RICHARD TUTTLE │ I DON’T KNOW . THE WEAVE OF TEXTILE LANGUAGE │ Whitechapel Gallery, London → 14 December 2014 │ Tate Modern, London → 6 April 2015

Đ Ẇîtčapl Gaḷri

“Rnând Nwʈ Americn mastr Ričd Tutl (b.1941) fyzz sculpčr, pêntñ n powtri. Ɖs fîv-deced srve fôc̣sz on hiz ys v txtîlz az testsait. Culrz mytet az ɖe sīp ʈru cloʈ; canvs bcmz jı̣mtric abstraẋn. Īvn sprocits, wîrz n stičñ r pāt v hiz liricl vižl sintax. Tutl olso corı̣grafs s – w mt stub âr to on an objct neslñ agnst ɖ wōl or b arstd bî a cnstruẋn’z asnt intu spês.

Renjñ fṛm ɖ ʈri-inč pìs v rôp ɖt šoct Ny Ywc’s critcs in ɖ 1970z – t hiz inʈrwlñ bcwrcs – ɖs šo imrsz s in Tutl’z plêfl ynivrs v fwm.

Prizntd in cnjunẋn wɖ a mêjr insṭlešn in Têt Modn’z Trbînhwl n acumṗnid bî a comprihnsv publicešn.”

GAḶRI WEBSAIT


WÑD SCULPČR │ Trbînhwl, Têt Modn

“Têt Modn’z Trbînhwl hz plêd hôst t sm v ɖ wrld’z most strîcñ n memṛbl wrcs v cntmprri āt. Nâ, ɖs vast spês welcmz ɖ ljst wrc evr crietd bî rnând Americn sculptr Ričd Tutl (born 1941).

Intîtld I D’nt Nô . Ɖ Wīv v Txtîļanĝj, ɖs nyli cmišnd sculpčr cmbînz vast swagz v fabrics dzînd bî ɖ ātist fṛm bʈ man-md n načṛl fîbrz in ʈri bold n briłnt culrz.

Ɖ cmišn z pāt v a wîdr srve v ɖ ātist têcñ plês in Lundn ɖs ōtm n cmprîzñ a mêjr xibišn at ɖ Ẇîtčapl Gaḷri srveyñ fîv decedz v Tutl’z c̣rir n a sumčs ny publicešn rūtd in ɖ ātist’s ôn c̣lẋn v historic n cntmprri txtîlz.”

http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/richard-tuttle-i-dont-know-weave-textile-language


ẆT ĐE SE

Māc Brân, Đ GĀDỊN, 13 Octobr 2014
Joṇʈn Jônz, Đ GĀDỊN, 13 Octobr 2014
Anīta Sñ, Đ TEḶGRAF, 13 Octobr 2014
Ben Lūc, Đ LUNDN ĪVNÑSTANDD, 20 Octobr 2014
Ričd Dwmnt, Đ TEḶGRAF, 20 Octobr 2014


 

06/04/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.