NORƮANGR ABI │ ĆAPTR 24

Ɖ  nxt de afordd no oṗtyṇti fr ɖ pṛpozd xaṃneśn v ɖ mstirịs apartmnts. It wz Súnde, n ɖ hol tîm btwn mornñ n afṭnun srvis wz rqîrd bî ɖ jenṛl in x’sîz abrōd or ītñ cold mìt at hom; n gret az wz Caʈrin’z krioṣti, hr curij wz nt īql t a wś v xplorñ ɖm aftr dinr, îɖr bî ɖ fedñ lît v ɖ scî btwn six n sevn o’cloc, or bî ɖ yt mor parśl ɖo strongr iluṃneśn v a trećṛs lamp. Ɖ de wz unmarct ɖrfr bî enʈñ t inṭrest hr imaɉneśn bynd ɖ sît v a vri elignt mońmnt t ɖ meṃri v Msz Tilni, ẃć imījtli fruntd ɖ faṃli py. Bî ɖt hr î wz instntli còt n loñ rtend; n ɖ p’ruzl v ɖ hîli strend epitaf, in ẃć evri vrću wz ascrîbd t hr bî ɖ incnsoḷbl huzbnd, hu mst hv bn in sm we or uɖr hr dstroyr, afctd hr īvn t tirz.

Ɖt ɖ jenṛl, hvñ irectd sć a mońmnt, śd b ebl t fes it, wz nt phps vri strenj, n yt ɖt h cd sit so boldli c’lectd wɖn its vy, mnten so eḷvetd an er, lc so firlisli arnd, nê, ɖt h śd īvn entr ɖ ćrć, sīmd wundrfl t Caʈrin. Nt, hvr, ɖt mni instnsz v biyñz īqli hardnd in gilt mt nt b pṛdyst. Ś cd rmembr duznz hu hd prṣvird in evri poṣbl vîs, gwñ on fṛm crîm t crîm, mrḍrñ hūmsoevr ɖe ćouz, wɖǎt eni fīlñ v hymaṇti or rmors; tl a vayḷnt deʈ or a rlijs rtîrmnt clozd ɖer blac c’rir. Ɖ irex́n v ɖ mońmnt itslf cd nt in ɖ smōlist dgri afct hr dǎts v Msz Tilni’z acćl dsis. Wr ś īvn t dsnd intu ɖ faṃli vōlt ẃr hr aśz wr s’pozd t slumbr, wr ś t bhold ɖ cofin in ẃć ɖe wr sd t b inclozd—ẃt cd it avel in sć a ces? Caʈrin hd réd tù mć nt t b prf̣cli awer v ɖ īz wɖ ẃć a waxn figr mt b intṛdyst, n a s’poẓtiśs fynṛl carid on.

Ɖ s’xidñ mornñ promist smʈñ betr. Ɖ jenṛl’z rli wōc, il-tîmd az it wz in evri uɖr vy, wz fevṛbl hir; n ẃn ś ń him t b ǎt v ɖ hǎs, ś d’recli pṛpozd t Mis Tilni ɖ acumpliśmnt v hr promis. Eḷnr wz redi t oblîj hr; n Caʈrin rmîndñ hr az ɖe wnt v anɖr promis, ɖer frst vizit in consiqns wz t ɖ portrit in hr bedćembr. It reprizntd a vri luvli wmn, wɖ a mîld n pensiv cǎntinns, jusṭfayñ, so far, ɖ xpcteśnz v its ny obzrvr; bt ɖe wr nt in evri rspct ansrd, fr Caʈrin hd dpndd upn mītñ wɖ fīćrz, her, cmplex́n, ɖt śd b ɖ vri cǎnṭpart, ɖ vri imij, f nt v Henri’z, v Eḷnr’z—ɖ onli portrits v ẃć ś hd bn in ɖ habit v ʈncñ, bẹrñ olwz an īql rzmbḷns v muɖr n ćîld. A fes wns tecn wz tecn fr jeṇreśnz. Bt hir ś wz oblîjd t lc n cnsidr n studi fr a lîcnis. Ś contmpletd it, hvr, in spît v ɖs drwbac, wɖ mć imośn, n, bt fr a yt strongr inṭrest, wd hv left it unwilñli.

