MADE IN CHINA: A DOUG FISHBONE PROJECT │ Dulwich Picture Gallery, London → 26 July 2015

 

 

Cn y tel ɖ dfṛns btwn an Old Mastr pêntñ n a cntmprri replica?

Wrcñ wɖ cnspčl ātist Dug Fišbôn w r incurijñ y t têc a clôsr lc at âr Prmnnt C̣lẋn. Wn v âr wrcs hz bn rplest bî a replic̣pêntñ swst fṛm an ātists’ wrcšop in Čîna n huñ in ɖ frem ḅloññ t ɖ orijinl. Fr ʈri munʈs ɖ îdntti v ɖ wrc wl rmen cnsild. Test yr dsrnñ î n tel s ẇč pêntñ y ʈnc it z.

Mni Old Mastr pêntrz, fṛm Tišn t Rūbnz, incurijd ɖ copiyñ v ɖer wrc îɖr in ɖer wrcšops bî aprntisz or bî indipndnt copiists. Ɖr r svṛl xamplz in Dulij’z c̣lẋn, includñ wcšop pêntñz sč az Vīṇs n Adonis n copiz pêntd fṛm ɖ orijinl bî ātists vizitñ ɖ Gaḷri, sč az Cunstbl’z copi v Rîzdel’z Windmilz. Tde, fems pêntñz r biyñ rpṛdyst in ɖ miłnz, wɖ Čîna dominetñ ɖs xpwtmācit.

Fr ʈri munʈs (10 Febrri – 26 Êpṛl) y r invîtd t fînd ɖ replicetd pêntñ, ẇč hañz in plês v ɖ orijinl in ɖ prmnnt dsple v 270 wrcs. Winñ ansrz wl b entrd intu a drw t win wn v fîv print-on-dmand rīpṛduẋnz v čozn wrcs in ɖ Gaḷri’z c̣lẋn. Ɖ ansr wl b rvild on 28 Êpṛl, ẇn orijinl n replica wl hañ sîd bî sîd. Cm n cmper ɖ tu.

Côkretd bî cnsepčl ātist Dug Fišbôn n Dr Zêvı̣r Bre, Āturo n Holi Melosi, Čīf Kretr at ɖ Gaḷri.

…”

"The US conceptual artist Doug Fishbone at Dulwich Picture Gallery. ‘My hope is that people will come here and really drink in the paintings,’ he says. Photograph: Carl Court/Getty"
“The US conceptual artist Doug Fishbone at Dulwich Picture Gallery. ‘My hope is that people will come here and really drink in the paintings,’ he says. Photograph: Carl Court/Getty”

GAḶRI WEBSAIT


ẆT ĐE SE

Tabiš Cān, Đ LUNḌNIST, 13 Febrri 2015
Mev Ceṇdi, Đ GĀDỊN, 10 Febrri 2015
Aḷster Smāt, Đ TEḶGRAF, 10 Febrri 2015
Pāric O’Brayn, ČANL 4, 9 Febrri 2015
BBC, 13 Jaňri 2015
Nic Clāc, Đ INDIPNDNT, 12 Jaňri 2015


N Đ ANSR Z…

"Since February, Jean-Honore Fragonard's 18th Century work Young Woman has been replaced by a $120 (£70) counterfeit, produced in China"
“Since February, Jean-Honore Fragonard’s 18th Century work Young Woman has been replaced by a $120 (£70) counterfeit, produced in China”

BBC, 28 Êpṛl 2015


26/05/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.