NORƮANGR ABI │ ĆAPTR 12

“Msz Aḷn,” sd Caʈrin ɖ nxt mornñ, “wl ɖr b eni harm in mî cōlñ on Mis Tilni tde? I śl nt b īzi tl I hv xplend evrʈñ.”

“G, bî ol mīnz, mî dir; onli pt on a ẃît gǎn; Mis Tilni olwz werz ẃît.”

Caʈrin ćirf̣li cmplaid, n biyñ proprli iqipt, wz mor impeśnt ɖn evr t b at ɖ pumprūm, ɖt ś mt inform hrslf v Jenṛl Tilni’z lojñz, fr ɖo ś b’livd ɖe wr in Milsm Strīt, ś wz nt srtn v ɖ hǎs, n Msz Aḷn’z weṿrñ cnvix́nz onli md it mor dǎtfl. T Milsm Strīt ś wz d’rectd, n hvñ md hrslf prfict in ɖ numbr, hesnd awe wɖ īgr steps n a bìtñ hart t pe hr vizit, xplen hr cnduct, n b fgivn; tripñ lîtli ʈru ɖ ćrćyard, n reẓlutli trnñ awe hr îz, ɖt ś mt nt b oblîjd t si hr b’luvid Iẓbela n hr dir faṃli, hu, ś hd rīzn t b’liv, wr in a śop hard bî. Ś rīćt ɖ hǎs wɖǎt eni impedimnt, lct at ɖ numbr, noct at ɖ dor, n inqîrd fr Mis Tilni. Ɖ man b’livd Mis Tilni t b at hom, bt wz nt qt srtn. Wd ś b plizd t snd p hr nem? Ś gev hr card. In a fy minits ɖ srvnt rtrnd, n wɖ a lc ẃć dd nt qt cnfrm hiz wrdz, sd h hd bn mstecn, fr ɖt Mis Tilni wz wōct ǎt. Caʈrin, wɖ a bluś v mortif̣ceśn, left ɖ hǎs. Ś flt olmst pswedd ɖt Mis Tilni wz at hom, n tù mć ofndd t admit hr; n az ś rtîrd dǎn ɖ strīt, cd nt wɖhold wn glans at ɖ drw̃rūm windoz, in xpcteśn v siyñ hr ɖr, bt nwn apird at ɖm. At ɖ botm v ɖ strīt, hvr, ś lct bac agn, n ɖen, nt at a windo, bt iśuwñ fṛm ɖ dor, ś sw Mis Tilni hrslf. Ś wz foloud bî a jntlmn, hūm Caʈrin b’livd t b hr faɖr, n ɖe trnd p twdz Edgr’z Bildñz. Caʈrin, in dīp mortif̣ceśn, pṛsidd on hr we. Ś cd olmst b angri hrslf at sć angri inṣviḷti; bt ś ćect ɖ rzntfl snseśn; ś rmembrd hr ǒn ignṛns. Ś ń nt hǎ sć an ofns az hrz mt b clast bî ɖ lwz v wrldli p’lîtnis, t ẃt a dgri v unf̣givñnis it mt wɖ pṛprayti līd, nr t ẃt rigrz v rūdnis in rtrn it mt justli mc hr amīṇbl.

Djctd n humbld, ś hd īvn sm ʈts v nt gwñ wɖ ɖ uɖrz t ɖ ʈiytr ɖt nît; bt it mst b cnfest ɖt ɖe wr nt v loñ cntinẏns, fr ś sn rec̣lectd, in ɖ frst ples, ɖt ś wz wɖǎt eni xks fr steyñ at hom; n, in ɖ secnd, ɖt it wz a ple ś wontd vri mć t si. T ɖ ʈiytr acordñli ɖe ol wnt; no Tilniz apird t pleg or plīz hr; ś fird ɖt, amñst ɖ mni pfx́nz v ɖ faṃli, a fondnis fr plez wz nt t b ranct; bt phps it wz bcz ɖe wr hbićuetd t ɖ fînr pformnsz v ɖ Lundn stej, ẃć ś ń, on Iẓbela’z oʈoṛti, rendrd evrʈñ els v ɖ cnd “qt horid.” Ś wz nt dsivd in hr ǒn xpcteśn v pleźr; ɖ coṃdi so wel sspndd hr cer ɖt nwn, obzrvñ hr jrñ ɖ frst for acts, wd hv s’pozd ś hd eni rećidnis abt hr. On ɖ bginñ v ɖ fifʈ, hvr, ɖ sudn vy v Mr Henri Tilni n hiz faɖr, jônñ a parti in ɖ oṗzit box, rcōld hr t añzayti n dstres. Ɖ stej cd no longr xît jenyin merimnt—no longr cīp hr hol atnśn. Evri uɖr lc upn an aṿrij wz d’rectd twdz ɖ oṗzit box; n, fr ɖ spes v tū intîr sīnz, dd ś ɖus woć Henri Tilni, wɖǎt biyñ wns ebl t cać hiz î. No longr cd h b sspctd v indifṛns fr a ple; hiz notis wz nvr wɖdrwn fṛm ɖ stej jrñ tū hol sīnz. At leñʈ, hvr, h dd lc twdz hr, n h baud—bt sć a bǎ! No smîl, no cntinyd obzrvns atndd it; hiz îz wr imījtli rtrnd t ɖer formr d’rex́n. Caʈrin wz restlisli mizṛbl; ś cd olmst hv run rnd t ɖ box in ẃć h sat n forst him t hír hr xpḷneśn. Fīlñz rɖr naćṛl ɖn hrǒic pzest hr; instd v cnsidrñ hr ǒn digṇti injrd bî ɖs redi condmneśn—instd v prǎdli rzolvñ, in conśs iṇsns, t śo hr rzntmnt twdz him hu cd harbr a dǎt v it, t līv t him ol ɖ trubl v sīcñ an xpḷneśn, n t inlîtn him on ɖ past onli bî avôdñ hiz sît, or flrtñ wɖ smbdi els—ś tc t hrslf ol ɖ śem v msconduct, or at līst v its apiṛns, n wz onli īgr fr an oṗtyṇti v xplenñ its cōz.

