NORƮANGR ABI │ ĆAPTR 23

An aur pást awe bfr ɖ jenṛl cem in, spent, on ɖ part v hiz yuñ gest, in no vri fevṛbl cnsiḍreśn v hiz caṛctr. “Ɖs leñʈnd absns, ɖz soliṭri ramblz, dd nt spīc a mînd at īz, or a conśns vôd v rproć.” At leñʈ h apird; n, ẃtvr mt hv bn ɖ glūm v hiz medteśnz, h cd stl smîl wɖ ɖm. Mis Tilni, unḍstandñ in part hr frend’z krioṣti t si ɖ hǎs, sn rvîvd ɖ subjict; n hr faɖr biyñ, contrri t Caʈrin’z xpcteśnz, unpṛvîdd wɖ eni pritns fr frɖr dle, bynd ɖt v stopñ fîv minits t ordr rfreśmnts t b in ɖ rūm bî ɖer rtrn, wz at last redi t iscort ɖm.

Ɖe set fwd; n, wɖ a granjr v er, a digṇfaid step, ẃć còt ɖ î, bt cd nt śec ɖ dǎts v ɖ wel-réd Caʈrin, h léd ɖ we acrs ɖ hōl, ʈru ɖ comn drw̃rūm n wn yslis antićembr, intu a rūm magnifisnt bʈ in sîz n frnićr—ɖ riyl drw̃rūm, yzd onli wɖ cumṗni v consiqns. It wz vri nobl—vri grand—vri ćarmñ!—wz ol ɖt Caʈrin hd t se, fr hr indiscriṃnetñ î scersli dsrnd ɖ culr v ɖ satin; n ol mîńūtnis v prêz, ol prêz ɖt hd mć mīnñ, wz s’plaid bî ɖ jenṛl: ɖ costlinis or eligns v eni rūm’z fitñ-up cd b nʈñ t hr; ś cerd fr no frnićr v a mor modn det ɖn ɖ fiftīnʈ snćri. Ẃn ɖ jenṛl hd saṭsfaid hiz ǒn krioṣti, in a clos xaṃneśn v evri wel-noun orṇmnt, ɖe pṛsidd intu ɖ lîbrri, an apartmnt, in its we, v īql magnifisns, xibtñ a c’lex́n v bcs, on ẃć an humbl man mt hv lct wɖ prîd. Caʈrin hŕd, admîrd, n wundrd wɖ mor jenyin fīlñ ɖn bfr—gaɖrd ol ɖt ś cd fṛm ɖs storhǎs v nolij, bî runñ ovr ɖ tîtlz v haf a śelf, n wz redi t pṛsid. Bt swìts v apartmnts dd nt sprñ p wɖ hr wśz. Larj az wz ɖ bildñ, ś hd olrdi viẓtd ɖ gretist part; ɖo, on biyñ tld ɖt, wɖ ɖ adiśn v ɖ cićn, ɖ six or sevn rūmz ś hd nǎ sìn srǎndd ʈri sîdz v ɖ cort, ś cd scersli b’liv it, or oṿcm ɖ sspiśn v ɖr biyñ mni ćembrz s’critd. It wz sm rlif, hvr, ɖt ɖe wr t rtrn t ɖ rūmz in comn ys, bî pasñ ʈru a fy v les importns, lcñ intu ɖ cort, ẃć, wɖ oceźnl pasjz, nt hoļi unintric̣t, cnctd ɖ difṛnt sîdz; n ś wz frɖr suɖd in hr progres bî biyñ tld ɖt ś wz trédñ ẃt hd wns bn a clôstr, hvñ tresz v sélz pôntd ǎt, n obzrvñ sevṛl dorz ɖt wr nɖr opnd nr xplend t hr—bî fîndñ hrslf s’xesvli in a biłrdrūm, n in ɖ jenṛl’z prîvt apartmnt, wɖǎt comprihndñ ɖer cnx́n, or biyñ ebl t trn arît ẃn ś left ɖm; n lastli, bî pasñ ʈru a darc litl rūm, ǒnñ Henri’z oʈoṛti, n strùd wɖ hiz litr v bcs, gunz, n gretcots.

