Tag Archives: ArtFund

NEW YORK CITY APARTMENT / BRISTOL │ Bristol Museum & Art Gallery → 27 September 2015

Wielandstr, 18, 12159 Berlin, Germany 3 Corridor
Wielandstr, 18, 12159 Berlin, Germany 3 Corridor

GALLERYARTIST

“Alawñ vizitrz t xpirịns ɖ gôstarcitcćr v a soft coridor n sterces têlrd fṛm fabric bêst on ɖ artist’s hom in Ny Ywc”

Wielandstr, 18, 12159 Berlin, Germany 3 Corridor
Wielandstr, 18, 12159 Berlin, Germany 3 Corridor

ARNOLFINI
ART FUND 27 May 2015
KOLEKTO

Continue reading NEW YORK CITY APARTMENT / BRISTOL │ Bristol Museum & Art Gallery → 27 September 2015

MAKING IT: SCULPTURE IN BRITAIN 1977–1986 │ Yorkshire Sculpture Park → 21 June 2015

The Eye Has It by Richard Deacon, 1984. Arts Council Collection. Photo Anna Arca
The Eye Has It by Richard Deacon, 1984. Arts Council Collection. Photo Anna Arca

GALLERY WEBSITE

ARTISTS INCLUDE
Tony Cragg, Richard Deacon, Antony Gormley, Anish Kapoor, David NashCornelia Parker, Alison Wilding

ART FUND
Hilarie Stelfox HUDDERSFIELD DAILY EXAMINER 27 March 2015
STUDIO INTERNATIONAL

Continue reading MAKING IT: SCULPTURE IN BRITAIN 1977–1986 │ Yorkshire Sculpture Park → 21 June 2015

FRAGILE? │ National Museum Cardiff → 4 October 2015

David Cushway, Fragments (Teapot), 2006-7

“Dd y evr xpct t vizit a sramicsxbišn n b asct t brñ yr vînlc̣lẋn alñ wɖ y? Or t b invîtd t wōc ovr n dstrý wn v ɖ xibits?

Frajîl? šôcesz ɖ byti n dvrsti v cntmprri sramicspractis in its wîdist sens. It xplorz ɖ ātistc n xpresv psbltiz v sramic az a mtirı̣l, includñ ɖ contṛdiẋn btwn tu v its inhiṛnt qoḷtiz – dyṛbiḷti n fṛjiḷti.

Clare Twomey © Andy Paradise
Clare Twomey © Andy Paradise

Ɖ xbišn includz ci wrcs fṛm ɖ c̣lẋn v Amgueddfa Cymru – Našnl Myziym Wêlz, šôn alñsd mêjr, xîtñ insṭlešns cmišnd fṛm Fībi Cumñz, Cler Tūmi n Cīʈ Harisn. Ambišs ny wrcs bî for Wêlz-bêst ātists – Clér Crnīn, Woltr Cīlr, Lôri Dêvis n Adm Buic – wl b šôn tgɖr wɖ spešli-cmišnd filmz ɖt wl delv intu č mcr’z crietv prôses.

Frajîl? z jenṛsli fundd bî Ɖ Colwinstn Čaritbl Trust n ṣpwtd bî Ɖ Deric Wiłmz Trust.”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading FRAGILE? │ National Museum Cardiff → 4 October 2015

THE EY EXHIBITION: SONIA DELAUNAY │ Tate Modern, London → 9 August 2015

Electric Prisms 1913 Davis Museum at Wellesley College, Wellesley, MA
Electric Prisms 1913 Davis Museum at Wellesley College, Wellesley, MA

Soňa Ḍlwne (1885–1979) wz a ci figr in ɖ Ṗrizı̣n avãgād n bcem ɖ Yṛpiyn dýen v abstract āt.

Ʈrt ɖ frst hāf v ɖ twentiiʈ senčri, š seḷbretd ɖ modn wrld v muvmnt, tecnoḷji n ŕbn lîf, xplorñ ny îdiyz abt culrʈiyri tgɖr wɖ hr huzbnd Robt Ḍlwne.

Ɖs wl b ɖ frst YC retṛspctv t ases ɖ bredʈ v hr vîbṛnt ātistc practis acrs a wîd renj v mīdia. It wl fīčr ɖ grândbrecñ pêntñz, txtîlz n cloɖz š md acrs a sixti-yir c̣rir, az wel az ɖ rzults v hr iṇvtv c̣laḅrešnz wɖ powts, coriogṛfrz n manyfacčrrz, fṛm Diagilev t Liḅti.

Propeller (Air Pavilion), 1937, at Tate Modern. Photograph: Tim Ireland/AP
Propeller (Air Pavilion), 1937, at Tate Modern. Photograph: Tim Ireland/AP

A nocât šo. (Êdrı̣n Srl, Ɖ Gādı̣n)

Ɖs šo mcs a pârfl āğmnt fr Ḍlwne az a tru radicl: ahd v hr tîm, ṣprīmli reḷvnt t ârs. (Ben Lūc, Īvnñ Standd)

Ḍlwne z wn v ɖ crūšl refṛnspýnts in modn āt n dzîn. VÔG”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading THE EY EXHIBITION: SONIA DELAUNAY │ Tate Modern, London → 9 August 2015

CHANTAL JOFFE: BESIDE THE SEASIDE │ Jerwood Gallery, Hastings → 12 April 2015

“A mêjr xibišn v wrcs bî Šãtal Jof ôpnz ɖ 2015 sīzn at Jrwŭd Gaḷri.

