NORƮANGR ABI │ ĆAPTR 20

Mr n Msz Aḷn wr sori t lūz ɖer yuñ frend, huz gd hymr n ćirflnis hd md hr a vałbl cmpańn, n in ɖ pṛmośn v huz injômnt ɖer ǒn hd bn jntli incrist. Hr hapinis in gwñ wɖ Mis Tilni, hvr, privntd ɖer wśñ it uɖwz; n, az ɖe wr t rmen onli wn mor wīc in Baʈ ɖmslvz, hr qitñ ɖm nǎ wd nt loñ b flt. Mr Aḷn atndd hr t Milsm Strīt, ẃr ś wz t brecfst, n sw hr sītd wɖ ɖ cîndist welcm amñ hr ny frendz; bt so gret wz hr ajteśn in fîndñ hrslf az wn v ɖ faṃli, n so firfl wz ś v nt dwñ xacli ẃt wz rît, n v nt biyñ ebl t prizrv ɖer gd opińn, ɖt, in ɖ imbaṛsmnt v ɖ frst fîv minits, ś cd olmst hv wśt t rtrn wɖ him t Pŭltni Strīt.

Mis Tilni’z manrz n Henri’z smîl sn dd awe sm v hr unpleznt fīlñz; bt stl ś wz far fṛm biyñ at īz; nr cd ɖ insesnt atnśnz v ɖ jenṛl himslf intîrli ri’śur hr. Nê, pvrs az it sīmd, ś dǎtd ẃɖr ś mt nt hv flt les, hd ś bn les atndd t. Hiz añzayti fr hr cumf̣t—hiz cntińl s’liṣteśnz ɖt ś wd īt, n hiz ofn-xprest firz v hr siyñ nʈñ t hr test—ɖo nvr in hr lîf bfr hd ś bheld haf sć vrayti on a brecfsțebl—md it imposbl fr hr t fget fr a momnt ɖt ś wz a vizitr. Ś flt utrli unwrɖi v sć rspct, n ń nt hǎ t rplî t it. Hr tranqiḷti wz nt impruvd bî ɖ jenṛl’z impeśns fr ɖ apiṛns v hiz eldist sun, nr bî ɖ dspleźr h xprest at hiz lezinis ẃn Captin Tilni at last cem dǎn. Ś wz qt pend bî ɖ sveṛti v hiz faɖr’z rprūf, ẃć sīmd dispṛporśṇt t ɖ ofns; n mć wz hr cnsrn incrist ẃn ś faund hrslf ɖ prinsipl cōz v ɖ lecćr, n ɖt hiz tardinis wz ćīfli rzntd fṛm biyñ disrispctfl t hr. Ɖs wz plesñ hr in a vri uncumftbl sićueśn, n ś flt gret cmpaśn fr Captin Tilni, wɖǎt biyñ ebl t hop fr hiz gdwil.

H lisnd t hiz faɖr in sîḷns, n atmtd nt eni dfns, ẃć cnfrmd hr in firñ ɖt ɖ inqaytyd v hiz mînd, on Iẓbela’z acǎnt, mt, bî cīpñ him loñ slīplis, hv bn ɖ riyl cōz v hiz rîzñ lêt. It wz ɖ frst tîm v hr biyñ dsîdidli in hiz cumṗni, n ś hd hopt t b nǎ ebl t form hr opińn v him; bt ś scersli hŕd hiz vôs ẃl hiz faɖr rmend in ɖ rūm; n īvn aftwdz, so mć wr hiz spirits afctd, ś cd dstnḡś nʈñ bt ɖz wrdz, in a ẃispr t Eḷnr, “Hǎ glad I śl b ẃn y r ol of.”

