Tag Archives: Alfred Wallis

BRITISH FOLK ART │ Compton Verney, Warwickshire, 27 September → 14 December 2014 (previously at Tate Britain)

“Az pāt v âr 10ʈ anivrsrīseḷbrešnz n az hom t wn v ɖ YC’z ljst c̣lẋnz v Britiš Fôcāt w r dlîtd t b hôstñ an xibišn ẇč z ɖ frst mêjr srve v Britiš Fôcāt. Ovr 150 pêntñz, sculpčrz, txtîlz n objcts hv bn drwn tgɖr fṛm c̣lẋnz acrs ɖ cuntri in an xibišn ɖt wl seḷbrêt fôcāt in ɖ YC.

Fôcāt z an istablišt subjct in mni cuntriz; hvr in Britn ɖ žãra rmenz ilusv. Rerli cnsidrd in ɖ contxt v āthistri, Fôcāt hz bn vyd az pāt v sošl histri or fôclor studiz. Ɖs šo ynîts an xtrōdnri ṣlẋn v objcts, xplorñ ɖ ʈrešhold btwn āt n āṭfact n čaḷnjñ pspšnz v hî āt.

Ɖ xibišn includz ṣprîzñ n dvrs xamplz v Britiš Fôcāt, fṛm rustic leɖr Tôbi jugz t brîtli culrd šips’ figrhedz. Ɖ impozñ ljr-ɖn-lîfsîz ʈačt figr v Cñ Alfrid crietd bî a mastrʈačr, Jesi Mêcoc, in 1960 z jst wn v ɖ hîlîts v ɖ xibišn. Uɖr hîlîts includ maritîm imbrýdri bî fišrmn Jon Crasc, an intric̣tli dzînd pincŭšn md bî wūndd soljrz jrñ ɖ Crîmiyn wor, šopsînz n ẇrlīgigz.

Ẇl mč Fôcāt z anonims, ɖs xibišn olso priznts wrcs bî a nmbr v prominnt indivijlz. Amñst ɖz ci figrz r Jwj Smāt ɖ têlr v Frant, eminnt imbrýdrr Mẹri Linẉd n Cwniš pêntr Alfrid Wolis. Ofn nglctd in ɖ stwri v āt in Britn, ɖ inclužn v ɖz ātists emz t rı̣ses ɖer pzišn in āthistri.

Ɖ xibišn z kretd bî Mātin Mîron, Kretr, Têt Britn, Rūʈ Ceni, Asistnt Kretr, Têt Britn, n ātist Jef McMiḷn.

Đ xibišn hz bn ōgnîzd bî ɖ Têt in c̣laḅrešn wɖ Comtn Vrni.”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading BRITISH FOLK ART │ Compton Verney, Warwickshire, 27 September → 14 December 2014 (previously at Tate Britain)

ART & LIFE: Ben Nicholson, Winifred Nicholson, Christopher Wood, Alfred Wallis, William Staite Murray, 1920 – 1931 │ Dulwich Picture Gallery, London → 21 September 2014

“Ben n Winifrid Niclsn wr at ɖ fwfrunt v ɖ Modn Britiš muvmnt n pṛdyst sm v ɖ most memṛbl wrcs v ɖ pirı̣d. Dscuvr ten yirz v ātistc xpḷrešn bî ɖ cupl in ɖs xibišn kretd bî ɖer grandsun, Jôvn Niclsn. It pṛvîdz a rer oṗtyṇti t si ɖer vyz v ɖ sem landsceps, sìsceps, stiļîfs n pwtrits alñsd pìsz bî cntmprriz Crisṭfr Wŭd, Alfrid Wolis n ɖ potr Wiłm Steit Muri.

Spanñ ovr a deced v xîtñ ātistc xčenj, ɖs z ɖ frst xibišn t cnsidr ɖ grūp v ātists in ɖ sem contxt, ovr a pirı̣d ɖt šêpt ɖ c̣rirz v Ben n Winifrid Niclsn irevc̣bli.”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading ART & LIFE: Ben Nicholson, Winifred Nicholson, Christopher Wood, Alfred Wallis, William Staite Murray, 1920 – 1931 │ Dulwich Picture Gallery, London → 21 September 2014