NORƮANGR ABI │ ĆAPTR 29

Caʈrin wz tù rećid t b firfl. Ɖ jrni in itslf hd no terrz fr hr; n ś bgan it wɖǎt îɖr dredñ its leñʈ or fīlñ its soliṭrinis. Līnñ bac in wn cornr v ɖ carij, in a vayḷnt brst v tirz, ś wz cnveid sm mîlz bynd ɖ wōlz v ɖ abi bfr ś rezd hr hed; n ɖ hîist pônt v grǎnd wɖn ɖ parc wz olmst clozd fṛm hr vy bfr ś wz ceṗbl v trnñ hr îz twdz it. Unforćṇtli, ɖ rod ś nǎ travld wz ɖ sem ẃć onli ten dez ago ś hd so haṗli pást alñ in gwñ t n fṛm Wŭdstn; n, fr fortīn mîlz, evri bitr fīlñ wz rendrd mor svir bî ɖ rvy v objicts on ẃć ś hd frst lct undr impreśnz so difṛnt. Evri mîl, az it bròt hr nirr Wŭdstn, add t hr suf̣rñz, n ẃn wɖn ɖ distns v fîv, ś pást ɖ trnñ ẃć léd t it, n ʈt v Henri, so nir, yt so unconśs, hr grīf n ajteśn wr xesv.

Ɖ de ẃć ś hd spent at ɖt ples hd bn wn v ɖ hapiist v hr lîf. It wz ɖr, it wz on ɖt de, ɖt ɖ jenṛl hd md ys v sć xpreśnz wɖ rgard t Henri n hrslf, hd so spocn n so lct az t gv hr ɖ most poẓtiv cnvix́n v hiz acćli wśñ ɖer marij. Yes, onli ten dez ago hd h iletd hr bî hiz pôntd rgard—hd h īvn cnfyzd hr bî hiz tù sgnificnt refṛns! N nǎ—ẃt hd ś dn, or ẃt hd ś omitd t d, t merit sć a ćenj?

Ɖ onli ofns agnst him v ẃć ś cd akz hrslf hd bn sć az wz scersli poṣbl t rīć hiz nolij. Henri n hr ǒn hart onli wr privi t ɖ śocñ sspiśnz ẃć ś hd so îdli enttend; n īqli sef dd ś b’liv hr sīcrit wɖ ć. Dzînidli, at līst, Henri cd nt hv btreid hr. F, indd, bî eni strenj msćans hiz faɖr śd hv gend intelijns v ẃt ś hd derd t ʈnc n lc fr, v hr cōzlis fansiz n injurịs xaṃneśnz, ś cd nt wundr at eni dgri v hiz inḍgneśn. F awer v hr hvñ vyd him az a mrdrr, ś cd nt wundr at hiz īvn trnñ hr fṛm hiz hǎs. Bt a justif̣ceśn so fl v torćr t hrslf, ś trustd, wd nt b in hiz pǎr.

Añśs az wr ol hr cnjcćrz on ɖs pônt, it wz nt, hvr, ɖ wn on ẃć ś dwelt most. Ɖr wz a ʈt yt nirr, a mor privelñ, mor impećs cnsrn. Hǎ Henri wd ʈnc, n fīl, n lc, ẃn h rtrnd on ɖ moro t Norʈangr n hŕd v hr biyñ gn, wz a qsćn v fors n inṭrest t rîz ovr evri uɖr, t b nvr sīsñ, oltrṇtli iritetñ n suɖñ; it smtmz sjstd ɖ dred v hiz cām aqiesns, n at uɖrz wz ansrd bî ɖ swītist confidns in hiz rgret n rzntmnt. T ɖ jenṛl, v cors, h wd nt der t spīc; bt t Eḷnr—ẃt mt h nt se t Eḷnr abt hr?

