NASREEN MOHAMEDI │ Tate Liverpool → 5 October 2014

“Dscuvr ɖ intrīgñ wrc v Indı̣n ātist Nazrīn Mhaṃdi (1937–1990). Born in C̣rāči n rêzd in Mmbî, Mhaṃdi z nâ cnsidrd t b wn v ɖ most significnt ātists wɖn ɖ moḍnist tṛdišn, wɖ hr wrc rsivñ grt critcl aclem inṭnašnli in rīsnt yirz. Nazrīn Mhaṃdi z ɖ ljst sôlo šo v hr wrc in ɖ YC t dêt, gvñ mni vizitrz ɖer frst incântr wɖ hr vẹrid practis, ẇč includz pêntñ, drōñ n ftogṛfi.

Fīčrñ mr ɖn 50 v hr wrcs, Nazrīn Mhaṃdi runz in paṛlel wɖ Mondrian n hiz Stydioz, n čāts ɖ ivlušn v Mhaṃdi’z wrc, xplorñ hâ š, lîc Mondrian, muvd awe fṛm a fiğṛtv stîl n dveḷpt hr ôn ynīc aproč t abstraẋn.

Ɖs xibišn hîlîts significnt fezz in ɖ ātist’s practis; fṛm semiabstract liricl pêntñz v ɖ 1960z, t hr intric̣t ingejmnt n sbvršn v ɖ moḍnist grid ʈrt ɖ 1970z, n dīteld drōñz v sspndd dîaġnl lînz, trîanglz n sfirz in ɖ 1980z. Ɖ latr rcwl ɖ ytopı̣n dzînz v cnstructivist ātists sč az Cazimir Małevič, hu š grtli admîrd. A frɖr hîlît wl b Mhaṃdi’z prsnl fôtgrafic practis ʈru ẇč š mntend a vižl recwd v hr xpirı̣nsz, capčrñ imijz v deẓt landsceps, sìsceps, modn strucčrz, n ɖ Izlamic ācitecčr v Fatepur Sicri.

Aftr studiyñ āt at Sentṛl Snt Mātin’z in Lundn (1954–7) Mhaṃdi wrct in Yṛp bfr rtrnñ t India in ɖ ŕli 1970z, t bcm a tīčr in ɖ Faclti v Fîn Āts, MS Ynivrṣti, Ḅroda. It wz hir ɖt š wrct alñsd mni nôtbl ātists n bgan t dveḷp hr abstraẋn, pṛdysñ sml-scêl, jı̣mtric drōñz, pênztecñli cmpozd on an ācitect’s tebl, yzñ pensl n pen. Vrčli alon amñst hr pirz, Mhaṃdi brôc awe fṛm ɖ mênstrīm practis v fiğṛtv pêntñ in pôstindipndns India. Hr emf̣sis on miniml linı̣r jesčrz t criet infiṇt imajinri landsceps n strucčrz xmplifîz hr dzîr t, az š rôt in hr dayriz, obten ɖ maximm v ɖ minimm.

Dspt cmparisnz t Americn ātists sč az Agnis Mātin n Cāl Andre, Mhaṃdi’s wrc dfîz īzi catġrîzešn n wz ɖ prodct v hr dstnctv prṣnaḷti, prôses, n isʈetc valyz. Nazrīn Mhaṃdi rvilz ɖ ātist’s significnt contribyšn t moḍnizm ɖt xpandz ɖ bândriz v Westn āthistri n ofrz an oṗtyṇti t rīcnsidr ɖ mīnñ v abstract āt.”

GAḶRI WEBSAITẆT Đ PÊPRZ SE

Crsti McHêl, Đ LIVPUL ECO, 15 Me 2014
Floṛns Wōtrz, Đ TEḶGRAF, 11 Jūn 2014
Digbi Wōd-Oldm, Đ APOLO MAĠZĪN, 20 Jūn 2014
Rêčl Spens, Đ FNANŠL TÎMZ, 30 Jūn 2014
Daṛn Anḍsn, STYDIO INṬNAŠNL, 30 Jūn 2014

Logo7

19/04/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.