RADICAL GEOMETRY: Modern art of South America from the Patricia Phelps de Cisneros collection │ Royal Academy, London → 28 September 2014

“Fṛm radicl iṇvešnz in ɖ ys v culr n fwm t ny mtirı̣lz lîc nion n inṭractv, cinetc sculpčr, ɖs xibišn rvilz sm v ɖ most orijinl āt v ɖ last 100 yirz.

Ɖ tîm: 1930z. Ɖ plês: Sâʈ America. Ɖ stêj wz set fr a mêjr iṇvešn in āt. Ovr ɖ nxt 50 yirz, ātists acrs fîv sitiz wd pạnir a ny vižl lanĝj t xpres ɖer dīpli held ḅlifs abt āt n its pâr t čenj ɖ wrld arnd ɖm.

Radicl Jioṃtri brñz tgɖr wrc fṛm ɖ Colección Patricia Phelps de Cisneros bî sm v ɖ grt iṇvetrz v Sâʈ Americn modn āt, fṛm Toriz Gāsīa in Yṛgwî t Līža Clāc in Bṛzil, fṛm Malḍnādo in Ājntīna t Gêgo in Veṇzwela. Inspîrd bî Yṛpiyn ātists sč az Mondrian n Candinski, ɖer bold xperimnts wɖ spês, muvmnt n culr radicli trnsfwmd ɖ rlešnšp btwn āt n vywr.

Ɖs z āt ɖt rfyzz t b cntend bî its ôn ṗrimitr, āt ɖt rupčrz ɖ bândri btwn ɖ objct n ɖ spês arnd it n intṛdysz dnamic fwmz t gv ɖ ilužn v mošn n voḷtiḷti. Y wl si wrc ɖt čenjz az y muv arnd it, n drōñz wɖt pêpr ɖt yz negtv spês n šado t criet ynīc, flītñ comṗzišnz.”

GAḶRI WEBSAIT


ẆT Đ PÊPRZ SE

Pwl Lêti, Đ GĀDỊN, 27 Jūn 2014
Aḷster Smāt, Đ TEḶGRAF, 2 Jlî 2014
Joṇʈn Jônz, Đ GĀDỊN, 4 Jlî 2014
Ben Lūc, Đ LUNDN ĪVNÑSTANDD, 7 Jlî 2014
Jaci Vŭlšlāgr, Đ FNANŠL TÎMZ, 13 Jlî 2014
Victwria Sadlr, Đ HUFÑTN PÔST, 21 Jlî 2014
Caʈrīn Spensr, Đ APOLO MAĠZĪN, 24 Jlî 2014

24/04/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.