NORƮANGR ABI │ ĆAPTR 27

Ɖ nxt mornñ bròt ɖ folowñ vri unixpctd letr fṛm Iẓbela:

Baʈ, Epril

Mî dirist Caʈrin, I rsivd yr tū cînd letrz wɖ ɖ gretist dlît, n hv a ʈǎznd apoḷjiz t mc fr nt anṣrñ ɖm snr. I riyli am qt aśemd v mî îdlnis; bt in ɖs horid ples wn cn fînd tîm fr nʈñ. I hv hd mî pén in mî hand t bgin a letr t y olmst evri de sins y left Baʈ, bt hv olwz bn privntd bî sm sili trîflr or uɖr. Pre rait t m sn, n d’rect t mî ǒn hom. Ʈanc God, w līv ɖs vîl ples tmro. Sins y wnt awe, I hv hd no pleźr in it—ɖ dust z bynd enʈñ; n evrbdi wn cerz fr z gn. I b’liv f I cd si y I śd nt mînd ɖ rest, fr y r dirr t m ɖn enbdi cn cnsiv. I am qt unīzi abt yr dir bruɖr, nt hvñ hŕd fṛm him sins h wnt t Oxfd; n am firfl v sm misunḍstandñ. Yr cînd of̣sz wl set ol rît: h z ɖ onli man I evr dd or cd luv, n I trust y wl cnvins him v it. Ɖ sprñ faśnz r partli dǎn; n ɖ hats ɖ most frîtfl y cn imajn. I hop y spend yr tîm plezntli, bt am afreid y nvr ʈnc v m. I wl nt se ol ɖt I cd v ɖ faṃli y r wɖ, bcz I wd nt b unjenṛs, or set y agnst ɖoz y istim; bt it z vri dificlt t nǒ hūm t trust, n yuñ men nvr nǒ ɖer mîndz tū dez tgɖr. I rjôs t se ɖt ɖ yuñ man hūm, v ol uɖrz, I ptiklrli abhor, hz left Baʈ. Y wl nǒ, fṛm ɖs dscripśn, I mst mīn Captin Tilni, hu, az y me rmembr, wz amezñli dspozd t folo n tīz m, bfr y wnt awe. Aftwdz h got wrs, n bcem qt mî śado. Mni grlz mt hv bn tecn in, fr nvr wr sć atnśnz; bt I ń ɖ ficl sx tù wel. H wnt awe t hiz rejimnt tū dez ago, n I trust I śl nvr b plegd wɖ him agn. H z ɖ gretist cocscom I evr sw, n amezñli dis’griybl. Ɖ last tū dez h wz olwz bî ɖ sîd v Śarlót Devis: I pitid hiz test, bt tc no notis v him. Ɖ last tîm w met wz in Baʈ Strīt, n I trnd d’recli intu a śop ɖt h mt nt spīc t m; I wd nt īvn lc at him. H wnt intu ɖ pumprūm aftwdz; bt I wd nt hv foloud him fr ol ɖ wrld. Sć a contrast btwn him n yr bruɖr! Pre snd m sm nyz v ɖ latr—I am qt unhapi abt him; h sīmd so uncumftbl ẃn h wnt awe, wɖ a cold, or smʈñ ɖt afctd hiz spirits. I wd rait t him mslf, bt hv msleid hiz d’rex́n; n, az I hintd abv, am afreid h tc smʈñ in mî cnduct amis. Pre xplen evrʈñ t hiz saṭsfax́n; or, f h stl harbrz eni dǎt, a lîn fṛm himslf t m, or a cōl at Putni ẃn nxt in tǎn, mt set ol t rîts. I hv nt bn t ɖ rūmz ɖs ej, nr t ɖ ple, xpt gwñ in last nît wɖ ɖ Hojz, fr a frolic, at haf prîs: ɖe tīzd m intu it; n I wz dtrmind ɖe śd nt se I śut mslf p bcz Tilni wz gn. W hapnd t sit bî ɖ Mićlz, n ɖe pritndd t b qt s’prîzd t si m ǎt. I ń ɖer spît: at wn tîm ɖe cd nt b sivl t m, bt nǎ ɖe r ol frendśp; bt I am nt sć a fūl az t b tecn in bî ɖm. Y nǒ I hv a priti gd spirit v mî ǒn. Án Mićl hd traid t pt on a trbn lîc mîn, az I wòr it ɖ wīc bfr at ɖ conṣt, bt md rećid wrc v it—it hapnd t bcm mî od fes, I b’liv, at līst Tilni tld m so at ɖ tîm, n sd evri î wz upn m; bt h z ɖ last man huz wrd I wd tec. I wer nʈñ bt prpl nǎ: I nǒ I lc hidịs in it, bt no matr—it z yr dir bruɖr’z fevrit culr. Lūz no tîm, mî dirist, swītist Caʈrin, in raitñ t him n t m, Hu evr am, ets.