Ɖ busl v gwñ wz nt pleznt. Ɖ cloc struc ten ẃl ɖ truncs wr cariyñ dǎn, n ɖ jenṛl hd fixt t b ǎt v Milsm Strīt bî ɖt aur. Hiz gretcot, instd v biyñ bròt fr him t pt on d’recli, wz spred ǎt in ɖ curicl in ẃć h wz t acumṗni hiz sun. Ɖ midl sīt v ɖ śez wz nt drwn ǎt, ɖo ɖr wr ʈri ppl t g in it, n hiz dōtr’z meid hd so crǎdd it wɖ parslz ɖt Mis Morḷnd wd nt hv rūm t sit; n, so mć wz h inflụnst bî ɖs aprihnśn ẃn h handd hr in, ɖt ś hd sm dificlti in sevñ hr ǒn ny raitñdesc fṛm biyñ ʈroun ǎt intu ɖ strīt. At last, hvr, ɖ dor wz clozd upn ɖ ʈri fīmelz, n ɖe set of at ɖ sobr pes in ẃć ɖ hansm, hîli féd for horsz v a jntlmn yźli pform a jrni v ʈrti mîlz: sć wz ɖ distns v Norʈangr fṛm Baʈ, t b nǎ dvîdd intu tū īql stejz. Caʈrin’z spirits rvîvd az ɖe drouv fṛm ɖ dor; fr wɖ Mis Tilni ś flt no rstrent; n, wɖ ɖ inṭrest v a rod intîrli ny t hr, v an abi bfr, n a curicl bhnd, ś còt ɖ last vy v Baʈ wɖǎt eni rgret, n met wɖ evri mîlston bfr ś xpctd it. Ɖ tīdịsnis v a tū aurz’ wêt at Peti Frans, in ẃć ɖr wz nʈñ t b dn bt t īt wɖǎt biyñ hungri, n lôtr abt wɖǎt enʈñ t si, nxt foloud—n hr adṃreśn v ɖ stîl in ẃć ɖe travld, v ɖ faśṇbl śez n for—pstiłnz hansmli liṿrid, rîzñ so reğlrli in ɖer stiṛps, n ńmṛs ǎtrîdrz proprli mǎntd, sunc a litl undr ɖs consiqnt incnvińns. Hd ɖer parti bn prf̣cli agriybl, ɖ dle wd hv bn nʈñ; bt Jenṛl Tilni, ɖo so ćarmñ a man, sīmd olwz a ćec upn hiz ćildṛn’z spirits, n scersli enʈñ wz sd bt bî himslf; ɖ obẓveśn v ẃć, wɖ hiz discntnt at ẃtvr ɖ ín afordd, n hiz angri impeśns at ɖ wêtrz, md Caʈrin gro evri momnt mor in ō v him, n apird t leñʈn ɖ tū aurz intu for. At last, hvr, ɖ ordr v rlis wz gvn; n mć wz Caʈrin ɖen s’prîzd bî ɖ jenṛl’z pṛpozl v hr tecñ hiz ples in hiz sun’z curicl fr ɖ rest v ɖ jrni: “ɖ de wz fîn, n h wz añśs fr hr siyñ az mć v ɖ cuntri az poṣbl.”

