NORƮANGR ABI │ ĆAPTR 6

Ɖ  folowñ convseśn, ẃć tc ples btwn ɖ tū frendz in ɖ pumprūm wn mornñ, aftr an aqentns v et or nîn dez, z gvn az a spesimn v ɖer vri worm ataćmnt, n v ɖ delic̣si, dscreśn, orijnaḷti v ʈt, n litrri test ẃć marct ɖ rīzṇblnis v ɖt ataćmnt.

Ɖe met bî apôntmnt; n az Iẓbela hd arîvd nirli fîv minits bfr hr frend, hr frst adres naćṛli wz, “Mî dirist crīćr, ẃt cn hv md y so lêt? I hv bn wêtñ fr y at līst ɖs ej!”

“Hv y, indd! I am vri sori fr it; bt riyli I ʈt I wz in vri gd tîm. It z bt jst wn. I hop y hv nt bn hir loñ?”

“Ǒ! Ɖz ten ejz at līst. I am śr I hv bn hir ɖs haf aur. Bt nǎ, let s g n sit dǎn at ɖ uɖr end v ɖ rūm, n injô ǎrslvz. I hv an hundṛd ʈñz t se t y. In ɖ frst ples, I wz so afreid it wd ren ɖs mornñ, jst az I wontd t set of; it lct vri śǎri, n ɖt wd hv ʈroun m intu aġniz! D y nǒ, I sw ɖ pritiist hat y cn imajn, in a śopwindo in Milsm Strīt jst nǎ—vri lîc yrz, onli wɖ cǒclico ribnz instd v grīn; I qt loñd fr it. Bt, mî dirist Caʈrin, ẃt hv y bn dwñ wɖ yrslf ol ɖs mornñ? Hv y gn on wɖ Ūdolfo?”

“Yes, I hv bn rīdñ it evr sins I woc; n I am got t ɖ blac veil.”

“R y, indd? Hǎ dlîtfl! Ǒ! I wd nt tel y ẃt z bhnd ɖ blac veil fr ɖ wrld! R nt y wîld t nǒ?”

“Ǒ! Yes, qt; ẃt cn it b? Bt d nt tel m—I wd nt b tld upn eni acǎnt. I nǒ it mst b a scelitn, I am śr it z Loṛntīna’z scelitn. Ǒ! I am dlîtd wɖ ɖ bc! I śd lîc t spend mî hol lîf in rīdñ it. I aśur y, f it hd nt bn t mīt y, I wd nt hv cm awe fṛm it fr ol ɖ wrld.”

“Dir crīćr! Hǎ mć I am oblîjd t y; n ẃn y hv finiśt Ūdolfo, w wl rīd ɖ Itałn tgɖr; n I hv md ǎt a list v ten or twelv mor v ɖ sem cnd fr y.”

“Hv y, indd! Hǎ glad I am! Ẃt r ɖe ol?”

“I wl rīd y ɖer nemz d’recli; hir ɖe r, in mî pocit-bc. Casl v Wŭlfnbah, Clermont, Mistirịs Wornñz, Necṛmansr v ɖ Blac Forist, Midnît Bel, Orfn v ɖ Rîn, n Horid Misṭriz. Ɖoz wl last s sm tîm.”

“Yes, priti wel; bt r ɖe ol horid, r y śr ɖe r ol horid?”

“Yes, qt śr; fr a ptiklr frend v mîn, a Mis Andruz, a swīt grl, wn v ɖ swītist crīćrz in ɖ wrld, hz réd evri wn v ɖm. I wś y ń Mis Andruz, y wd b dlîtd wɖ hr. Ś z netñ hrslf ɖ swītist clǒc y cn cnsiv. I ʈnc hr az bytifl az an enjl, n I am so vxt wɖ ɖ men fr nt admîrñ hr! I scold ɖm ol amezñli abt it.”

“Scold ɖm! D y scold ɖm fr nt admîrñ hr?”

