

Msz. Eltn tc a gret fansi t Jen Ferfax; n fṛm ɖ frst. Nt mirli ẃn a stet v worfér wɖ wn yuñ ledi mt b s’pozd t rec̣mnd ɖ uɖr, bt fṛm ɖ vri frst; n ś wz nt saṭsfaid wɖ xpresñ a naćṛl n rīzṇbl adṃreśn—bt wɖt s’liṣteśn, or pli, or priṿlij, ś mst b wontñ t asist n bfrend hr.—Bfr Ema hd forf̣td hr confidns, n abt ɖ ʈrd tîm v ɖer mītñ, ś hŕd ol Msz. Eltn’z nait-eṛntri on ɖ subjict.—

“Jen Ferfax z abṣlutli ćarmñ, Mis Wŭdhǎs.—I qt rev abt Jen Ferfax.—A swīt, inṭrestñ crīćr. So mîld n ledilîc—n wɖ sć taḷnts!—I aśur y I ʈnc ś hz vri xtrordnri taḷnts. I d nt scrūpl t se ɖt ś plez xtrimli wel. I nǒ inuf v ḿzic t spīc dsîdidli on ɖt pônt. Ǒ! ś z abṣlutli ćarmñ! Y wl laf at mî wormʈ—bt, upn mî wrd, I tōc v nʈñ bt Jen Ferfax.—N hr sićueśn z so calkletd t afct wn!—Mis Wŭdhǎs, w mst xrt ǎrslvz n indevr t d smʈñ fr hr. W mst brñ hr fwd. Sć taḷnt az hrz mst nt b sufrd t rmen uņoun.—I der se y hv hŕd ɖoz ćarmñ lînz v ɖ powt,

        ‘Fl mni a flǎr z born t bluś unsìn,

          ‘N west its fregṛns on ɖ deẓt-er.’

 

W mst nt alǎ ɖm t b veṛfaid in swīt Jen Ferfax.”

“I canot ʈnc ɖr z eni denjr v it,” wz Ema’z cām ansr—“n ẃn y r betr aqentd wɖ Mis Ferfax’z sićueśn n unḍstand ẃt hr hom hz bn, wɖ Crnl n Msz. Cambl, I hv no îdīa ɖt y wl s’poz hr taḷnts cn b uņoun.”

“Ǒ! bt dir Mis Wŭdhǎs, ś z nǎ in sć rtîrmnt, sć obskṛti, so ʈroun awe.—Ẃtvr advantjz ś me hv injoid wɖ ɖ Camblz r so palṗbli at an end! N I ʈnc ś fīlz it. I am śr ś dz. Ś z vri timid n sîḷnt. Wn cn si ɖt ś fīlz ɖ wont v incurijmnt. I lîc hr ɖ betr fr it. I mst cnfes it z a rec̣mndeśn t m. I am a gret advc̣t fr tmidti—n I am śr wn dz nt ofn mīt wɖ it.—Bt in ɖoz hu r at ol infirịr, it z xtrimli prīṗzesñ. Ǒ! I aśur y, Jen Ferfax z a vri dlîtfl caṛctr, n inṭrests m mor ɖn I cn xpres.”

“Y apir t fīl a gret dīl—bt I am nt awer hǎ y or eni v Mis Ferfax’z aqentns hir, eni v ɖoz hu hv noun hr longr ɖn yrslf, cn śo hr eni uɖr atnśn ɖn”—

“Mî dir Mis Wŭdhǎs, a vast dīl me b dn bî ɖoz hu der t act. Y n I nīd nt b afreid. F w set ɖ xampl, mni wl folo it az far az ɖe cn; ɖo ol hv nt ǎr sićueśnz. W hv caṛjz t feć n cnve hr hom, n w liv in a stîl ẃć cd nt mc ɖ adiśn v Jen Ferfax, at eni tîm, ɖ līst incnvińnt.—I śd b xtrimli dsplizd f Rait wr t snd s p sć a dinr, az cd mc m rgret hvñ asct mor ɖn Jen Ferfax t ptec v it. I hv no îdīa v ɖt sort v ʈñ. It z nt lîcli ɖt I śd, cnsiḍrñ ẃt I hv bn yst t. Mî gretist denjr, phps, in hǎscīpñ, me b qt ɖ uɖr we, in dwñ tù mć, n biyñ tù cerlis v xpns. Mepl Grov wl probbli b mî modl mor ɖn it òt t b—fr w d nt at ol afct t īql mî bruɖr, Mr. Suclñ, in incm.—Hvr, mî reẓluśn z tecn az t noṭsñ Jen Ferfax.—I śl srtnli hv hr vri ofn at mî hǎs, śl intṛdys hr ẃrvr I cn, śl hv ḿzicl partiz t drw ǎt hr taḷnts, n śl b constntli on ɖ woć fr an eliɉbl sićueśn. Mî aqentns z so vri xtnsiv, ɖt I hv litl dǎt v hírñ v smʈñ t sūt hr śortli.—I śl intṛdys hr, v cors, vri ptiklrli t mî bruɖr n sistr ẃn ɖe cm t s. I am śr ɖe wl lîc hr xtrimli; n ẃn ś gts a litl aqentd wɖ ɖm, hr firz wl cmplitli wer of, fr ɖr riyli z nʈñ in ɖ manrz v îɖr bt ẃt z hîli cnsilietñ.—I śl hv hr vri ofn indd ẃl ɖe r wɖ m, n I der se w śl smtmz fînd a sīt fr hr in ɖ b’rūś-landǎ in sm v ǎr xplorñpartiz.”

“Pur Jen Ferfax!”—ʈt Ema.—“Y hv nt dzrvd ɖs. Y me hv dn roñ wɖ rgard t Mr. Dixn, bt ɖs z a puniśmnt bynd ẃt y cn hv meṛtd!—Ɖ cîndnis n pṛtx́n v Msz. Eltn!—‘Jen Ferfax n Jen Ferfax.’ Hevnz! Let m nt s’poz ɖt ś derz g abt, Ema Wŭdhǎsñ m!—Bt upn mî onr, ɖr sīmz no limits t ɖ lîsnṣ́snis v ɖt wmn’z tuñ!”

Ema hd nt t lisn t sć p’redñz agn—t eni so xclusivli adrest t hrslf—so dsgustñli dec̣retd wɖ a “dir Mis Wŭdhǎs.” Ɖ ćenj on Msz. Eltn’z sîd sn aftwdz apird, n ś wz left in pīs—nɖr forst t b ɖ vri ptiklr frend v Msz. Eltn, nr, undr Msz. Eltn’z gîdns, ɖ vri activ petṛnes v Jen Ferfax, n onli śẹrñ wɖ uɖrz in a jenṛl we, in nwñ ẃt wz flt, ẃt wz medtetd, ẃt wz dn.

Ś lct on wɖ sm aḿzmnt.—Mis Bêts’z grattyd fr Msz. Eltn’z atnśnz t Jen wz in ɖ frst stîl v gîļis simpliṣti n wormʈ. Ś wz qt wn v hr wrɖiz—ɖ most emịbl, af̣bl, dlîtfl wmn—jst az acumpliśt n condsndñ az Msz. Eltn mnt t b cnsidrd. Ema’z onli s’prîz wz ɖt Jen Ferfax śd axpt ɖoz atnśnz n toḷret Msz. Eltn az ś sīmd t d. Ś hŕd v hr wōcñ wɖ ɖ Eltnz, sitñ wɖ ɖ Eltnz, spendñ a de wɖ ɖ Eltnz! Ɖs wz astoṇśñ!—Ś cd nt hv b’livd it poṣbl ɖt ɖ test or ɖ prîd v Mis Ferfax cd indyr sć ssayti n frendśp az ɖ Vic̣rij hd t ofr.

“Ś z a ridl, qt a ridl!” sd ś.—“T ćūz t rmen hir munʈ aftr munʈ, undr priveśnz v evri sort! N nǎ t ćūz ɖ mortif̣ceśn v Msz. Eltn’z notis n ɖ peńri v hr convseśn, rɖr ɖn rtrn t ɖ s’pirịr cmpańnz hu hv olwz luvd hr wɖ sć riyl, jenṛs afx́n.”

Jen hd cm t Hîḅri pṛfesidli fr ʈri munʈs; ɖ Camblz wr gn t Îrḷnd fr ʈri munʈs; bt nǎ ɖ Camblz hd promist ɖer dōtr t ste at līst tl Midsumr, n freś invteśnz hd arîvd fr hr t jôn ɖm ɖr. Acordñ t Mis Bêts—it ol cem fṛm hr—Msz. Dixn hd ritn most presñli. Wd Jen bt g, mīnz wr t b faund, srvnts snt, frendz cntrîvd—no traṿlñdificlti alaud t xist; bt stl ś hd dclînd it!

“Ś mst hv sm motiv, mor pǎrfl ɖn apirz, fr rfyzñ ɖs invteśn,” wz Ema’z cncluźn. “Ś mst b undr sm sort v penns, inflictd îɖr bî ɖ Camblz or hrslf. Ɖr z gret fir, gret cōśn, gret reẓluśn smẃr.—Ś z nt t b wɖ ɖ Dixnz. Ɖ dcri z iśùd bî smbdi. Bt ẃ mst ś cnsnt t b wɖ ɖ Eltnz?—Hir z qt a sepṛt puzl.”

Upn hr spīcñ hr wundr alǎd on ɖt part v ɖ subjict, bfr ɖ fy hu ń hr opińn v Msz. Eltn, Msz. Wsṭn vnćrd ɖs apoḷji fr Jen.