In ɖs unsīsñ rcuṛns v dǎts n inqîriz, on eni wn articl v ẃć hr mînd wz inceṗbl v mor ɖn momnṭri rpoz, ɖ aurz pást awe, n hr jrni advanst mć fastr ɖn ś lct fr. Ɖ presñ añzaytiz v ʈt, ẃć privntd hr fṛm noṭsñ enʈñ bfr hr, ẃn wns bynd ɖ nebrhd v Wŭdstn, sevd hr at ɖ sem tîm fṛm woćñ hr progres; n ɖo no objict on ɖ rod cd ingej a momnt’s atnśn, ś faund no stej v it tīdịs. Fṛm ɖs, ś wz prizrvd tù bî anɖr cōz, bî fīlñ no īgrnis fr hr jrni’z cncluźn; fr t rtrn in sć a manr t Fŭḷtn wz olmst t dstrô ɖ pleźr v a mītñ wɖ ɖoz ś luvd bst, īvn aftr an absns sć az hrz—an ilevn wīcs’ absns. Ẃt hd ś t se ɖt wd nt humbl hrslf n pen hr faṃli, ɖt wd nt incris hr ǒn grīf bî ɖ cnfeśn v it, xtnd an yslis rzntmnt, n phps involv ɖ iṇsnt wɖ ɖ gilti in undistnḡśñ il wil? Ś cd nvr d justis t Henri n Eḷnr’z merit; ś flt it tù stroñli fr xpreśn; n śd a dslîc b tecn agnst ɖm, śd ɖe b ʈt v unfevṛbli, on ɖer faɖr’z acǎnt, it wd cut hr t ɖ hart.

Wɖ ɖz fīlñz, ś rɖr dredd ɖn sòt fr ɖ frst vy v ɖt wel-noun spîr ẃć wd anǎns hr wɖn twenti mîlz v hom. Sōlzḅri ś hd noun t b hr pônt on līvñ Norʈangr; bt aftr ɖ frst stej ś hd bn indétd t ɖ postmastrz fr ɖ nemz v ɖ plesz ẃć wr ɖen t cnduct hr t it; so gret hd bn hr ignṛns v hr rùt. Ś met wɖ nʈñ, hvr, t dstres or frîtn hr. Hr yʈ, sivl manrz, n libṛl pe pṛkrd hr ol ɖ atnśn ɖt a travlr lîc hrslf cd rqîr; n stopñ onli t ćenj horsz, ś travld on fr abt ilevn aurz wɖǎt axidnt or alarm, n btwn six n sevn o’cloc in ɖ īvnñ faund hrslf enṭrñ Fŭḷtn.

A herǒin rtrnñ, at ɖ cloz v hr c’rir, t hr netiv vilij, in ol ɖ trîumf v rcuvrd repyteśn, n ol ɖ digṇti v a cǎntes, wɖ a loñ tren v nobl rleśnz in ɖer sevṛl feytónz, n ʈri wêtñmeidz in a traṿlñśez n for, bhnd hr, z an ivnt on ẃć ɖ pén v ɖ cntrîvr me wel dlît t dwel; it gvz credit t evri cncluźn, n ɖ oʈr mst śer in ɖ glori ś so libṛli bstoz. Bt mî afer z wîdli difṛnt; I brñ bac mî herǒin t hr hom in soḷtyd n dsgres; n no swīt ileśn v spirits cn līd m intu mîńūtnis. A herǒin in a hac postśez z sć a blo upn sntimnt, az no atmt at granjr or peʈos cn wɖstand. Swiftli ɖrfr śl hr postbô drîv ʈru ɖ vilij, amd ɖ gêz v Súnde grūps, n spīdi śl b hr dsent fṛm it.

Bt, ẃtvr mt b ɖ dstres v Caʈrin’z mînd, az ś ɖus advanst twdz ɖ parṣnij, n ẃtvr ɖ hymilieśn v hr bîogṛfr in rletñ it, ś wz pripẹrñ injômnt v no evridê nećr fr ɖoz t hūm ś wnt; frst, in ɖ apiṛns v hr carij—n secndli, in hrslf. Ɖ śez v a travlr biyñ a rer sît in Fŭḷtn, ɖ hol faṃli wr imījtli at ɖ windo; n t hv it stop at ɖ swīpget wz a pleźr t brîtn evri î n okpî evri fansi—a pleźr qt unlŭct fr bî ol bt ɖ tū yungist ćildṛn, a bô n grl v six n for yirz old, hu xpctd a bruɖr or sistr in evri carij. Hapi ɖ glans ɖt frst dstnḡśt Caʈrin! Hapi ɖ vôs ɖt pṛclemd ɖ dscuṿri! Bt ẃɖr sć hapinis wr ɖ lwfl proṗti v Jorj or Harịt cd nvr b xacli unḍstd.