Ɖ rmembṛns v Mr Aḷn’z opińn, rspctñ yuñ men’z opn caṛjz, md hr bluś at ɖ mnśn v sć a plan, n hr frst ʈt wz t dclîn it; bt hr secnd wz v gretr defṛns fr Jenṛl Tilni’z jujmnt; h cd nt pṛpoz enʈñ impropr fr hr; n, in ɖ cors v a fy minits, ś faund hrslf wɖ Henri in ɖ curicl, az hapi a biyñ az evr xistd. A vri śort trîl cnvinst hr ɖt a curicl wz ɖ pritiist eqipij in ɖ wrld; ɖ śez n for ẃīld of wɖ sm granjr, t b śr, bt it wz a hevi n trublsm biznis, n ś cd nt īẓli fget its hvñ stopt tū aurz at Peti Frans. Haf ɖ tîm wd hv bn inuf fr ɖ curicl, n so nimbli wr ɖ lît horsz dspozd t muv, ɖt, hd nt ɖ jenṛl ćozn t hv hiz ǒn carij līd ɖ we, ɖe cd hv pást it wɖ īz in haf a minit. Bt ɖ merit v ɖ curicl dd nt ol b’loñ t ɖ horsz; Henri drouv so wel—so qaytli—wɖǎt mcñ eni dstrbns, wɖǎt p’redñ t hr, or swẹrñ at ɖm: so difṛnt fṛm ɖ onli jntlmn-coćmn hūm it wz in hr pǎr t cmper him wɖ! N ɖen hiz hat sat so wel, n ɖ ińmṛbl cepz v hiz gretcot lct so bcumñli importnt! T b drivn bî him, nxt t biyñ dansñ wɖ him, wz srtnli ɖ gretist hapinis in ɖ wrld. In adiśn t evri uɖr dlît, ś hd nǎ ɖt v liṣnñ t hr ǒn prêz; v biyñ ʈanct at līst, on hiz sistr’z acǎnt, fr hr cîndnis in ɖus bcmñ hr vizitr; v hírñ it ranct az riyl frendśp, n dscrîbd az crietñ riyl grattyd. Hiz sistr, h sd, wz uncumftbli srcmstanst—ś hd no fīmel cmpańn—n, in ɖ frīqnt absns v hr faɖr, wz smtmz wɖǎt eni cmpańn at ol.

“Bt hǎ cn ɖt b?” sd Caʈrin. “R nt y wɖ hr?”

“Norʈangr z nt mor ɖn haf mî hom; I hv an istabliśmnt at mî ǒn hǎs in Wŭdstn, ẃć z nirli twenti mîlz fṛm mî faɖr’z, n sm v mî tîm z nesseṛli spent ɖr.”

“Hǎ sori y mst b fr ɖt!”

“I am olwz sori t līv Eḷnr.”

“Yes; bt bsdz yr afx́n fr hr, y mst b so fond v ɖ abi! Aftr biyñ yst t sć a hom az ɖ abi, an ordnri parsnijhǎs mst b vri dis’griybl.”

H smîld, n sd, “Y hv formd a vri fevṛbl îdīa v ɖ abi.”

“T b śr, I hv. Z nt it a fîn old ples, jst lîc ẃt wn rīdz abt?”

“N r y priperd t incǎntr ol ɖ horrz ɖt a bildñ sć az ‘ẃt wn rīdz abt’ me pṛdys? Hv y a stǎt hart? Nrvz fit fr slîdñ panlz n taṗstri?”

“Ǒ! yes—I d nt ʈnc I śd b īẓli frîtnd, bcz ɖr wd b so mni ppl in ɖ hǎs—n bsdz, it hz nvr bn uninhaḅtd n left dzrtd fr yirz, n ɖen ɖ faṃli cm bac t it un’werz, wɖǎt gvñ eni notis, az jenṛli hapnz.”

“No, srtnli. W śl nt hv t xplor ǎr we intu a hōl dimli lîtd bî ɖ xpîrñ embrz v a wŭd fîr—nr b oblîjd t spred ǎr bedz on ɖ flor v a rūm wɖǎt windoz, dorz, or frnićr. Bt y mst b awer ɖt ẃn a yuñ ledi z (bî ẃtvr mīnz) intṛdyst intu a dwelñ v ɖs cnd, ś z olwz lojd apart fṛm ɖ rest v ɖ faṃli. Ẃl ɖe snugli rper t ɖer ǒn end v ɖ hǎs, ś z forṃli cnductd bî Doṛʈi, ɖ enćnt hǎscīpr, p a difṛnt sterces, n alñ mni glūmi pasjz, intu an apartmnt nvr yzd sins sm cuzn or cin daid in it abt twenti yirz bfr. Cn y stand sć a seriṃni az ɖs? Wl nt yr mînd misgiv y ẃn y fînd yrslf in ɖs glūmi ćembr—tù lofti n xtnsv fr y, wɖ onli ɖ fībl rez v a sngl lamp t tec in its sîz—its wōlz huñ wɖ taṗstri xibtñ figrz az larj az lîf, n ɖ bed, v darc grīn stuf or prpl velvit, prizntñ īvn a fynirịl apiṛns? Wl nt yr hart snc wɖn y?”

