LUCY SKAER │ Hunterian Art Gallery, Glasgow → 25 January 2015

“Ɖs xibišn fīčrz a grūp v piṿtl wrcs bî Trnr Prîz nomini Lūsi Scer. Scer implýz a vrayti v mīdia, includñ drōñ, sculpčr, film n inslešn. Š criets wrc ɖt z bʈ vižli cmpelñ n ilusv; cntinysli qesčnñ ɖ rlešnšp btwn repṛzentešn n riati.

Lūsi Scer includz ɖ insṭlešn v for ci pìsz, a drōñ, a 16mm film, n tu wŭdn sculpčrz – inspîrd bî ɖ sriylist ātist Lı̣nora Carñtn, hūm Scer vizitd in 2006, wntñ t btr undrstand ɖ dạlectcs v hr ôn practis. Ɖz wr frst šôn undr ɖ tîtl Lı̣nora in Bāzl, 2006, n subṣqntli at ɖ Venis Bienāle in 2007. Lîc mč v Scer’z practis, ɖz wrcs dscrîb nt ɖ riaḷti v ɖ incântr, bt rɖr its ifct on ɖ ātist’s inṭlect n imošnz.

Ɖ prôgram acumṗniyñ ɖ xibišn includz scrīnñz v svṛl 16mm filmz ẇč Scer md in c̣laḅrešn wɖ Bec’s Fyčrz Prîzwinr Roẓlind Našibi.

Lūsi Scer z pāt v JEREŠN – a landmāc siriz v xibišnz trêsñ ɖ rmāc̣bl dvepmnt v cntmprri āt in Scotnd ovr ɖ last 25 yirz. It brñz an ambišs n xtnsv prôgram v wrcs v āt bî ovr 100 ātists t ovr 60 gariz, xibišnspêsz n venyz ɖ leñʈ n bredʈ v ɖ nêšn btwn Māč – Nvmbr 2014, wɖ ɖ mjoṛti v xibišnz têcñ plês ovr ɖ sumr v 2014, az pāt v ɖ Glazgo 2014 Culčṛl Prôgram.”

GAḶRI WEBSAIT


TRAMWE: XIT, VŶS N LOYLTI


JEṆREŠN


TÊT: TRNR PRÎZ 2009


ẆT ĐE SE

Sūzn Mansfīld, Đ SCOTSMN, 20 Octobr 2014
Đ SCOTSMN, 21 Jūn 2014
Sūzn Mansfīld, Đ LIST, 10 Jūn 2014
Sẹra Unwin Jônz, Đ HEṚLD SCOTḶND, 6 Jūn 2014
Max Andruz, FRÌZ, Māč 2014


Jac Mantl, Đ SCINI, 30 Septmbr 2013


Lio Beṇdicṭs, Đ GĀDỊN, 7 Dsmbr 2009


14/06/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.