NORƮANGR ABI │ ĆAPTR 19

A  fy dez pást awe, n Caʈrin, ɖo nt alawñ hrslf t sspct hr frend, cd nt hlp woćñ hr closli. Ɖ rzult v hr obẓveśnz wz nt agriybl. Iẓbela sīmd an oltrd crīćr. Ẃn ś sw hr, indd, srǎndd onli bî ɖer imījt frendz in Edgr’z Bildñz or Pŭltni Strīt, hr ćenj v manrz wz so trîf̣lñ ɖt, hd it gn no farɖr, it mt hv pást uņotist. A smʈñ v lanḡd indifṛns, or v ɖt bostd absns v mînd ẃć Caʈrin hd nvr hŕd v bfr, wd oceźṇli cm acrs hr; bt hd nʈñ wrs apird, ɖt mt onli hv spred a ny gres n inspîrd a wormr inṭrest. Bt ẃn Caʈrin sw hr in public, admitñ Captin Tilni’z atnśnz az reḍli az ɖe wr ofrd, n alawñ him olmst an īql śer wɖ Jemz in hr notis n smîlz, ɖ olṭreśn bcem tù poẓtiv t b pást ovr. Ẃt cd b mnt bî sć unstedi cnduct, ẃt hr frend cd b at, wz bynd hr comprihnśn. Iẓbela cd nt b awer v ɖ pen ś wz inflictñ; bt it wz a dgri v wilfl ʈtlisnis ẃć Caʈrin cd nt bt rznt. Jemz wz ɖ sufrr. Ś sw him grev n unīzi; n hvr cerlis v hiz preznt cumf̣t ɖ wmn mt b hu hd gvn him hr hart, t hr it wz olwz an objict. Fr pur Captin Tilni tù ś wz gretli cnsrnd. Ɖo hiz lcs dd nt plīz hr, hiz nem wz a pasport t hr gdwil, n ś ʈt wɖ sinsir cmpaśn v hiz aproćñ dis’pôntmnt; fr, in spît v ẃt ś hd b’livd hrslf t oṿhír in ɖ pumprūm, hiz bhevyr wz so incmpatibl wɖ a nolij v Iẓbela’z ingejmnt ɖt ś cd nt, upn rflex́n, imajn him awer v it. H mt b jeḷs v hr bruɖr az a rîvl, bt f mor hd sīmd implaid, ɖ fōlt mst hv bn in hr misaprihnśn. Ś wśt, bî a jntl remnstṛns, t rmînd Iẓbela v hr sićueśn, n mc hr awer v ɖs dubl uncîndnis; bt fr remnstṛns, îɖr oṗtyṇti or comprihnśn wz olwz agnst hr. F ebl t sjst a hint, Iẓbela cd nvr unḍstand it. In ɖs dstres, ɖ intndd dparćr v ɖ Tilni faṃli bcem hr ćīf conṣleśn; ɖer jrni intu Glostrśr wz t tec ples wɖn a fy dez, n Captin Tilni’z rmuvl wd at līst rstor pīs t evri hart bt hiz ǒn. Bt Captin Tilni hd at preznt no intnśn v rmuvñ; h wz nt t b v ɖ parti t Norʈangr; h wz t cntiny at Baʈ. Ẃn Caʈrin ń ɖs, hr reẓluśn wz d’recli md. Ś spouc t Henri Tilni on ɖ subjict, rgretñ hiz bruɖr’z evidnt parśiaḷti fr Mis Ʈorp, n intritñ him t mc noun hr prîr ingejmnt.

“Mî bruɖr dz nǒ it,” wz Henri’z ansr.

“Dz h? Ɖen ẃ dz h ste hir?”

H md no rplî, n wz bginñ t tōc v smʈñ els; bt ś īgrli cntinyd, “Ẃ d nt y pswed him t g awe? Ɖ longr h stez, ɖ wrs it wl b fr him at last. Pre advîz him fr hiz ǒn sec, n fr evrbdi’z sec, t līv Baʈ d’recli. Absns wl in tîm mc him cumftbl agn; bt h cn hv no hop hir, n it z onli steyñ t b mizṛbl.”

Henri smîld n sd, “I am śr mî bruɖr wd nt wś t d ɖt.”

“Ɖen y wl pswed him t g awe?”

“Psweźn z nt at cmand; bt pardn m, f I canot īvn indevr t pswed him. I hv mslf tld him ɖt Mis Ʈorp z ingejd. H nz ẃt h z abt, n mst b hiz ǒn mastr.”

“No, h dz nt nǒ ẃt h z abt,” craid Caʈrin; “h dz nt nǒ ɖ pen h z gvñ mî bruɖr. Nt ɖt Jemz hz evr tld m so, bt I am śr h z vri uncumftbl.”

“N r y śr it z mî bruɖr’z dwñ?”

“Yes, vri śr.”

“Z it mî bruɖr’z atnśnz t Mis Ʈorp, or Mis Ʈorp’s admiśn v ɖm, ɖt gvz ɖ pen?”

“Z nt it ɖ sem ʈñ?”

“I ʈnc Mr Morḷnd wd acnolij a difṛns. No man z ofndd bî anɖr man’z adṃreśn v ɖ wmn h luvz; it z ɖ wmn onli hu cn mc it a torment.”