Hr faɖr, muɖr, Sẹra, Jorj, n Harịt, ol asmbld at ɖ dor t welcm hr wɖ afx́ṇt īgrnis, wz a sît t awecn ɖ bst fīlñz v Caʈrin’z hart; n in ɖ imbres v ć, az ś stept fṛm ɖ carij, ś faund hrslf suɖd bynd enʈñ ɖt ś hd b’livd poṣbl. So srǎndd, so c’rest, ś wz īvn hapi! In ɖ jôf̣lnis v faṃli luv evrʈñ fr a śort tîm wz sbdyd, n ɖ pleźr v siyñ hr, līvñ ɖm at frst litl leźr fr cām krioṣti, ɖe wr ol sītd rnd ɖ tītebl, ẃć Msz Morḷnd hd hurid fr ɖ cumf̣t v ɖ pur travlr, huz pel n jedd lcs sn còt hr notis, bfr eni inqîri so d’rect az t dmand a poẓtiv ansr wz adrest t hr.

Rluctntli, n wɖ mć hezteśn, dd ś ɖen bgin ẃt mt phps, at ɖ end v haf an aur, b trmd, bî ɖ crṭsi v hr hírrz, an xpḷneśn; bt scersli, wɖn ɖt tîm, cd ɖe at ol dscuvr ɖ cōz, or c’lect ɖ ptiklrz, v hr sudn rtrn. Ɖe wr far fṛm biyñ an iritbl res; far fṛm eni qcnis in caćñ, or bitrnis in rzntñ, afrunts: bt hir, ẃn ɖ hol wz unfoldd, wz an insult nt t b oṿlct, nr, fr ɖ frst haf aur, t b īẓli pardnd. Wɖǎt suf̣rñ eni r’mantic alarm, in ɖ cnsiḍreśn v ɖer dōtr’z loñ n lonli jrni, Mr n Msz Morḷnd cd nt bt fīl ɖt it mt hv bn pṛductiv v mć unplezntnis t hr; ɖt it wz ẃt ɖe cd nvr hv voḷntṛli sufrd; n ɖt, in forsñ hr on sć a meźr, Jenṛl Tilni hd actd nɖr onṛbli nr fīlñli—nɖr az a jntlmn nr az a peṛnt. Ẃ h hd dn it, ẃt cd hv pṛvoct him t sć a brīć v hosṗtaḷti, n so sudnli trnd ol hiz parśl rgard fr ɖer dōtr intu acćl il wil, wz a matr ẃć ɖe wr at līst az far fṛm dvînñ az Caʈrin hrslf; bt it dd nt opres ɖm bî eni mīnz so loñ; n, aftr a dy cors v yslis cnjcćr, ɖt “it wz a strenj biznis, n ɖt h mst b a vri strenj man,” grù inuf fr ol ɖer inḍgneśn n wundr; ɖo Sẹra indd stl induljd in ɖ swīts v incomprihnsbiḷti, xclemñ n cnjcćrñ wɖ yʈfl ardr. “Mî dir, y gv yrslf a gret dīl v nīdlis trubl,” sd hr muɖr at last; “dpnd upn it, it z smʈñ nt at ol wrʈ unḍstandñ.”

“I cn alǎ fr hiz wśñ Caʈrin awe, ẃn h rec̣lectd ɖs ingejmnt,” sd Sẹra, “bt ẃ nt d it siṿli?”

