NORƮANGR ABI │ ĆAPTR 14

Ɖ  nxt mornñ wz fer, n Caʈrin olmst xpctd anɖr atac fṛm ɖ asmbld parti. Wɖ Mr Aḷn t s’port hr, ś flt no dred v ɖ ivnt: bt ś wd gladli b sperd a contest, ẃr vicṭri itslf wz penfl, n wz harṭli rjôst ɖrfr at nɖr siyñ nr hírñ enʈñ v ɖm. Ɖ Tilniz cōld fr hr at ɖ apôntd tîm; n no ny dificlti arîzñ, no sudn rec̣lex́n, no unixpctd sumnz, no imprtinnt intruźn t discnsrt ɖer meźrz, mî herǒin wz most uņaćṛli ebl t flfil hr ingejmnt, ɖo it wz md wɖ ɖ hiro himslf. Ɖe dtrmind on wōcñ rnd Bīćn Clif, ɖt nobl hil huz bytifl vrdyr n haññ copis rendr it so strîcñ an objict fṛm olmst evri oṗnñ in Baʈ.

“I nvr lc at it,” sd Caʈrin, az ɖe wōct alñ ɖ sîd v ɖ rivr, “wɖǎt ʈncñ v ɖ sǎʈ v Frans.”

“Y hv bn abrōd ɖen?” sd Henri, a litl s’prîzd.

“Ǒ! No, I onli mīn ẃt I hv réd abt. It olwz pts m in mînd v ɖ cuntri ɖt Eṃli n hr faɖr travld ʈru, in Ɖ Misṭriz v Ūdolfo. Bt y nvr rīd novlz, I der se?”

“Ẃ nt?”

“Bcz ɖe r nt clevr inuf fr y—jntlṃn rīd betr bcs.”

“Ɖ prsn, b it jntlmn or ledi, hu hz nt pleźr in a gd novl, mst b intolṛbli stypid. I hv réd ol Msz Radclif’s wrcs, n most v ɖm wɖ gret pleźr. Ɖ Misṭriz v Ūdolfo, ẃn I hd wns bgun it, I cd nt le dǎn agn; I rmembr finiśñ it in tū dez—mî her standñ on end ɖ hol tîm.”

“Yes,” add Mis Tilni, “n I rmembr ɖt y unḍtc t rīd it alǎd t m, n ɖt ẃn I wz cōld awe fr onli fîv minits t ansr a not, instd v wêtñ fr m, y tc ɖ volym intu ɖ Hrṃtij Wōc, n I wz oblîjd t ste tl y hd finiśt it.”

“Ʈanc y, Eḷnr—a most onṛbl tstiṃni. Y si, Mis Morḷnd, ɖ injustis v yr sspiśnz. Hir wz I, in mî īgrnis t gt on, rfyzñ t wêt onli fîv minits fr mî sistr, brecñ ɖ promis I hd md v rīdñ it alǎd, n cīpñ hr in sspns at a most inṭrestñ part, bî runñ awe wɖ ɖ volym, ẃć, y r t obzrv, wz hr ǒn, ptiklrli hr ǒn. I am prǎd ẃn I rflect on it, n I ʈnc it mst istabliś m in yr gd opińn.”

“I am vri glad t hír it indd, n nǎ I śl nvr b aśemd v lîcñ Ūdolfo mslf. Bt I riyli ʈt bfr, yuñ men dspîzd novlz amezñli.”

“It z amezñli; it me wel sjst amezmnt f ɖe d—fr ɖe rīd nirli az mni az wimin. I mslf hv réd hundṛdz n hundṛdz. D nt imajn ɖt y cn cǒp wɖ m in a nolij v Jūlịz n Luīẓz. F w pṛsid t ptiklrz, n ingej in ɖ nvr-sīsñ inqîri v ‘Hv y réd ɖs?’ n ‘Hv y réd ɖt?’ I śl sn līv y az far bhnd m az—ẃt śl I se?—I wont an aproprịt siṃli—az far az yr frend Eṃli hrslf left pur Vaḷncur ẃn ś wnt wɖ hr ānt intu Iṭli. Cnsidr hǎ mni yirz I hv hd ɖ start v y. I hd entrd on mî studiz at Oxfd, ẃl y wr a gd litl grl wrcñ yr samplr at hom!”