Hr ajteśn az ɖe entrd ɖ gret gaḷri wz tù mć fr eni indevr at discors; ś cd onli lc at hr cmpańn. Eḷnr’z cǎntinns wz djctd, yt sdet; n its cmpoźr spouc hr ińrd t ol ɖ glūmi objicts t ẃć ɖe wr advansñ. Agn ś pást ʈru ɖ foldñ dorz, agn hr hand wz upn ɖ importnt loc, n Caʈrin, hardli ebl t briɖ, wz trnñ t cloz ɖ formr wɖ firfl cōśn, ẃn ɖ figr, ɖ dredd figr v ɖ jenṛl himslf at ɖ frɖr end v ɖ gaḷri, std bfr hr! Ɖ nem v “Eḷnr” at ɖ sem momnt, in hiz lǎdist ton, rzǎndd ʈru ɖ bildñ, gvñ t hiz dōtr ɖ frst inṭmeśn v hiz prezns, n t Caʈrin terr upn terr. An atmt at cnsilmnt hd bn hr frst instñtiv muvmnt on psivñ him, yt ś cd scersli hop t hv iscept hiz î; n ẃn hr frend, hu wɖ an apoḷjîzñ lc dartd hesṭli bî hr, hd jônd n dis’pird wɖ him, ś ran fr sefti t hr ǒn rūm, n, locñ hrslf in, b’livd ɖt ś śd nvr hv curij t g dǎn agn. Ś rmend ɖr at līst an aur, in ɖ gretist ajteśn, dīpli cmiẓretñ ɖ stet v hr pur frend, n xpctñ a sumnz hrslf fṛm ɖ angri jenṛl t atnd him in hiz ǒn apartmnt. No sumnz, hvr, arîvd; n at last, on siyñ a carij drîv p t ɖ abi, ś wz imboldnd t dsnd n mīt him undr ɖ pṛtx́n v vizitrz. Ɖ brecfstrūm wz ge wɖ cumṗni; n ś wz nemd t ɖm bî ɖ jenṛl az ɖ frend v hiz dōtr, in a compḷmnṭri stîl, ẃć so wel cnsild hiz rzntfl îr, az t mc hr fīl s’kr at līst v lîf fr ɖ preznt. N Eḷnr, wɖ a cmand v cǎntinns ẃć dd onr t hr cnsrn fr hiz caṛctr, tecñ an rli oceźn v seyñ t hr, “Mî faɖr onli wontd m t ansr a not,” ś bgan t hop ɖt ś hd îɖr bn unsìn bî ɖ jenṛl, or ɖt fṛm sm cnsiḍreśn v poḷsi ś śd b alaud t s’poz hrslf so. Upn ɖs trust ś derd stl t rmen in hiz prezns, aftr ɖ cumṗni left ɖm, n nʈñ ocŕd t dstrb it.

In ɖ cors v ɖs mornñ’z rflex́nz, ś cem t a reẓluśn v mcñ hr nxt atmt on ɖ fbidn dor alon. It wd b mć betr in evri rspct ɖt Eḷnr śd nǒ nʈñ v ɖ matr. T involv hr in ɖ denjr v a secnd dtx́n, t cort hr intu an apartmnt ẃć mst riñ hr hart, cd nt b ɖ ofis v a frend. Ɖ jenṛl’z utmost angr cd nt b t hrslf ẃt it mt b t a dōtr; n, bsdz, ś ʈt ɖ xaṃneśn itslf wd b mor saṭsfacṭri f md wɖǎt eni cmpańn. It wd b imposbl t xplen t Eḷnr ɖ sspiśnz, fṛm ẃć ɖ uɖr hd, in ol lîclihd, bn hiɖrtu haṗli xmt; nr cd ś ɖrfr, in hr prezns, srć fr ɖoz prūfs v ɖ jenṛl’z cruwlti, ẃć hvr ɖe mt yt hv iscept dscuṿri, ś flt confidnt v smẃr drw̃ fʈ, in ɖ śep v sm fragmntd jrnl, cntinyd t ɖ last gasp. V ɖ we t ɖ apartmnt ś wz nǎ prf̣cli mistris; n az ś wśt t gt it ovr bfr Henri’z rtrn, hu wz xpctd on ɖ moro, ɖr wz no tîm t b lost. Ɖ de wz brît, hr curij hî; at for o’cloc, ɖ sún wz nǎ tū aurz abv ɖ hrîzn, n it wd b onli hr rtîrñ t dres haf an aur rlịr ɖn yźl.

