MAPS TO MEMORIALS – Exploring the work of MacDonald Gill │ Lettering & Commemorative Arts Trust, Snape Maltings, Suffolk → 12 November 2014

“Rerli sīn orijinl ātwrc, maps n pôstrz bî a mastr v grafic āt n dzîn. Đ xibišn includz pen-n-ñc drōñz, dzînz n pêprz unŕʈt at Gil’z famlīhom. Xaminñ ɖ wrc v an xtrōdnri ātist, dzînr n ācitect, ɖs xibišn xplorz ɖ c̣rir v a man hu pṛdyst a captivetñ n iṇvtv renj v grafic dzîn in mni fwmz, acrs for decedz.

Wn hundṛd yirz ago a sngl šot in Saṛyevo bgan a čên v ivnts ɖt lwnčt ɖ most dstructv wor ɖ wrld hd evr sīn. It rêjd fr for yirz n miłnz dîd in ɖ fîtñ. Tde ɖ grevz v ɖ Britiš n Impirı̣l fwsz fṛm ɖt wor, n fṛm ol ɖoz ɖt folod it, r māct bî plên ẇît stônz, standñ ro upn ro in militri seṃtriz or scatrd in črčyādz ʈrt ɖ land. Ɖe cmeṃret ɖ nemz v ɖ fwḷn, bt ɖ simpl n dignifîd leṭrñ v ɖ inscripšnz wz ɖ wrc v a man hu, untl rīsntli, hd bn olmst fgotn

McDonld (Max) Gil (1884-1947) wz a grafic ātist v xtrōdnri abiḷti n vrṣtiḷty. Ɖ yungr bruɖr v ɖ sculptr n tîpogṛfr Eric Gil, Max wz bst nôn fr hiz decṛtv maps. Bt h wz olso an ācitect, a grafic dzînr n a dec̣retr v intirı̣rz. Hvñ studid undr ɖ c̣ligṛfr Edẉd Jonstn, h bcem a mastr v handleṭrñ. Hiz dzînz includd bcjacits, hraldc embḷmz, mmwrı̣l inscripšnz n ācitcčṛl drōñz. Ɖe renjd in sîz fṛm a pôstijstamp t a 200-ft loñ myṛl. Hiz wrc az a cmršl ātist spanz ɖ yirz btwn ɖ stāt v Wrldwor Wn n ɖ end v Wrldwor Tu – a pirı̣d ẇn advtîzñ bcem axptd az an ātfwm in its ôn rît.”

GAḶRI WEBSAIT


SPEŠLIST MCDONLD GIL WEBSÎT

BBC – YR PÊNTÑZ


ẆT Đ PÊPRZ SE

Anġs Montgoṃri, Đ DZÎN WĪC, 29 Jlî 2014
Olivr Wênrît, Đ GĀDỊN, 15 Ōġst 2014
Andru Lambrʈ, Đ SPECTETR, 30 Ōġst 2014

24/04/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.