“I am sori fr ɖ yuñ ppl,” rtrnd Msz Morḷnd; “ɖe mst hv a sad tîm v it; bt az fr enʈñ els, it z no matr nǎ; Caʈrin z sef at hom, n ǎr cumf̣t dz nt dpnd upn Jenṛl Tilni.” Caʈrin said. “Wel,” cntinyd hr fiḷsofic muɖr, “I am glad I dd nt nǒ v yr jrni at ɖ tîm; bt nǎ it z ol ovr, phps ɖr z no gret harm dn. It z olwz gd fr yuñ ppl t b pt upn xrtñ ɖmslvz; n y nǒ, mî dir Caʈrin, y olwz wr a sad litl scatr-brend crīćr; bt nǎ y mst hv bn forst t hv yr wits abt y, wɖ so mć ćenjñ v śezz n so fʈ; n I hop it wl apir ɖt y hv nt left enʈñ bhnd y in eni v ɖ pocits.”

Caʈrin hopt so tù, n traid t fīl an inṭrest in hr ǒn amndmnt, bt hr spirits wr qt wòrn dǎn; n, t b sîḷnt n alon bcmñ sn hr onli wś, ś reḍli agrìd t hr muɖr’z nxt cǎnsl v gwñ rli t bed. Hr peṛnts, siyñ nʈñ in hr il lcs n ajteśn bt ɖ naćṛl consiqns v morṭfaid fīlñz, n v ɖ unyźl xrśn n ftīg v sć a jrni, partd fṛm hr wɖǎt eni dǎt v ɖer biyñ sn slept awe; n ɖo, ẃn ɖe ol met ɖ nxt mornñ, hr rcuvri wz nt īql t ɖer hops, ɖe wr stl prf̣cli unsspiśs v ɖr biyñ eni dīpr īvl. Ɖe nvr wns ʈt v hr hart, ẃć, fr ɖ peṛnts v a yuñ ledi v sevntīn, jst rtrnd fṛm hr frst xcrśn fṛm hom, wz od inuf!

Az sn az brecfst wz ovr, ś sat dǎn t flfil hr promis t Mis Tilni, huz trust in ɖ ifct v tîm n distns on hr frend’z disṗziśn wz olrdi jusṭfaid, fr olrdi dd Caʈrin rproć hrslf wɖ hvñ partd fṛm Eḷnr coldli, wɖ hvñ nvr inuf valyd hr merits or cîndnis, n nvr inuf cmiẓretd hr fr ẃt ś hd bn yesṭde left t indyr. Ɖ streñʈ v ɖz fīlñz, hvr, wz far fṛm asistñ hr pén; n nvr hd it bn hardr fr hr t rait ɖn in adresñ Eḷnr Tilni. T cmpoz a letr ẃć mt at wns d justis t hr sntimnts n hr sićueśn, cnve grattyd wɖǎt srvîl rgret, b gardd wɖǎt coldnis, n onist wɖǎt rzntmnt—a letr ẃć Eḷnr mt nt b pend bî ɖ p’ruzl v—n, abv ol, ẃć ś mt nt bluś hrslf, f Henri śd ćans t si, wz an unḍtecñ t frîtn awe ol hr pǎrz v pformns; n, aftr loñ ʈt n mć pplex̣ti, t b vri brīf wz ol ɖt ś cd dtrmin on wɖ eni confidns v sefti. Ɖ muni ɖrfr ẃć Eḷnr hd advanst wz inclozd wɖ litl mor ɖn gretfl ʈancs, n ɖ ʈǎznd gd wśz v a most afx́ṇt hart.

“Ɖs hz bn a strenj aqentns,” obzrvd Msz Morḷnd, az ɖ letr wz finiśt; “sn md n sn endd. I am sori it hapnz so, fr Msz Aḷn ʈt ɖm vri priti cnd v yuñ ppl; n y wr sadli ǎt v luc tù in yr Iẓbela. Ā! Pur Jemz! Wel, w mst liv n lrn; n ɖ nxt ny frendz y mc I hop wl b betr wrʈ cīpñ.”

Caʈrin culrd az ś wormli ansrd, “No frend cn b betr wrʈ cīpñ ɖn Eḷnr.”