“W canot s’poz ɖt ś hz eni gret injômnt at ɖ Vic̣rij, mî dir Ema—bt it z betr ɖn biyñ olwz at hom. Hr ānt z a gd crīćr, bt, az a constnt cmpańn, mst b vri tîrsm. W mst cnsidr ẃt Mis Ferfax qits, bfr w cndem hr test fr ẃt ś gz t.”

“Y r rît, Msz. Wsṭn,” sd Mr. Naitli wormli, “Mis Ferfax z az ceṗbl az eni v s v formñ a just opińn v Msz. Eltn. Cd ś hv ćozn wɖ hūm t asośiet, ś wd nt hv ćozn hr. Bt (wɖ a rproćfl smîl at Ema) ś rsivz atnśnz fṛm Msz. Eltn, ẃć nbdi els pez hr.”

Ema flt ɖt Msz. Wsṭn wz gvñ hr a momntri glans; n ś wz hrslf struc bî hiz wormʈ. Wɖ a fent bluś, ś prezntli rplaid,

“Sć atnśnz az Msz. Eltn’z, I śd hv imajind, wd rɖr dsgust ɖn graṭfî Mis Ferfax. Msz. Eltn’z invteśnz I śd hv imajind enʈñ bt invîtñ.”

“I śd nt wundr,” sd Msz. Wsṭn, “f Mis Ferfax wr t hv bn drwn on bynd hr ǒn incḷneśn, bî hr ānt’s īgrnis in axptñ Msz. Eltn’z sviḷtiz fr hr. Pur Mis Bêts me vri lîcli hv cmitd hr nīs n hurid hr intu a gretr apiṛns v intiṃsi ɖn hr ǒn gd sns wd hv dictetd, in spît v ɖ vri naćṛl wś v a litl ćenj.”

Bʈ flt rɖr añśs t hír him spīc agn; n aftr a fy minits sîḷns, h sd,

“Anɖr ʈñ mst b tecn intu cnsiḍreśn tù—Msz. Eltn dz nt tōc t Mis Ferfax az ś spīcs v hr. W ol nǒ ɖ difṛns btwn ɖ pronǎnz h or ś n ɖǎ, ɖ plenist spocn amñst s; w ol fīl ɖ inflụns v a smʈñ bynd comn sviḷti in ǎr prsnl inṭcors wɖ ć uɖr—a smʈñ mor rli implantd. W canot gv enbdi ɖ dis’griybl hints ɖt w me hv bn vri fl v ɖ aur bfr. W fīl ʈñz difṛntli. N bsdz ɖ oṗreśn v ɖs, az a jenṛl prínsipl, y me b śr ɖt Mis Ferfax ōz Msz. Eltn bî hr s’pirioṛti bʈ v mînd n manr; n ɖt, fes t fes, Msz. Eltn trīts hr wɖ ol ɖ rspct ẃć ś hz a clem t. Sć a wmn az Jen Ferfax probbli nvr fél in Msz. Eltn’z we bfr—n no dgri v vaṇti cn privnt hr acnoḷjñ hr ǒn cmpaṛtiv litlnis in ax́n, f nt in conśsnis.”

“I nǒ hǎ hîli y ʈnc v Jen Ferfax,” sd Ema. Litl Õri wz in hr ʈts, n a mixćr v alarm n delic̣si md hr ireẓlut ẃt els t se.

“Yes,” h rplaid, “enbdi me nǒ hǎ hîli I ʈnc v hr.”

“N yt,” sd Ema, bginñ hesṭli n wɖ an arć lc, bt sn stopñ—it wz betr, hvr, t nǒ ɖ wrst at wns—ś hurid on—“N yt, phps, y me hardli b awer yrslf hǎ hîli it z. Ɖ xtnt v yr adṃreśn me tec y bî s’prîz sm de or uɖr.”

Mr. Naitli wz hard at wrc upn ɖ lowr butnz v hiz ʈic leɖr geitrz, n îɖr ɖ xrśn v gtñ ɖm tgɖr, or sm uɖr cōz, bròt ɖ culr intu hiz fes, az h ansrd,

“Ǒ! r y ɖr?—Bt y r mizṛbli bhnd-hand. Mr. Coul gev m a hint v it six wīcs ago.”

H stopt.—Ema flt hr ft prest bî Msz. Wsṭn, n dd nt hrslf nǒ ẃt t ʈnc. In a momnt h wnt on—

“Ɖt wl nvr b, hvr, I cn aśur y. Mis Ferfax, I der se, wd nt hv m f I wr t asc hr—n I am vri śr I śl nvr asc hr.”

Ema rtrnd hr frend’z preśr wɖ inṭrest; n wz plizd inuf t xclem,

“Y r nt ven, Mr. Naitli. I wl se ɖt fr y.”

H sīmd hardli t hír hr; h wz ʈtfl—n in a manr ẃć śoud him nt plizd, sn aftwdz sd,

“So y hv bn seṭlñ ɖt I śd mari Jen Ferfax?”

“No indd I hv nt. Y hv scoldd m tù mć fr mać-mcñ, fr m t prizym t tec sć a liḅti wɖ y. Ẃt I sd jst nǎ, mnt nʈñ. Wn sz ɖoz sort v ʈñz, v cors, wɖt eni îdīa v a sirịs mīnñ. Ǒ! no, upn mî wrd I hv nt ɖ smōlist wś fr yr mariyñ Jen Ferfax or Jen enbdi. Y wd nt cm in n sit wɖ s in ɖs cumftbl we, f y wr marid.”

Mr. Naitli wz ʈtfl agn. Ɖ rzult v hiz reṿri wz, “No, Ema, I d nt ʈnc ɖ xtnt v mî adṃreśn fr hr wl evr tec m bî s’prîz.—I nvr hd a ʈt v hr in ɖt we, I aśur y.” N sn aftwdz, “Jen Ferfax z a vri ćarmñ yuñ wmn—bt nt īvn Jen Ferfax z prfict. Ś hz a fōlt. Ś hz nt ɖ opn tmpr ẃć a man wd wś fr in a wîf.”

Ema cd nt bt rjôs t hír ɖt ś hd a fōlt. “Wel,” sd ś, “n y sn sîḷnst Mr. Coul, I s’poz?”

“Yes, vri sn. H gev m a qayt hint; I tld him h wz mstecn; h asct mî pardn n sd no mor. Coul dz nt wont t b wîzr or witịr ɖn hiz nebrz.”

“In ɖt rspct hǎ unlîc dir Msz. Eltn, hu wonts t b wîzr n witịr ɖn ol ɖ wrld! I wundr hǎ ś spīcs v ɖ Coulz—ẃt ś cōlz ɖm! Hǎ cn ś fînd eni aṗleśn fr ɖm, dīp inuf in fmiłr vlgaṛti? Ś cōlz y, Naitli—ẃt cn ś d fr Mr. Coul? N so I am nt t b s’prîzd ɖt Jen Ferfax axpts hr sviḷtiz n cnsnts t b wɖ hr. Msz. Wsṭn, yr arğmnt weiz most wɖ m. I cn mć mor reḍli entr intu ɖ tmteśn v gtñ awe fṛm Mis Bêts, ɖn I cn b’liv in ɖ trîumf v Mis Ferfax’z mînd ovr Msz. Eltn. I hv no feʈ in Msz. Eltn’z acnoḷjñ hrslf ɖ infirịr in ʈt, wrd, or dīd; or in hr biyñ undr eni rstrent bynd hr ǒn scanti rūl v gd-brīdñ. I canot imajin ɖt ś wl nt b cntińli insultñ hr vizitr wɖ prêz, incurijmnt, n ofrz v srvis; ɖt ś wl nt b cntińli dītelñ hr mgnifisnt intnśnz, fṛm ɖ pṛkrñ hr a prṃnnt sićueśn t ɖ includñ hr in ɖoz dlîtfl xplorñpartiz ẃć r t tec ples in ɖ b’rūś-landǎ.”

“Jen Ferfax hz fīlñ,” sd Mr. Naitli—“I d nt akz hr v wont v fīlñ. Hr snsbiḷtiz, I sspct, r stroñ—n hr tmpr xḷnt in its pǎr v fōrbeṛns, peśns, slf-cntrol; bt it wonts opņis. Ś z rzrvd, mor rzrvd, I ʈnc, ɖn ś yst t b—N I luv an opn tmpr. No—tl Coul aludd t mî s’pozd ataćmnt, it hd nvr entrd mî hed. I sw Jen Ferfax n cnvrst wɖ hr, wɖ adṃreśn n pleźr olwz—bt wɖ no ʈt bynd.”

“Wel, Msz. Wsṭn,” sd Ema trîumfntli ẃn h left ɖm, “ẃt d y se nǎ t Mr. Naitli’z mariyñ Jen Ferfax?”

“Ẃ, riyli, dir Ema, I se ɖt h z so vri mć okpaid bî ɖ îdīa v nt biyñ in luv wɖ hr, ɖt I śd nt wundr f it wr t end in hiz biyñ so at last. D nt bìt m.”

___

E

vrbdi in n abt Hîḅri hu hd evr viẓtd Mr. Eltn, wz dspozd t pe him atnśn on hiz marij. Dinrpartiz n īvnñpartiz wr md fr him n hiz ledi; n invteśnz floud in so fast ɖt ś hd sn ɖ pleźr v aprihndñ ɖe wr nvr t hv a disingejd de.

