Tag Archives: 1883 Magazine

LEON GOLUB: BITE YOUR TONGUE │ Serpentine Gallery, London → 17 May 2015

“Ɖs srveexbišn v ɖ Americn fiğṛtv pêntr, hiz frst in Lundn sns 2000, hîlîts ci aspcts v ɖ ātist’s ŕvra fṛm ɖ 1950z untl hiz deʈ in 2004.

Ʈrt hiz c̣rir Goḷb wz gîdd bî hiz blif ɖt āt šd hv reḷvns. Hiz wrcs r pṛfândli sîc̣lojcl n imotv – ofn pêntd on a hyj scêl – n rtrn agn n agn t ʈīmz v oprešn, vaylns n ɖ msys v pâr. Hiz pêntñz fṛm ɖ 1950z dpict ynivrsl imijz v man n refṛns ɖ clasicl figr fând in antiqti, ẇl hiz hîli ṗlitcl siriz v ɖ 1970z n ’80z drwz on ɖ Vietnam Wor, Americn foṛn poḷsi n ɖ rîz v paṛmilitri soljrz in plêsz sč az Sâʈ Africa n Latin America. Hiz wrc fṛm ɖ 1990z incwṗrets slôgnz, txt, gṛfīti n simblz intu distopı̣n sìnz v ŕbn xistns.

Goḷb xperimentd wɖ scêl, n ɖ wrcs asmbld fr ɖs xbišn renj in sîz fṛm ɖ smlr wrcs on pêpr t monymntl, unstrčt canvsz ɖt xtnd fṛm flor t sīlñ at ɖ Srpntîn Gaḷri.

Born in Šcago in 1922, Goḷb bgan pêntñ in ɖ fiğṛtv stîl in ɖ ŕli 1950z. Lebld az a Šcago Imijist, h wz a membr v ɖ pôst-wor ātists’ grūp nôn az Monstr Rostr. Svṛl membrz v ɖ grūp, includñ Goḷb, srvd in Wrldwor II, subsqntli obtenñ fîn āts dgriz az a rzult v ɖ Americn GI Bil. Jrñ a tîm ẇn abstraẋn wz hêld az ɖ fyčr v cntmprri pêntñ, ɖ grūp crietd wrcs rūtd in ɖ xtrnl wrld, wɖ ɖ hymn figr n cntmprri ivnts infwmñ ɖer stîl n content.

Ɖ film šôn on ɖs pêj wz pṛdyst bî Lion Goḷb in 1995 az a contribyšn t ɖ d it projctKretd bî Hanz Ŭlrih Obrist, d it bgan in Paris in 1993 az a convsešn btwn Obrist n ɖ ātists Cristiã Boltansci n Bertrã Lavie. Obrist wz cnsrnd wɖ hâ xbišnfwmats cd b rendrd mr flexbl n ôpn-endd. Ɖ rzult z an on-gwñ xbišn ɖt cnsists v instruẋnz set ât bî ātists fr enwn t folo.

Lion Goḷb

Lion Goḷb wz born in Šcago, Iḷný, in 1922 n dîd in Ny Ywc Siti in 2004. In 1940 h wun a scoḷršp t studi Āthistri at ɖ Ynivrsti v Šcago. Hiz mastr’z prôgram wz cut šwt in 1942 ẇn h inlistd in ɖ āmi n srvd az a cātogṛfr in Yṛp. On hiz rtrn in 1946, undr ɖ GI Bil, Goḷb bgan a Fîn Āt Dgri at ɖ Scūl v ɖ Ātinstityt v Šcago, ẇr h rsivd a BFA n MFA. Jrñ ɖs tîm h met felo stydnt n ātist Nansi Spero, hūm h marid in 1951. Bʈ ātists wr membrz v ɖ pôst-wor ātist’s grʈp ɖ Monstr Rostr. Goḷb, Spero n ɖer čildṛn muvd t Paris in 1959 n steid untl 1964 ẇn ɖe muvd t Ny Ywc Siti. Ɖs sem yir ɖe bcem actv membrz in ɖ Ātists n Raitrz Prôtestgrūp agnst ɖ Vietnam Wor. In ɖ 1980z ɖe wr membrz v ɖ muvmnt Ātists Cwl Agnst Americn Intvnšn in Latin America n rmend anti-wor activists ʈrt ɖer lîvz.”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading LEON GOLUB: BITE YOUR TONGUE │ Serpentine Gallery, London → 17 May 2015