It wz dn; n Caʈrin faund hrslf alon in ɖ gaḷri bfr ɖ clocs hd sīst t strîc. It wz no tîm fr ʈt; ś hurid on, slipt wɖ ɖ līst poṣbl nôz ʈru ɖ foldñdorz, n wɖǎt stopñ t lc or briɖ, ruśt fwd t ɖ wn in qsćn. Ɖ loc yīldd t hr hand, n, luc̣li, wɖ no suḷn sǎnd ɖt cd alarm a hymn biyñ. On tipto ś entrd; ɖ rūm wz bfr hr; bt it wz sm minits bfr ś cd advans anɖr step. Ś bheld ẃt fixt hr t ɖ spot n ajtetd evri fīćr. Ś sw a larj, wel-pṛporśnd apartmnt, an hansm diṃti bed, arenjd az unokpaid wɖ an hǎsmeid’z cer, a brît Baʈ stov, mhoġni wordrǒbz, n nītli pentd ćerz, on ẃć ɖ worm bīmz v a wstn sún gêli pord ʈru tū saświndoz! Caʈrin hd xpctd t hv hr fīlñz wrct, n wrct ɖe wr. Astoniśmnt n dǎt frst sizd ɖm; n a śortli s’xidñ re v comn-sns add sm bitr imośnz v śem. Ś cd nt b mstecn az t ɖ rūm; bt hǎ grǒsli mstecn in evrʈñ els!—in Mis Tilni’z mīnñ, in hr ǒn calkleśn! Ɖs apartmnt, t ẃć ś hd gvn a det so enćnt, a pziśn so ōfl, pruvd t b wn end v ẃt ɖ jenṛl’z faɖr hd bilt. Ɖr wr tū uɖr dorz in ɖ ćembr, līdñ probbli intu dresñclozits; bt ś hd no incḷneśn t opn îɖr. Wd ɖ veil in ẃć Msz Tilni hd last wōct, or ɖ volym in ẃć ś hd last réd, rmen t tel ẃt nʈñ els wz alaud t ẃispr? No: ẃtvr mt hv bn ɖ jenṛl’z crîmz, h hd srtnli tù mć wit t let ɖm su fr dtx́n. Ś wz sic v xplorñ, n dzîrd bt t b sef in hr ǒn rūm, wɖ hr ǒn hart onli privi t its foli; n ś wz on ɖ pônt v rtritñ az softli az ś hd entrd, ẃn ɖ sǎnd v ftsteps, ś cd hardli tel ẃr, md hr pōz n trembl. T b faund ɖr, īvn bî a srvnt, wd b unpleznt; bt bî ɖ jenṛl (n h sīmd olwz at hand ẃn līst wontd), mć wrs! Ś lisnd—ɖ sǎnd hd sīst; n rzolvñ nt t lūz a momnt, ś pást ʈru n clozd ɖ dor. At ɖt instnt a dor undnʈ wz hesṭli opnd; smwn sīmd wɖ swift steps t asnd ɖ sterz, bî ɖ hed v ẃć ś hd yt t pas bfr ś cd gen ɖ gaḷri. Ś hd no pǎr t muv. Wɖ a fīlñ v terr nt vri dfîṇbl, ś fixt hr îz on ɖ sterces, n in a fy momnts it gev Henri t hr vy. “Mr Tilni!” ś xclemd in a vôs v mor ɖn comn astoniśmnt. H lct astoniśt tù. “Gd God!” ś cntinyd, nt atndñ t hiz adres. “Hǎ cem y hir? Hǎ cem y p ɖt sterces?”

