LIZA LOU: SOLID / DIVIDE │ White Cube, London → 18 January 2015

“Ẇît Kb z plizd t prizent an xibišn v ny wrcs bî Lîza Lu. Fr ɖs xibišn, Lu hz dstild hr xpḷrešn v glasbīdz intu abstract, moṇcṛmatc n dyoculrd canvsz ɖt xplor ɖ imotv ptnšl v pyr culr n ɖ byti v imṗfẋn.

Lu’z prôses z dmandñ bt, alɖo slo n ādys, rzults in wrcs ɖt r bʈ medittv n sblîm. In 2005 š travld t Drbn, Sâʈ Africa t inišiet an ātprojct wɖ Zūlu bīdwrcrz ẇč, stātñ wɖ onli 12 wimin fṛm ɖ srândñ tânšps v KwaZūlu Ntal, gru t includ ovr 25 āṭzanz. Lu’z cmitmnt t ɖs cmyṇti v wimin, wrcñ in a c̣lctv stydioinvîrnmnt, hz led hr t xplor ɖ sutl prsnl dfṛnsz ɖt imrj fṛm ɖ rpettv actiṿti v wīvñ. Č canvs in ɖ xibišn cmprîzz bīdz stičt in an idntcl manr, yt č cariz wɖ it fizicl rmîndrz v ɖer slo mcñ amdst ɖ dêli strugl v rrl lîf. Rupčrz, pocmācs n strīcs stên ɖ srfisz. Ɖ solid culr v ɖz sductv srfisz bcmz verı̣getd, šiftñ wɖ difrñ cndišnz v lît, crietñ a tnšn btwn ɖer sens v miniml ōdr n tîmli, hand-md imṗfẋn. Ivocñ bʈ miniml pêntñ – in ptklr, culrfīld pêntñ – n ɖ unhindrd paṭnñ v načṛl mtirı̣lz, Lu’z wrcs sīm t tôṇli vîbret, incurijñ an imbres v ɖer sutl šifts in rejistr, az f vywñ a hrîznlîn at dfṛnt tîmz v de.

Ɖ Solid/Dvîd canvsz ofr qayt n intens rflẋnz on ɖ pležr v lcñ, rūtd dīpli in tîm n plês, n seḷbret ɖ complx byti v ɖer mcñ. Az wɖ ol v Lu’z sculpčr, evri inč v č canvs, includñ ɖ pêntñ’z sîdz n ejz, z bīdd, crietñ an insistnt sens v objcthd, deftli ilîdñ ɖ lîn btwn sculpčr n pêntñ. Ɖe sjst a vižl trnsfmešn, hāṇsñ ɖ pâr v humbl mtirı̣lz t čenj smʈñ v sbstanšl mas intu fīldz v iʈirı̣l n trnzlūsnt culr.”

GAḶRI WEBSAIT


ĀTIST’S WEBSAIT


Joṇʈn Ṿlādi, LUNDN CWLÑ, 26 Nvmbr 2014


14/06/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.