“F so, mî dir, I der se y wl mīt agn sm tîm or uɖr; d nt b unīzi. It z ten t wn bt y r ʈroun tgɖr agn in ɖ cors v a fy yirz; n ɖen ẃt a pleźr it wl b!”

Msz Morḷnd wz nt hapi in hr atmt at conṣleśn. Ɖ hop v mītñ agn in ɖ cors v a fy yirz cd onli pt intu Caʈrin’z hed ẃt mt hapn wɖn ɖt tîm t mc a mītñ dredfl t hr. Ś cd nvr fget Henri Tilni, or ʈnc v him wɖ les tndrnis ɖn ś dd at ɖt momnt; bt h mt fget hr; n in ɖt ces, t mīt—! Hr îz fild wɖ tirz az ś picćrd hr aqentns so rnyd; n hr muɖr, psivñ hr cumftbl sjsćnz t hv hd no gd ifct, pṛpozd, az anɖr xpīdịnt fr rstorñ hr spirits, ɖt ɖe śd cōl on Msz Aḷn.

Ɖ tū hǎzz wr onli a qortr v a mîl apart; n, az ɖe wōct, Msz Morḷnd qcli dspaćt ol ɖt ś flt on ɖ scor v Jemz’z dis’pôntmnt. “W r sori fr him,” sd ś; “bt uɖwz ɖr z no harm dn in ɖ mać gwñ of; fr it cd nt b a dzîṛbl ʈñ t hv him ingejd t a grl hūm w hd nt ɖ smōlist aqentns wɖ, n hu wz so intîrli wɖǎt fortyn; n nǎ, aftr sć bhevyr, w canot ʈnc at ol wel v hr. Jst at preznt it cmz hard t pur Jemz; bt ɖt wl nt last fr evr; n I der se h wl b a dscritr man ol hiz lîf, fr ɖ fūliśnis v hiz frst ćôs.”

Ɖs wz jst sć a súṃri vy v ɖ afer az Caʈrin cd lisn t; anɖr sntns mt hv indenjrd hr cmplesns, n md hr rplî les raṣ́nl; fr sn wr ol hr ʈncñpǎrz swoloud p in ɖ rflex́n v hr ǒn ćenj v fīlñz n spirits sins last ś hd trodn ɖt wel-noun rod. It wz nt ʈri munʈs ago sins, wîld wɖ jôfl xpcteśn, ś hd ɖr run bcwdz n fwdz sm ten tîmz a de, wɖ an hart lît, ge, n indipndnt; lcñ fwd t pleźrz untestd n un’loid, n fri fṛm ɖ aprihnśn v īvl az fṛm ɖ nolij v it. Ʈri munʈs ago hd sìn hr ol ɖs; n nǎ, hǎ oltrd a biyñ dd ś rtrn!

Ś wz rsivd bî ɖ Aḷnz wɖ ol ɖ cîndnis ẃć hr unlŭct-fr apiṛns, actñ on a stedi afx́n, wd naćṛli cōl fʈ; n gret wz ɖer s’prîz, n worm ɖer dspleźr, on hírñ hǎ ś hd bn trītd—ɖo Msz Morḷnd’z acǎnt v it wz no infletd repriznteśn, no studid apil t ɖer paśnz. “Caʈrin tc s qt bî s’prîz yesṭde īvnñ,” sd ś. “Ś travld ol ɖ we post bî hrslf, n ń nʈñ v cmñ tl Saṭde nît; fr Jenṛl Tilni, fṛm sm od fansi or uɖr, ol v a sudn grù tîrd v hvñ hr ɖr, n olmst trnd hr ǎt v ɖ hǎs. Vri unfrendli, srtnli; n h mst b a vri od man; bt w r so glad t hv hr amñst s agn! N it z a gret cumf̣t t fînd ɖt ś z nt a pur hlplis crīćr, bt cn śift vri wel fr hrslf.”