Fṛm ɖ dînñrūm, v ẃć, ɖo olrdi sìn, n olwz t b sìn at fîv o’cloc, ɖ jenṛl cd nt forgo ɖ pleźr v pesñ ǎt ɖ leñʈ, fr ɖ mor srtn inf̣meśn v Mis Morḷnd, az t ẃt ś nɖr dǎtd nr cerd fr, ɖe pṛsidd bî qc cḿṇceśn t ɖ cićn—ɖ enćnt cićn v ɖ convnt, rić in ɖ masi wōlz n smoc v formr dez, n in ɖ stovz n hot clozits v ɖ preznt. Ɖ jenṛl’z impruvñ hand hd nt lôtrd hir: evri modn invnśn t fsiḷtet ɖ lebr v ɖ ccs hd bn adoptd wɖn ɖs, ɖer speśs ʈiytr; n, ẃn ɖ jīńs v uɖrz hd feld, hiz ǒn hd ofn pṛdyst ɖ pfx́n wontd. Hiz indǎmnts v ɖs spot alon mt at eni tîm hv plest him hî amñ ɖ beṇfactrz v ɖ convnt.

Wɖ ɖ wōlz v ɖ cićn endd ol ɖ antiqti v ɖ abi; ɖ forʈ sîd v ɖ qodrangl hvñ, on acǎnt v its dceyñ stet, bn rmuvd bî ɖ jenṛl’z faɖr, n ɖ preznt irectd in its ples. Ol ɖt wz venṛbl sīst hir. Ɖ ny bildñ wz nt onli ny, bt dclerd itslf t b so; intndd onli fr of̣sz, n inclozd bhnd bî steblyardz, no yṇforṃti v arc̣tecćr hd bn ʈt nesṣri. Caʈrin cd hv revd at ɖ hand ẃć hd swept awe ẃt mst hv bn bynd ɖ valy v ol ɖ rest, fr ɖ prṗsz v mir d’mestic icoṇmi; n wd wilñli hv bn sperd ɖ mortif̣ceśn v a wōc ʈru sīnz so fōḷn, hd ɖ jenṛl alaud it; bt f h hd a vaṇti, it wz in ɖ arenjmnt v hiz of̣sz; n az h wz cnvinst ɖt, t a mînd lîc Mis Morḷnd’z, a vy v ɖ acoṃdeśnz n cumf̣ts, bî ẃć ɖ lebrz v hr infirịrz wr sofnd, mst olwz b graṭfayñ, h śd mc no apoḷji fr līdñ hr on. Ɖe tc a slît srve v ol; n Caʈrin wz imprest, bynd hr xpcteśn, bî ɖer mulṭpliṣti n ɖer cnvīńns. Ɖ prṗsz fr ẃć a fy śeplis pantriz n a cumf̣tlis scuḷri wr dīmd sfiśnt at Fŭḷtn, wr hir carid on in aproprịt dviźnz, cmodịs n rūmi. Ɖ numbr v srvnts cntińli apirñ dd nt strîc hr les ɖn ɖ numbr v ɖer of̣sz. Ẃrvr ɖe wnt, sm patnd grl stopt t crtsi, or sm ftmn in diṣbīl snīct of. Yt ɖs wz an abi! Hǎ inixpresbli difṛnt in ɖz d’mestic arenjmnts fṛm sć az ś hd réd abt—fṛm abiz n caslz, in ẃć, ɖo srtnli larjr ɖn Norʈangr, ol ɖ drti wrc v ɖ hǎs wz t b dn bî tū per v fīmel handz at ɖ utmost. Hǎ ɖe cd gt ʈru it ol hd ofn amezd Msz Aḷn; n, ẃn Caʈrin sw ẃt wz nesṣri hir, ś bgan t b amezd hrslf.

