NORƮANGR ABI │ ĆAPTR 18

Wɖ a mînd ɖus fl v hapinis, Caʈrin wz hardli awer ɖt tū or ʈri dez hd pást awe, wɖǎt hr siyñ Iẓbela fr mor ɖn a fy minits tgɖr. Ś bgan frst t b snṣbl v ɖs, n t sai fr hr convseśn, az ś wōct alñ ɖ pumprūm wn mornñ, bî Msz Aḷn’z sîd, wɖǎt enʈñ t se or t hír; n scersli hd ś flt a fîv minits’ loññ v frendśp, bfr ɖ objict v it apird, n invîtñ hr t a sīcrit confṛns, léd ɖ we t a sīt. “Ɖs z mî fevrit ples,” sd ś az ɖe sat dǎn on a benć btwn ɖ dorz, ẃć cmandd a tolṛbl vy v evrbdi enṭrñ at îɖr; “it z so ǎt v ɖ we.”

Caʈrin, obzrvñ ɖt Iẓbela’z îz wr cntińli bnt twdz wn dor or ɖ uɖr, az in īgr xpcteśn, n rmembrñ hǎ ofn ś hd bn fōlsli akzd v biyñ arć, ʈt ɖ preznt a fîn oṗtyṇti fr biyñ riyli so; n ɖrfr gêli sd, “D nt b unīzi, Iẓbela, Jemz wl sn b hir.”

“Pśa! Mî dir crīćr,” ś rplaid, “d nt ʈnc m sć a simpltn az t b olwz wontñ t cnfîn him t mî elbo. It wd b hidịs t b olwz tgɖr; w śd b ɖ jest v ɖ ples. N so y r gwñ t Norʈangr! I am amezñli glad v it. It z wn v ɖ fînist old plesz in Ñgḷnd, I unḍstand. I śl dpnd upn a most ptiklr dscripśn v it.”

“Y śl srtnli hv ɖ bst in mî pǎr t gv. Bt hu r y lcñ fr? R yr sistrz cmñ?”

“I am nt lcñ fr enbdi. Wn’z îz mst b smẃr, n y nǒ ẃt a fūliś tric I hv v fixñ mîn, ẃn mî ʈts r an hundṛd mîlz of. I am amezñli absnt; I b’liv I am ɖ most absnt crīćr in ɖ wrld. Tilni sz it z olwz ɖ ces wɖ mîndz v a srtn stamp.”

“Bt I ʈt, Iẓbela, y hd smʈñ in ptiklr t tel m?”

“Ǒ! Yes, n so I hv. Bt hir z a prūf v ẃt I wz seyñ. Mî pur hed, I hd qt fgot it. Wel, ɖ ʈñ z ɖs: I hv jst hd a letr fṛm Jon; y cn ges ɖ contents.”

“No, indd, I canot.”

“Mî swīt luv, d nt b so abomiṇbli afctd. Ẃt cn h rait abt, bt yrslf? Y nǒ h z ovr hed n irz in luv wɖ y.”

“Wɖ m, dir Iẓbela!”

“Nê, mî swītist Caʈrin, ɖs z biyñ qt absrd! Modsti, n ol ɖt, z vri wel in its we, bt riyli a litl comn oṇsti z smtmz qt az bcmñ. I hv no îdīa v biyñ so oṿstrend! It z fiśñ fr complimnts. Hiz atnśnz wr sć az a ćîld mst hv notist. N it wz bt haf an aur bfr h left Baʈ ɖt y gev him ɖ most poẓtiv incurijmnt. H sz so in ɖs letr, sz ɖt h az gd az md y an ofr, n ɖt y rsivd hiz advansz in ɖ cîndist we; n nǎ h wonts m t rj hiz sūt, n se ol manr v priti ʈñz t y. So it z in ven t afct ignṛns.”

Caʈrin, wɖ ol ɖ ŕṇstnis v truʈ, xprest hr astoniśmnt at sć a ćarj, pṛtstñ hr iṇsns v evri ʈt v Mr Ʈorp’s biyñ in luv wɖ hr, n ɖ consiqnt imposbiḷti v hr hvñ evr intndd t incurij him. “Az t eni atnśnz on hiz sîd, I d dcler, upn mî onr, I nvr wz snṣbl v ɖm fr a momnt—xpt jst hiz ascñ m t dans ɖ frst de v hiz cmñ. N az t mcñ m an ofr, or enʈñ lîc it, ɖr mst b sm un’cǎntbl mstec. I cd nt hv misunḍstd a ʈñ v ɖt cnd, y nǒ! N, az I evr wś t b b’livd, I soḷmli pṛtst ɖt no siḷbl v sć a nećr evr pást btwn s. Ɖ last haf aur bfr h wnt awe! It mst b ol n cmplitli a mstec—fr I dd nt si him wns ɖt hol mornñ.”

