NORƮANGR ABI │ ĆAPTR 3

Evri mornñ nǎ bròt its reğlr dytiz—śops wr t b viẓtd; sm ny part v ɖ tǎn t b lct at; n ɖ pumprūm t b atndd, ẃr ɖe p’redd p n dǎn fr an aur, lcñ at evrbdi n spīcñ t nwn. Ɖ wś v a ńmṛs aqentns in Baʈ wz stl uṗmost wɖ Msz Aḷn, n ś rpitd it aftr evri freś prūf, ẃć evri mornñ bròt, v hr nwñ nbdi at ol.

Ɖe md ɖer apiṛns in ɖ Lowr Rūmz; n hir fortyn wz mor fevṛbl t ǎr herǒin. Ɖ mastr v ɖ seriṃniz intṛdyst t hr a vri jntlmnlîc yuñ man az a partnr; hiz nem wz Tilni. H sīmd t b abt for or fîv n twenti, wz rɖr tōl, hd a plizñ cǎntinns, a vri intelijnt n lîvli î, n, f nt qt hansm, wz vri nir it. Hiz adres wz gd, n Caʈrin flt hrslf in hî luc. Ɖr wz litl leźr fr spīcñ ẃl ɖe danst; bt ẃn ɖe wr sītd at ti, ś faund him az agriybl az ś hd olrdi gvn him credit fr biyñ. H tōct wɖ fluwnsi n spirit—n ɖr wz an arćnis n plezntri in hiz manr ẃć inṭrestd, ɖo it wz hardli unḍstd bî hr. Aftr ćatñ sm tîm on sć matrz az naćṛli arouz fṛm ɖ objicts arnd ɖm, h sudnli adrest hr wɖ—“I hv hiɖrtu bn vri rmis, madm, in ɖ propr atnśnz v a partnr hir; I hv nt yt asct y hǎ loñ y hv bn in Baʈ; ẃɖr y wr evr hir bfr; ẃɖr y hv bn at ɖ Upr Rūmz, ɖ ʈiytr, n ɖ conṣt; n hǎ y lîc ɖ ples oltgɖr. I hv bn vri neglijnt—bt r y nǎ at leźr t saṭsfî m in ɖz ptiklrz? F y r I wl bgin d’recli.”

“Y nīd nt gv yrslf ɖt trubl, sr.”

“No trubl, I aśur y, madm.” Ɖen formñ hiz fīćrz intu a set smîl, n afctidli sof̣nñ hiz vôs, h add, wɖ a simṗrñ er, “Hv y bn loñ in Baʈ, madm?”

“Abt a wīc, sr,” rplaid Caʈrin, trayñ nt t laf.

“Riyli!” wɖ afctd astoniśmnt.

“Ẃ śd y b s’prîzd, sr?”

“Ẃ, indd!” sd h, in hiz naćṛl ton. “Bt sm imośn mst apir t b rezd bî yr rplî, n s’prîz z mor īẓli asymd, n nt les rīzṇbl ɖn eni uɖr. Nǎ let s g on. Wr y nvr hir bfr, madm?”

“Nvr, sr.”

“Indd! Hv y yt onrd ɖ Upr Rūmz?”

“Yes, sr, I wz ɖr last Munde.”

“Hv y bn t ɖ ʈiytr?”

“Yes, sr, I wz at ɖ ple on Tyzde.”

“T ɖ conṣt?”

“Yes, sr, on Wenzde.”

“N r y oltgɖr plizd wɖ Baʈ?”

“Yes—I lîc it vri wel.”

“Nǎ I mst gv wn smrc, n ɖen w me b raṣ́nl agn.” Caʈrin trnd awe hr hed, nt nwñ ẃɖr ś mt vnćr t laf. “I si ẃt y ʈnc v m,” sd h grevli—“I śl mc bt a pur figr in yr jrnl tmro.”

“Mî jrnl!”

“Yes, I nǒ xacli ẃt y wl se: Frîde, wnt t ɖ Lowr Rūmz; wòr mî sprigd muzlin rǒb wɖ blu trimñz—plen blac śuz—apird t mć advantij; bt wz strenjli haṛst bî a qir, haf-witd man, hu wd mc m dans wɖ him, n dstrest m bî hiz nonsns.”