“I si hǎ it z,” sd ś. “I si ẃt a lîf I am t līd amñ y. Upn mî wrd w śl b abṣlutli diṣpetd. W riyli sīm qt ɖ faśn. F ɖs z livñ in ɖ cuntri, it z nʈñ vri formiḍbl. Fṛm Munde nxt t Saṭde, I aśur y w hv nt a disingejd de!—A wmn wɖ fywr rzorsz ɖn I hv, nīd nt hv bn at a los.”

No invteśn cem amis t hr. Hr Baʈ habits md īvnñpartiz prf̣cli naćṛl t hr, n Mepl Grov hd gvn hr a test fr dinrz. Ś wz a litl śoct at ɖ wont v tū drw̃rūmz, at ɖ pur atmt at rǎtcecs, n ɖr biyñ no îs in ɖ Hîḅri cardpartiz. Msz. Bêts, Msz. Peri, Msz. Godard n uɖrz, wr a gd dīl bhnd-hand in nolij v ɖ wrld, bt ś wd sn śo ɖm hǎ evrʈñ òt t b arenjd. In ɖ cors v ɖ sprñ ś mst rtrn ɖer sviḷtiz bî wn vri s’pirịr parti—in ẃć hr cardteblz śd b set ǎt wɖ ɖer sepṛt candlz n unbrocn pacs in ɖ tru stîl—n mor wêtrz ingejd fr ɖ īvnñ ɖn ɖer ǒn istabliśmnt cd frniś, t cari rnd ɖ rfreśmnts at xacli ɖ propr aur, n in ɖ propr ordr.

Ema, in ɖ mnẃl, cd nt b saṭsfaid wɖt a dinr at Hārtfīld fr ɖ Eltnz. Ɖe mst nt d les ɖn uɖrz, or ś śd b xpozd t odịs sspiśnz, n imajind ceṗbl v pitifl rzntmnt. A dinr ɖr mst b. Aftr Ema hd tōct abt it fr ten minits, Mr. Wŭdhǎs flt no unwilñnis, n onli md ɖ yźl stipyleśn v nt sitñ at ɖ botm v ɖ tebl himslf, wɖ ɖ yźl reğlr dificlti v dsîdñ hu śd d it fr him.

Ɖ prsnz t b invîtd, rqîrd litl ʈt. Bsdz ɖ Eltnz, it mst b ɖ Wsṭnz n Mr. Naitli; so far it wz ol v cors—n it wz hardli les inevitbl ɖt pur litl Harịt mst b asct t mc ɖ etʈ:—bt ɖs invteśn wz nt gvn wɖ īql saṭsfax́n, n on mni acǎnts Ema wz ptiklrli plizd bî Harịt’s begñ t b alaud t dclîn it. “Ś wd rɖr nt b in hiz cumṗni mor ɖn ś cd hlp. Ś wz nt yt qt ebl t si him n hiz ćarmñ hapi wîf tgɖr, wɖt fīlñ uncumftbl. F Mis Wŭdhǎs wd nt b dsplizd, ś wd rɖr ste at hom.” It wz prisîsli ẃt Ema wd hv wśt, hd ś dīmd it poṣbl inuf fr wśñ. Ś wz dlîtd wɖ ɖ forttyd v hr litl frend—fr forttyd ś ń it wz in hr t gv p biyñ in cumṗni n ste at hom; n ś cd nǎ invît ɖ vri prsn hūm ś riyli wontd t mc ɖ etʈ, Jen Ferfax.— Sins hr last convseśn wɖ Msz. Wsṭn n Mr. Naitli, ś wz mor conśns-stricn abt Jen Ferfax ɖn ś hd ofn bn.—Mr. Naitli’z wrdz dwelt wɖ hr. H hd sd ɖt Jen Ferfax rsivd atnśnz fṛm Msz. Eltn ẃć nbdi els peid hr.

“Ɖs z vri tru,” sd ś, “at līst az far az rlets t m, ẃć wz ol ɖt wz mnt—n it z vri śemfl.—V ɖ sem ej—n olwz nwñ hr—I òt t hv bn mor hr frend.—Ś wl nvr lîc m nǎ. I hv nglectd hr tù loñ. Bt I wl śo hr gretr atnśn ɖn I hv dn.”

Evri invteśn wz s’xesfl. Ɖe wr ol disingejd n ol hapi.—Ɖ pripaṛtri inṭrest v ɖs dinr, hvr, wz nt yt ovr. A srcmstans rɖr unluci ocŕd. Ɖ tū eldist litl Naitliz wr ingejd t pe ɖer granppā n ānt a vizit v sm wīcs in ɖ sprñ, n ɖer ppā nǎ pṛpozd brññ ɖm, n steyñ wn hol de at Hārtfīld—ẃć wn de wd b ɖ vri de v ɖs parti.—Hiz pṛfeśnl ingejmnts dd nt alǎ v hiz biyñ pt of, bt bʈ faɖr n dōtr wr dstrbd bî its haṗnñ so. Mr. Wŭdhǎs cnsidrd et prsnz at dinr tgɖr az ɖ utmost ɖt hiz nrvz cd ber—n hir wd b a nînʈ—n Ema aprihndd ɖt it wd b a nînʈ vri mć ǎt v hymr at nt biyñ ebl t cm īvn t Hārtfīld fr forti-et aurz wɖt fōlñ in wɖ a dinrparti.

Ś cumf̣td hr faɖr betr ɖn ś cd cumf̣t hrslf, bî reprizntñ ɖt ɖo h srtnli wd mc ɖm nîn, yt h olwz sd so litl, ɖt ɖ incrīs v nôz wd b vri iṃtirịl. Ś ʈt it in riaḷti a sad xćenj fr hrslf, t hv him wɖ hiz grev lcs n rluctnt convseśn opozd t hr instd v hiz bruɖr.

Ɖ ivnt wz mor fevṛbl t Mr. Wŭdhǎs ɖn t Ema. Jon Naitli cem; bt Mr. Wsṭn wz unixpctidli sumnd t tǎn n mst b absnt on ɖ vri de. H mt b ebl t jôn ɖm in ɖ īvnñ, bt srtnli nt t dinr. Mr. Wŭdhǎs wz qt at īz; n ɖ siyñ him so, wɖ ɖ arîvl v ɖ litl bôz n ɖ fiḷsofic cmpoźr v hr bruɖr on hírñ hiz fet, rmuvd ɖ ćīf v īvn Ema’z vxeśn.

Ɖ de cem, ɖ parti wr puñć̣li asmbld, n Mr. Jon Naitli sīmd rli t dvot himslf t ɖ biznis v biyñ agriybl. Instd v drw̃ hiz bruɖr of t a windo ẃl ɖe wêtd fr dinr, h wz tōcñ t Mis Ferfax. Msz. Eltn, az elignt az lês n prlz cd mc hr, h lct at in sîḷns—wontñ onli t obzrv inuf fr Iẓbela’z inf̣meśn—bt Mis Ferfax wz an old aqentns n a qayt grl, n h cd tōc t hr. H hd met hr bfr brecfst az h wz rtrnñ fṛm a wōc wɖ hiz litl bôz, ẃn it hd bn jst bginñ t ren. It wz naćṛl t hv sm sivl hops on ɖ subjict, n h sd,

“I hop y dd nt vnćr far, Mis Ferfax, ɖs mornñ, or I am śr y mst hv bn wet.—W scersli got hom in tîm. I hop y trnd d’recli.”

“I wnt onli t ɖ post-ofis,” sd ś, “n rīćt hom bfr ɖ ren wz mć. It z mî dêli eṛnd. I olwz feć ɖ letrz ẃn I am hir. It sevz trubl, n z a smʈñ t gt m ǎt. A wōc bfr brecfst dz m gd.”

“Nt a wōc in ɖ ren, I śd imajin.”

“No, bt it dd nt abṣlutli ren ẃn I set ǎt.”

Mr. Jon Naitli smîld, n rplaid,

“Ɖt z t se, y ćouz t hv yr wōc, fr y wr nt six yardz fṛm yr ǒn dor ẃn I hd ɖ pleźr v mītñ y; n Õri n Jon hd sìn mor drops ɖn ɖe cd cǎnt loñ bfr. Ɖ post-ofis hz a gret ćarm at wn pirịd v ǎr livz. Ẃn y hv livd t mî ej, y wl bgin t ʈnc letrz r nvr wrʈ gwñ ʈru ɖ ren fr.”

Ɖr wz a litl bluś, n ɖen ɖs ansr,

“I mst nt hop t b evr sićuetd az y r, in ɖ mdst v evri dirist cnx́n, n ɖrfr I canot xpct ɖt simpli growñ oldr śd mc m indifṛnt abt letrz.”

“Indifṛnt! Ǒ! no—I nvr cnsivd y cd bcm indifṛnt. Letrz r no matr v indifṛns; ɖe r jenṛli a vri poẓtiv crs.”

“Y r spīcñ v letrz v biznis; mîn r letrz v frendśp.”

“I hv ofn ʈt ɖm ɖ wrst v ɖ tū,” rplaid h cūli. “Biznis, y nǒ, me brñ muni, bt frendśp hardli evr dz.”

