LYDIA GIFFORD: DRAWN │ Baltic Centre for Contemporary Art, Gateshead → 2 November 2014

“Fr hr frst sôlo xibišn in a YC instityšn, Britiš ātist Lidia Gifd (born Čeltnm, 1979) hz pṛdyst a ny bodi v wrc fr BWLTC’s grândflor gaḷrīspês. Ɖ xibišn xplorz Gifd’z ongowñ cnsrn wɖ ɖ lanĝj v pêntñ n ɖ baḷns btwn pêntñ n objct. Ɖ wrcs, v a scêl ɖt z dictetd bî ɖ ātist’s ôn dmenšnz, hv an olmst hymn prezns. Leyrd pêntd srfisz têc on a scinlîc trnzlūsnsi ɖt, on clôs inspẋn, rvilz a complx wrcñ n rīwrcñ. A tnšn arîzz in Gifd’z wrc btwn strucčr n srfis, intirı̣r n xtirı̣r. Yt ɖr z plêflṇs tù, a playbiḷti ɖt Gifd sīcs t brñ fṛm ɖ mīdı̣m v drōñ intu wrcñ wɖ mtirı̣lz sč az wŭd n pênt.”

GAḶRI WEBSAIT


ẆT ĐE SE

Bābra Hojsn, Đ JRNL, 21 Jūn 2014
Rêčl McDrṃt, ĐS Z TMORO, 25 Septmbr 2014


BÎOGṚFI

06/04/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.