Powmz fṛm Uncl Arʈr: FOURTEEN

FORTĪN

D’nt wōc undr a

ladr, d’nt let a frog in

sîd, d’nt opn an um

brela untl y’r ǎt ǎt

sîd, rflect bfr y brec a

mirr, crosñ blac-cat paɖz – un

wîz, d’nt sñ ẃn ītñ

dinr, d’nt brñ an alḅtros di

mîz, d’nt gift a prs wɖ emti

inr, n v cors ɖr’z mor bi

sîdz, bt apṛpo v poa

tri, ẃt’er yr rîmñ

scīm, b mnli mîti cerfl nt

t cōl yr powm Ʈr

 

INDEX OF POETSMEDIA LINKS

25/04/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.