Sć a stren v śalo arṭfis cd nt impoz īvn upn Caʈrin. Its incnsistnsiz, contṛdix́nz, n fōlshd struc hr fṛm ɖ vri frst. Ś wz aśemd v Iẓbela, n aśemd v hvñ evr luvd hr. Hr pṛfeśnz v ataćmnt wr nǎ az dsgustñ az hr xksz wr emti, n hr dmandz impydnt. “Rait t Jemz on hr bhaf! No, Jemz śd nvr hír Iẓbela’z nem mnśnd bî hr agn.”

On Henri’z arîvl fṛm Wŭdstn, ś md noun t him n Eḷnr ɖer bruɖr’z sefti, cngraćletñ ɖm wɖ sinseṛti on it, n rīdñ alǎd ɖ most mtirịl pasjz v hr letr wɖ stroñ inḍgneśn. Ẃn ś hd finiśt it—“So mć fr Iẓbela,” ś craid, “n fr ol ǎr intiṃsi! Ś mst ʈnc m an idịt, or ś cd nt hv ritn so; bt phps ɖs hz srvd t mc hr caṛctr betr noun t m ɖn mîn z t hr. I si ẃt ś hz bn abt. Ś z a ven ccét, n hr trics hv nt ansrd. I d nt b’liv ś hd evr eni rgard îɖr fr Jemz or fr m, n I wś I hd nvr noun hr.”

“It wl sn b az f y nvr hd,” sd Henri.

“Ɖr z bt wn ʈñ ɖt I canot unḍstand. I si ɖt ś hz hd dzînz on Captin Tilni, ẃć hv nt s’xidd; bt I d nt unḍstand ẃt Captin Tilni hz bn abt ol ɖs tîm. Ẃ śd h pe hr sć atnśnz az t mc hr qoṛl wɖ mî bruɖr, n ɖen flî of himslf?”

“I hv vri litl t se fr Fredric’s motivz, sć az I b’liv ɖm t hv bn. H hz hiz vaṇtiz az wel az Mis Ʈorp, n ɖ ćīf difṛns z, ɖt, hvñ a strongr hed, ɖe hv nt yt injrd himslf. F ɖ ifct v hiz bhevyr dz nt jusṭfî him wɖ y, w hd betr nt sīc aftr ɖ cōz.”

“Ɖen y d nt s’poz h evr riyli cerd abt hr?”

“I am pswedd ɖt h nvr dd.”

“N onli md b’liv t d so fr misćif’s sec?”

Henri baud hiz asnt.

“Wel, ɖen, I mst se ɖt I d nt lîc him at ol. Ɖo it hz trnd ǎt so wel fr s, I d nt lîc him at ol. Az it hapnz, ɖr z no gret harm dn, bcz I d nt ʈnc Iẓbela hz eni hart t lūz. Bt, s’poz h hd md hr vri mć in luv wɖ him?”

“Bt w mst frst s’poz Iẓbela t hv hd a hart t lūz—consiqntli t hv bn a vri difṛnt crīćr; n, in ɖt ces, ś wd hv met wɖ vri difṛnt trītmnt.”

“It z vri rît ɖt y śd stand bî yr bruɖr.”

“N f y wd stand bî yrz, y wd nt b mć dstrest bî ɖ dis’pôntmnt v Mis Ʈorp. Bt yr mînd z worpt bî an inet prínsipl v jenṛl integṛti, n ɖrfr nt axesbl t ɖ cūl rīẓnñz v faṃliparśiaḷti, or a dzîr v rvnj.”

Caʈrin wz compḷmntd ǎt v frɖr bitrnis. Fredric cd nt b unpardṇbli gilti, ẃl Henri md himslf so agriybl. Ś rzolvd on nt anṣrñ Iẓbela’z letr, n traid t ʈnc no mor v it.

ĆAPTRZ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

01/09/2022