“Indd I śl se no sć ʈñ.”

“Śl I tel y ẃt y òt t se?”

“F y plīz.”

“I danst wɖ a vri agriybl yuñ man, intṛdyst bî Mr Cñ; hd a gret dīl v convseśn wɖ him—sīmz a most xtrordnri jīńs—hop I me nǒ mor v him. Ɖt, madm, z ẃt I wś y t se.”

“Bt, phps, I cīp no jrnl.”

“Phps y r nt sitñ in ɖs rūm, n I am nt sitñ bî y. Ɖz r pônts in ẃć a dǎt z īqli poṣbl. Nt cīp a jrnl! Hǎ r yr absnt cuznz t unḍstand ɖ tenr v yr lîf in Baʈ wɖǎt wn? Hǎ r ɖ sviḷtiz n complimnts v evri de t b rletd az ɖe òt t b, unls notd dǎn evri īvnñ in a jrnl? Hǎ r yr verịs dresz t b rmembrd, n ɖ ptiklr stet v yr cmplex́n, n crl v yr her t b dscrîbd in ol ɖer dvrṣtiz, wɖǎt hvñ constnt rcors t a jrnl? Mî dir madm, I am nt so ignṛnt v yuñ lediz’ wez az y wś t b’liv m; it z ɖs dlîtfl habit v jrṇlñ ẃć larjli cntribyts t form ɖ īzi stîl v raitñ fr ẃć lediz r so jenṛli seḷbretd. Evrbdi alǎz ɖt ɖ taḷnt v raitñ agriybl letrz z pkłrli fīmel. Nećr me hv dn smʈñ, bt I am śr it mst b isnṣ́li asistd bî ɖ practis v cīpñ a jrnl.”

“I hv smtmz ʈt,” sd Caʈrin, dǎtñli, “ẃɖr lediz d rait so mć betr letrz ɖn jntlṃn! Ɖt z—I śd nt ʈnc ɖ s’pirioṛti wz olwz on ǎr sîd.”

“Az far az I hv hd oṗtyṇti v jujñ, it apirz t m ɖt ɖ yźl stîl v letŗaitñ amñ wimin z fōltlis, xpt in ʈri ptiklrz.”

“N ẃt r ɖe?”

“A jenṛl dfiśnsi v subjict, a totl in’tnśn t stops, n a vri frīqnt ignṛns v gramr.”

“Upn mî wrd! I nīd nt hv bn afreid v dsclemñ ɖ complimnt. Y d nt ʈnc tù hîli v s in ɖt we.”

“I śd no mor le it dǎn az a jenṛl rūl ɖt wimin rait betr letrz ɖn men, ɖn ɖt ɖe sñ betr dyéts, or drw betr lansceps. In evri pǎr, v ẃć test z ɖ fǎndeśn, xḷns z priti ferli dvîdd btwn ɖ sxz.”

Ɖe wr inṭruptd bî Msz Aḷn: “Mî dir Caʈrin,” sd ś, “d tec ɖs pin ǎt v mî slīv; I am afreid it hz torn a houl olrdi; I śl b qt sori f it hz, fr ɖs z a fevrit gǎn, ɖo it cost bt nîn śilñz a yard.”

“Ɖt z xacli ẃt I śd hv gést it, madm,” sd Mr Tilni, lcñ at ɖ muzlin.

“D y unḍstand muzlinz, sr?”

“Ptiklrli wel; I olwz bai mî ǒn cṛvats, n am alaud t b an xḷnt juj; n mî sistr hz ofn trustd m in ɖ ćôs v a gǎn. I bòt wn fr hr ɖ uɖr de, n it wz pṛnǎnst t b a pṛdijs bargin bî evri ledi hu sw it. I gev bt fîv śilñz a yard fr it, n a tru Indịn muzlin.”

Msz Aḷn wz qt struc bî hiz jīńs. “Men comnli tec so litl notis v ɖoz ʈñz,” sd ś; “I cn nvr gt Mr Aḷn t nǒ wn v mî gǎnz fṛm anɖr. Y mst b a gret cumf̣t t yr sistr, sr.”