“Bt ɖt y srtnli dd, fr y spent ɖ hol mornñ in Edgr’z Bildñz—it wz ɖ de yr faɖr’z cnsnt cem—n I am priti śr ɖt y n Jon wr alon in ɖ parlr sm tîm bfr y left ɖ hǎs.”

“R y? Wel, f y se it, it wz so, I der se—bt fr ɖ lîf v m, I canot rec̣lect it. I d rmembr nǎ biyñ wɖ y, n siyñ him az wel az ɖ rest—bt ɖt w wr evr alon fr fîv minits—Hvr, it z nt wrʈ arğwñ abt, fr ẃtvr mt pas on hiz sîd, y mst b cnvinst, bî mî hvñ no rec̣lex́n v it, ɖt I nvr ʈt, nr xpctd, nr wśt fr enʈñ v ɖ cnd fṛm him. I am xesvli cnsrnd ɖt h śd hv eni rgard fr m—bt indd it hz bn qt unintnṣ́nl on mî sîd; I nvr hd ɖ smōlist îdīa v it. Pre undisiv him az sn az y cn, n tel him I beg hiz pardn—ɖt z—I d nt nǒ ẃt I òt t se—bt mc him unḍstand ẃt I mīn, in ɖ proṗrist we. I wd nt spīc disrispctf̣li v a bruɖr v yrz, Iẓbela, I am śr; bt y nǒ vri wel ɖt f I cd ʈnc v wn man mor ɖn anɖr—h z nt ɖ prsn.” Iẓbela wz sîḷnt. “Mî dir frend, y mst nt b angri wɖ m. I canot s’poz yr bruɖr cerz so vri mć abt m. N, y nǒ, w śl stl b sistrz.”

“Yes, yes” (wɖ a bluś), “ɖr r mor wez ɖn wn v ǎr biyñ sistrz. Bt ẃr am I wonḍrñ t? Wel, mî dir Caʈrin, ɖ ces sīmz t b ɖt y r dtrmind agnst pur Jon—z nt it so?”

“I srtnli canot rtrn hiz afx́n, n az srtnli nvr mnt t incurij it.”

“Sins ɖt z ɖ ces, I am śr I śl nt tīz y eni frɖr. Jon dzîrd m t spīc t y on ɖ subjict, n ɖrfr I hv. Bt I cnfes, az sn az I réd hiz letr, I ʈt it a vri fūliś, imprūdnt biznis, n nt lîcli t pṛmot ɖ gd v îɖr; fr ẃt wr y t liv upn, s’pozñ y cem tgɖr? Y hv bʈ v y smʈñ, t b śr, bt it z nt a trîfl ɖt wl s’port a faṃli nawdez; n aftr ol ɖt r’mansrz me se, ɖr z no dwñ wɖǎt muni. I onli wundr Jon cd ʈnc v it; h cd nt hv rsivd mî last.”

“Y d aqit m, ɖen, v enʈñ roñ?—Y r cnvinst ɖt I nvr mnt t dsiv yr bruɖr, nvr sspctd him v lîcñ m tl ɖs momnt?”

“Ǒ! Az t ɖt,” ansrd Iẓbela lafñli, “I d nt pritnd t dtrmin ẃt yr ʈts n dzînz in tîm past me hv bn. Ol ɖt z bst noun t yrslf. A litl harmlis flrteśn or so wl ocŕ, n wn z ofn drwn on t gv mor incurijmnt ɖn wn wśz t stand bî. Bt y me b aśurd ɖt I am ɖ last prsn in ɖ wrld t juj y svirli. Ol ɖoz ʈñz śd b alaud fr in yʈ n hî spirits. Ẃt wn mīnz wn de, y nǒ, wn me nt mīn ɖ nxt. Srcmstansz ćenj, opińnz oltr.”

“Bt mî opińn v yr bruɖr nvr dd oltr; it wz olwz ɖ sem. Y r dscrîbñ ẃt nvr hapnd.”

“Mî dirist Caʈrin,” cntinyd ɖ uɖr wɖǎt at ol liṣnñ t hr, “I wd nt fr ol ɖ wrld b ɖ mīnz v huriyñ y intu an ingejmnt bfr y ń ẃt y wr abt. I d nt ʈnc enʈñ wd jusṭfî m in wśñ y t sacṛfîs ol yr hapinis mirli t oblîj mî bruɖr, bcz h z mî bruɖr, n hu phps aftr ol, y nǒ, mt b jst az hapi wɖǎt y, fr ppl sldm nǒ ẃt ɖe wd b at, yuñ men ispeśli, ɖe r so amezñli ćenɉbl n inconstnt. Ẃt I se z, ẃ śd a bruɖr’z hapinis b dirr t m ɖn a frend’z? Y nǒ I cari mî nośnz v frendśp priti hî. Bt, abv ol ʈñz, mî dir Caʈrin, d nt b in a huri. Tec mî wrd fr it, ɖt f y r in tù gret a huri, y wl srtnli liv t rpnt it. Tilni sz ɖr z nʈñ ppl r so ofn dsivd in az ɖ stet v ɖer ǒn afx́nz, n I b’liv h z vri rît. Ā! Hir h cmz; nvr mînd, h wl nt si s, I am śr.”