Born in Vrmont in 1969, Šãtal gru p in Lundn, ẇr š stl livz n wrcs, bt š spendz a grt dīl v tîm in Hêstñz n St Leṇdz.

Jof pênts pârfl pwtrits, mostli v wimin n čildṛn, ẇč hv astonišñ insît, integṛti n hymr. Š pênts wɖ xpresv fluiḍti, yzñ lj brušstrôcs t capčr prṣnaḷti n a sens v muvmnt.

2015 z vri mč Šãtal Jof’s yir, wɖ xibišnz in Ny Ywc n at ɖ Našnl Pwtrit Gaḷri. It ol bginz wɖ Bsd Ɖ Sìsîd at Jrwŭd Gaḷri, ɖ onli šo wɖ a fôc̣s on hr pwtrits fīčrñ fmiłr sìnz v Hêstñz n St Leṇdz.

Jof hz xibitd arnd ɖ wrld, wɖ mêjr xibišnz in Helsnci, Milan, Los Anjlīz n Lundn. Šãtal z an Ilct membr v ɖ Royl Acaḍmi n š hz rsivd mni awōdz ʈrt hr c̣rir, includñ ɖ Delfina Stydio Trust Awōd (1994), ɖ Abi Mêjr Scolršp in Pêntñ at ɖ Britiš Scūl at Rôm (1998) n ɖ Royl Acaḍmi’z Čālz Woḷstn Awōd (2006).

[…]”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading CHANTAL JOFFE: BESIDE THE SEASIDE │ Jerwood Gallery, Hastings → 12 April 2015

RAVILIOUS │ Dulwich Picture Gallery, London → 31 August 2015

…a jý fṛm stāt t finiš (Ɖ Teḷgraf)

…ɖ Sŭrā v Susx” Lwra Cumñ (Ɖ Obzrvr)

Fṛm ɖ stāt w si an ātist fîndñ jý in ɖ unxpctd (Nansi Duṛnt, Ɖ Tîmz)

Ɖ frst mêjr xibišn t srve wōtrculrz bî seḷbretd Britiš ātist Eric Rviłs (1903–42). Wel nôn fr hiz îconic wrc fr Wejwŭd, Rviłs z wîdli cnsidrd wn v ɖ ci figrz in mid-20ʈ senčri Britiš dzîn, bt h wz olso wn v ɖ fînist wōtrcuḷrists v ɖ senčri.

Hiz astonišñli pṛlific c̣rir spand pīs n wor. Wɖ ɖ âtbrec v Wrldwor II, Rviłs wz asînd t ɖ Royl Nêvi az wn v ɖ frst Ofišl Worātists, fîndñ ny wez t capčr n prizrv ɖ flītñ recwd v pasñ tîm.

Ovr 80 wōtrculrz wl b on dsple – includñ fems wrcs lîc Trênlandscep n Westbri Hws, az wel az rerli sīn wrcs fṛm prîvt c̣lẋnz pṛvîdñ an inspîrñ lc at hiz wrc btwn ɖ mid-1920z n hiz deʈ in 1942. Sd t b inspîrd bî ɖ filmz v Alfrid Hičcoc, Rviłs’z imijz rerli cnten figrz n yt hiz šadôi intirı̣rz n strenj pspctvz ofn criet a sens v hymn prezns.

Olɖo h dîd at ɖ êj v onli 39, Rviłs wz ljli rsponsbl fr ɖ rvîvl v Ñgliš wōtrculrpêntñ. H stātd ât undr ɖ tyṭlij v Pwl Naš at ɖ Royl Colij v Āt n, olɖo h wz hyjli vrṣtîl, it wz pêntñ ɖt Rviłs sw az hiz tru vcešn; it wz ɖs wrc ɖt h xibitd, n h cerd dīpli abt its rspšn bî felo ātists lîc Mur n Jon Pîpr.

Ɖ xibišn z kretd bî Jêmz Rusl, a līdñ spešlist on Eric Rviłs, huz bcs on ɖ ātist includ ɖ popylr siriz Rviłs in Picčrs (2009-12).”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading RAVILIOUS │ Dulwich Picture Gallery, London → 31 August 2015

HENRY MOORE: BACK TO A LAND │ Yorkshire Sculpture Park → 6 September 2015

Large Reclining Figure, 1984

“Born in Caslfd, West Ywcšr, Henri Mur (1898–1986) z wn v ɖ most impwtnt artists v ɖ 20ʈ senčri. Đs mêjr xibišn, in c̣laḅrešn wɖ Ɖ Henri Mur Fândešn, têcs a freš aproč t Mur’z wrc bî cnsidrñ hiz pṛfând rlešnšp wɖ land, wč wz funḍmntl t hiz practis n fyld hiz vižl vcabylri.”