“Ā! y r nt sirịs nǎ. I nǒ Mr. Jon Naitli tù wel—I am vri śr h unḍstandz ɖ valy v frendśp az wel az enbdi. I cn īẓli b’liv ɖt letrz r vri litl t y, mć les ɖn t m, bt it z nt yr biyñ ten yirz oldr ɖn mslf ẃć mcs ɖ difṛns, it z nt ej, bt sićueśn. Y hv evrbdi dirist t y olwz at hand, I, probbli, nvr śl agn; n ɖrfr tl I hv ǎtlivd ol mî afx́nz, a post-ofis, I ʈnc, mst olwz hv pǎr t drw m ǎt, in wrs weɖr ɖn tde.”

“Ẃn I tōct v yr biyñ oltrd bî tîm, bî ɖ progres v yirz,” sd Jon Naitli, “I mnt t implî ɖ ćenj v sićueśn ẃć tîm yẓ́li brñz. I cnsidr wn az includñ ɖ uɖr. Tîm wl jenṛli lesn ɖ inṭrest v evri ataćmnt nt wɖn ɖ dêli srcl—bt ɖt z nt ɖ ćenj I hd in vy fr y. Az an old frend, y wl alǎ m t hop, Mis Ferfax, ɖt ten yirz hns y me hv az mni consntretd objicts az I hv.”

It wz cîndli sd, n vri far fṛm gvñ ofns. A pleznt “ʈanc y” sīmd mnt t laf it of, bt a bluś, a qiṿrñ lip, a tir in ɖ î, śoud ɖt it wz flt bynd a laf. Hr atnśn wz nǎ clemd bî Mr. Wŭdhǎs, hu biyñ, acordñ t hiz custm on sć oceźnz, mcñ ɖ srcl v hiz gests, n peyñ hiz ptiklr complimnts t ɖ lediz, wz endñ wɖ hr—n wɖ ol hiz mîldist ŕbaṇti, sd,

“I am vri sori t hír, Mis Ferfax, v yr biyñ ǎt ɖs mornñ in ɖ ren. Yuñ lediz śd tec cer v ɖmslvz.—Yuñ lediz r delic̣t plants. Ɖe śd tec cer v ɖer hlʈ n ɖer cmplex́n. Mî dir, dd y ćenj yr stocñz?”

“Yes, sr, I dd indd; n I am vri mć oblîjd bî yr cînd s’liṣtyd abt m.”

“Mî dir Mis Ferfax, yuñ lediz r vri śr t b cerd fr.—I hop yr gd granṃmā n ānt r wel. Ɖe r sm v mî vri old frendz. I wś mî hlʈ alaud m t b a betr nebr. Y d s a gret dīl v onr tde, I am śr. Mî dōtr n I r bʈ hîli snṣbl v yr gdnis, n hv ɖ gretist saṭsfax́n in siyñ y at Hārtfīld.”

Ɖ cînd-hartd, p’lît old man mt ɖen sit dǎn n fīl ɖt h hd dn hiz dyti, n md evri fer ledi welcm n īzi.

Bî ɖs tîm, ɖ wōc in ɖ ren hd rīćt Msz. Eltn, n hr rmonstṛnsz nǎ opnd upn Jen.

“Mî dir Jen, ẃt z ɖs I hír?—Gwñ t ɖ post-ofis in ɖ ren!—Ɖs mst nt b, I aśur y.—Y sad grl, hǎ cd y d sć a ʈñ?—It z a sîn I wz nt ɖr t tec cer v y.”

Jen vri peśntli aśurd hr ɖt ś hd nt còt eni cold.

“Ǒ! d nt tel m. Y riyli r a vri sad grl, n d nt nǒ hǎ t tec cer v yrslf.—T ɖ post-ofis indd! Msz. Wsṭn, dd y evr hír ɖ lîc? Y n I mst poztivli xrt ǎr oʈoṛti.”

“Mî advîs,” sd Msz. Wsṭn cîndli n pswesivli, “I srtnli d fīl tmtd t gv. Mis Ferfax, y mst nt run sć riscs.—Laybl az y hv bn t svir coldz, indd y òt t b ptiklrli cerfl, ispeṣ́li at ɖs tîm v yir. Ɖ sprñ I olwz ʈnc rqîrz mor ɖn comn cer. Betr wêt an aur or tū, or īvn haf a de fr yr letrz, ɖn run ɖ risc v brññ on yr cof agn. Nǎ d nt y fīl ɖt y hd? Yes, I am śr y r mć tù rīzṇbl. Y lc az f y wd nt d sć a ʈñ agn.”

“Ǒ! ś śl nt d sć a ʈñ agn,” īgrli rjônd Msz. Eltn. “W wl nt alǎ hr t d sć a ʈñ agn:”—n nodñ sgnificntli—“ɖr mst b sm arenjmnt md, ɖr mst indd. I śl spīc t Mr. E. Ɖ man hu fećz ǎr letrz evri mornñ (wn v ǎr men, I fget hiz nem) śl inqîr fr yrz tù n brñ ɖm t y. Ɖt wl obviet ol dificltiz y nǒ; n fṛm s I riyli ʈnc, mî dir Jen, y cn hv no scrūpl t axpt sć an acoṃdeśn.”

“Y r xtrimli cînd,” sd Jen; “bt I canot gv p mî rli wōc. I am advîzd t b ǎt v dorz az mć az I cn, I mst wōc smẃr, n ɖ post-ofis z an objict; n upn mî wrd, I hv scersli evr hd a bad mornñ bfr.”

“Mî dir Jen, se no mor abt it. Ɖ ʈñ z dtrmind, ɖt z (lafñ afctidli) az far az I cn prizym t dtrmin enʈñ wɖt ɖ cncuṛns v mî lord n mastr. Y nǒ, Msz. Wsṭn, y n I mst b cōśs hǎ w xpres ǎrslvz. Bt I d flatr mslf, mî dir Jen, ɖt mî inflụns z nt intîrli wòrn ǎt. F I mīt wɖ no insūpṛbl dificltiz ɖrfr, cnsidr ɖt pônt az setld.”

“Xkz m,” sd Jen rṇstli, “I canot bî eni mīnz cnsnt t sć an arenjmnt, so nīdlisli trublsm t yr srvnt. F ɖ eṛnd wr nt a pleźr t m, it cd b dn, az it olwz z ẃn I am nt hir, bî mî granṃmā’z.”

“Ǒ! mî dir; bt so mć az Pati hz t d!—N it z a cîndnis t implô ǎr men.”

Jen lct az f ś dd nt mīn t b concrd; bt instd v anṣrñ, ś bgan spīcñ agn t Mr. Jon Naitli.

“Ɖ post-ofis z a wundrfl istabliśmnt!” sd ś.—“Ɖ reğlaṛti n dspać v it! F wn ʈncs v ol ɖt it hz t d, n ol ɖt it dz so wel, it z riyli astoṇśñ!”

“It z srtnli vri wel reğletd.”

“So sldm ɖt eni neglijns or blundr apirz! So sldm ɖt a letr, amñ ɖ ʈǎzndz ɖt r constntli pasñ abt ɖ cñdm, z īvn carid roñ—n nt wn in a miłn, I s’poz, acć̣li lost! N ẃn wn cnsidrz ɖ vrayti v handz, n v bad handz tù, ɖt r t b dsîfrd, it incrisz ɖ wundr.”

“Ɖ clarcs gro xprt fṛm habit.—Ɖe mst bgin wɖ sm qcnis v sît n hand, n x’sîz impruvz ɖm. F y wont eni farɖr xpḷneśn,” cntinyd h, smîlñ, “ɖe r peid fr it. Ɖt z ɖ ci t a gret dīl v cpaṣti. Ɖ public pez n mst b srvd wel.”

Ɖ vraytiz v handraitñ wr farɖr tōct v, n ɖ yźl obẓveśnz md.

“I hv hŕd it asrtd,” sd Jon Naitli, “ɖt ɖ sem sort v handraitñ ofn privelz in a faṃli; n ẃr ɖ sem mastr tīćz, it z naćṛl inuf. Bt fr ɖt rīzn, I śd imajin ɖ lîcnis mst b ćīfli cnfînd t ɖ fīmelz, fr bôz hv vri litl tīćñ aftr an rli ej, n scrambl intu eni hand ɖe cn gt. Iẓbela n Ema, I ʈnc, d rait vri mć alîc. I hv nt olwz noun ɖer raitñ apart.”

“Yes,” sd hiz bruɖr heztetñli, “ɖr z a lîcnis. I nǒ ẃt y mīn—bt Ema’z hand z ɖ strongist.”

“Iẓbela n Ema bʈ rait bytifli,” sd Mr. Wŭdhǎs; “n olwz dd. N so dz pur Msz. Wsṭn”—wɖ haf a sai n haf a smîl at hr.

“I nvr sw eni jntlmn’z handraitñ”—Ema bgan, lcñ olso at Msz. Wsṭn; bt stopt, on psivñ ɖt Msz. Wsṭn wz atndñ t smwn els—n ɖ pōz gev hr tîm t rflect, “Nǎ, hǎ am I gwñ t intṛdys him?—Am I unīql t spīcñ hiz nem at wns bfr ol ɖz ppl? Z it nesṣri fr m t yz eni rǎnḍbǎt frêz?—Yr Yorx́r frend—yr corispondnt in Yorx́r;—ɖt wd b ɖ we, I s’poz, f I wr vri bad.—No, I cn pṛnǎns hiz nem wɖt ɖ smōlist dstres. I srtnli gt betr n betr.—Nǎ fr it.”

Msz. Wsṭn wz disingejd n Ema bgan agn—“Mr. Franc Ćrćl raits wn v ɖ bst jntlmn’z handz I evr sw.”

