SARGENT: PORTRAITS OF ARTISTS AND FRIENDS │ National Portrait Gallery, London → 25 May 2015

“Jon Sñr Sājnt (1856-1925) wz ɖ grtst pwtritpêntr v hiz jeṇrešn. Aclemd on bʈ sîdz v ɖ Atlantc, h wz clôsli cnctd t mni v ɖ uɖr līdñ ātists, raitrz, actrz n myzišnz v ɖ tîm. Hiz pwtrits v ɖz frendz n cntmprriz, includñ Ōgūst Rodĩ, Clwd Mone n Robt Lui Stīvnsn, wr rerli cmišnd n alaud hm t criet mr intiṃt n xperimntl wrcs ɖn wz psbl in hiz fwml pwtričr.

Ɖs mêjr xibišn v ovr sevnti pwtrits spanz Sājnt’s tîm in Lundn, Paris, Bostn n Ny Ywc az wel az hiz travlz in ɖ Itałn n Ñgliš cuntrīsîd. Impwtnt lounz fṛm gaḷriz n prîvt c̣lẋnz in Yṛp n America mc ɖs an unmiṣbl oṗtyṇti t dscuvr ɖ ātist’s most dẹrñ, prsnl n dstnctv pwtrits.

PARIS, 1874-1885

Born in Floṛns in 1856 t an xpatrı̣t Americn cupl, Jon Sñr Sājnt spent hiz fwṃtv yirz turñ Yṛpiyn sitiz n rzwts. On dsîdñ t studi pêntñ in Paris, h inrold at ɖ École des Beaux Arts in 1874 ẇl simlteňsli dveḷpñ hiz briłnt gifts az a pêntr undr ɖ tīčñ v Carolūs-Dŭrã, a fašṇbl Frenč pwtritist.

Sājnt wz at īz in ɖ wrld v Paris stydioz n fwmd frendšps wɖ a wîd renj v Frenč ātists n felo xpatrı̣ts. Wn v hiz clôsist frendz wz Pwl Êlu, ɖ eḷgnt pêntr n ečr v ɖ bômõd. H sōt ât Clwd Mone, hu wd rmen a lîfloñ frend v bʈ men, n Ōgūst Rodĩ, a tîtn v ɖ Frenč ātwrld. Sājnt wz xpšnli wîdli réd, ispešli in ɖ Frenč clasics, bt olso in cntmprri litṛčr.

An ŕli pêtṛn, ɖ Frenč plêrît Edwād Pîerõ, cmišnd pwtrits v hmslf, hiz wîf n hiz čildṛn, fr ẇč Sājnt wz cmperd t Von Dêc. Ɖ ātist wz a giftd piynist n a pašṇt myzicoḷjist. Hiz moḍnist cridnšlz wr demnstretd bî hiz admirešn fr ɖ myzic v Ričd Vāgṇr, n olso bî hiz inʈyziastc rspons t Spaniš myzic n dans, ẇč inspîrd fḷmnco picčrz n pwtrits.

BRWDWE, 1885-1889

Sājnt’s mastrpìs, Cānešn, Lili, Lili, Rôz, wz pêntd ẇn h wz btwn lîf in Paris n Lundn (1885-6). Ɖ ātist’s dsižn t muv rezidns fṛm wn t ɖ uɖr cem at a tîm v crîsis, ẇn hiz c̣rir wz in jeṗdi aftr hiz pṛvoc̣tv pwtrit v Madam X (Madam Pier Gôtro) cōzd a scandl at ɖ Paris Ṣlon in 1884. H fând solis in ɖ Anglo-Americn coḷni v ātists n raitrz in ɖ Cotswold vilij v Brwdwe, ẇč includd ɖ Americn ātists Franc Milit n Edwin Ostin Abi, ɖ Ñgliš iḷstretr Fred Bānād, n ɖ raitrz Henri Jêmz n Edṃnd Gos. Hir h pêntd hiz fems gādnpicčr, a cnstructd sìn yzñ ɖ Bānād dwtrz az modlz, n pwtrits v uɖr membrz v ɖ cmyṇti, includñ Lili Milit n Alis Bānād.

In Bwnṃʈ, at ɖs sem pirı̣d, h capčrd ɖ wîri frem n nrvs eṇji v ɖ raitr Robt Lui Stīvnsn in tu intns caṛcṭrîzešnz. Sājnt wz xperimentñ wɖ an Impreṣ̌nist paḷt, pêntñ vivid scečz v felo ātists at wrc ât-v-dorz, includñ Clwd Mone n Pwl Êlu, n landscêps az avãgād az eni biyñ pṛdyst in Ñgḷnd at ɖ tîm.

BOSTN n NY YWC, 1888-1912

Sājnt nvr gev p hiz Americn sitiznšp. H wz at hom in Bostn n Ny Ywc, ẇr h hd mni frendz n pêtṛnz n a brjnñ repytešn. In ɖ fwmr siti h carid ʈru hiz tu grt myṛl scīmz v dec̣rešn, in ɖ Bostn Public Lîbrri n ɖ Myziym v Fîn Āts.

