PASCALE MARTHINE TAYOU: BOOMERANG │ Serpentine Sackler Gallery, London → 17 May 2015

(Posted 8 April 2015. The text is in an older version of Ñspel.)

“Srpntîn Gaḷriz priznts ɖ frst sôlo šo in Lundn bî Caṃrun-born, Beljm-bêst ātist Pascal Martīn Tîu. Ɖ xibišn includz ny wrc md sṗsificli fr ɖ Srpntîn n intṛdysz ōdı̣nsz t a renj v wrcs ɖt demnstret ɖ ātist’s ynīc abiḷti t cmbîn išuz v indivijl n našnl îdntti n glôbl cnsumšn.

Ɖ Srpntîn Saclr Gaḷri z popyletd bî a dvrs mix v sculpčṛl fwmz ɖt demnstret Tîu’z ynīc vižl lanĝj, bêst on ācitîps, md n fând objcts n tṛdišnl craft. Mistirı̣s hymn fwmz n fntastcl bīsts – sč az ɖ 100 mītr snêc v Africonda – incwṗret mtirı̣lz sč az cloʈ, wŭd, plastc, glas, ōganic matr n consymrwêst, cmbînd wɖ an ātiznl scil.

Tîu, hu bgan studiyñ lw bfr dsîdñ instd t bcm an ātist, bgan xibitñ in ɖ ŕli 1990z – a tîm v ṗlitcl n sošl uphivl acrs West Africa. Wɖ wrcs ofn pṛdyst in situ, Tîu z rnând fr cmbînñ fând n dscādd objcts n mtirı̣lz – ofn swst lôcli – wɖ a scild n plêfl sens v craftsmnšp.

Tîu hz xibitd inṭnašnli, includñ sôlo xibišnz at ɖ Fâlr Myziym at UCLA (2014); Cnsthâs Brêgenz (2014); MACRO, Rôm (2012); MUDAM Luxmbrg (2011); Mac Liõ (2011); Malmö Consthal (2010).

Insd-ât z a rzws fr tīčrz dzînd t acumṗni ɖ Pascal Martīn Tîu xibišn. Dânlod ɖ Insd-Ât Rzws.

BŪṂRAÑ z pṛdyst bî ɖ Srpntîn Gaḷriz in c̣laḅrešn wɖ BÔZAR, Sentr fr Fîn Āts, Bruslz.

Ɖs xibišn at ɖ Srpntîn Saclr Gaḷri z pāt v ɖ Srpntîn’z Sprñprôgram, ẇč includz a mêjr srve bî Americn ātist Lion Gôlūb ɖt runz cncuṛntli at ɖ Srpntîn Gaḷri.”

Africonda – series, 2014. Wash cloth, mask, dry hay, wood. Photo: Lorenzo Fiaschi

GAḶRI WEBSAIT


ẆT ĐE SE

Ben Lūc, Đ LUNDN ĪVNÑSTANDD, 9 Māč 2015
CULČRẆISPR
Mātin Cūmr, TÎM ÂT


ĀTIST’S WEBSAIT


07/08/2022

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.