“Nt vri gd, I am afreid. Bt nǎ riyli, d nt y ʈnc Ūdolfo ɖ nîsist bc in ɖ wrld?”

“Ɖ nîsist—bî ẃć I s’poz y mīn ɖ nītist. Ɖt mst dpnd upn ɖ bîndñ.”

“Henri,” sd Mis Tilni, “y r vri imprtinnt. Mis Morḷnd, h z trītñ y xacli az h dz hiz sistr. H z fr evr fîndñ fōlt wɖ m, fr sm inc̣rectnis v lanḡj, n nǎ h z tecñ ɖ sem liḅti wɖ y. Ɖ wrd ‘nîsist,’ az y yzd it, dd nt sūt him; n y hd betr ćenj it az sn az y cn, or w śl b oṿpǎrd wɖ Jonsn n Blér ol ɖ rest v ɖ we.”

“I am śr,” craid Caʈrin, “I dd nt mīn t se enʈñ roñ; bt it z a nîs bc, n ẃ śd nt I cōl it so?”

“Vri tru,” sd Henri, “n ɖs z a vri nîs de, n w r tecñ a vri nîs wōc, n y r tū vri nîs yuñ lediz. Ǒ! It z a vri nîs wrd indd! It dz fr evrʈñ. Orijiṇli phps it wz aplaid onli t xpres nītnis, pṛprayti, delic̣si, or rfînmnt—ppl wr nîs in ɖer dres, in ɖer sntimnts, or ɖer ćôs. Bt nǎ evri comndeśn on evri subjict z cmprîzd in ɖt wn wrd.”

“Ẃl, in fact,” craid hiz sistr, “it òt onli t b aplaid t y, wɖǎt eni comndeśn at ol. Y r mor nîs ɖn wîz. Cm, Mis Morḷnd, let s līv him t meḍtet ovr ǎr fōlts in ɖ utmost pṛprayti v dix́n, ẃl w prêz Ūdolfo in ẃtvr trmz w lîc bst. It z a most inṭrestñ wrc. Y r fond v ɖt cnd v rīdñ?”

“T se ɖ truʈ, I d nt mć lîc eni uɖr.”

“Indd!”

“Ɖt z, I cn rīd powtri n plez, n ʈñz v ɖt sort, n d nt dslîc travlz. Bt hisṭri, riyl soḷm hisṭri, I canot b inṭrestd in. Cn y?”

“Yes, I am fond v hisṭri.”

“I wś I wr tù. I rīd it a litl az a dyti, bt it tlz m nʈñ ɖt dz nt îɖr vx or wiri m. Ɖ qoṛlz v pǒps n cñz, wɖ worz or pestilnsz, in evri pej; ɖ men ol so gd fr nʈñ, n hardli eni wimin at ol—it z vri tîrsm: n yt I ofn ʈnc it od ɖt it śd b so dul, fr a gret dīl v it mst b invnśn. Ɖ spīćz ɖt r pt intu ɖ hiroz’ mǎɖz, ɖer ʈts n dzînz—ɖ ćīf v ol ɖs mst b invnśn, n invnśn z ẃt dlîts m in uɖr bcs.”

“Historịnz, y ʈnc,” sd Mis Tilni, “r nt hapi in ɖer flîts v fansi. Ɖe dsple imaɉneśn wɖǎt rezñ inṭrest. I am fond v hisṭri—n am vri wel cntntd t tec ɖ fōls wɖ ɖ tru. In ɖ prinsipl facts ɖe hv sorsz v intelijns in formr hisṭriz n recordz, ẃć me b az mć dpndd on, I cnclud, az enʈñ ɖt dz nt acćli pas undr wn’z ǒn obzveśn; n az fr ɖ litl imbeliśmnts y spīc v, ɖe r imbeliśmnts, n I lîc ɖm az sć. F a spīć b wel drwn p, I rīd it wɖ pleźr, bî hūmsoevr it me b md—n probbli wɖ mć gretr, f ɖ pṛdux́n v Mr Hym or Mr Roḅtsn, ɖn f ɖ jenyin wrdz v C’racṭc̣s, Agric̣la, or Alfrid ɖ Gret.”

