NORƮANGR ABI │ ĆAPTR 17

Ɖ  Aḷnz hd nǎ entrd on ɖ sixʈ wīc v ɖer ste in Baʈ; n ẃɖr it śd b ɖ last wz fr sm tîm a qsćn, t ẃć Caʈrin lisnd wɖ a bìtñ hart. T hv hr aqentns wɖ ɖ Tilniz end so sn wz an īvl ẃć nʈñ cd cǎnṭbaḷns. Hr hol hapinis sīmd at stec, ẃl ɖ afer wz in sspns, n evrʈñ s’krd ẃn it wz dtrmind ɖt ɖ lojñz śd b tecn fr anɖr fortnît. Ẃt ɖs adiśnl fortnît wz t pṛdys t hr bynd ɖ pleźr v smtmz siyñ Henri Tilni md bt a smōl part v Caʈrin’z spekleśn. Wns or twîs indd, sins Jemz’z ingejmnt hd tòt hr ẃt cd b dn, ś hd got so far az t indulj in a sīcrit “phps,” bt in jenṛl ɖ f’liṣti v biyñ wɖ him fr ɖ preznt bǎndd hr vyz: ɖ preznt wz nǎ cmprîzd in anɖr ʈri wīcs, n hr hapinis biyñ srtn fr ɖt pirịd, ɖ rest v hr lîf wz at sć a distns az t xît bt litl inṭrest. In ɖ cors v ɖ mornñ ẃć sw ɖs biznis arenjd, ś viẓtd Mis Tilni, n pord fʈ hr jôfl fīlñz. It wz dūmd t b a de v trîl. No snr hd ś xprest hr dlît in Mr Aḷn’z leñʈnd ste ɖn Mis Tilni tld hr v hr faɖr’z hvñ jst dtrmind upn qitñ Baʈ bî ɖ end v anɖr wīc. Hir wz a blo! Ɖ past sspns v ɖ mornñ hd bn īz n qayt t ɖ preznt dis’pôntmnt. Caʈrin’z cǎntinns fél, n in a vôs v most sinsir cnsrn ś ecoud Mis Tilni’z cncludñ wrdz, “Bî ɖ end v anɖr wīc!”

“Yes, mî faɖr cn sldm b priveld on t gv ɖ wōtrz ẃt I ʈnc a fer trîl. H hz bn dis’pôntd v sm frendz’ arîvl hūm h xpctd t mīt hir, n az h z nǎ priti wel, z in a huri t gt hom.”

“I am vri sori fr it,” sd Caʈrin djctidli; “f I hd noun ɖs bfr—”

“Phps,” sd Mis Tilni in an imbaṛst manr, “y wd b so gd—it wd mc m vri hapi f—”

Ɖ entṛns v hr faɖr pt a stop t ɖ sviḷti, ẃć Caʈrin wz bginñ t hop mt intṛdys a dzîr v ɖer corispondñ. Aftr adresñ hr wɖ hiz yźl p’lîtnis, h trnd t hiz dōtr n sd, “Wel, Eḷnr, me I cngraćlet y on biyñ s’xesfl in yr apḷceśn t yr fer frend?”

“I wz jst bginñ t mc ɖ rqst, sr, az y cem in.”

“Wel, pṛsid bî ol mīnz. I nǒ hǎ mć yr hart z in it. Mî dōtr, Mis Morḷnd,” h cntinyd, wɖǎt līvñ hiz dōtr tîm t spīc, “hz bn formñ a vri bold wś. W līv Baʈ, az ś hz phps tld y, on Saṭde seņît. A letr fṛm mî stywd tlz m ɖt mî prezns z wontd at hom; n biyñ dis’pôntd in mî hop v siyñ ɖ Marqis v Loñtǎn n Jenṛl Cortni hir, sm v mî vri old frendz, ɖr z nʈñ t dten m longr in Baʈ. N cd w cari ǎr slfiś pônt wɖ y, w śd līv it wɖǎt a sngl rgret. Cn y, in śort, b priveld on t qit ɖs sīn v public trîumf n oblîj yr frend Eḷnr wɖ yr cumṗni in Glostrśr? I am olmst aśemd t mc ɖ rqst, ɖo its prizumśn wd srtnli apir gretr t evri crīćr in Baʈ ɖn yrslf. Modsti sć az yrz—bt nt fr ɖ wrld wd I pen it bî opn prêz. F y cn b indyst t onr s wɖ a vizit, y wl mc s hapi bynd xpreśn. ’tiz tru, w cn ofr y nʈñ lîc ɖ geytiz v ɖs lîvli ples; w cn tmt y nɖr bî aḿzmnt nr splendr, fr ǎr mod v livñ, az y si, z plen n unpritndñ; yt no indevrz śl b wontñ on ǎr sîd t mc Norʈangr Abi nt hoļi dis’griybl.”