THEASTER GATES: FREEDOM OF ASSEMBLY │ White Cube, London → 5 July 2015

Photo: Sara Pooley via Architectural Record

“Ẇît Kb z plizd t priznt an xibišn v ny wrc bî Ʈiastr Gêts. Gêts’ practis z wîd-renjñ n polisīms, atmtñ t brij ɖ gap btwn āt n lîf n caṭlîz sošl n ic̣nomic čenj ʈru drct ātistc êjnsi. Fr ɖs xibišn, intîtld Frīdm v Asmbli, Gêts xplorz ɖ ʈīm v asmbli in its wîdist sens, inmešñ îdiyz v an ōtoṇms ātobjct wɖ nošnz v indivijl frīdm n ɖ impârmnt v plês. In ptklr, Gêts rfŕz t ɖ Frst Amndmnt v ɖ Ynîtd Stêts Constityšn, ẇč pṛtcts frīdm v spīč, ɖ rît t pīsbli asmbl, n ɖ fri exsîz v rlijn.

Frīdm v Asmbli includz svṛl ny siriz v sculpčrz, a lj-scêl prezntešn v tarpêntñz n a bodi v wrc ɖt fwgrândz, fr ɖ frst tîm, Gêts’ loñ-trm involvmnt wɖ clêpṛduẋn. Nošns v asembli bcm evidnt in wrcs ɖt drw on prsnl memri, poḷtcs, n ɖ histri n reẓnns v mtirı̣l objcts wɖn âr culčr.

Ɖz ʈīmz r snc̣petd in wrcs ɖt trnsfwm mtirı̣lz culd fṛm dsyzd bildñz in ɖ ātist’s ôn nêbrhd in ɖ Sâʈ Sîd v Šcago. A siriz v wŭdn vitrīnz cmbîn verı̣s eḷmnts obtend fṛm a clozd-dân hādwérstor – a cwnrstôn v ɖ cmyṇti ɖt sīst trêdñ in ɖ fês v conglomṛt comṗtišn – alñsd lamps, pots, glas n sculpčṛl objcts. Ɖz culrfl vižl asmblijz atmt t trnzmyt ɖ prezns v a plês n sait nâ dsbandd, ẇl xudñ a sens v los n rduẋn. In Grând Rūlz (2015), Gêts invocs ɖ naṛtv v āt ʈru hiz inteṛgešn v pêntñ, n, in ptklr, ɖ histri v moḍnist abstraẋn. Ɖz wrcs trnsfwm strips v a wŭdn jimflor intu delic̣t, miniml comṗzišnz. Lîc hiz ŕlı̣r Sivl Rîts Taṗstriz ẇč rīprpst old fîrhôz intu pastl-hyd fabricwrcs, ɖz sculpčrz riignît ɖ significns n powtri v fând mtirı̣lz ʈru a prôses v rı̣smbli n rīcomṗzišn.

Prsnl n ṗlitcl ʈīmz r xplord in a ny siriz v lj-scêl tarpêntñz, ẇr rubr n tar z aplîd t wŭdpanlz crietñ moṇcrom, txčṛl comṗzišnz. In ɖz wrcs, Gêts mcs hiz dsižnz bêst on ɖ pṛsījr v rūfñ, nt pêntñ, a prôses ɖ ātist dscrîbz az: borowñ gd rūfñstratjiz, ʈru fwml ingejmnt wɖ it, t arîv at pêntñ or at lst t gt t ɖ esns v rūfñ. Wɖ ɖer ʈic impasto n šîni rflctv srfis, ɖ tar criets a srfis ɖt vizbli rflcts ɖ muvmnt v ɖ hand acrs ɖ canvs, lncñ ɖz wrcs t Jaṗnīz c̣ligṛfi, az wel az t a histri v jesčṛl abstraẋn. In uɖr wrcs, sẋnz v flat rūfñ r dspled lîc šêpt tu-dmnšnl canvsz, cuvrd wɖ delic̣t wŭdn feɖr-lîc tîlz. Cnsivd az an indx v rūfs – rɖr ɖn az indivijl pêntñz – ɖz wrcs sjst a c̣lctv prezns n rlet stroñli t Gêts, huz faɖr tard rūfs fr a trêd.

Gêts frɖrz ɖz îdiyz in a c̣lẋn v clêwrcs ɖt includ a grūp v sml figrz, stacs v sramic brics, n pots ɖt cmbîn cle wɖ tar n uɖr mtirı̣lz fṛm ɖ rūfñ cann. In ɖz ṗetc sculpčrz, Gêts’ histri wɖ cle z marid t hiz histri wɖ lebr t criet an inspîrd ny bodi v wrc.

Alñsd hiz prezntešn at Ẇît Kb Brmnzi, Ʈiastr Gêts wl xibit a ny bodi v wrc in ɖ Arsenāle at ɖ 56ʈ Venis Bienāle fṛm 9 Me – 22 Nvmbr 2015.”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading THEASTER GATES: FREEDOM OF ASSEMBLY │ White Cube, London → 5 July 2015