“Ǒ! Bt ɖs wl nt hapn t m, I am śr.”

“Hǎ firf̣li wl y xamin ɖ frnićr v yr apartmnt! N ẃt wl y dsrn? Nt teblz, twāléts, wordrǒbz, or drorz, bt on wn sîd phps ɖ rmenz v a brocn lūt, on ɖ uɖr a pondṛs ćst ẃć no ef̣ts cn opn, n ovr ɖ fîrples ɖ portrit v sm hansm worịr, huz fīćrz wl so incomprihnsbli strîc y, ɖt y wl nt b ebl t wɖdrw yr îz fṛm it. Doṛʈi, mnẃl, no les struc bî yr apiṛns, gezz on y in gret ajteśn, n drops a fy unintelijibl hints. T rêz yr spirits, morovr, ś gvz y rīzn t s’poz ɖt ɖ part v ɖ abi y inhabit z undǎtidli hōntd, n informz y ɖt y wl nt hv a sngl d’mestic wɖn cōl. Wɖ ɖs partñ cordịl ś crtsiz of—y lisn t ɖ sǎnd v hr rsidñ ftsteps az loñ az ɖ last eco cn rīć y—n ẃn, wɖ fentñ spirits, y atmt t fasn yr dor, y dscuvr, wɖ incrist alarm, ɖt it hz no loc.”

“Ǒ! Mr Tilni, hǎ frîtfl! Ɖs z jst lîc a bc! Bt it canot riyli hapn t m. I am śr yr hǎscīpr z nt riyli Doṛʈi. Wel, ẃt ɖen?”

“Nʈñ frɖr t alarm phps me ocŕ ɖ frst nît. Aftr s’mǎntñ yr unconcṛbl horr v ɖ bed, y wl rtîr t rest, n gt a fy aurz’ unqayt slumbr. Bt on ɖ secnd, or at farɖist ɖ ʈrd nît aftr yr arîvl, y wl probbli hv a vayḷnt storm. Pìlz v ʈundr so lǎd az t sīm t śec ɖ eḍfis t its fǎndeśn wl rol rnd ɖ nebrñ mǎntinz—n jrñ ɖ frîtfl gusts v wind ẃć acumṗni it, y wl probbli ʈnc y dsrn (fr yr lamp z nt xtnḡśt) wn part v ɖ haññ mor vayḷntli ajtetd ɖn ɖ rest. Unebl v cors t rpres yr krioṣti in so fevṛbl a momnt fr induljñ it, y wl instntli arîz, n ʈrowñ yr dresñgǎn arnd y, pṛsid t xamin ɖs misṭri. Aftr a vri śort srć, y wl dscuvr a dviźn in ɖ taṗstri so artf̣li cnstructd az t dfî ɖ mîńūtist inspx́n, n on oṗnñ it, a dor wl imījtli apir—ẃć dor, biyñ onli s’krd bî masi barz n a padloc, y wl, aftr a fy ef̣ts, s’xid in oṗnñ—n, wɖ yr lamp in yr hand, wl pas ʈru it intu a smōl vōltd rūm.”

“No, indd; I śd b tù mć frîtnd t d eni sć ʈñ.”