Ɖ ple cncludd—ɖ crtn fél—Henri Tilni wz no longr t b sìn ẃr h hd hiɖrtu sat, bt hiz faɖr rmend, n phps h mt b nǎ cmñ rnd t ɖer box. Ś wz rît; in a fy minits h apird, n, mcñ hiz we ʈru ɖ ɖen ʈinñ roz, spouc wɖ lîc cām p’lîtnis t Msz Aḷn n hr frend. Nt wɖ sć cāmnis wz h ansrd bî ɖ latr: “Ǒ! Mr Tilni, I hv bn qt wîld t spīc t y, n mc mî apoḷji. Y mst hv ʈt m so rūd; bt indd it wz nt mî ǒn fōlt, wz it, Msz Aḷn? Dd nt ɖe tel m ɖt Mr Tilni n hiz sistr wr gn ǎt in a feytn tgɖr? N ɖen ẃt cd I d? Bt I hd ten ʈǎznd tîmz rɖr hv bn wɖ y; nǎ hd nt I, Msz Aḷn?”

“Mî dir, y tumbl mî gǎn,” wz Msz Aḷn’z rplî.

Hr aśuṛns, hvr, standñ sol az it dd, wz nt ʈroun awe; it bròt a mor cordịl, mor naćṛl smîl intu hiz cǎntinns, n h rplaid in a ton ẃć rtend onli a litl afctd rzrv: “W wr mć oblîjd t y at eni ret fr wśñ s a pleznt wōc aftr ǎr pasñ y in Argîl Strīt: y wr so cnd az t lc bac on prṗs.”

“Bt indd I dd nt wś y a pleznt wōc; I nvr ʈt v sć a ʈñ; bt I begd Mr Ʈorp so rṇstli t stop; I cōld ǎt t him az sn az evr I sw y; nǎ, Msz Aḷn, dd nt—Ǒ! Y wr nt ɖr; bt indd I dd; n, f Mr Ʈorp wd onli hv stopt, I wd hv jumt ǎt n run aftr y.”

Z ɖr a Henri in ɖ wrld hu cd b insnsbl t sć a decḷreśn? Henri Tilni at līst wz nt. Wɖ a yt swītr smîl, h sd evrʈñ ɖt nīd b sd v hiz sistr’z cnsrn, rgret, n dpndns on Caʈrin’z onr. “Ǒ! D nt se Mis Tilni wz nt angri,” craid Caʈrin, “bcz I nǒ ś wz; fr ś wd nt si m ɖs mornñ ẃn I cōld; I sw hr wōc ǎt v ɖ hǎs ɖ nxt minit aftr mî līvñ it; I wz hrt, bt I wz nt afruntd. Phps y dd nt nǒ I hd bn ɖr.”

“I wz nt wɖn at ɖ tîm; bt I hŕd v it fṛm Eḷnr, n ś hz bn wśñ evr sins t si y, t xplen ɖ rīzn v sć inṣviḷti; bt phps I cn d it az wel. It wz nʈñ mor ɖn ɖt mî faɖr—ɖe wr jst pripẹrñ t wōc ǎt, n h biyñ hurid fr tîm, n nt cẹrñ t hv it pt of—md a pônt v hr biyñ dnaid. Ɖt wz ol, I d aśur y. Ś wz vri mć vxt, n mnt t mc hr apoḷji az sn az poṣbl.”