Caʈrin bluśt fr hr frend, n sd, “Iẓbela z roñ. Bt I am śr ś canot mīn t torment, fr ś z vri mć ataćt t mî bruɖr. Ś hz bn in luv wɖ him evr sins ɖe frst met, n ẃl mî faɖr’z cnsnt wz unsrtn, ś fretd hrslf olmst intu a fīvr. Y nǒ ś mst b ataćt t him.”

“I unḍstand: ś z in luv wɖ Jemz, n flrts wɖ Fredric.”

“Ǒ! no, nt flrts. A wmn in luv wɖ wn man canot flrt wɖ anɖr.”

“It z probbl ɖt ś wl nɖr luv so wel, nr flrt so wel, az ś mt d îɖr sngli. Ɖ jntlṃn mst ć gv p a litl.”

Aftr a śort pōz, Caʈrin rzymd wɖ, “Ɖen y d nt b’liv Iẓbela so vri mć ataćt t mî bruɖr?”

“I cn hv no opińn on ɖt subjict.”

“Bt ẃt cn yr bruɖr mīn? F h nz hr ingejmnt, ẃt cn h mīn bî hiz bhevyr?”

“Y r a vri clos qsćnr.”

“Am I? I onli asc ẃt I wont t b tld.”

“Bt d y onli asc ẃt I cn b xpctd t tel?”

“Yes, I ʈnc so; fr y mst nǒ yr bruɖr’z hart.”

“Mî bruɖr’z hart, az y trm it, on ɖ preznt oceźn, I aśur y I cn onli ges at.”

“Wel?”

“Wel! Nê, f it z t b geswrc, let s ol ges fr ǎrslvz. T b gîdd bî secnd-hand cnjcćr z pitifl. Ɖ preṃsz r bfr y. Mî bruɖr z a lîvli n phps smtmz a ʈtlis yuñ man; h hz hd abt a wīc’s aqentns wɖ yr frend, n h hz noun hr ingejmnt olmst az loñ az h hz noun hr.”

“Wel,” sd Caʈrin, aftr sm momnts’ cnsiḍreśn, “y me b ebl t ges at yr bruɖr’z intnśnz fṛm ol ɖs; bt I am śr I canot. Bt z nt yr faɖr uncumftbl abt it? Dz nt h wont Captin Tilni t g awe? Śr, f yr faɖr wr t spīc t him, h wd g.”

“Mî dir Mis Morḷnd,” sd Henri, “in ɖs emịbl s’liṣtyd fr yr bruɖr’z cumf̣t, me y nt b a litl mstecn? R y nt carid a litl tù far? Wd h ʈanc y, îɖr on hiz ǒn acǎnt or Mis Ʈorp’s, fr s’pozñ ɖt hr afx́n, or at līst hr gd bhevyr, z onli t b s’krd bî hr siyñ nʈñ v Captin Tilni? Z h sef onli in soḷtyd? Or z hr hart constnt t him onli ẃn unṣliṣtd bî enwn els? H canot ʈnc ɖs—n y me b śr ɖt h wd nt hv y ʈnc it. I wl nt se, ‘D nt b unīzi,’ bcz I nǒ ɖt y r so, at ɖs momnt; bt b az litl unīzi az y cn. Y hv no dǎt v ɖ ḿćl ataćmnt v yr bruɖr n yr frend; dpnd upn it, ɖrfr, ɖt riyl jeḷsi nvr cn xist btwn ɖm; dpnd upn it ɖt no dis’grīmnt btwn ɖm cn b v eni jreśn. Ɖer harts r opn t ć uɖr, az nɖr hart cn b t y; ɖe nǒ xacli ẃt z rqîrd n ẃt cn b bòrn; n y me b srtn ɖt wn wl nvr tīz ɖ uɖr bynd ẃt z noun t b pleznt.”

Psivñ hr stl t lc dǎtfl n grev, h add, “Ɖo Fredric dz nt līv Baʈ wɖ s, h wl probbli rmen bt a vri śort tîm, phps onli a fy dez bhnd s. Hiz līv v absns wl sn xpîr, n h mst rtrn t hiz rejimnt. N ẃt wl ɖen b ɖer aqentns? Ɖ mesrūm wl drinc Iẓbela Ʈorp fr a fortnît, n ś wl laf wɖ yr bruɖr ovr pur Tilni’z paśn fr a munʈ.”

Caʈrin wd cntnd no longr agnst cumf̣t. Ś hd rzistd its aproćz jrñ ɖ hol leñʈ v a spīć, bt it nǎ carid hr captiv. Henri Tilni mst nǒ bst. Ś blemd hrslf fr ɖ xtnt v hr firz, n rzolvd nvr t ʈnc so sirịsli on ɖ subjict agn.

Hr reẓluśn wz s’portd bî Iẓbela’z bhevyr in ɖer partñ inṭvy. Ɖ Ʈorps spent ɖ last īvnñ v Caʈrin’z ste in Pŭltni Strīt, n nʈñ pást btwn ɖ luvrz t xît hr unīzinis, or mc hr qit ɖm in aprihnśn. Jemz wz in xḷnt spirits, n Iẓbela most ingejñli plasid. Hr tndrnis fr hr frend sīmd rɖr ɖ frst fīlñ v hr hart; bt ɖt at sć a momnt wz alawbl; n wns ś gev hr luvr a flat contṛdix́n, n wns ś drù bac hr hand; bt Caʈrin rmembrd Henri’z instrux́nz, n plest it ol t jdiśs afx́n. Ɖ imbresz, tirz, n proṃsz v ɖ partñ fer wnz me b fansid.

ĆAPTRZ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

01/09/2022