“Ẃt! Nt ẃn Doṛʈi hz gvn y t unḍstand ɖt ɖr z a sīcrit subṭreńs cḿṇceśn btwn yr apartmnt n ɖ ćapl v St. Ánṭni, scersli tū mîlz of? Cd y śrinc fṛm so simpl an advnćr? No, no, y wl pṛsid intu ɖs smōl vōltd rūm, n ʈru ɖs intu sevṛl uɖrz, wɖǎt psivñ enʈñ vri rmarcbl in îɖr. In wn phps ɖr me b a dagr, in anɖr a fy drops v blud, n in a ʈrd ɖ rmenz v sm instṛmnt v torćr; bt ɖr biyñ nʈñ in ol ɖs ǎt v ɖ comn we, n yr lamp biyñ nirli xōstd, y wl rtrn twdz yr ǒn apartmnt. In rīpasñ ʈru ɖ smōl vōltd rūm, hvr, yr îz wl b atractd twdz a larj, old-faśnd cabiṇt v eḅni n gold, ẃć, ɖo naroli xaṃnñ ɖ frnićr bfr, y hd pást uņotist. Impeld bî an irizistibl prizntimnt, y wl īgrli advans t it, unloc its foldñ dorz, n srć intu evri dror—bt fr sm tîm wɖǎt dscuṿrñ enʈñ v importns—phps nʈñ bt a cnsidṛbl hōrd v dîmndz. At last, hvr, bî tućñ a sīcrit sprñ, an inr cmpartmnt wl opn—a rol v pepr apirz—y sīz it—it cntenz mni śīts v mańscript—y hesn wɖ ɖ preśs treźr intu yr ǒn ćembr, bt scersli hv y bn ebl t dsîfr ‘Ǒ! Ɖǎ—hūmsoevr ɖǎ mayst b, intu huz handz ɖz memwarz v ɖ rećid Mtilda me fōl’—ẃn yr lamp sudnli xpîrz in ɖ socit, n līvz y in totl darcnis.”

“Ǒ! No, no—d nt se so. Wel, g on.”

Bt Henri wz tù mć aḿzd bî ɖ inṭrest h hd rezd t b ebl t cari it farɖr; h cd no longr cmand s’lemṇti îɖr v subjict or vôs, n wz oblîjd t intrit hr t yz hr ǒn fansi in ɖ p’ruzl v Mtilda’s woz. Caʈrin, rec̣lectñ hrslf, grù aśemd v hr īgrnis, n bgan ŕṇstli t aśur him ɖt hr atnśn hd bn fixt wɖǎt ɖ smōlist aprihnśn v riyli mītñ wɖ ẃt h rletd. “Mis Tilni, ś wz śr, wd nvr pt hr intu sć a ćembr az h hd dscrîbd! Ś wz nt at ol afreid.”

Az ɖe drù nir ɖ end v ɖer jrni, hr impeśns fr a sît v ɖ abi—fr sm tîm sspndd bî hiz convseśn on subjicts vri difṛnt—rtrnd in fl fors, n evri bnd in ɖ rod wz xpctd wɖ soḷm ō t aford a glims v its masi wōlz v gre ston, rîzñ amdst a grov v enćnt ocs, wɖ ɖ last bīmz v ɖ sún pleyñ in bytifl splendr on its hî Goʈic windoz. Bt so lo dd ɖ bildñ stand, ɖt ś faund hrslf pasñ ʈru ɖ gret gets v ɖ loj intu ɖ vri grǎndz v Norʈangr, wɖǎt hvñ dsrnd īvn an antīc ćimni.