“Y r fond v hisṭri! N so r Mr Aḷn n mî faɖr; n I hv tū bruɖrz hu d nt dslîc it. So mni instnsz wɖn mî smōl srcl v frendz z rmarcbl! At ɖs ret, I śl nt piti ɖ raitrz v hisṭri eni longr. F ppl lîc t rīd ɖer bcs, it z ol vri wel, bt t b at so mć trubl in filñ gret volymz, ẃć, az I yst t ʈnc, nbdi wd wilñli evr lc intu, t b leḅrñ onli fr ɖ torment v litl bôz n grlz, olwz struc m az a hard fet; n ɖo I nǒ it z ol vri rît n nesṣri, I hv ofn wundrd at ɖ prsn’z curij ɖt cd sit dǎn on prṗs t d it.”

“Ɖt litl bôz n grlz śd b tormntd,” sd Henri, “z ẃt nwn at ol aqentd wɖ hymn nećr in a siṿlîzd stet cn dnî; bt in bhaf v ǎr most dstnḡśt historịnz, I mst obzrv ɖt ɖe mt wel b ofndd at biyñ s’pozd t hv no hayr em, n ɖt bî ɖer meʈd n stîl, ɖe r prf̣cli wel qoḷfaid t torment rīdrz v ɖ most advanst rīzn n mtyr tîm v lîf. I yz ɖ vrb ‘t torment,’ az I obzrvd t b yr ǒn meʈd, instd v ‘t instruct,’ s’pozñ ɖm t b nǎ admitd az sinonṃs.”

“Y ʈnc m fūliś t cōl instrux́n a torment, bt f y hd bn az mć yst az mslf t hír pur litl ćildṛn frst lrnñ ɖer letrz n ɖen lrnñ t spel, f y hd evr sìn hǎ stypid ɖe cn b fr a hol mornñ tgɖr, n hǎ tîrd mî pur muɖr z at ɖ end v it, az I am in ɖ habit v siyñ olmst evri de v mî lîf at hom, y wd alǎ ɖt ‘t torment’ n ‘t instruct’ mt smtmz b yzd az sinoniṃs wrdz.”

“Vri probbli. Bt historịnz r nt acǎntbl fr ɖ dificlti v lrnñ t rīd; n īvn y yrslf, hu d nt oltgɖr sīm ptiklrli frendli t vri svir, vri intns apḷceśn, me phps b bròt t acnolij ɖt it z vri wel wrʈẃl t b tormntd fr tū or ʈri yirz v wn’z lîf, fr ɖ sec v biyñ ebl t rīd ol ɖ rest v it. Cnsidr—f rīdñ hd nt bn tòt, Msz Radclif wd hv ritn in ven—or phps mt nt hv ritn at ol.”

Caʈrin asntd—n a vri worm paṇjiric fṛm hr on ɖt ledi’z merits clozd ɖ subjict. Ɖ Tilniz wr sn ingejd in anɖr on ẃć ś hd nʈñ t se. Ɖe wr vywñ ɖ cuntri wɖ ɖ îz v prsnz acustmd t drw̃, n dsîdd on its cepbiḷti v biyñ formd intu picćrz, wɖ ol ɖ īgrnis v riyl test. Hir Caʈrin wz qt lost. Ś ń nʈñ v drw̃—nʈñ v test: n ś lisnd t ɖm wɖ an atnśn ẃć bròt hr litl profit, fr ɖe tōct in frezz ẃć cnveid scersli eni îdīa t hr. Ɖ litl ẃć ś cd unḍstand, hvr, apird t contṛdict ɖ vri fy nośnz ś hd enttend on ɖ matr bfr. It sīmd az f a gd vy wr no longr t b tecn fṛm ɖ top v an hî hil, n ɖt a clir blu scî wz no longr a prūf v a fîn de. Ś wz harṭli aśemd v hr ignṛns. A msplest śem. Ẃr ppl wś t atać, ɖe śd olwz b ignṛnt. T cm wɖ a wel-informd mînd z t cm wɖ an in’biḷti v administrñ t ɖ vaṇti v uɖrz, ẃć a snsibl prsn wd olwz wś t avôd. A wmn ispeśli, f ś hv ɖ msfortyn v nwñ enʈñ, śd cnsil it az wel az ś cn.