Caʈrin, lcñ p, psivd Captin Tilni; n Iẓbela, ŕṇstli fixñ hr î on him az ś spouc, sn còt hiz notis. H aproćt imījtli, n tc ɖ sīt t ẃć hr muvmnts invîtd him. Hiz frst adres md Caʈrin start. Ɖo spocn lo, ś cd dstnḡś, “Ẃt! Olwz t b woćt, in prsn or bî proxi!”

“Pśa, nonsns!” wz Iẓbela’z ansr in ɖ sem haf ẃispr. “Ẃ d y pt sć ʈñz intu mî hed? F I cd b’liv it—mî spirit, y nǒ, z priti indipndnt.”

“I wś yr hart wr indipndnt. Ɖt wd b inuf fr m.”

“Mî hart, indd! Ẃt cn y hv t d wɖ harts? Y men hv nn v y eni harts.”

“F w hv nt harts, w hv îz; n ɖe gv s torment inuf.”

“D ɖe? I am sori fr it; I am sori ɖe fînd enʈñ so dis’griybl in m. I wl lc anɖr we. I hop ɖs plizz y” (trnñ hr bac on him); “I hop yr îz r nt tormntd nǎ.”

“Nvr mor so; fr ɖ éj v a blūmñ ćīc z stl in vy—at wns tù mć n tù litl.”

Caʈrin hŕd ol ɖs, n qt ǎt v cǎntinns, cd lisn no longr. Amezd ɖt Iẓbela cd indyr it, n jeḷs fr hr bruɖr, ś rouz p, n seyñ ś śd jôn Msz Aḷn, pṛpozd ɖer wōcñ. Bt fr ɖs Iẓbela śoud no incḷneśn. Ś wz so amezñli tîrd, n it wz so odịs t p’red abt ɖ pumprūm; n f ś muvd fṛm hr sīt ś śd mis hr sistrz; ś wz xpctñ hr sistrz evri momnt; so ɖt hr dirist Caʈrin mst xkz hr, n mst sit qaytli dǎn agn. Bt Caʈrin cd b stubn tù; n Msz Aḷn jst ɖen cmñ p t pṛpoz ɖer rtrnñ hom, ś jônd hr n wōct ǎt v ɖ pumprūm, līvñ Iẓbela stl sitñ wɖ Captin Tilni. Wɖ mć unīzinis dd ś ɖus līv ɖm. It sīmd t hr ɖt Captin Tilni wz fōlñ in luv wɖ Iẓbela, n Iẓbela unconśsli incuṛjñ him; unconśsli it mst b, fr Iẓbela’z ataćmnt t Jemz wz az srtn n wel acnolijd az hr ingejmnt. T dǎt hr truʈ or gd intnśnz wz imposbl; n yt, jrñ ɖ hol v ɖer convseśn hr manr hd bn od. Ś wśt Iẓbela hd tōct mor lîc hr yźl slf, n nt so mć abt muni, n hd nt lct so wel plizd at ɖ sît v Captin Tilni. Hǎ strenj ɖt ś śd nt psiv hiz adṃreśn! Caʈrin loñd t gv hr a hint v it, t pt hr on hr gard, n privnt ol ɖ pen ẃć hr tù lîvli bhevyr mt uɖwz criet bʈ fr him n hr bruɖr.

Ɖ complimnt v Jon Ʈorp’s afx́n dd nt mc amndz fr ɖs ʈtlisnis in hiz sistr. Ś wz olmst az far fṛm b’livñ az fṛm wśñ it t b sinsir; fr ś hd nt fgotn ɖt h cd mstec, n hiz asrśn v ɖ ofr n v hr incurijmnt cnvinst hr ɖt hiz mstecs cd smtmz b vri igrījs. In vaṇti, ɖrfr, ś gend bt litl; hr ćīf profit wz in wundr. Ɖt h śd ʈnc it wrʈ hiz ẃl t fansi himslf in luv wɖ hr wz a matr v lîvli astoniśmnt. Iẓbela tōct v hiz atnśnz; ś hd nvr bn snsibl v eni; bt Iẓbela hd sd mni ʈñz ẃć ś hopt hd bn spocn in hest, n wd nvr b sd agn; n upn ɖs ś wz glad t rest oltgɖr fr preznt īz n cumf̣t.

ĆAPTRZ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

01/09/2022