Ś ń nt ɖt ś hd eni rît t b s’prîzd, bt ɖr wz a smʈñ in ɖs mod v aproć ẃć ś srtnli hd nt xpctd. T pas btwn lojz v a modn apiṛns, t fînd hrslf wɖ sć īz in ɖ vri prīsñts v ɖ abi, n drivn so rapidli alñ a smuɖ, levl rod v fîn gravl, wɖǎt obsṭcl, alarm, or s’lemṇti v eni cnd, struc hr az od n incnsistnt. Ś wz nt loñ at leźr, hvr, fr sć cnsiḍreśnz. A sudn scud v ren, drîvñ fl in hr fes, md it imposbl fr hr t obzrv enʈñ frɖr, n fixt ol hr ʈts on ɖ welfer v hr ny strw bonit; n ś wz acćli undr ɖ abiwōlz, wz sprññ, wɖ Henri’z asistns, fṛm ɖ carij, wz bnʈ ɖ śltr v ɖ old porć, n hd īvn pást on t ɖ hōl, ẃr hr frend n ɖ jenṛl wr wêtñ t welcm hr, wɖǎt fīlñ wn ōfl fōrbodñ v fyćr miẓri t hrslf, or wn momnt’s sspiśn v eni past sīnz v horr biyñ actd wɖn ɖ soḷm eḍfis. Ɖ brīz hd nt sīmd t woft ɖ saiz v ɖ mrdrd t hr; it hd woftd nʈñ wrs ɖn a ʈic mizlñ ren; n hvñ gvn a gd śec t hr habit, ś wz redi t b śoun intu ɖ comn drw̃rūm, n ceṗbl v cnsidrñ ẃr ś wz.

An abi! Yes, it wz dlîtfl t b riyli in an abi! Bt ś dǎtd, az ś lct rnd ɖ rūm, ẃɖr enʈñ wɖn hr obẓveśn wd hv gvn hr ɖ conśsnis. Ɖ frnićr wz in ol ɖ pṛfyźn n eligns v modn test. Ɖ fîrples, ẃr ś hd xpctd ɖ ampl widʈ n pondṛs carvñ v formr tîmz, wz cntractd t a Rumfd, wɖ slabz v plen ɖo hansm marbl, n orṇmnts ovr it v ɖ pritiist Ñgliś ćîna. Ɖ windoz, t ẃć ś lct wɖ pkłr dpndns, fṛm hvñ hŕd ɖ jenṛl tōc v hiz prizrvñ ɖm in ɖer Goʈic form wɖ reṿrenśl cer, wr yt les ẃt hr fansi hd portreid. T b śr, ɖ pôntd arć wz prizrvd—ɖ form v ɖm wz Goʈic—ɖe mt b īvn cesmnts—bt evri pein wz so larj, so clir, so lît! T an imaɉneśn ẃć hd hopt fr ɖ smōlist dviźnz, n ɖ heviist stonwrc, fr pentd glas, drt, n cobwebz, ɖ difṛns wz vri dstresñ.

Ɖ jenṛl, psivñ hǎ hr î wz imploid, bgan t tōc v ɖ smōlnis v ɖ rūm n simpliṣti v ɖ frnićr, ẃr evrʈñ, biyñ fr dêli ys, pritndd onli t cumf̣t, ets.; flaṭrñ himslf, hvr, ɖt ɖr wr sm apartmnts in ɖ Abi nt unwrɖi hr notis—n wz pṛsidñ t mnśn ɖ costli gíldñ v wn in ptiklr, ẃn, tecñ ǎt hiz woć, h stopt śort t pṛnǎns it wɖ s’prîz wɖn twenti minits v fîv! Ɖs sīmd ɖ wrd v seṗreśn, n Caʈrin faund hrslf hurid awe bî Mis Tilni in sć a manr az cnvinst hr ɖt ɖ strictist puñćuaḷti t ɖ faṃli aurz wd b xpctd at Norʈangr.

Rtrnñ ʈru ɖ larj n lofti hōl, ɖe asndd a brōd sterces v śînñ oc, ẃć, aftr mni flîts n mni landñplesz, bròt ɖm upn a loñ, wîd gaḷri. On wn sîd it hd a renj v dorz, n it wz lîtd on ɖ uɖr bî windoz ẃć Caʈrin hd onli tîm t dscuvr lct intu a qodrangl, bfr Mis Tilni léd ɖ we intu a ćembr, n scersli steyñ t hop ś wd fînd it cumftbl, left hr wɖ an añśs intriti ɖt ś wd mc az litl olṭreśn az poṣbl in hr dres.

ĆAPTRZ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

01/09/2022