MARINA ABRAMOVIĆ: 512 HOURS │ Serpentine Gallery, London → 25 August 2014

MRĪNA AT MIDNÎT:

De 1, De 2, De 3, De 4, De 5, De 6De 7, De 8, De 9, De 10, De 11, De 12, De 13, De 14, De 15, De 16, De 17, De 18, De 19, De 20, De 21, De 22, De 23, De 24, De 25, De 26, De 27, De 28De 29, De 30De 31, De 32De 33, De 34De 35De 36, De 37De 38De 39De 40De 41De 42, De 43De 44De 45De 46De 47, De 48De 49De 50De 51De 52, De 53De 54, De 55De 56De 57, De 58De 59, De 60De 61De 62De 63, De 64

“In a ynīc wrc crietd fr ɖ Srpntîn, ɖ inṭnašnli aclemd ātist Mrīna Abraṃvič wl pfwm in ɖ Gaḷri fr ɖ jrešn v hr xibišn: 10am t 6pm, 6 dez a wīc. Crietñ ɖ simplist v invîrnmnts in ɖ Gaḷri spêsz, Abraṃvič’z onli mtirı̣lz wl b hrslf, ɖ ōdı̣ns n a ṣlẋn v props ɖt š me or me nt yz. On arîvl, vizitrz wl bʈ litṛli n meṭforicli līv ɖer bagij bhnd in ōdr t entr ɖ xibišn: bagz, jacits, ilectronic iqipmnt, wočz n camṛz me nt acumṗni ɖm.

Ɖ public wl bcm ɖ pfwmñ bodi, ptisipetñ in ɖ dlivri v an unpresdentd mmnt in ɖ histri v pfwmnsāt.

Mrīna Abraṃvič z a pạnir v pfwmns az an ātfwm, yzñ hr ôn bodi az subjct n objct, š hz pšt ɖ fizicl n mentl limits v hr biyñ. Ɖs z ɖ frst mêjr pfwmns bî Abraṃvič sns hr monymntl pìs Ɖ Ātist z Preznt, at ɖ Myziym v Modn Āt, Ny Ywc, in 2010, in ẇč vizitrz wr invîtd t sit in sîḷns oṗzit ɖ ātist n gêz intu hr îz fr an unspesifîd amânt v tîm. Abraṃvič pfwmd ɖs wrc evri de fr ʈri munʈs.

Ɖ perd-dân nêčr v ɖs xibišn corispondz t Abraṃvič’z intrest in ɖ historicli wel-istablišt rlešnšp btwn āt n nuʈñṇs; vižl ātists includñ Roḅt Bari, Jon Cêj, Mẹri Eḷn Caṛl, Roḅt Ŕwin, Ìv Clîn, Gŭstav Metsgr n Yôco Ôno (t nem onli a vri fy) hv ol xplord ɖ nošn v mtirı̣l absns wɖn ɖer practis. Ɖ îdīa v emtiṇs – v miniṃlizm, rduẋn n simpliṣti – plez an intrinsic rôl in Abraṃvič’z ôn wrc, n hz incrisñli led t mr n mr v ls n ls, a loñstandñ em ɖt š rcwdd in hr Ātist’s Lîf manifsto v 2009. It z ɖs jrni twdz iṃtiriaḷti ɖt hz led hr t ɖs ynīc mmnt in hr wrc, ẇr š wl cmit t an unscriptd n impṛvîzd pfwmns in ɖ gaḷrīspês.

In ɖ ŕli 1970z, az a yuñ ātist in Belgred, Abraṃvič bgan xplorñ ɖ rlešnšp btwn ātist n ōdı̣ns. Sns 1978 š hz cnductd a siriz v wrcšops wɖ ātstydnts, yzñ a siriz v simpl xsîzz t incris fizicl n mentl awerṇs. Ovr ɖ cws v hr c̣rir, Abraṃvič hz cntinyd t dveḷp ɖz wrcšops, xpandñ ɖer scôp t rīč a jenṛl public, ʈru ɖ Mrīna Abraṃvič Instityt.

Ɖ xibišn bî Ed Atcinz têcs plês cncuṛntli at ɖ Srpntîn Saclr Gaḷri, brññ tgɖr tu xtrōdnri ātists fṛm dfṛnt jeṇrešnz hu fôc̣s on pfwmns, ɖ bodi n lanĝj.”

GAḶRI WEBSAIT


Đ ŠOCÑ MRĪNA ABRAṂVIČ – NYZNÎT:


ẆT Đ PÊPRZ SE:

Đ Lundn Īvnñstandd, Cāra Manñ, 8 Me 2014
Đ Apolo Maġzīn, Magi Gre, 2 Jūn 2014
Đ Indipndnt, Caṛn Rait, 9 Jūn 2014
Đ Wošñtn Post, Ṣrîa Nêdia McDoṇld, 10 Jūn 2014
BBC Nyz, Māc Savij, 11 Jūn 2014
Đ Gādı̣n, Êdrı̣n Srl, 11 Jūn 2014
Đ Ny Ywc Tîmz, Roslin Sŭlċs, 11 Jūn 2014
Đ Lundn Īvnñ Standd, Ben Lūc, 12 Jūn 2014
Đ Obzrvr, Lwra Cumñ, 15 Jūn 2014
Đ Spectetr, Īgor Ṭroňi-Lalic, 17 Jūn 2014
Ātlist, Olivia McYwn, 18 Jūn 2014
Đ Ny Stêtsmn, Dêzi Lafāj, 23 Jūn 2014
Đ Apolo Maġzīn, Caʈrīn Spensr, 8 Jlî 2014
Đ Apolo Maġzīn, Iliẓḅʈ Grant, 8 Jlî 2014
Đ Gādịn, Êdrịn Srl, 18 Jlî 2014
Ātlist, Māco Aneli, 19 Jlî 2014
Ātlist, Amanda MGregr, 9 Ōġst 2014
Đ Gādịn, Rêčl Cc, 23 Ōġst 2014

28/04/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.