Ɖ mistri v ẇt z undr ɖ šrâd z smẇt acin t ɖ mistri in powtri. It z ɖs eḷmnt v ɖ uņon ɖt fasinets m in cevz n ɖ houlz in ɖ sîdz v hilz – y d’nt nô ẇt z ɖr untl y lc n xplor intu ɖm. Mistri plez a lj n inlîvnñ pāt in âr lîvz; nt nwñ bt wntñ t nô, wundrñ n gesñ, qesčnñ n xplorñ. (Henri Mur, 1974)

A fândñ pêtṛn v YSP, Mur wz cmitd t šowñ hiz wrc in ɖ ôpn er, n in ɖ rolñ hilz v ɖ fwmr Dírpāc in ptklr.

Ɖ xibišn nt onli xplorz ɖ ātist’s radicl nošn v plêsñ sculpčr in ɖ landscep – lj-scêl sculpčrz grīt ɖ vizitr on arîvl at ɖ Pāc n r dspled agnst ɖ bytifl n historic visṭz v ɖ Boʈīgādn – bt ɖ impwtns v ŕʈ in Mur’z crietv ʈncñ. Āčroc, Îsbrg, Roci Landscep n nymṛs uɖr drōñz, sm rerli sīn in public, alñ wɖ a renj v sculpčrz xplorñ scêl n ɖ inṭple btwn intrnl n xtrnl spêsz, emfsîz ɖ ātist’s constnt invstigešn v land, fṛm ɖ blac colsìmz v hiz homtân n ɖ rič jioḷji v Britn, t ɖ mistcl ênčnt fwmz v Stônhenj.

Ɖ xibišn olso priznts an oṗtyṇti t xplor ɖ man bhnd ɖ practis wɖ a cerfli ṣlctd dsple v prsnl āṭfacts, nôts, scečz n fôṭgrafs, kretd in c̣laḅrešn wɖ ɖ ātist’s dwtr, Mẹri Mur.

…”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading HENRY MOORE: BACK TO A LAND │ Yorkshire Sculpture Park → 6 September 2015

CANALETTO: CELEBRATING BRITAIN │ Compton Verney, Warwickshire → 7 June 2015

“Ɖs z ɖ frst tîm ɖt ɖz magnifisnt pêntñz n drōñz bî Canalīțo hv bn brwt tgɖr t pṛvîd an ovrvy v Canalīțo’z wrc crietd btwn 1746 n 1755, ẇlst h wz vizitñ Britn.

Jrñ hiz nîn-yir ste in Britn h dokmentd nt jst tṛdišnl or istablišt vyz n landmācs bt olso hiz (n hiz pêtṛnz’) lêtist ačivmnts in ācitecčr n enjinirñ.  Ɖ dpiẋnz v ɖz ny bildñwrcs n projcts, ẇɖr câčt in Ṗlêdı̣n, Ḅroc or Goʈic stîlz, seḷbret ɖ ny-fând welʈ n ašuṛns v ɖ Britiš nêšn, rflctñ cntmprri dveḷpmnts in popylr culčr, sč az ɖ rīdiscuvri v Šêxpir, ɖ sxes v Handl’z Msaia n ɖ cult v Cñ Alfrid – ẇč in trn spwnd Ān’z imwtl Rūl Britaňa.

Set intu contxt, by 1750 ɖ frst jeṇrešn v Ṗlêdı̣n ācitects n pêtṛnz (Brlñtn, Cambl n Cent) wr ded, n ɖ nêšn wz redi fr a mr libṛl atityd t ācitcčṛl dzîn. Britn itslf wz a mr stebl n confidnt plês ɖn it hd bn īvn ʈrti yirz bfr. Jrñ ɖ rīsnt Wor v ɖ Ostrı̣n Sxešn, ɖ nêšn hd held ontu its ny c̣lôňl gênz n hd sxidd in fwsñ Spên t ôpn p Sâʈ America t its trêdrz. Ɖ icoṇmi wz būmñ n ɖ Jac̣bît ʈret hd ivaṗretd. Acwdñli, a ny, mr confidnt jeṇrešn, profitñ fṛm ɖ Jwjn Reṿlušn n incrisñli ašurd bî Britn’z stêṭs az a mêjr wrldpâr, wz priperd t b ls rejimentd bî Ṗlêdı̣n rūlz n mr iclctc in its ācitcčṛl patṛnij, sīcñ culčṛl inspirešn nt jst fṛm ɖ Mediṭreňn bt olso fṛm ɖer ôn histri.

Ɖs ny fând confidns, sigṇld ʈru ɖ ācitcčr v Ḅroc mastrz sč az Rén (at St Pwl’z n St Mẹri’z, Woric), Hwcsmur (at Westminstr Abi’z west târz) n ɖ Goʈic rvîvl, mācs Britn ât az ɖ ny Venis, ẇč wz ɖ riyl subjct v Canalīțo’z grt canvsz on dsple in ɖs xibišn.”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading CANALETTO: CELEBRATING BRITAIN │ Compton Verney, Warwickshire → 7 June 2015