“I d nt admîr it,” sd Mr. Naitli. “It z tù smōl—wonts streñʈ. It z lîc a wmn’z raitñ.”

Ɖs wz nt sbmitd t bî îɖr ledi. Ɖe vindcetd him agnst ɖ bes asprśn. “No, it bî no mīnz wontd streñʈ—it wz nt a larj hand, bt vri clir n srtnli stroñ. Hd nt Msz. Wsṭn eni letr abt hr t pṛdys?” No, ś hd hŕd fṛm him vri lêtli, bt hvñ ansrd ɖ letr, hd pt it awe.

“F w wr in ɖ uɖr rūm,” sd Ema, “f I hd mî raitñdesc, I am śr I cd pṛdys a spesimn. I hv a not v hiz.—D nt y rmembr, Msz. Wsṭn, imployñ him t rait fr y wn de?”

“H ćouz t se h wz imploid”—

“Wel, wel, I hv ɖt not; n cn śo it aftr dinr t cnvins Mr. Naitli.”

“Ǒ! ẃn a gaḷnt yuñ man, lîc Mr. Franc Ćrćl,” sd Mr. Naitli drîli, “raits t a fer ledi lîc Mis Wŭdhǎs, h wl, v cors, pt fʈ hiz bst.”

Dinr wz on tebl.—Msz. Eltn, bfr ś cd b spocn t, wz redi; n bfr Mr. Wŭdhǎs hd rīćt hr wɖ hiz rqst t b alaud t hand hr intu ɖ dînñparlr, wz seyñ—

“Mst I g frst? I riyli am aśemd v olwz līdñ ɖ we.”

Jen’z s’liṣtyd abt fećñ hr ǒn letrz hd nt iscept Ema. Ś hd hŕd n sìn it ol; n flt sm krioṣti t nǒ ẃɖr ɖ wet wōc v ɖs mornñ hd pṛdyst eni. Ś sspctd ɖt it hd; ɖt it wd nt hv bn so reẓlutli incǎntrd bt in fl xpcteśn v hírñ fṛm smwn vri dir, n ɖt it hd nt bn in ven. Ś ʈt ɖr wz an er v gretr hapinis ɖn yźl—a glo bʈ v cmplex́n n spirits.

Ś cd hv md an inqîri or tū, az t ɖ xpdiśn n ɖ xpns v ɖ Îriś meilz;—it wz at hr tuñ’z end—bt ś abstend. Ś wz qt dtrmind nt t utr a wrd ɖt śd hrt Jen Ferfax’z fīlñz; n ɖe foloud ɖ uɖr lediz ǎt v ɖ rūm, arm in arm, wɖ an apiṛns v gdwil hîli bcmñ t ɖ byti n gres v ć.

___

n ɖ lediz rtrnd t ɖ drw̃rūm aftr dinr, Ema faund it hardli poṣbl t privnt ɖer mcñ tū dstñt partiz;—wɖ so mć prsviṛns in jujñ n bhevñ il dd Msz. Eltn ingros Jen Ferfax n slît hrslf. Ś n Msz. Wsṭn wr oblîjd t b olmst olwz îɖr tōcñ tgɖr or sîḷnt tgɖr. Msz. Eltn left ɖm no ćôs. F Jen rprest hr fr a litl tîm, ś sn bgan agn; n ɖo mć ɖt pást btwn ɖm wz in a haf-ẃispr, ispeṣ́li on Msz. Eltn’z sîd, ɖr wz no avôdñ a nolij v ɖer prinsipl subjicts: Ɖ post-ofis—caćñ cold—fećñ letrz—n frendśp, wr loñ undr dscuśn; n t ɖm s’xidd wn, ẃć mst b at līst īqli unpleznt t Jen—inqîriz ẃɖr ś hd yt hŕd v eni sićueśn lîcli t sūt hr, n pṛfeśnz v Msz. Eltn’z medtetd activti.

“Hir z Epril cm!” sd ś, “I gt qt añśs abt y. Jūn wl sn b hir.”

“Bt I hv nvr fixt on Jūn or eni uɖr munʈ—mirli lct fwd t ɖ sumr in jenṛl.”

“Bt hv y riyli hŕd v nʈñ?”

“I hv nt īvn md eni inqîri; I d nt wś t mc eni yt.”

“Ǒ! mî dir, w canot bgin tù rli; y r nt awer v ɖ dificlti v pṛkrñ xacli ɖ dzîṛbl ʈñ.”

“I nt awer!” sd Jen, śecñ hr hed; “dir Msz. Eltn, hu cn hv ʈt v it az I hv dn?”

“Bt y hv nt sìn so mć v ɖ wrld az I hv. Y d nt nǒ hǎ mni canddets ɖr olwz r fr ɖ frst sićueśnz. I sw a vast dīl v ɖt in ɖ nebrhd rnd Mepl Grov. A cuzn v Mr. Suclñ, Msz. Brág, hd sć an infiṇti v apḷceśnz; evrbdi wz añśs t b in hr faṃli, fr ś muvz in ɖ frst srcl. Wax candlz in ɖ scūlrum! Y me imajin hǎ dzîṛbl! V ol hǎzz in ɖ cñdm Msz. Brág’z z ɖ wn I wd most wś t si y in.”

“Crnl n Msz. Cambl r t b in tǎn agn bî midsumr,” sd Jen. “I mst spend sm tîm wɖ ɖm; I am śr ɖe wl wont it;—aftwdz I me probbli b glad t dspoz v mslf. Bt I wd nt wś y t tec ɖ trubl v mcñ eni inqîriz at preznt.”

“Trubl! ai, I nǒ yr scrūplz. Y r afreid v gvñ m trubl; bt I aśur y, mî dir Jen, ɖ Camblz cn hardli b mor inṭrestd abt y ɖn I am. I śl rait t Msz. Partrij in a de or tū, n śl gv hr a strict ćarj t b on ɖ lc-ǎt fr enʈñ eliɉbl.”

“Ʈanc y, bt I wd rɖr y dd nt mnśn ɖ subjict t hr; tl ɖ tîm drwz nirr, I d nt wś t b gvñ enbdi trubl.”

“Bt, mî dir ćîld, ɖ tîm z drw̃ nir; hir z Epril, n Jūn, or se īvn Jlî, z vri nir, wɖ sć biznis t acumpliś bfr s. Yr inixpirịns riyli aḿzz m! A sićueśn sć az y dzrv, n yr frendz wd rqîr fr y, z no evride ocuṛns, z nt obtend at a momnt’s notis; indd, indd, w mst bgin inqîrñ d’recli.”

“Xkz m, mām, bt ɖs z bî no mīnz mî intnśn; I mc no inqîri mslf, n śd b sori t hv eni md bî mî frendz. Ẃn I am qt dtrmind az t ɖ tîm, I am nt at ol afreid v biyñ loñ unimploid. Ɖr r plesz in tǎn, of̣sz, ẃr inqîri wd sn pṛdys smʈñ—Of̣sz fr ɖ seil—nt qt v hymn fleś—bt v hymn inṭlect.”

“Ǒ! mî dir, hymn fleś! Y qt śoc m; f y mīn a flñ at ɖ slevtred, I aśur y Mr. Suclñ wz olwz rɖr a frend t ɖ aḅliśn.”

“I dd nt mīn, I wz nt ʈncñ v ɖ slevtred,” rplaid Jen; “guṿnestred, I aśur y, wz ol ɖt I hd in vy; wîdli difṛnt srtnli az t ɖ gilt v ɖoz hu cari it on; bt az t ɖ gretr miẓri v ɖ victimz, I d nt nǒ ẃr it lîz. Bt I onli mīn t se ɖt ɖr r advtîzñ-of̣sz, n ɖt bî aplayñ t ɖm I śd hv no dǎt v vri sn mītñ wɖ smʈñ ɖt wd d.”

“Smʈñ ɖt wd d!” rpitd Msz. Eltn. “Ai, ɖt me sūt yr humbl îdīaz v yrslf;—I nǒ ẃt a modist crīćr y r; bt it wl nt saṭsfî yr frendz t hv y tecñ p wɖ enʈñ ɖt me ofr, eni infirịr, comnples sićueśn, in a faṃli nt muvñ in a srtn srcl, or ebl t cmand ɖ elignsiz v lîf.”

“Y r vri oblîjñ; bt az t ol ɖt, I am vri indifṛnt; it wd b no objict t m t b wɖ ɖ rić; mî mortif̣ceśnz, I ʈnc, wd onli b ɖ gretr; I śd sufr mor fṛm cmparisn. A jntlmn’z faṃli z ol ɖt I śd cndiśn fr.”

“I nǒ y, I nǒ y; y wd tec p wɖ enʈñ; bt I śl b a litl mor nîs, n I am śr ɖ gd Camblz wl b qt on mî sîd; wɖ yr s’pirịr taḷnts, y hv a rît t muv in ɖ frst srcl. Yr ḿzicl nolij alon wd intîtl y t nem yr ǒn trmz, hv az mni rūmz az y lîc, n mix in ɖ faṃli az mć az y ćouz;—ɖt z—I d nt nǒ—f y ń ɖ harp, y mt d ol ɖt, I am vri śr; bt y sñ az wel az ple;—yes, I riyli b’liv y mt, īvn wɖt ɖ harp, stipylet fr ẃt y ćouz;—n y mst n śl b dlîtf̣li, onṛbli n cumftbli setld bfr ɖ Camblz or I hv eni rest.”