“Hǎ cem I p ɖt sterces!” h rplaid, gretli s’prîzd. “Bcz it z mî nirist we fṛm ɖ steblyard t mî ǒn ćembr; n ẃ śd I nt cm p it?”

Caʈrin rec̣lectd hrslf, bluśt dīpli, n cd se no mor. H sīmd t b lcñ in hr cǎntinns fr ɖt xpḷneśn ẃć hr lips dd nt aford. Ś muvd on twdz ɖ gaḷri. “N me I nt, in mî trn,” sd h, az h pśt bac ɖ foldñdorz, “asc hǎ y cem hir? Ɖs pasij z at līst az xtrordnri a rod fṛm ɖ brecfstparlr t yr apartmnt, az ɖt sterces cn b fṛm ɖ steblz t mîn.”

“I hv bn,” sd Caʈrin, lcñ dǎn, “t si yr muɖr’z rūm.”

“Mî muɖr’z rūm! Z ɖr enʈñ xtrordnri t b sìn ɖr?”

“No, nʈñ at ol. I ʈt y dd nt mīn t cm bac tl tmro.”

“I dd nt xpct t b ebl t rtrn snr, ẃn I wnt awe; bt ʈri aurz ago I hd ɖ pleźr v fîndñ nʈñ t dten m. Y lc pel. I am afreid I alarmd y bî runñ so fast p ɖoz sterz. Phps y dd nt nǒ—y wr nt awer v ɖer līdñ fṛm ɖ of̣sz in comn ys?”

“No, I wz nt. Y hv hd a vri fîn de fr yr rîd.”

“Vri; n dz Eḷnr līv y t fînd yr we intu ol ɖ rūmz in ɖ hǎs bî yrslf?”

“Ǒ! No; ś śoud m ovr ɖ gretist part on Saṭde—n w wr cmñ hir t ɖz rūmz—bt onli”—dropñ hr vôs—“yr faɖr wz wɖ s.”

“N ɖt privntd y,” sd Henri, ŕṇstli rgardñ hr. “Hv y lct intu ol ɖ rūmz in ɖt pasij?”

“No, I onli wontd t si—Z nt it vri lêt? I mst g n dres.”

“It z onli a qortr past for” śowñ hiz woć—“n y r nt nǎ in Baʈ. No ʈiytr, no rūmz t priper fr. Haf an aur at Norʈangr mst b inuf.”

Ś cd nt contṛdict it, n ɖrfr sufrd hrslf t b dtend, ɖo hr dred v frɖr qsćnz md hr, fr ɖ frst tîm in ɖer aqentns, wś t līv him. Ɖe wōct slǒli p ɖ gaḷri. “Hv y hd eni letr fṛm Baʈ sins I sw y?”

“No, n I am vri mć s’prîzd. Iẓbela promist so feʈf̣li t rait d’recli.”

“Promist so feʈf̣li! A feʈfl promis! Ɖt puzlz m. I hv hŕd v a feʈfl pformns. Bt a feʈfl promis—ɖ fideḷti v proṃsñ! It z a pǎr litl wrʈ nwñ, hvr, sins it cn dsiv n pen y. Mî muɖr’z rūm z vri cmodịs, z it nt? Larj n ćirfl-lcñ, n ɖ dresñclozits so wel dspozd! It olwz strîcs m az ɖ most cumftbl apartmnt in ɖ hǎs, n I rɖr wundr ɖt Eḷnr śd nt tec it fr hr ǒn. Ś snt y t lc at it, I s’poz?”

“No.”

“It hz bn yr ǒn dwñ intîrli?” Caʈrin sd nʈñ. Aftr a śort sîḷns, jrñ ẃć h hd closli obzrvd hr, h add, “Az ɖr z nʈñ in ɖ rūm in itslf t rêz krioṣti, ɖs mst hv pṛsidd fṛm a sntimnt v rspct fr mî muɖr’z caṛctr, az dscrîbd bî Eḷnr, ẃć dz onr t hr meṃri. Ɖ wrld, I b’liv, nvr sw a betr wmn. Bt it z nt ofn ɖt vrću cn bost an inṭrest sć az ɖs. Ɖ d’mestic, unpritndñ merits v a prsn nvr noun d nt ofn criet ɖt cnd v frvnt, veṇretñ tndrnis ẃć wd promt a vizit lîc yrz. Eḷnr, I s’poz, hz tōct v hr a gret dīl?”