Ɖ advantjz v naćṛl foli in a bytifl grl hv bn olrdi set fʈ bî ɖ capitl pén v a sistr oʈr; n t hr trītmnt v ɖ subjict I wl onli ad, in justis t men, ɖt ɖo t ɖ larjr n mor trîf̣lñ part v ɖ sx, imḅsiḷti in fīmelz z a gret inhansmnt v ɖer prsnl ćarmz, ɖr z a porśn v ɖm tù rīzṇbl n tù wel informd ɖmslvz t dzîr enʈñ mor in wmn ɖn ignṛns. Bt Caʈrin dd nt nǒ hr ǒn advantjz—dd nt nǒ ɖt a gd-lcñ grl, wɖ an afx́ṇt hart n a vri ignṛnt mînd, canot fel v atractñ a clevr yuñ man, unls srcmstansz r ptiklrli unṭword. In ɖ preznt instns, ś cnfest n l’mntd hr wont v nolij, dclerd ɖt ś wd gv enʈñ in ɖ wrld t b ebl t drw; n a lecćr on ɖ picćresc imījtli foloud, in ẃć hiz instrux́nz wr so clir ɖt ś sn bgan t si byti in evrʈñ admîrd bî him, n hr atnśn wz so ŕnist ɖt h bcem prf̣cli saṭsfaid v hr hvñ a gret dīl v naćṛl test. H tōct v fōrgrǎndz, distnsz, n secnd distnsz—sîd-scrīnz n pspctvz—lîts n śêdz; n Caʈrin wz so hopfl a scolr ɖt ẃn ɖe gend ɖ top v Bīćn Clif, ś voḷntṛli rjctd ɖ hol siti v Baʈ az unwrɖi t mc part v a lanscep. Dlîtd wɖ hr progres, n firfl v wiriyñ hr wɖ tù mć wizdm at wns, Henri sufrd ɖ subjict t dclîn, n bî an īzi trnziśn fṛm a pìs v roci fragmnt n ɖ wiɖrd oc ẃć h hd plest nir its sumit, t ocs in jenṛl, t forists, ɖ incloźr v ɖm, west landz, crǎn landz n guvnmnt, h śortli faund himslf arîvd at poḷtcs; n fṛm poḷtcs, it wz an īzi step t sîḷns. Ɖ jenṛl pōz ẃć s’xidd hiz śort disqziśn on ɖ stet v ɖ neśn wz pt an end t bî Caʈrin, hu, in rɖr a soḷm ton v vôs, utrd ɖz wrdz, “I hv hŕd ɖt smʈñ vri śocñ indd wl sn cm ǎt in Lundn.”

Mis Tilni, t hūm ɖs wz ćīfli adrest, wz startld, n hesṭli rplaid, “Indd! N v ẃt nećr?”

“Ɖt I d nt nǒ, nr hu z ɖ oʈr. I hv onli hŕd ɖt it z t b mor horibl ɖn enʈñ w hv met wɖ yt.”

“Gd hevn! Ẃr cd y hír v sć a ʈñ?”

“A ptiklr frend v mîn hd an acǎnt v it in a letr fṛm Lundn yesṭde. It z t b uncomnli dredfl. I śl xpct mrdr n evrʈñ v ɖ cnd.”

“Y spīc wɖ astoṇśñ cmpoźr! Bt I hop yr frend’z acǎnts hv bn xaɉretd; n f sć a dzîn z noun bfhnd, propr meźrz wl undǎtidli b tecn bî guvnmnt t privnt its cmñ t ifct.”