“Y me wel clas ɖ dlît, ɖ onr, n ɖ cumf̣t v sć a sićueśn tgɖr,” sd Jen, “ɖe r priti śr t b īql; hvr, I am vri sirịs in nt wśñ enʈñ t b atmtd at preznt fr m. I am xidñli oblîjd t y, Msz. Eltn, I am oblîjd t enbdi hu fīlz fr m, bt I am qt sirịs in wśñ nʈñ t b dn tl ɖ sumr. Fr tū or ʈri munʈs longr I śl rmen ẃr I am, n az I am.”

“N I am qt sirịs tù, I aśur y,” rplaid Msz. Eltn gêli, “in rzolvñ t b olwz on ɖ woć, n imployñ mî frendz t woć olso, ɖt nʈñ riyli unixpśṇbl me pas s.”

In ɖs stîl ś ran on; nvr ʈuṛli stopt bî enʈñ tl Mr. Wŭdhǎs cem intu ɖ rūm; hr vaṇti hd ɖen a ćenj v objict, n Ema hŕd hr seyñ in ɖ sem haf-ẃispr t Jen,

“Hir cmz ɖs dir old bou v mîn, I pṛtst!—Onli ʈnc v hiz gaḷntri in cmñ awe bfr ɖ uɖr men!—ẃt a dir crīćr h z;—I aśur y I lîc him xesivli. I admîr ol ɖt qent, old-faśnd p’lîtnis; it z mć mor t mî test ɖn modn īz; modn īz ofn dsgusts m. Bt ɖs gd old Mr. Wŭdhǎs, I wś y hd hŕd hiz gaḷnt spīćz t m at dinr. Ǒ! I aśur y I bgan t ʈnc mî caro sposo wd b abṣlutli jeḷs. I fansi I am rɖr a feṿrit; h tc notis v mî gǎn. Hǎ d y lîc it?—S’līna’z ćôs—hansm, I ʈnc, bt I d nt nǒ ẃɖr it z nt oṿtrimd; I hv ɖ gretist dslîc t ɖ îdīa v biyñ oṿtrimd—qt a horr v fîṇri. I mst pt on a fy orṇmnts nǎ, bcz it z xpctd v m. A brîd, y nǒ, mst apir lîc a brîd, bt mî naćṛl test z ol fr simpliṣti; a simpl stîl v dres z so infiṇtli prefṛbl t fîṇri. Bt I am qt in ɖ mnoṛti, I b’liv; fy ppl sīm t valy simpliṣti v dres,—śo n fîṇri r evrʈñ. I hv sm nośn v ptñ sć a trimñ az ɖs t mî ẃît n silvr poplin. D y ʈnc it wl lc wel?”

Ɖ hol parti wr bt jst ri’smbld in ɖ drw̃rūm ẃn Mr. Wsṭn md hiz apiṛns amñ ɖm. H hd rtrnd t a lêt dinr, n wōct t Hārtfīld az sn az it wz ovr. H hd bn tù mć xpctd bî ɖ bst jujz, fr s’prîz—bt ɖr wz gret jô. Mr. Wŭdhǎs wz olmst az glad t si him nǎ, az h wd hv bn sori t si him bfr. Jon Naitli onli wz in ḿt astoniśmnt.—Ɖt a man hu mt hv spent hiz īvnñ qaytli at hom aftr a de v biznis in Lundn, śd set of agn, n wōc haf a mîl t anɖr man’z hǎs, fr ɖ sec v biyñ in mixt cumṗni tl bedtîm, v fiṇśñ hiz de in ɖ ef̣ts v sviḷti n ɖ nôz v numbrz, wz a srcmstans t strîc him dīpli. A man hu hd bn in mośn sins et o’cloc in ɖ mornñ, n mt nǎ hv bn stil, hu hd bn loñ tōcñ, n mt hv bn sîḷnt, hu hd bn in mor ɖn wn crǎd, n mt hv bn alon!—Sć a man, t qit ɖ tranqiḷti n indipndns v hiz ǒn fîrsîd, n on ɖ īvnñ v a cold slīti Epril de ruś ǎt agn intu ɖ wrld!—Cd h bî a tuć v hiz fngr hv instntli tecn bac hiz wîf, ɖr wd hv bn a motiv; bt hiz cmñ wd probbli pṛloñ rɖr ɖn brec p ɖ parti. Jon Naitli lct at him wɖ amezmnt, ɖen śrugd hiz śoldrz, n sd, “I cd nt hv b’livd it īvn v him.”

Mr. Wsṭn mnẃl, prf̣cli unsspiśs v ɖ inḍgneśn h wz xîtñ, hapi n ćirfl az yźl, n wɖ ol ɖ rît v biyñ prinsipl tōcr, ẃć a de spent enẃr fṛm hom cnfŕz, wz mcñ himslf agriybl amñ ɖ rest; n hvñ saṭsfaid ɖ inqîriz v hiz wîf az t hiz dinr, cnvinsñ hr ɖt nn v ol hr cerfl d’rex́nz t ɖ srvnts hd bn fgotn, n spred abrōd ẃt public nyz h hd hŕd, wz pṛsidñ t a faṃli cḿṇceśn, ẃć, ɖo prinsipli adrest t Msz. Wsṭn, h hd nt ɖ smōlist dǎt v biyñ hîli inṭrestñ t evrbdi in ɖ rūm. H gev hr a letr, it wz fṛm Franc, n t hrslf; h hd met wɖ it in hiz we, n hd tecn ɖ liḅti v oṗnñ it.

“Rīd it, rīd it,” sd h, “it wl gv y pleźr; onli a fy lînz—wl nt tec y loñ; rīd it t Ema.”

Ɖ tū lediz lct ovr it tgɖr; n h sat smîlñ n tōcñ t ɖm ɖ hol tîm, in a vôs a litl sbdyd, bt vri ōḍbl t evrbdi.

“Wel, h z cmñ, y si; gd nyz, I ʈnc. Wel, ẃt d y se t it?—I olwz tld y h wd b hir agn sn, dd nt I?—Án, mî dir, dd nt I olwz tel y so, n y wd nt b’liv m?—In tǎn nxt wīc, y si—at ɖ lêtist, I der se; fr ś z az impeśnt az ɖ blac jntlmn ẃn enʈñ z t b dn; most lîcli ɖe wl b ɖr tmoro or Saṭde. Az t hr ilnis, ol nʈñ v cors. Bt it z an xḷnt ʈñ t hv Franc amñ s agn, so nir az tǎn. Ɖe wl ste a gd ẃl ẃn ɖe d cm, n h wl b haf hiz tîm wɖ s. Ɖs z prisîsli ẃt I wontd. Wel, priti gd nyz, z nt it? Hv y finiśt it? Hz Ema réd it ol? Pt it p, pt it p; w wl hv a gd tōc abt it sm uɖr tîm, bt it wl nt d nǎ. I śl onli jst mnśn ɖ srcmstans t ɖ uɖrz in a comn we.”

Msz. Wsṭn wz most cumftbli plizd on ɖ oceźn. Hr lcs n wrdz hd nʈñ t rstren ɖm. Ś wz hapi, ś ń ś wz hapi, n ń ś òt t b hapi. Hr cngrać̣leśnz wr worm n opn; bt Ema cd nt spīc so fluwntli. Ś wz a litl okpaid in weyñ hr ǒn fīlñz, n trayñ t unḍstand ɖ dgri v hr ajteśn, ẃć ś rɖr ʈt wz cnsidṛbl.

Mr. Wsṭn, hvr, tù īgr t b vri obzrvnt, tù cḿnic̣tiv t wont uɖrz t tōc, wz vri wel saṭsfaid wɖ ẃt ś dd se, n sn muvd awe t mc ɖ rest v hiz frendz hapi bî a parśl cḿṇceśn v ẃt ɖ hol rūm mst hv oṿhŕd olrdi.

It wz wel ɖt h tc evrbdi’z jô fr grantd, or h mt nt hv ʈt îɖr Mr. Wŭdhǎs or Mr. Naitli ptiklrli dlîtd. Ɖe wr ɖ frst intîtld, aftr Msz. Wsṭn n Ema, t b md hapi;—fṛm ɖm h wd hv pṛsidd t Mis Ferfax, bt ś wz so dīp in convseśn wɖ Jon Naitli, ɖt it wd hv bn tù poẓtiv an inṭrupśn; n fîndñ himslf clos t Msz. Eltn, n hr atnśn disingejd, h nesseṛli bgan on ɖ subjict wɖ hr.

___

“I

 hop I śl sn hv ɖ pleźr v intṛdysñ mî sun t y,” sd Mr. Wsṭn.

Msz. Eltn, vri wilñ t s’poz a ptiklr complimnt intndd hr bî sć a hop, smîld most greśsli.

“Y hv hŕd v a srtn Franc Ćrćl, I prizym,” h cntinyd—“n nǒ him t b mî sun, ɖo h dz nt ber mî nem.”

“Ǒ! yes, n I śl b vri hapi in hiz aqentns. I am śr Mr. Eltn wl lūz no tîm in cōlñ on him; n w śl bʈ hv gret pleźr in siyñ him at ɖ Vic̣rij.”

“Y r vri oblîjñ.—Franc wl b xtrimli hapi, I am śr.— H z t b in tǎn nxt wīc, f nt snr. W hv notis v it in a letr tde. I met ɖ letrz in mî we ɖs mornñ, n siyñ mî sun’z hand, prizymd t opn it—ɖo it wz nt d’rectd t m—it wz t Msz. Wsṭn. Ś z hiz prinsipl corispondnt, I aśur y. I hardli evr gt a letr.”