“Yes, a gret dīl. Ɖt z—no, nt mć, bt ẃt ś dd se wz vri inṭrestñ. Hr dayñ so sudnli” (slǒli, n wɖ hezteśn it wz spocn), “n y—nn v y biyñ at hom—n yr faɖr, I ʈt—phps hd nt bn vri fond v hr.”

“N fṛm ɖz srcmstansz,” h rplaid (hiz qc î fixt on hrz), “y infŕ phps ɖ probbiḷti v sm neglijns—sm”—(invoḷntṛli ś śc hr hed)—“or it me b—v smʈñ stl les pardṇbl.” Ś rezd hr îz twdz him mor fŭli ɖn ś hd evr dn bfr. “Mî muɖr’z ilnis,” h cntinyd, “ɖ siźr ẃć endd in hr deʈ, wz sudn. Ɖ maḷdi itslf, wn fṛm ẃć ś hd ofn sufrd, a biłs fīvr—its cōz ɖrfr consttyśnl. On ɖ ʈrd de, in śort, az sn az ś cd b priveld on, a fziśn atndd hr, a vri rspctbl man, n wn in hūm ś hd olwz plest gret confidns. Upn hiz opińn v hr denjr, tū uɖrz wr cōld in ɖ nxt de, n rmend in olmst constnt atndns fr for n twenti aurz. On ɖ fifʈ de ś daid. Jrñ ɖ progres v hr dsordr, Fredric n I (w wr bʈ at hom) sw hr rpitidli; n fṛm ǎr ǒn obzveśn cn ber witnis t hr hvñ rsivd evri poṣbl atnśn ẃć cd sprñ fṛm ɖ afx́n v ɖoz abt hr, or ẃć hr sićueśn in lîf cd cmand. Pur Eḷnr wz absnt, n at sć a distns az t rtrn onli t si hr muɖr in hr cofin.”

“Bt yr faɖr,” sd Caʈrin, “wz h aflictd?”

“Fr a tîm, gretli so. Y hv ŕd in s’pozñ him nt ataćt t hr. H luvd hr, I am pswedd, az wel az it wz poṣbl fr him t—w hv nt ol, y nǒ, ɖ sem tndrnis v disṗziśn—n I wl nt pritnd t se ɖt ẃl ś livd, ś mt nt ofn hv hd mć t ber, bt ɖo hiz tmpr injrd hr, hiz jujmnt nvr dd. Hiz valy v hr wz sinsir; n, f nt prmnntli, h wz trūli aflictd bî hr deʈ.”

“I am vri glad v it,” sd Caʈrin; “it wd hv bn vri śocñ!”

“F I unḍstand y rîtli, y hd formd a s’mîz v sć horr az I hv hardli wrdz t—Dir Mis Morḷnd, cnsidr ɖ dredfl nećr v ɖ sspiśnz y hv enttend. Ẃt hv y bn jujñ fṛm? Rmembr ɖ cuntri n ɖ ej in ẃć w liv. Rmembr ɖt w r Ñgliś, ɖt w r Crisćnz. Cnsult yr ǒn unḍstandñ, yr ǒn sns v ɖ probbl, yr ǒn obzveśn v ẃt z pasñ arnd y. Dz ǎr edyceśn priper s fr sć atroṣtiz? D ǎr lwz cnîv at ɖm? Cd ɖe b prṗtretd wɖǎt biyñ noun, in a cuntri lîc ɖs, ẃr sośl n litrri inṭcors z on sć a ftñ, ẃr evri man z srǎndd bî a nebrhd v voḷntri spîz, n ẃr rodz n nyzpeprz le evrʈñ opn? Dirist Mis Morḷnd, ẃt îdiyz hv y bn admitñ?”

Ɖe hd rīćt ɖ end v ɖ gaḷri, n wɖ tirz v śem ś ran of t hr ǒn rūm.

ĆAPTRZ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

01/09/2022