“I hop I am, madm.”

“N pre, sr, ẃt d y ʈnc v Mis Morḷnd’z gǎn?”

“It z vri priti, madm,” sd h, grevli xaṃnñ it; “bt I d nt ʈnc it wl woś wel; I am afreid it wl fre.”

“Hǎ cn y,” sd Caʈrin, lafñ, “b so—” Ś hd olmst sd “strenj.”

“I am qt v yr opińn, sr,” rplaid Msz Aḷn; “n so I tld Mis Morḷnd ẃn ś bòt it.”

“Bt ɖen y nǒ, madm, muzlin olwz trnz t sm acǎnt or uɖr; Mis Morḷnd wl gt inuf ǎt v it fr a hanc̣ćif, or a cap, or a clǒc. Muzlin cn nvr b sd t b westd. I hv hŕd mî sistr se so forti tîmz, ẃn ś hz bn xtraṿgnt in bayñ mor ɖn ś wontd, or cerlis in cutñ it t pìsz.”

“Baʈ z a ćarmñ ples, sr; ɖr r so mni gd śops hir. W r sadli of in ɖ cuntri; nt bt ẃt w hv vri gd śops in Sōlzḅri, bt it z so far t g—et mîlz z a loñ we; Mr Aḷn sz it z nîn, meźrd nîn; bt I am śr it canot b mor ɖn et; n it z sć a fag—I cm bac tîrd t deʈ. Nǎ, hir wn cn step ǎt v dorz n gt a ʈñ in fîv minits.”

Mr Tilni wz p’lît inuf t sīm inṭrestd in ẃt ś sd; n ś cept him on ɖ subjict v muzlinz tl ɖ dansñ rīc̣mnst. Caʈrin fird, az ś lisnd t ɖer discors, ɖt h induljd himslf a litl tù mć wɖ ɖ fôblz v uɖrz. “Ẃt r y ʈncñ v so ŕṇstli?” sd h, az ɖe wōct bac t ɖ bōlrūm; “nt v yr partnr, I hop, fr, bî ɖt śec v ɖ hed, yr medteśnz r nt saṭsfacṭri.”

Caʈrin culrd, n sd, “I wz nt ʈncñ v enʈñ.”

“Ɖt z artfl n dīp, t b śr; bt I hd rɖr b tld at wns ɖt y wl nt tel m.”

“Wel ɖen, I wl nt.”

“Ʈanc y; fr nǎ w śl sn b aqentd, az I am oʈ̇rîzd t tīz y on ɖs subjict ẃnvr w mīt, n nʈñ in ɖ wrld advansz intiṃsi so mć.”

Ɖe danst agn; n, ẃn ɖ asmbli clozd, partd, on ɖ ledi’z sîd at līst, wɖ a stroñ incḷneśn fr cntinywñ ɖ aqentns. Ẃɖr ś ʈt v him so mć, ẃl ś dranc hr worm wîn n wōtr, n priperd hrslf fr bed, az t drīm v him ẃn ɖr, canot b aṣtend; bt I hop it wz no mor ɖn in a slît slumbr, or a mornñ dǒz at most; fr f it b tru, az a seḷbretd raitr hz mntend, ɖt no yuñ ledi cn b jusṭfaid in fōlñ in luv bfr ɖ jntlmn’z luv z dclerd,* it mst b vri impropr ɖt a yuñ ledi śd drīm v a jntlmn bfr ɖ jntlmn z frst noun t hv dremt v hr. Hǎ propr Mr Tilni mt b az a drīmr or a luvr hd nt yt phps entrd Mr Aḷn’z hed, bt ɖt h wz nt objx́ṇbl az a comn aqentns fr hiz yuñ ćarj h wz on inqîri saṭsfaid; fr h hd rli in ɖ īvnñ tecn penz t nǒ hu hr partnr wz, n hd bn aśurd v Mr Tilni’z biyñ a clrjimn, n v a vri rspctbl faṃli in Glostrśr.

ĆAPTRZ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

31/08/2022