Ɖe rtrnd t ɖ hōl, ɖt ɖ ćīf sterces mt b asndd, n ɖ byti v its wŭd, n orṇmnts v rić carvñ mt b pôntd ǎt: hvñ gend ɖ top, ɖe trnd in an oṗzit d’rex́n fṛm ɖ gaḷri in ẃć hr rūm le, n śortli entrd wn on ɖ sem plan, bt s’pirịr in leñʈ n bredʈ. Ś wz hir śoun s’xesvli intu ʈri larj bedćembrz, wɖ ɖer dresñrūmz, most cmplitli n hansmli fitd p; evrʈñ ɖt muni n test cd d, t gv cumf̣t n eligns t apartmnts, hd bn bstod on ɖz; n, biyñ frniśt wɖn ɖ last fîv yirz, ɖe wr prfict in ol ɖt wd b jenṛli plizñ, n wontñ in ol ɖt cd gv pleźr t Caʈrin. Az ɖe wr sveyñ ɖ last, ɖ jenṛl, aftr slîtli nemñ a fy v ɖ dstnḡśt caṛctrz bî hūm ɖe hd at tîmz bn onrd, trnd wɖ a smîlñ cǎntinns t Caʈrin, n vnćrd t hop ɖt hnsfwd sm v ɖer rliist tennts mt b “ǎr frendz fṛm Fŭḷtn.” Ś flt ɖ unixpctd complimnt, n dīpli rgretd ɖ imposbiḷti v ʈncñ wel v a man so cîndli dspozd twdz hrslf, n so fl v sviḷti t ol hr faṃli.

Ɖ gaḷri wz trṃnetd bî foldñdorz, ẃć Mis Tilni, advansñ, hd ʈroun opn, n pást ʈru, n sīmd on ɖ pônt v dwñ ɖ sem bî ɖ frst dor t ɖ left, in anɖr loñ rīć v gaḷri, ẃn ɖ jenṛl, cmñ fwdz, cōld hr hesṭli, n, az Caʈrin ʈt, rɖr angṛli bac, dmandñ ẃiɖr ś wr gwñ?—N ẃt wz ɖr mor t b sìn?—Hd nt Mis Morḷnd olrdi sìn ol ɖt cd b wrʈ hr notis?—N dd ś nt s’poz hr frend mt b glad v sm rfreśmnt aftr so mć x’sîz? Mis Tilni drù bac d’recli, n ɖ hevi dorz wr clozd upn ɖ morṭfaid Caʈrin, hu, hvñ sìn, in a momnṭri glans bynd ɖm, a narowr pasij, mor ńmṛs oṗnñz, n simtmz v a wîndñ sterces, b’livd hrslf at last wɖn ɖ rīć v smʈñ wrʈ hr notis; n flt, az ś unwilñli pêst bac ɖ gaḷri, ɖt ś wd rɖr b alaud t xamin ɖt end v ɖ hǎs ɖn si ol ɖ fîṇri v ol ɖ rest. Ɖ jenṛl’z evidnt dzîr v privntñ sć an xaṃneśn wz an adiśnl stiḿlnt. Smʈñ wz srtnli t b cnsild; hr fansi, ɖo it hd tresṗst letli wns or twîs, cd nt mslīd hr hir; n ẃt ɖt smʈñ wz, a śort sntns v Mis Tilni’z, az ɖe foloud ɖ jenṛl at sm distns dǎnsterz, sīmd t pônt ǎt: “I wz gwñ t tec y intu ẃt wz mî muɖr’z rūm—ɖ rūm in ẃć ś daid—” wr ol hr wrdz; bt fy az ɖe wr, ɖe cnveid pejz v intelijns t Caʈrin. It wz no wundr ɖt ɖ jenṛl śd śrñc fṛm ɖ sît v sć objicts az ɖt rūm mst cnten; a rūm in ol probbiḷti nvr entrd bî him sins ɖ dredfl sīn hd pást, ẃć rlist hiz suf̣rñ wîf, n left him t ɖ stñz v conśns.