“N so y abṣlutli opnd ẃt wz d’rectd t hr! Ǒ! Mr. Wsṭn—(lafñ afctidli) I mst pṛtst agnst ɖt.—A most denjṛs presidnt indd!—I beg y wl nt let yr nebrz folo yr xampl.—Upn mî wrd, f ɖs z ẃt I am t xpct, w marid wimin mst bgin t xrt ǎrslvz!—Ǒ! Mr. Wsṭn, I cd nt hv b’livd it v y!”

“Ai, w men r sad feloz. Y mst tec cer v yrslf, Msz. Eltn.—Ɖs letr tlz s—it z a śort letr—ritn in a huri, mirli t gv s notis—it tlz s ɖt ɖe r ol cmñ p t tǎn d’recli, on Msz. Ćrćl’z acǎnt—ś hz nt bn wel ɖ hol wintr, n ʈncs Enscm tù cold fr hr—so ɖe r ol t muv sǎʈẉd wɖt los v tîm.”

“Indd!—fṛm Yorx́r, I ʈnc. Enscm z in Yorx́r?”

“Yes, ɖe r abt wn hundṛd n nînti mîlz fṛm Lundn, a cnsidṛbl jrni.”

“Yes, upn mî wrd, vri cnsidṛbl. Sixti-fîv mîlz farɖr ɖn fṛm Mepl Grov t Lundn. Bt ẃt z distns, Mr. Wsṭn, t ppl v larj fortyn?—Y wd b amezd t hír hǎ mî bruɖr, Mr. Suclñ, smtmz flîz abt. Y wl hardli b’liv m—bt twîs in wn wīc h n Mr. Brág wnt t Lundn n bac agn wɖ for horsz.”

“Ɖ īvl v ɖ distns fṛm Enscm,” sd Mr. Wsṭn, “z, ɖt Msz. Ćrćl, az w unḍstand, hz nt bn ebl t līv ɖ sofa fr a wīc tgɖr. In Franc’s last letr ś cmplend, h sd, v biyñ tù wìc t gt intu hr cnsrṿtri wɖt hvñ bʈ hiz arm n hiz uncl’z! Ɖs, y nǒ, spīcs a gret dgri v wìcnis—bt nǎ ś z so impeśnt t b in tǎn, ɖt ś mīnz t slīp onli tū nîts on ɖ rod.—So Franc raits wrd. Srtnli, delic̣t lediz hv vri xtrordnri consttyśnz, Msz. Eltn. Y mst grant m ɖt.”

“No, indd, I śl grant y nʈñ. I olwz tec ɖ part v mî ǒn sx. I d indd. I gv y notis—Y wl fînd m a formiḍbl antaġnist on ɖt pônt. I olwz stand p fr wimin—n I aśur y, f y ń hǎ S’līna fīlz wɖ rspct t slīpñ at an ín, y wd nt wundr at Msz. Ćrćl’z mcñ increḍbl xrśnz t avôd it. S’līna sz it z qt horr t hr—n I b’liv I hv còt a litl v hr nîṣti. Ś olwz travlz wɖ hr ǒn śīts; an xḷnt pricōśn. Dz Msz. Ćrćl d ɖ sem?”

“Dpnd upn it, Msz. Ćrćl dz evrʈñ ɖt eni uɖr fîn ledi evr dd. Msz. Ćrćl wl nt b secnd t eni ledi in ɖ land fr”—

Msz. Eltn īgrli inṭpozd wɖ,

“Ǒ! Mr. Wsṭn, d nt mstec m. S’līna z no fîn ledi, I aśur y. D nt run awe wɖ sć an îdīa.”

“Z nt ś? Ɖen ś z no rūl fr Msz. Ćrćl, hu z az ʈura a fîn ledi az enbdi evr bheld.”

Msz. Eltn bgan t ʈnc ś hd bn roñ in dsclemñ so wormli. It wz bî no mīnz hr objict t hv it b’livd ɖt hr sistr wz nt a fîn ledi; phps ɖr wz wont v spirit in ɖ pritns v it;—n ś wz cnsiḍrñ in ẃt we ś hd bst rtract, ẃn Mr. Wsṭn wnt on.

“Msz. Ćrćl z nt mć in mî gd gresz, az y me sspct—bt ɖs z qt btwn ǎrslvz. Ś z vri fond v Franc, n ɖrfr I wd nt spīc il v hr. Bsdz, ś z ǎt v hlʈ nǎ; bt ɖt indd, bî hr ǒn acǎnt, ś hz olwz bn. I wd nt se so t evrbdi, Msz. Eltn, bt I hv nt mć feʈ in Msz. Ćrćl’z ilnis.”

“F ś z riyli il, ẃ nt g t Baʈ, Mr. Wsṭn?—T Baʈ, or t Cliftn?” “Ś hz tecn it intu hr hed ɖt Enscm z tù cold fr hr. Ɖ fact z, I s’poz, ɖt ś z tîrd v Enscm. Ś hz nǎ bn a longr tîm steṣ́nri ɖr, ɖn ś evr wz bfr, n ś bginz t wont ćenj. It z a rtîrd ples. A fîn ples, bt vri rtîrd.”

“Ai—lîc Mepl Grov, I der se. Nʈñ cn stand mor rtîrd fṛm ɖ rod ɖn Mepl Grov. Sć an imns planteśn ol rnd it! Y sīm śut ǎt fṛm evrʈñ—in ɖ most cmplit rtîrmnt.—N Msz. Ćrćl probbli hz nt hlʈ or spirits lîc S’līna t injô ɖt sort v s’cluźn. Or, phps ś me nt hv rzorsz inuf in hrslf t b qoḷfaid fr a cuntrilîf. I olwz se a wmn canot hv tù mni rzorsz—n I fīl vri ʈancfl ɖt I hv so mni mslf az t b qt indipndnt v ssayti.”

“Franc wz hir in Febrri fr a fortnît.”

“So I rmembr t hv hŕd. H wl fînd an adiśn t ɖ ssayti v Hîḅri ẃn h cmz agn; ɖt z, f I me prizym t cōl mslf an adiśn. Bt phps h me nvr hv hŕd v ɖr biyñ sć a crīćr in ɖ wrld.”

Ɖs wz tù lǎd a cōl fr a complimnt t b pást bî, n Mr. Wsṭn, wɖ a vri gd gres, imīɉtli xclemd,

“Mî dir madm! Nbdi bt yrslf cd imajin sć a ʈñ poṣbl. Nt hŕd v y!—I b’liv Msz. Wsṭn’z letrz lêtli hv bn fl v vri litl els ɖn Msz. Eltn.”

H hd dn hiz dyti n cd rtrn t hiz sun.

“Ẃn Franc left s,” cntinyd h, “it wz qt unsrtn ẃn w mt si him agn, ẃć mcs ɖs de’z nyz dubli welcm. It hz bn cmplitli unixpctd. Ɖt z, I olwz hd a stroñ psweźn h wd b hir agn sn, I wz śr smʈñ fevṛbl wd trn p—bt nbdi b’livd m. H n Msz. Wsṭn wr bʈ dredf̣li dspondñ. ‘Hǎ cd h cntrîv t cm? N hǎ cd it b s’pozd ɖt hiz uncl n ānt wd sper him agn?’ n so fʈ—I olwz flt ɖt smʈñ wd hapn in ǎr fevr; n so it hz, y si. I hv obzrvd, Msz. Eltn, in ɖ cors v mî lîf, ɖt f ʈñz r gwñ unṭwordli wn munʈ, ɖe r śr t mnd ɖ nxt.”

“Vri tru, Mr. Wsṭn, prf̣cli tru. It z jst ẃt I yst t se t a srtn jntlmn in cumṗni in ɖ dez v cortśp, ẃn, bcz ʈñz dd nt g qt rît, dd nt pṛsid wɖ ol ɖ r’pidti ẃć sūtd hiz fīlñz, h wz apt t b in dsper, n xclem ɖt h wz śr at ɖs ret it wd b Me bfr Hîmn’z safṛn rǒb wd b pt on fr s. Ǒ! ɖ penz I hv bn at t dspel ɖoz glūmi îdīaz n gv him ćirf̣lr vyz! Ɖ carij—w hd dis’pôntmnts abt ɖ carij;—wn mornñ, I rmembr, h cem t m qt in dsper.”

Ś wz stopt bî a slît fit v cofñ, n Mr. Wsṭn instntli sizd ɖ oṗtyṇti v gwñ on.

“Y wr mnṣ́nñ Me. Me z ɖ vri munʈ ẃć Msz. Ćrćl z ordrd, or hz ordrd hrslf, t spend in sm wormr ples ɖn Enscm—in śort, t spend in Lundn; so ɖt w hv ɖ agriybl prospect v frīqnt vizits fṛm Franc ɖ hol sprñ—prisîsli ɖ sīzn v ɖ yir ẃć wn śd hv ćozn fr it: dez olmst at ɖ longist; weɖr jīńl n pleznt, olwz invîtñ wn ǎt, n nvr tù hot fr x’sîz. Ẃn h wz hir bfr, w md ɖ bst v it; bt ɖr wz a gd dīl v wet, damp, ćirlis weɖr; ɖr olwz z in Febrri, y nǒ, n w cd nt d haf ɖt w intndd. Nǎ wl b ɖ tîm. Ɖs wl b cmplit injômnt; n I d nt nǒ, Msz. Eltn, ẃɖr ɖ unsrtnti v ǎr mītñz, ɖ sort v constnt xpcteśn ɖr wl b v hiz cmñ in tde or tmoro, n at eni aur, me nt b mor frendli t hapinis ɖn hvñ him acć̣li in ɖ hǎs. I ʈnc it z so. I ʈnc it z ɖ stet v mînd ẃć gvz most spirit n dlît. I hop y wl b plizd wɖ mî sun; bt y mst nt xpct a proḍji. H z jenṛli ʈt a fîn yuñ man, bt d nt xpct a proḍji. Msz. Wsṭn’z parśiaḷti fr him z vri gret, n, az y me s’poz, most graṭfayñ t m. Ś ʈncs nbdi īql t him.”