Mr Aḷn xprest himslf on ɖ oceźn wɖ ɖ rīzṇbl rzntmnt v a snṣbl frend; n Msz Aḷn ʈt hiz xpreśnz qt gd inuf t b imījtli md ys v agn bî hrslf. Hiz wundr, hiz cnjcćrz, n hiz xpḷneśnz bcem in s’xeśn hrz, wɖ ɖ adiśn v ɖs sngl rmarc—“I riyli hv nt peśns wɖ ɖ jenṛl”—t fil p evri axdntl pōz. N, “I riyli hv nt peśns wɖ ɖ jenṛl,” wz utrd twîs aftr Mr Aḷn left ɖ rūm, wɖǎt eni rīlaxeśn v angr, or eni mtirịl dgreśn v ʈt. A mor cnsidṛbl dgri v wonḍrñ atndd ɖ ʈrd reṗtiśn; n, aftr cmplitñ ɖ forʈ, ś imījtli add, “Onli ʈnc, mî dir, v mî hvñ got ɖt frîtfl gret rént in mî bst Meclin so ćarmñli mndd, bfr I left Baʈ, ɖt wn cn hardli si ẃr it wz. I mst śo it y sm de or uɖr. Baʈ z a nîs ples, Caʈrin, aftr ol. I aśur y I dd nt abv haf lîc cmñ awe. Msz Ʈorp’s biyñ ɖr wz sć a cumf̣t t s, wz nt it? Y nǒ, y n I wr qt f’lorn at frst.”

“Yes, bt ɖt dd nt last loñ,” sd Caʈrin, hr îz brîṭnñ at ɖ rec̣lex́n v ẃt hd frst gvn spirit t hr xistns ɖr.

“Vri tru: w sn met wɖ Msz Ʈorp, n ɖen w wontd fr nʈñ. Mî dir, d nt y ʈnc ɖz silc gluvz wer vri wel? I pt ɖm on ny ɖ frst tîm v ǎr gwñ t ɖ Lowr Rūmz, y nǒ, n I hv wòrn ɖm a gret dīl sins. D y rmembr ɖt īvnñ?”

“D I! Ǒ! Prf̣cli.”

“It wz vri agriybl, wz nt it? Mr Tilni dranc ti wɖ s, n I olwz ʈt him a gret adiśn, h z so vri agriybl. I hv a nośn y danst wɖ him, bt am nt qt śr. I rmembr I hd mî fevrit gǎn on.”

Caʈrin cd nt ansr; n, aftr a śort trîl v uɖr subjicts, Msz Aḷn agn rtrnd t—“I riyli hv nt peśns wɖ ɖ jenṛl! Sć an agriybl, wrɖi man az h sīmd t b! I d nt s’poz, Msz Morḷnd, y evr sw a betr-bréd man in yr lîf. Hiz lojñz wr tecn ɖ vri de aftr h left ɖm, Caʈrin. Bt no wundr; Milsm Strīt, y nǒ.”

Az ɖe wōct hom agn, Msz Morḷnd indevrd t impres on hr dōtr’z mînd ɖ hapinis v hvñ sć stedi wel-wśrs az Mr n Msz Aḷn, n ɖ vri litl cnsiḍreśn ẃć ɖ nglect or uncîndnis v slît aqentns lîc ɖ Tilniz òt t hv wɖ hr, ẃl ś cd prizrv ɖ gd opińn n afx́n v hr rliist frendz. Ɖr wz a gret dīl v gd sns in ol ɖs; bt ɖr r sm sićueśnz v ɖ hymn mînd in ẃć gd sns hz vri litl pǎr; n Caʈrin’z fīlñz contṛdictd olmst evri pziśn hr muɖr advanst. It wz upn ɖ bhevyr v ɖz vri slît aqentns ɖt ol hr preznt hapinis dpndd; n ẃl Msz Morḷnd wz s’xesf̣li cnfrmñ hr ǒn opińnz bî ɖ justnis v hr ǒn repriznteśnz, Caʈrin wz sîḷntli rflectñ ɖt nǎ Henri mst hv arîvd at Norʈangr; nǎ h mst hv hŕd v hr dparćr; n nǎ, phps, ɖe wr ol setñ v fr Herifd.

ĆAPTRZ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

01/09/2022