Ś vnćrd, ẃn nxt alon wɖ Eḷnr, t xpres hr wś v biyñ pmitd t si it, az wel az ol ɖ rest v ɖt sîd v ɖ hǎs; n Eḷnr promist t atnd hr ɖr, ẃnvr ɖe śd hv a cnvińnt aur. Caʈrin unḍstd hr: ɖ jenṛl mst b woćt fṛm hom, bfr ɖt rūm cd b entrd. “It rmenz az it wz, I s’poz?” sd ś, in a ton v fīlñ.

“Yes, intîrli.”

“N hǎ loñ ago me it b ɖt yr muɖr daid?”

“Ś hz bn ded ɖz nîn yirz.” N nîn yirz, Caʈrin ń, wz a trîfl v tîm, cmperd wɖ ẃt jenṛli ilapst aftr ɖ deʈ v an injrd wîf, bfr hr rūm wz pt t rîts.

“Y wr wɖ hr, I s’poz, t ɖ last?”

“No,” sd Mis Tilni, sayñ; “I wz unforćṇtli fṛm hom. Hr ilnis wz sudn n śort; n, bfr I arîvd it wz ol ovr.”

Caʈrin’z blud ran cold wɖ ɖ horid sjsćnz ẃć naćṛli sprañ fṛm ɖz wrdz. Cd it b poṣbl? Cd Henri’z faɖr—? N yt hǎ mni wr ɖ xamplz t jusṭfî īvn ɖ blacist sspiśnz! N, ẃn ś sw him in ɖ īvnñ, ẃl ś wrct wɖ hr frend, slǒli pesñ ɖ drw̃rūm fr an aur tgɖr in sîḷnt ʈtflnis, wɖ dǎncast îz n cntractd brǎ, ś flt s’kr fṛm ol posbiḷti v roññ him. It wz ɖ er n attyd v a Montoni! Ẃt cd mor plenli spīc ɖ glūmi wrcñz v a mînd nt hoļi ded t evri sns v hymaṇti, in its firfl rvy v past sīnz v gilt? Unhapi man! N ɖ añṣ́nis v hr spirits d’rectd hr îz twdz hiz figr so rpitidli, az t cać Mis Tilni’z notis. “Mî faɖr,” ś ẃisprd, “ofn wōcs abt ɖ rūm in ɖs we; it z nʈñ unyźl.”

“So mć ɖ wrs!” ʈt Caʈrin; sć il-tîmd x’sîz wz v a pìs wɖ ɖ strenj unsīzṇblnis v hiz mornñ wōcs, n bodd nʈñ gd.

Aftr an īvnñ, ɖ litl vrayti n sīmñ leñʈ v ẃć md hr pkłrli snsibl v Henri’z importns amñ ɖm, ś wz harṭli glad t b dsmist; ɖo it wz a lc fṛm ɖ jenṛl nt dzînd fr hr obzveśn ẃć snt hiz dōtr t ɖ bel. Ẃn ɖ butlr wd hv lit hiz mastr’z candl, hvr, h wz fbidn. Ɖ latr wz nt gwñ t rtîr. “I hv mni pamflits t finiś,” sd h t Caʈrin, “bfr I cn clos mî îz, n phps me b poring ovr ɖ aferz v ɖ neśn fr aurz aftr y r aslip. Cn îɖr v s b mor mītli imploid? Mî îz wl b blîndñ fr ɖ gd v uɖrz, n yrz pripẹrñ bî rest fr fyćr misćif.”