In 1890, Sājnt hd ɖ oṗtyṇti v pêntñ sm v ɖ grt Americn actrz v ɖ êj fr ɖ Pleyrz Club in Ny Ywc, includñ Edwin Buɖ n Loṛns Baṛt. A fy yirz lêtr h pêntd ɖ Šêxpirı̣n actṛs Êda Riyn, n dru Mẹri Anḍsn. 1890 wz ɖ yir in ẇč Sājnt pêntd ɖ flamboynt Spaniš dansr Cāmenʈita, hu intranst Ny Ywc ōdı̣nsz wɖ hr fḷmnco dansñ.

Myzic wz a bond wɖ Iẓbela Stywt Gādnr, wn v Bostn’z culčṛl līdrz, t hūm h gev ɖ pwtrit v ɖ cmpozr Čālz Mātin Lrfḷr az a brʈdêgift.

LUNDN, 1889-1913

Sājnt wz imrst in ɖ vîbṛnt culčṛl lîf v Lundn, n a frend t mni ātists, raitrz n myzišnz. In ɖ 1890z, h wz imrjñ az ɖ līdñ Anglo-Americn pwtritpêntr v hiz jeṇrešn, n mcñ hiz māc az a myṛlist wɖ hiz cmišn, Ɖ Trîumf v Rlijn, fr ɖ Bostn Public Librri.

In 1894 Sājnt pêntd ɖ êjñ Ñgliš powt Covntri Patmor n, bî contrast, ɖ raitr n iḷstretr W. Greym Robtsn, ɖ ipiṭmi v yʈ n isʈetc rfînmnt. Ɖ noṿlist Jwj Meṛdiʈ n ɖ powt Wiłm Butḷr Yêts bʈ sat t Sājnt fr čācoldrōñz, n in 1913 ɖ ātist’s intiṃt frend Henri Jêmz, fr a pêntñ t seḷbret hiz 70ʈ brʈde.

Sājnt wz xtrimli influenšl on ɖ Lundn myzicl sìn, pṛmotñ ɖ c̣rirz v mni myzišnz, amñ ɖm ɖ Frenč cmpozr Gabriel Fore. Ɖ Lundn ʈiytr z reprizntd bî ɖ ṣprb pwtrit v Eḷn Teri az Lêdi Mcbeʈ, a ʈiatricl n ātistc turd’fws; bî ɖ enigmatc Itałn actṛs Elionora Dūse, in a strenj n mstirı̣s imij, n bî ɖ plêrît n actrmaṇjr Hāli Granvil-Bācr, hu revluṣ̌nîzd ʈiatricl pṛduẋnz.

YṚP, 1899-1914

In ɖ pirı̣d aftr 1900, Sājnt agn trnd t landscêp az a rlif fṛm pwtritcmišnz, travlñ č sumr n ōtm t ɖ Alps, Venis n suɖn Yṛp. H wz inverı̣bli acumṗnid bî frendz, hu, f nt olwz in ɖ top flît v ātists, wr sbstanšl n taḷntd ppl. H md a pýnt v pêntñ ɖm az ɖe scečt, pirñ az it wr ovr ɖer šoldrz t si ẇt ɖe r dwñ.

Ɖz picčrz mt b cnstrud az a fwm v slfpwtričr, ɖ ātist myzñ on hiz ôn rôl in rcwdñ ɖ načṛl wrld ẇl wočñ uɖrz at wrc. W r preznt az āt z biyñ md, bt âr intrpṛtr z Sājnt n it z sīn ʈru hiz îz. Amñ ɖ mastrpìsz in ɖs žãra r An Ātist in hiz Stydio, dpictñ ɖ Itałn pêntr Ambrojo Raf̦ele; Ɖ Fânṭn, a picčr v Jên d’Glên scečñ wočt bî hr huzbnd Wilfrid, n Villa Torre Galli: Ɖ Lôja, ẇr Sr Wiłm Blêc Ričmnd n Wilfrid d’Glên cnfrunt wn anɖr fṛm oṗzit cwnrz v ɖ spês.”

The Fountain, Villa Torlonia, Frascati, Italy, 1907. Oil on canvas  71.4 x 56.5 cm
The Fountain, Villa Torlonia, Frascati, Italy, 1907. Oil on canvas
71.4 x 56.5 cm

GAḶRI WEBSAIT


BBC – YR PÊNTÑZ


METṚPOLITN MYZIYM V ĀT, NY YWK


ẆT ĐE SE

Victwria Sadlr, Đ HUFÑTN PÔST, 17 Febrri 2015
Jaci Vlšlāgr, Đ FNANŠL TÎMZ, 16 Febrri 2015
Maʈy Denisn, CUNTRĪLÎF, 14 Febrri 2015
Ben Lūc, Đ LUNDN ĪVNÑSTANDD, 14 Febrri 2015
Neymi Jozf, Đ UPCUMÑ, 13 Febrri 2015
Mrīna Vêzi, Đ ĀTSDESC, 11 Febrri 2015
Joṇʈn Jônz, Đ GĀDỊN, 10 Febrri 2015
Ričd Dwmnt, Đ TEḶGRAF, 9 Febrri 2015
Mātin Gêfd, Đ SPECTETR
Mev Ceṇdi, Đ GĀDỊN, 30 Septmbr 2014


04/04/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.