Caʈrin’z mînd wz gretli īzd bî ɖs inf̣meśn, yt a smʈñ v s’liṣtyd rmend, fṛm ẃć sprañ ɖ folowñ qsćn, ʈuṛli artlis in itslf, ɖo rɖr dstresñ t ɖ jntlmn: “Bt, Mr Tilni, ẃ wr y les jenṛs ɖn yr sistr? F ś flt sć confidns in mî gd intnśnz, n cd s’poz it t b onli a mstec, ẃ śd y b so redi t tec ofns?”

“M! I tec ofns!”

“Nê, I am śr bî yr lc, ẃn y cem intu ɖ box, y wr angri.”

“I angri! I cd hv no rît.”

“Wel, nbdi wd hv ʈt y hd no rît hu sw yr fes.” H rplaid bî ascñ hr t mc rūm fr him, n tōcñ v ɖ ple.

H rmend wɖ ɖm sm tîm, n wz onli tù agriybl fr Caʈrin t b cntntd ẃn h wnt awe. Bfr ɖe partd, hvr, it wz agrìd ɖt ɖ pṛjctd wōc śd b tecn az sn az poṣbl; n, setñ asd ɖ miẓri v hiz qitñ ɖer box, ś wz, upn ɖ hol, left wn v ɖ hapiist crīćrz in ɖ wrld.

Ẃl tōcñ t ć uɖr, ś hd obzrvd wɖ sm s’prîz ɖt Jon Ʈorp, hu wz nvr in ɖ sem part v ɖ hǎs fr ten minits tgɖr, wz ingejd in convseśn wɖ Jenṛl Tilni; n ś flt smʈñ mor ɖn s’prîz ẃn ś ʈt ś cd psiv hrslf ɖ objict v ɖer atnśn n discors. Ẃt cd ɖe hv t se v hr? Ś fird Jenṛl Tilni dd nt lîc hr apiṛns: ś faund it wz implaid in hiz privntñ hr admitns t hiz dōtr, rɖr ɖn pspon hiz ǒn wōc a fy minits. “Hǎ cem Mr Ʈorp t nǒ yr faɖr?” wz hr añśs inqîri, az ś pôntd ɖm ǎt t hr cmpańn. H ń nʈñ abt it; bt hiz faɖr, lîc evri miliṭri man, hd a vri larj aqentns.

Ẃn ɖ enttenmnt wz ovr, Ʈorp cem t asist ɖm in gtñ ǎt. Caʈrin wz ɖ imījt objict v hiz gaḷntri; n, ẃl ɖe wêtd in ɖ lobi fr a ćer, h privntd ɖ inqîri ẃć hd travld fṛm hr hart olmst t ɖ tip v hr tuñ, bî ascñ, in a consiqnśl manr, ẃɖr ś hd sìn him tōcñ wɖ Jenṛl Tilni: “H z a fîn old felo, upn mî soul! Stǎt, activ—lcs az yuñ az hiz sun. I hv a gret rgard fr him, I aśur y: a jntlmnlîc, gd sort v felo az evr livd.”

“Bt hǎ cem y t nǒ him?”

“Nǒ him! Ɖr r fy ppl mć abt tǎn ɖt I d nt nǒ. I hv met him fr evr at ɖ Bedfd; n I ń hiz fes agn tde ɖ momnt h cem intu ɖ biłrdrūm. Wn v ɖ bst pleyrz w hv, bî ɖ bî; n w hd a litl tuć tgɖr, ɖo I wz olmst afreid v him at frst: ɖ odz wr fîv t for agnst m; n, f I hd nt md wn v ɖ clīnist strocs ɖt phps evr wz md in ɖs wrld—I tc hiz bōl xacli—bt I cd nt mc y unḍstand it wɖǎt a tebl; hvr, I dd bìt him. A vri fîn felo; az rić az a Ju. I śd lîc t dîn wɖ him; I der se h gvz feṃs dinrz. Bt ẃt d y ʈnc w hv bn tōcñ v? Y. Yes, bî hevnz! N ɖ jenṛl ʈncs y ɖ fînist grl in Baʈ.”

“Ǒ! Nonsns! Hǎ cn y se so?”

“N ẃt d y ʈnc I sd?”—lowrñ hiz vôs—“wel dn, jenṛl, sd I; I am qt v yr mînd.”

Hir Caʈrin, hu wz mć les graṭfaid bî hiz adṃreśn ɖn bî Jenṛl Tilni’z, wz nt sori t b cōld awe bî Mr Aḷn. Ʈorp, hvr, wd si hr t hr ćer, n, tl ś entrd it, cntinyd ɖ sem cnd v delic̣t flaṭri, in spît v hr intritñ him t hv dn.

Ɖt Jenṛl Tilni, instd v dslîcñ, śd admîr hr, wz vri dlîtfl; n ś jôf̣li ʈt ɖt ɖr wz nt wn v ɖ faṃli hūm ś nīd nǎ fir t mīt. Ɖ īvnñ hd dn mor, mć mor, fr hr ɖn cd hv bn xpctd.

ĆAPTRZ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

01/09/2022