RECORDING BRITAIN │ Herbert Art Gallery, Coventry → 26 April 2015

Thomas Hennell (1903-1945) Winchcombe Pottery, Winchcombe, Gloucestershire
Thomas Hennell (1903-1945) Winchcombe Pottery, Winchcombe, Gloucestershire

“In ɖ wintr v 1939 an xtrōdnri ātprojct wz bgun. Bnʈ ɖ spectrz v invežn n erı̣l bomñ, ɖ Scīm fr Rcwdñ ɖ Čenjñ Fês v Britn rapidli cmišnd ātists t pênt plêsz n bildñz v caṛcṭristc našnl intrest. Ɖ rzultñ c̣lẋn v ovr 1500 pêntñz crietd a rmāc̣bl, yt hîli ṣlctv, snapšot v a fast-čenjñ cuntri.

Kenneth Rowntree (1915-1997) Underbank Farm, Woodlands, Ashdale, Derbyshire. 1940
Kenneth Rowntree (1915-1997) Underbank Farm, Woodlands, Ashdale, Derbyshire. 1940

Nâ held bî ɖ Victoria n Albt Myziym, Rcwdñ Britn fīčrz mni bytifl wōtrculrz bî pṛlific ātists sč az Jon Pîpr n Ceṇʈ Rântri, alñ wɖ a hôst v lesr-nôn cntribytrz. Bî fôc̣sñ on qayt cwnrz n lôcl sìnz Rcwdñ Britn têcs s off ɖ bītn trac v îconic Britiš landmācs n pôstcād imijz.

Barbara Jones (1912-1978) Cottages at Canford Magna, Dorset. 1942
Barbara Jones (1912-1978) Cottages at Canford Magna, Dorset. 1942

In adišn t wrcs fṛm ɖ orijinl c̣lẋn, ɖ xibišn wl fīčr a hôst v cntemprri wrcs includñ pêntñz n fôṭgrafs bî Conrad Atcinsn, Ričd Loñ, Dêvid Nash n Lora Oldfīld Fwd. Šôn alñsd ɖz wl b wrcs fṛm ɖ Hrbt’s c̣lẋnz, dpictñ ɖ landscêp v Covntri n Woricšr.

Xibišn ōġnîzd bî ɖ Victoria n Albt Myziym, Lundn”

GAḶRI WEBSAIT


VICTORIA N ALBT MYZIYM
MYZIYMZ ŠEFĪLD

30/03/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.