“Yes, ɖt I d. Ɖr z nʈñ I wd nt d fr ɖoz hu r riyli mî frendz. I hv no nośn v luvñ ppl bî havz; it z nt mî nećr. Mî ataćmnts r olwz xesvli stroñ. I tld Captin Hunt at wn v ǎr asmbliz ɖs wintr ɖt f h wz t tīz m ol nît, I wd nt dans wɖ him, unls h wd alǎ Mis Andruz t b az bytifl az an enjl. Ɖ men ʈnc s inceṗbl v riyl frendśp, y nǒ, n I am dtrmind t śo ɖm ɖ difṛns. Nǎ, f I wr t hír enbdi spīc slîtñli v y, I śd fîr p in a momnt: bt ɖt z nt at ol lîcli, fr y r jst ɖ cnd v grl t b a gret fevrit wɖ ɖ men.”

“Ǒ, dir!” craid Caʈrin, cuḷrñ. “Hǎ cn y se so?”

“I nǒ y vri wel; y hv so mć aṇmeśn, ẃć z xacli ẃt Mis Andruz wonts, fr I mst cnfes ɖr z smʈñ amezñli insipid abt hr. Ǒ! I mst tel y, ɖt jst aftr w partd yesṭde, I sw a yuñ man lcñ at y so ŕṇstli—I am śr h z in luv wɖ y.” Caʈrin culrd, n dsclemd agn. Iẓbela laft. “It z vri tru, upn mî onr, bt I si hǎ it z; y r indifṛnt t evrbdi’z adṃreśn, xpt ɖt v wn jntlmn, hu śl b nemlis. Nê, I canot blem y”—spīcñ mor sirịsli—“yr fīlñz r īẓli unḍstd. Ẃr ɖ hart z riyli ataćt, I nǒ vri wel hǎ litl wn cn b plizd wɖ ɖ atnśn v enbdi els. Evrʈñ z so insipid, so uninṭrestñ, ɖt dz nt rlet t ɖ b’luvid objict! I cn prf̣cli comprihnd yr fīlñz.”

“Bt y śd nt pswed m ɖt I ʈnc so vri mć abt Mr Tilni, fr phps I me nvr si him agn.”

“Nt si him agn! Mî dirist crīćr, d nt tōc v it. I am śr y wd b mizṛbl f y ʈt so!”

“No, indd, I śd nt. I d nt pritnd t se ɖt I wz nt vri mć plizd wɖ him; bt ẃl I hv Ūdolfo t rīd, I fīl az f nbdi cd mc m mizṛbl. Ǒ! Ɖ dredfl blac veil! Mî dir Iẓbela, I am śr ɖr mst b Loṛntīna’z scelitn bhnd it.”

“It z so od t m, ɖt y śd nvr hv réd Ūdolfo bfr; bt I s’poz Msz Morḷnd objcts t novlz.”

“No, ś dz nt. Ś vri ofn rīdz Sr Ćarlz Grandisn hrslf; bt ny bcs d nt fōl in ǎr we.”

“Sr Ćarlz Grandison! Ɖt z an amezñ horid bc, z it nt? I rmembr Mis Andruz cd nt gt ʈru ɖ frst volym.”

“It z nt lîc Ūdolfo at ol; bt yt I ʈnc it z vri enttenñ.”

“D y indd! Y s’prîz m; I ʈt it hd nt bn rīdbl. Bt, mî dirist Caʈrin, hv y setld ẃt t wer on yr hed tnît? I am dtrmind at ol ivnts t b drest xacli lîc y. Ɖ men tec notis v ɖt smtmz, y nǒ.”

“Bt it dz nt sigṇfî f ɖe d,” sd Caʈrin, vri iṇsntli.

“Sigṇfî! Ǒ, hevnz! I mc it a rūl nvr t mînd ẃt ɖe se. Ɖe r vri ofn amezñli imprtinnt f y d nt trīt ɖm wɖ spirit, n mc ɖm cīp ɖer distns.”

“R ɖe? Wel, I nvr obzrvd ɖt. Ɖe olwz bhev vri wel t m.”

