MALEVICH │ Tate Modern, London → 26 October 2014

Cazimir Małevič, an ātist az influenšl az h wz radicl, cast a loñ šado ovr ɖ histri v modn āt. Ɖs, hiz frst retṛspctv in ʈrti yirz n ɖ frst evr in ɖ YC, ynîts wrcs fṛm c̣lẋnz in Ruša, ɖ YS n Yṛp t tel a fasinetñ stwri v revlušnri îdiylz n ɖ pâr v āt itslf.

Małevič (1879–1935) livd n wrct ʈru wn v ɖ most trbyḷnt pirı̣dz in twentiiʈ-senčri histri. Hvñ cm v êj in Zarist Ruša, Małevič witṇst ɖ Frst Wrldwor n ɖ Octobr Revlušn frst-hand.

Hiz ŕli xperimnts az a pêntr led hm twdz ɖ invnšn v sūpreṃtizm, a bold vižl lanĝj v abstract jı̣mtric šêps n stāc culrz, ipiṭmîzd bî ɖ Blac Sqr. Wn v ɖ dfînñ wrcs v Moḍnizm, ɖ pêntñ wz rvild t ɖ wrld aftr munʈs v sīcṛsi n wz hidn agn fr olmst hāf a senčri aftr its crietr’z deʈ. It sits on a par wɖ Dūšã’z redi-md az a gemčenjñ mmnt in twentiiʈ-senčri āt n cntinyz t inspîr n cnfând vywrz t ɖs de.

Stātñ fṛm hiz ŕli pêntñz v Rušn landsceps, agriculčṛl wrcrz n rlijs sìnz, ɖ xibišn foloz Małevič’z jrni twdz abstract pêntñ n hiz sūpreṃtist mastrpìsz, hiz temprri abandnmnt v pêntñ in fevr v tīčñ n raitñ, n hiz mučdbetd rtrn t fiğṛtv pêntñ in lêtr lîf.

Brññ tgɖr pêntñz, sculpčrz, ʈiytr n an unpreṣdentd c̣lẋn v drōñz it ofrz a cmplit vy v hiz c̣rir, seḷbretñ sm v ɖ most pṛgresv āt evr md.”

GAḶRI WEBSAIT


 ẆT Đ PÊPRZ SE

Mātin Cūmr, TÎM ÂT, 2 Me 2014
Fránsis Spwldñ, Đ GĀDỊN, 4 Jlî 2014
Êdrı̣n Srl, Đ GĀDỊN, 14 Jlî 2014
Ričd Dwmnt, Đ TEḶGRAF, 14 Jlî 2014
Nic Clāc, Đ INDIPNDNT, 16 Jlî 2014
Fisn Grnr, Đ ĀTSDESC, 17 Jlî 2014
Jaci Vŭlšlāgr, Đ FNANŠL TÎMZ, 18 Jlî 2014
Tabiš Cān, Đ LUNḌNIST, 20 Jlî 2014
Lwra Cumñ, Đ OBZRVR, 20 Jlî 2014
Đ MOSCO TÎMZ, 21 Jlî 2014
Olga Smirnova, BBC NYZ, 25 Jlî 2014
Andru Lambrʈ, Đ SPECTETR, 26 Jlî 2014
Victoria Sadlr, Đ HUFÑTN PÔST, 28 Jlî 2014
Tôni Wŭd, Đ LUNDN RVY V BCS, 16 Ōġst 2014
Ben Lūc, Đ LUNDN ĪVNÑSTANDD, 27 Ōġst 2014

03/05/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.