Bt nɖr ɖ biznis alejd, nr ɖ magnifisnt complimnt, cd win Caʈrin fṛm ʈncñ ɖt sm vri difṛnt objict mst oceźn so sirịs a dle v propr rpoz. T b cept p fr aurz, aftr ɖ faṃli wr in bed, bî stypid pamflits wz nt vri lîcli. Ɖr mst b sm dīpr cōz: smʈñ wz t b dn ẃć cd b dn onli ẃl ɖ hǎshold slept; n ɖ probbiḷti ɖt Msz Tilni yt livd, śut p fr cōzz uņoun, n rsivñ fṛm ɖ pitilis handz v hr huzbnd a nîtli s’plî v cōrs fūd, wz ɖ cncluźn ẃć nesseṛli foloud. Śocñ az wz ɖ îdīa, it wz at līst betr ɖn a deʈ unferli hesnd, az, in ɖ naćṛl cors v ʈñz, ś mst e’r loñ b rlist. Ɖ suḍņis v hr rpytd ilnis, ɖ absns v hr dōtr, n probbli v hr uɖr ćildṛn, at ɖ tîm—ol fevrd ɖ supziśn v hr impriznmnt. Its oṛjin—jeḷsi phps, or wontn cruwlti—wz yt t b unravld.

In rvolvñ ɖz matrz, ẃl ś undrest, it sudnli struc hr az nt unlîcli ɖt ś mt ɖt mornñ hv pást nir ɖ vri spot v ɖs unforćṇt wmn’z cnfînmnt—mt hv bn wɖn a fy pesz v ɖ sél in ẃć ś lanḡśt ǎt hr dez; fr ẃt part v ɖ abi cd b mor fitd fr ɖ prṗs ɖn ɖt ẃć yt bōr ɖ tresz v mnastic dviźn? In ɖ hî-arćt pasij, pevd wɖ ston, ẃć olrdi ś hd trodn wɖ pkłr ō, ś wel rmembrd ɖ dorz v ẃć ɖ jenṛl hd gvn no acǎnt. T ẃt mt nt ɖoz dorz līd? In s’port v ɖ plōẓbiḷti v ɖs cnjcćr, it frɖr ocŕd t hr ɖt ɖ fbidn gaḷri, in ẃć le ɖ apartmnts v ɖ unforćṇt Msz Tilni, mst b, az srtnli az hr meṃri cd gîd hr, xacli ovr ɖs sspctd renj v sélz, n ɖ sterces bî ɖ sîd v ɖoz apartmnts v ẃć ś hd còt a tranzịnt glims, cḿṇcetñ bî sm sīcrit mīnz wɖ ɖoz sélz, mt wel hv fevrd ɖ barbṛs pṛsidñz v hr huzbnd. Dǎn ɖt sterces ś hd phps bn cnveid in a stet v wel-priperd insnṣbiḷti!

Caʈrin smtmz startd at ɖ boldnis v hr ǒn s’mîzz, n smtmz hopt or fird ɖt ś hd gn tù far; bt ɖe wr s’portd bî sć apiṛnsz az md ɖer dsmisl imposbl.

Ɖ sîd v ɖ qodrangl, in ẃć ś s’pozd ɖ gilti sīn t b actñ, biyñ, acordñ t hr b’lif, jst oṗzit hr ǒn, it struc hr ɖt, f jdiśsli woćt, sm rez v lît fṛm ɖ jenṛl’z lamp mt glimr ʈru ɖ lowr windoz, az h pást t ɖ prizn v hiz wîf; n, twîs bfr ś stept intu bed, ś stol jntli fṛm hr rūm t ɖ corispondñ windo in ɖ gaḷri, t si f it apird; bt ol abrōd wz darc, n it mst yt b tù rli. Ɖ verịs asndñ nôzz cnvinst hr ɖt ɖ srvnts mst stl b p. Tl midnît, ś s’pozd it wd b in ven t woć; bt ɖen, ẃn ɖ cloc hd struc twelv, n ol wz qayt, ś wd, f nt qt apōld bî darcnis, stìl ǎt n lc wns mor. Ɖ cloc struc twelv—n Caʈrin hd bn haf an aur aslip.

ĆAPTRZ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

01/09/2022