“Ǒ! Ɖe gv ɖmslvz sć erz. Ɖe r ɖ most cnsitd crīćrz in ɖ wrld, n ʈnc ɖmslvz v so mć importns! Bî ɖ bî, ɖo I hv ʈt v it a hundṛd tîmz, I hv olwz fgot t asc y ẃt z yr fevrit cmplex́n in a man. D y lîc ɖm bst darc or fer?”

“I hardli nǒ. I nvr mć ʈt abt it. Smʈñ btwn bʈ, I ʈnc. Brǎn—nt fer, n—n nt vri darc.”

“Vri wel, Caʈrin. Ɖt z xacli h. I hv nt fgot yr dscripśn v Mr Tilni—‘a brǎn scin, wɖ darc îz, n rɖr darc her.’ Wel, mî test z difṛnt. I prifŕ lît îz, n az t cmplex́n—d y nǒ—I lîc a salo betr ɖn eni uɖr. Y mst nt btre m, f y śd evr mīt wɖ wn v yr aqentns anṣrñ ɖt dscripśn.”

“Btre y! Ẃt d y mīn?”

“Nê, d nt dstres m. I b’liv I hv sd tù mć. Let s drop ɖ subjict.”

Caʈrin, in sm amezmnt, cmplaid, n aftr rmenñ a fy momnts sîḷnt, wz on ɖ pônt v rvrtñ t ẃt inṭrestd hr at ɖt tîm rɖr mor ɖn enʈñ els in ɖ wrld, Loṛntīna’z scelitn, ẃn hr frend privntd hr, bî seyñ, “Fr hevn’z sec! Let s muv awe fṛm ɖs end v ɖ rūm. D y nǒ, ɖr r tū odịs yuñ men hu hv bn stẹrñ at m ɖs haf aur. Ɖe riyli pt m qt ǎt v cǎntinns. Let s g n lc at ɖ arîvlz. Ɖe wl hardli folo s ɖr.”

Awe ɖe wōct t ɖ bc; n ẃl Iẓbela xamind ɖ nemz, it wz Caʈrin’z implômnt t woć ɖ pṛsidñz v ɖz alarmñ yuñ men.

“Ɖe r nt cmñ ɖs we, r ɖe? I hop ɖe r nt so imprtinnt az t folo s. Pre let m nǒ f ɖe r cmñ. I am dtrmind I wl nt lc p.”

In a fy momnts Caʈrin, wɖ un’fctd pleźr, aśurd hr ɖt ś nīd nt b longr unīzi, az ɖ jntlṃn hd jst left ɖ pumprūm.

“N ẃć we r ɖe gn?” sd Iẓbela, trnñ hesṭli rnd. “Wn wz a vri gd-lcñ yuñ man.”

“Ɖe wnt twdz ɖ ćrćyard.”

“Wel, I am amezñli glad I hv got rid v ɖm! N nǎ, ẃt se y t gwñ t Edgr’z Bildñz wɖ m, n lcñ at mî ny hat? Y sd y śd lîc t si it.”

Caʈrin reḍli agrìd. “Onli,” ś add, “phps w me oṿtec ɖ tū yuñ men.”

“Ǒ! Nvr mînd ɖt. F w mc hest, w śl pas bî ɖm prezntli, n I am dayñ t śo y mî hat.”

“Bt f w onli wêt a fy minits, ɖr wl b no denjr v ǎr siyñ ɖm at ol.”

“I śl nt pe ɖm eni sć complimnt, I aśur y. I hv no nośn v trītñ men wɖ sć rspct. Ɖt z ɖ we t spôl ɖm.”

Caʈrin hd nʈñ t opoz agnst sć rīẓnñ; n ɖrfr, t śo ɖ indpndns v Mis Ʈorp, n hr reẓluśn v humblñ ɖ sx, ɖe set v imījtli az fast az ɖe cd wōc, in psyt v ɖ tū yuñ men.

ĆAPTRZ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

31/08/2022