Norʈangr Abi! Ɖz wr ʈrilñ wrdz, n waund p Caʈrin’z fīlñz t ɖ hîist pônt v xṭsi. Hr gretfl n graṭfaid hart cd hardli rstren its xpreśnz wɖn ɖ lanḡj v tolṛbl cāmnis. T rsiv so flaṭrñ an invteśn! T hv hr cumṗni so wormli s’liṣtd! Evrʈñ onṛbl n suɖñ, evri preznt injômnt, n evri fyćr hop wz cntend in it; n hr axptns, wɖ onli ɖ sevñ clōz v Ppā n Mmā’z apṛbeśn, wz īgrli gvn. “I wl rait hom d’recli,” sd ś, “n f ɖe d nt objct, az I der se ɖe wl nt—”

Jenṛl Tilni wz nt les sanḡn, hvñ olrdi wêtd on hr xḷnt frendz in Pŭltni Strīt, n obtend ɖer sañśn v hiz wśz. “Sins ɖe cn cnsnt t part wɖ y,” sd h, “w me xpct f’loṣfi fṛm ol ɖ wrld.”

Mis Tilni wz ŕnist, ɖo jntl, in hr secndri sviḷtiz, n ɖ afer bcem in a fy minits az nirli setld az ɖs nesṣri refṛns t Fŭḷtn wd alǎ.

Ɖ srcmstansz v ɖ mornñ hd léd Caʈrin’z fīlñz ʈru ɖ vraytiz v sspns, s’kṛti, n dis’pôntmnt; bt ɖe wr nǎ sefli lojd in prfict blis; n wɖ spirits iletd t rapćr, wɖ Henri at hr hart, n Norʈangr Abi on hr lips, ś hurid hom t rait hr letr. Mr n Msz Morḷnd, rlayñ on ɖ dscreśn v ɖ frendz t hūm ɖe hd olrdi intrustd ɖer dōtr, flt no dǎt v ɖ pṛprayti v an aqentns ẃć hd bn formd undr ɖer î, n snt ɖrfr bî rtrn v post ɖer redi cnsnt t hr vizit in Glostrśr. Ɖs induljns, ɖo nt mor ɖn Caʈrin hd hopt fr, cmplitd hr cnvix́n v biyñ fevrd bynd evri uɖr hymn crīćr, in frendz n fortyn, srcmstans n ćans. Evrʈñ sīmd t cooṗret fr hr advantij. Bî ɖ cîndnis v hr frst frendz, ɖ Aḷnz, ś hd bn intṛdyst intu sīnz ẃr pleźrz v evri cnd hd met hr. Hr fīlñz, hr prefṛnsz, hd ć noun ɖ hapinis v a rtrn. Ẃrvr ś flt ataćmnt, ś hd bn ebl t criet it. Ɖ afx́n v Iẓbela wz t b s’krd t hr in a sistr. Ɖ Tilniz, ɖe, bî hūm, abv ol, ś dzîrd t b fevṛbli ʈt v, ǎtstript īvn hr wśz in ɖ flaṭrñ meźrz bî ẃć ɖer intiṃsi wz t b cntinyd. Ś wz t b ɖer ćozn vizitr, ś wz t b for wīcs undr ɖ sem rūf wɖ ɖ prsn huz ssayti ś mostli prîzd—n, in adiśn t ol ɖ rest, ɖs rūf wz t b ɖ rūf v an abi! Hr paśn fr enćnt edfisz wz nxt in dgri t hr paśn fr Henri Tilni—n caslz n abiz md yźli ɖ ćarm v ɖoz reṿriz ẃć hiz imij dd nt fil. T si n xplor îɖr ɖ ramparts n cīp v ɖ wn, or ɖ clôstrz v ɖ uɖr, hd bn fr mni wīcs a darlñ wś, ɖo t b mor ɖn ɖ vizitr v an aur hd sīmd tù nirli imposbl fr dzîr. N yt, ɖs wz t hapn. Wɖ ol ɖ ćansz agnst hr v hǎs, hōl, ples, parc, cort, n cotij, Norʈangr trnd p an abi, n ś wz t b its inhabitnt. Its loñ, damp pasjz, its naro sélz n ruind ćapl, wr t b wɖn hr dêli rīć, n ś cd nt intîrli sbdy ɖ hop v sm tṛdiśnl lejndz, sm ōfl mmorịlz v an injrd n il-fetd nun.

It wz wundrfl ɖt hr frendz śd sīm so litl iletd bî ɖ pześn v sć a hom, ɖt ɖ conśsnis v it śd b so mīcli bòrn. Ɖ pǎr v rli habit onli cd acǎnt fr it. A dstñśn t ẃć ɖe hd bn born gev no prîd. Ɖer s’pirioṛti v abod wz no mor t ɖm ɖn ɖer s’pirioṛti v prsn.

Mni wr ɖ inqîriz ś wz īgr t mc v Mis Tilni; bt so activ wr hr ʈts, ɖt ẃn ɖz inqîriz wr ansrd, ś wz hardli mor aśurd ɖn bfr, v Norʈangr Abi hvñ bn a rićli indaud convnt at ɖ tîm v ɖ Ref̣meśn, v its hvñ fōḷn intu ɖ handz v an ansestr v ɖ Tilniz on its diṣluśn, v a larj porśn v ɖ enćnt bildñ stl mcñ a part v ɖ preznt dwelñ olɖo ɖ rest wz dceid, or v its standñ lo in a vali, śltrd fṛm ɖ norʈ n īst bî rîzñ wŭdz v oc.

ĆAPTRZ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

01/09/2022