“N I aśur y, Mr. Wsṭn, I hv vri litl dǎt ɖt mî opińn wl b dsîdidli in hiz fevr. I hv hŕd so mć in prêz v Mr. Franc Ćrćl.—At ɖ sem tîm it z fer t obzrv, ɖt I am wn v ɖoz hu olwz juj fr ɖmslvz, n r bî no mīnz impliṣtli gîdd bî uɖrz. I gv y notis ɖt az I fînd yr sun, so I śl juj v him.—I am no flatrr.”

Mr. Wsṭn wz ḿzñ.

“I hop,” sd h prezntli, “I hv nt bn svir upn pur Msz. Ćrćl. F ś z il I śd b sori t d hr injustis; bt ɖr r sm trets in hr caṛctr ẃć mc it dificlt fr m t spīc v hr wɖ ɖ fōrbeṛns I cd wś. Y canot b ignṛnt, Msz. Eltn, v mî cnx́n wɖ ɖ faṃli, nr v ɖ trītmnt I hv met wɖ; n, btwn ǎrslvz, ɖ hol blem v it z t b leid t hr. Ś wz ɖ insṭgetr. Franc’s muɖr wd nvr hv bn slîtd az ś wz bt fr hr. Mr. Ćrćl hz prîd; bt hiz prîd z nʈñ t hiz wîf’s: hiz z a qayt, indḷnt, jntlmnlîc sort v prîd ɖt wd harm nbdi, n onli mc himslf a litl hlplis n tîrsm; bt hr prîd z aṛgns n insḷns! N ẃt inclînz wn les t ber, ś hz no fer pritns v faṃli or blud. Ś wz nbdi ẃn h marid hr, bérli ɖ dōtr v a jntlmn; bt evr sins hr biyñ trnd intu a Ćrćl ś hz ǎt-Ćrćl’d ɖm ol in hî n mîti clemz: bt in hrslf, I aśur y, ś z an upstart.”

“Onli ʈnc! wel, ɖt mst b infiṇtli pṛvocñ! I hv qt a horr v upstarts. Mepl Grov hz gvn m a ʈura dsgust t ppl v ɖt sort; fr ɖr z a faṃli in ɖt nebrhd hu r sć an anoyns t mî bruɖr n sistr fṛm ɖ erz ɖe gv ɖmslvz! Yr dscripśn v Msz. Ćrćl md m ʈnc v ɖm d’recli. Ppl v ɖ nem v Tupmn, vri lêtli setld ɖr, n incumbrd wɖ mni lo cnx́nz, bt gvñ ɖmslvz imns erz, n xpctñ t b on a ftñ wɖ ɖ old istabliśt faṃliz. A yir n a haf z ɖ vri utmost ɖt ɖe cn hv livd at Wst Hōl; n hǎ ɖe got ɖer fortyn nbdi nz. Ɖe cem fṛm Brmñm, ẃć z nt a ples t promis mć, y nǒ, Mr. Wsṭn. Wn hz nt gret hops fṛm Brmñm. I olwz se ɖr z smʈñ dîrfl in ɖ sǎnd: bt nʈñ mor z poztivli noun v ɖ Tupmnz, ɖo a gd mni ʈñz I aśur y r sspctd; n yt bî ɖer manrz ɖe evidntli ʈnc ɖmslvz īql īvn t mî bruɖr, Mr. Suclñ, hu hapnz t b wn v ɖer nirist nebrz. It z infiṇtli tù bad. Mr. Suclñ, hu hz bn ilevn yirz a rezidnt at Mepl Grov, n huz faɖr hd it bfr him—I b’liv, at līst—I am olmst śr ɖt old Mr. Suclñ hd cmplitd ɖ prćis bfr hiz deʈ.”

Ɖe wr inṭruptd. Ti wz cariyñ rnd, n Mr. Wsṭn, hvñ sd ol ɖt h wontd, sn tc ɖ oṗtyṇti v wōcñ awe.

Aftr ti, Mr. n Msz. Wsṭn, n Mr. Eltn sat dǎn wɖ Mr. Wŭdhǎs t cardz. Ɖ rmenñ fîv wr left t ɖer ǒn pǎrz, n Ema dǎtd ɖer gtñ on vri wel; fr Mr. Naitli sīmd litl dspozd fr convseśn; Msz. Eltn wz wontñ notis, ẃć nbdi hd incḷneśn t pe, n ś wz hrslf in a wuri v spirits ẃć wd hv md hr prifŕ biyñ sîḷnt.

Mr. Jon Naitli pruvd mor tōc̣tiv ɖn hiz bruɖr. H wz t līv ɖm rli ɖ nxt de; n h sn bgan wɖ—

“Wel, Ema, I d nt b’liv I hv enʈñ mor t se abt ɖ bôz; bt y hv yr sistr’z letr, n evrʈñ z dǎn at fl leñʈ ɖr w me b śr. Mî ćarj wd b mć mor cnsîs ɖn hr’z, n probbli nt mć in ɖ sem spirit; ol ɖt I hv t rec̣mnd biyñ cmprîzd in, d nt spôl ɖm, n d nt fizic ɖm.”

“I rɖr hop t saṭsfî y bʈ,” sd Ema, “fr I śl d ol in mî pǎr t mc ɖm hapi, ẃć wl b inuf fr Iẓbela; n hapinis mst priclud fōls induljns n fizic.”

“N f y fînd ɖm trublsm, y mst snd ɖm hom agn.”

“Ɖt z vri lîcli. Y ʈnc so, d nt y?”

“I hop I am awer ɖt ɖe me b tù nôzi fr yr faɖr—or īvn me b sm incumbṛns t y, f yr viẓtñ ingejmnts cntiny t incris az mć az ɖe hv dn lêtli.”

“Incris!”

“Srtnli; y mst b snṣbl ɖt ɖ last haf-yir hz md a gret difṛns in yr we v lîf.”

“Difṛns! No indd I am nt.”

“Ɖr cn b no dǎt v yr biyñ mć mor ingejd wɖ cumṗni ɖn y yst t b. Witnis ɖs vri tîm. Hir am I cm dǎn fr onli wn de, n y r ingejd wɖ a dinrparti!—Ẃn dd it hapn bfr, or enʈñ lîc it? Yr nebrhd z incrisñ, n y mix mor wɖ it. A litl ẃl ago, evri letr t Iẓbela bròt an acǎnt v freś geytiz; dinrz at Mr. Coul’z, or bōlz at ɖ Crǎn. Ɖ difṛns ẃć Randlz, Randlz alon mcs in yr gwñz-on, z vri gret.”

“Yes,” sd hiz bruɖr qcli, “it z Randlz ɖt dz it ol.”

“Vri wel—n az Randlz, I s’poz, z nt lîcli t hv les inflụns ɖn hirtufōr, it strîcs m az a poṣbl ʈñ, Ema, ɖt Õri n Jon me b smtmz in ɖ we. N f ɖe r, I onli beg y t snd ɖm hom.”

“No,” craid Mr. Naitli, “ɖt nīd nt b ɖ consiqns. Let ɖm b snt t Donwél. I śl srtnli b at leźr.”

“Upn mî wrd,” xclemd Ema, “y aḿz m! I śd lîc t nǒ hǎ mni v ol mî ńmṛs ingejmnts tec ples wɖt yr biyñ v ɖ parti; n ẃ I am t b s’pozd in denjr v wontñ leźr t atnd t ɖ litl bôz. Ɖz amezñ ingejmnts v mîn—ẃt hv ɖe bn? Dînñ wns wɖ ɖ Coulz—n hvñ a bōl tōct v, ẃć nvr tc ples. I cn unḍstand y—(nodñ at Mr. Jon Naitli)—yr gd fortyn in mītñ wɖ so mni v yr frendz at wns hir, dlîts y tù mć t pas uņotist. Bt y, (trnñ t Mr. Naitli,) hu nǒ hǎ vri, vri sldm I am evr tū aurz fṛm Hārtfīld, ẃ y śd fōrsi sć a siriz v diṣpeśn fr m, I canot imajin. N az t mî dir litl bôz, I mst se, ɖt f Ānt Ema hz nt tîm fr ɖm, I d nt ʈnc ɖe wd fér mć betr wɖ Uncl Naitli, hu z absnt fṛm hom abt fîv aurz ẃr ś z absnt wn—n hu, ẃn h z at hom, z îɖr rīdñ t himslf or seṭlñ hiz acǎnts.”

Mr. Naitli sīmd t b trayñ nt t smîl; n s’xidd wɖt dificlti, upn Msz. Eltn’z bginñ t tōc t him.

Volym IVolume III

CLASICS IN ÑSPEL

17/05/2022