“Guvnmnt,” sd Henri, indevrñ nt t smîl, “nɖr dzîrz nr derz t inṭfir in sć matrz. Ɖr mst b mrdr; n guvnmnt cerz nt hǎ mć.”

Ɖ lediz stérd. H laft, n add, “Cm, śl I mc y unḍstand ć uɖr, or līv y t puzl ǎt an xpḷneśn az y cn? No—I wl b nobl. I wl pruv mslf a man, no les bî ɖ jeṇroṣti v mî soul ɖn ɖ clirnis v mî hed. I hv no peśns wɖ sć v mî sx az dsden t let ɖmslvz smtmz dǎn t ɖ comprihnśn v yrz. Phps ɖ abiḷtiz v wimin r nɖr sǎnd nr akt—nɖr vigṛs nr cīn. Phps ɖe me wont obzveśn, dsrnmnt, jujmnt, fîr, jīńs, n wit.”

“Mis Morḷnd, d nt mînd ẃt h sz; bt hv ɖ gdnis t saṭsfî m az t ɖs dredfl rayt.”

“Rayt! Ẃt rayt?”

“Mî dir Eḷnr, ɖ rayt z onli in yr ǒn bren. Ɖ cnfyźn ɖr z scandḷs. Mis Morḷnd hz bn tōcñ v nʈñ mor dredfl ɖn a ny pubḷceśn ẃć z śortli t cm ǎt, in ʈri dyodesimo volymz, tū hundṛd n sevnti-six pejz in ć, wɖ a frunṭspìs t ɖ frst, v tū tūmstonz n a lantn—d y unḍstand? N y, Mis Morḷnd—mî stypid sistr hz mstecn ol yr clirist xpreśnz. Y tōct v xpctd horrz in Lundn—n instd v instntli cnsivñ, az eni raṣ́nl crīćr wd hv dn, ɖt sć wrdz cd rlet onli t a srkletñ lîbrri, ś imījtli picćrd t hrslf a mob v ʈri ʈǎznd men asmblñ in St. Jorj’z Fīldz, ɖ Banc atact, ɖ Tǎr ʈretnd, ɖ strīts v Lundn flowñ wɖ blud, a dtaćmnt v ɖ Twelfʈ Lît Dṛgūnz (ɖ hops v ɖ neśn) cōld p fṛm Norʈamtn t qel ɖ insrjnts, n ɖ gaḷnt Captin Fredric Tilni, in ɖ momnt v ćarjñ at ɖ hed v hiz trūp, noct v hiz hors bî a bricbat fṛm an upr windo. Fgiv hr stypidti. Ɖ firz v ɖ sistr hv add t ɖ wìcnis v ɖ wmn; bt ś z bî no mīnz a simpltn in jenṛl.”

Caʈrin lct grev. “N nǎ, Henri,” sd Mis Tilni, “ɖt y hv md s unḍstand ć uɖr, y me az wel mc Mis Morḷnd unḍstand yrslf—unls y mīn t hv hr ʈnc y intolṛbli rūd t yr sistr, n a gret brūt in yr opińn v wimin in jenṛl. Mis Morḷnd z nt yst t yr od wez.”

“I śl b most hapi t mc hr betr aqentd wɖ ɖm.”

“No dǎt; bt ɖt z no xpḷneśn v ɖ preznt.”

“Ẃt am I t d?”

“Y nǒ ẃt y òt t d. Clir yr caṛctr hansmli bfr hr. Tel hr ɖt y ʈnc vri hîli v ɖ unḍstandñ v wimin.”

“Mis Morḷnd, I ʈnc vri hîli v ɖ unḍstandñ v ol ɖ wimin in ɖ wrld—ispeśli v ɖoz—huevr ɖe me b—wɖ hūm I hapn t b in cumṗni.”

“Ɖt z nt inuf. B mor sirịs.”

“Mis Morḷnd, nwn cn ʈnc mor hîli v ɖ unḍstandñ v wimin ɖn I d. In mî opińn, nećr hz gvn ɖm so mć ɖt ɖe nvr fînd it nesṣri t yz mor ɖn haf.”

“W śl gt nʈñ mor sirịs fṛm him nǎ, Mis Morḷnd. H z nt in a sobr mūd. Bt I d aśur y ɖt h mst b intîrli misunḍstd, f h cn evr apir t se an unjust ʈñ v eni wmn at ol, or an uncînd wn v m.”

It wz no ef̣t t Caʈrin t b’liv ɖt Henri Tilni cd nvr b roñ. Hiz manr mt smtmz s’prîz, bt hiz mīnñ mst olwz b just: n ẃt ś dd nt unḍstand, ś wz olmst az redi t admîr, az ẃt ś dd. Ɖ hol wōc wz dlîtfl, n ɖo it endd tù sn, its cncluźn wz dlîtfl tù; hr frendz atndd hr intu ɖ hǎs, n Mis Tilni, bfr ɖe partd, adresñ hrslf wɖ rspctfl form, az mć t Msz Aḷn az t Caʈrin, ptiśnd fr ɖ pleźr v hr cumṗni t dinr on ɖ de aftr ɖ nxt. No dificlti wz md on Msz Aḷn’z sîd, n ɖ onli dificlti on Caʈrin’z wz in cnsilñ ɖ xes v hr pleźr.

Ɖ mornñ hd pást awe so ćarmñli az t baniś ol hr frendśp n naćṛl afx́n, fr no ʈt v Iẓbela or Jemz hd crost hr jrñ ɖer wōc. Ẃn ɖ Tilniz wr gn, ś bcem emịbl agn, bt ś wz emịbl fr sm tîm t litl ifct; Msz Aḷn hd no intelijns t gv ɖt cd rliv hr añzayti; ś hd hŕd nʈñ v eni v ɖm. Twdz ɖ end v ɖ mornñ, hvr, Caʈrin, hvñ oceźn fr sm indispnsbl yard v ribn ẃć mst b bòt wɖǎt a momnt’s dle, wōct ǎt intu ɖ tǎn, n in Bond Strīt oṿtc ɖ secnd Mis Ʈorp az ś wz lôṭrñ twdz Edgr’z Bildñz btwn tū v ɖ swītist grlz in ɖ wrld, hu hd bn hr dir frendz ol ɖ mornñ. Fṛm hr, ś sn lrnt ɖt ɖ parti t Cliftn hd tecn ples. “Ɖe set of at et ɖs mornñ,” sd Mis Án, “n I am śr I d nt envi ɖm ɖer drîv. I ʈnc y n I r vri wel v t b ǎt v ɖ screp. It mst b ɖ dulist ʈñ in ɖ wrld, fr ɖr z nt a soul at Cliftn at ɖs tîm v yir. Bél wnt wɖ yr bruɖr, n Jon drouv Mrīa.”

Caʈrin spouc ɖ pleźr ś riyli flt on hírñ ɖs part v ɖ arenjmnt.

“Ǒ! yes,” rjônd ɖ uɖr, “Mrīa z gn. Ś wz qt wîld t g. Ś ʈt it wd b smʈñ vri fîn. I canot se I admîr hr test; n fr mî part, I wz dtrmind fṛm ɖ frst nt t g, f ɖe prest m evr so mć.”

Caʈrin, a litl dǎtfl v ɖs, cd nt hlp anṣrñ, “I wś y cd hv gn tù. It z a piti y cd nt ol g.”

“Ʈanc y; bt it z qt a matr v indifṛns t m. Indd, I wd nt hv gn on eni acǎnt. I wz seyñ so t Eṃli n Sfīa ẃn y oṿtc s.”

Caʈrin wz stl uncnvinst; bt glad ɖt Án śd hv ɖ frendśp v an Eṃli n a Sfīa t consol hr, ś bad hr ady wɖǎt mć unīzinis, n rtrnd hom, plizd ɖt ɖ parti hd nt bn privntd bî hr rfyzñ t jôn it, n vri harṭli wśñ ɖt it mt b tù pleznt t alǎ îɖr Jemz or Iẓbela t rznt hr rzistns eni longr.

ĆAPTRZ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

01/09/2022