Tag Archives: Blouin Artinfo

GRAYSON PERRY: PROVINCIAL PUNK │ Turner Contemporary, Margate → 13 September 2015

GALLERYARTIST

“It z a cnd v tizñ rbłn; it z nt a vayḷnt rvluśn”

Noel Halifax SOCIALIST REVIEW June 2015
Daniel Barnes AESTHETICA 31 May 2015
Martin Gayford SPECTATOR 30 May 2015
Alison Cole INDEPENDENT 29 May 2015
Joe Lloyd APOLLO 27 May 2015
Michael Prodger BLOUIN ART INTO 25 May 2015
Jonathan Jones GUARDIAN 22 May 2015
David Johns ITV 22 May 2015
Bob Henderson GAY TIMES

Continue reading GRAYSON PERRY: PROVINCIAL PUNK │ Turner Contemporary, Margate → 13 September 2015

DAVID HOCKNEY: THE ARRIVAL OF SPRING │ Annely Juda Fine Art, London → 28 August 2015

The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011. 3 January 2011. iPad drawing printed on paper, edition of 25, 139.7 x 105.4
The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011. 3 January 2011. iPad drawing printed on paper, edition of 25, 139.7 x 105.4

GALLERYARTIST

“Dpictñ ɖ difṛnt stêjz of ɖ Arîvl of Sprñ, fṛm glūmi wintrsīnz t vîbṛntli brît sprñ”

ARTLYST 8 JULY 2015
Jim Greenhalf BRADFORD TELEGRAPH & ARGUS 19 February 2015
Ben Luke LONDON EVENING STANDARD 8 May 2014
Natasha Kurchanova STUDIO INTERNATIONAL 22 September 2014
Martin Gayford BLOUIN ART INFO 20 May 2014
Mark Hudson TELEGRAPH 8 May 2014
David Hockney GUARDIAN 18 April 2014
CULTURE WHISPER 2014
Adrian Hamilton INDEPENDENT 17 January 2012

London

SPRAYED – Works from 1929 to 2015 │ Gagosian, London WC1 → 1 August 2015

RICHARD ARTSCHWAGER: Satyr, 2001. Acrylic, rubberized hair and masonite, 57 × 32 × 2 1/2 inches (144.8 × 81.3 × 6.4 cm)
RICHARD ARTSCHWAGER: Satyr, 2001. Acrylic, rubberized hair and masonite, 57 × 32 × 2 1/2 inches (144.8 × 81.3 × 6.4 cm)

GALLERY

ARTISTS
Justin Adian, Richard Artschwager, Tauba Auerbach, Martin Barré, Jean-Michel Basquiat, David Batchelor, Dike Blair, John Chamberlain, Dan Christensen, Dan Colen, Ida Ekblad, Jeff Elrod, Urs Fischer, Jack Goldstein, Piero Golia, Kim Gordon, Katharina Grosse, Wade Guyton, Richard Hamilton, Keith Haring, Hans Hartung, Alex Israel, Anish Kapoor, Paul Klee, Jeff Koons, Harmony Korine, John Latham, Joseph Logan, Nate Lowman, Olivier Mosset, Takashi Murakami, Albert Oehlen, Jules Olitski, David Ostrowski, Steven Parrino, Sigmar Polke, Stephen Prina, Ugo Rondinone, Pamela Rosenkranz, Sterling Ruby, Ed Ruscha, Mira Schendel, Julian Schnabel, David Smith, Rudolf Stingel, Blair Thurman, Charline von Heyl, Andy Warhol, Lawrence Weiner, Franz West, Michael Williams, Christopher Wool, Richard Wright

 “Xplorñ ɖ miriad wez in ẃć artists hv implýd ɖ impulsv yt dprsnlîzd n non-jesćṛl forsz v spre”

Marc Forster-Pert CNN 18 June 2015
Thomas Allen GLASS MAGAZINE 15 June 2015
Meredith Mendelsohn ARCHITECTURAL DIGEST 11 June 2015
Rachel Will BLOUIN ART INFO 11 June 2015

London

FRANCESCO CLEMENTE: EMBLEMS OF TRANSFORMATION │ Blain Southern, London → 4 July 2015

Photo: John Berens
Photo: John Berens

GALLERY • ARTIST

India Irving ART ATTACK 6 May 2015
Nicholas Forrest BLOUIN ARTINFO 1 May 2015
Jodie Shepley UPCOMING 30 April 2015
ARTLYST 29 April 2015

Continue reading FRANCESCO CLEMENTE: EMBLEMS OF TRANSFORMATION │ Blain Southern, London → 4 July 2015

ZABLUDOWICZ COLLECTION: 20 YEARS │ Zabludowicz Collection, London → 16 August 2015

“Fândd in 1994, ɖ Zablŭdovič C̣lẋn hz rapidli groun t bcm wn v ɖ wrld’z līdñ indipndnt cntmprri ātc̣lẋnz. It nâ cntenz ovr 3000 wrcs bî ovr 500 ātists, n cntinyz t gro n ivolv. Ɖs ny xbišn gvz an insît intu ɖ dveḷpmnt v a histri stl in ɖ prôses v biyñ ritn.

Significnt n rerli sīn wrcs bî ovr 30 līdñ ātists wl b dspled ʈrt ɖ gaḷriz. Ɖ rūts v ɖ C̣lẋn in 1990z Lundn wl b ɖ fôc̣s v wn sẋn, fīčrñ ɖ ātists hu trnsfwmd ɖ landscep v cntmprri āt in ɖ siti n ɖ YC, sč az Dêmı̣n Hrst, Rêčl Ẇîtrīd n Mātin Crīd. Pạnirñ inṭnašnl ātists hu hv inflụnst ɖ fwmz n prôsesz v cntmprri āt wl olso fīčr, sč az Sigmar Polca, Īza Genscn n Crisṭfr Wŭl.

Hîlîtñ ɖ Zablŭdovič C̣lẋn’z on-gwñ cmitmnt t ṣpwtñ ātists ŕli in ɖer c̣rirz, imrsv mixt-mīdia insṭlešnz bî Americn ātist Ṣmara Goldn, n a c̣laḅrešn btwn YC ātists Lwra Bucli, Hrūn Mirza n Dev Mclīn wl b riimajind. Ɖr wl olso b dṛmatc inṭvnšns ɖt trnsfwm ɖ čaṗlācitecčr, sč az Jim Lambi’z brîtli culrd florwrc Zobop (Fḷresnt), 2006.

Ɖ xbišn wl b acumṗnid bî an ivntsprôgram, ẇč includz a simpozı̣m in Me in pātnršp wɖ Ynivrsti Colij Lundn Āt Myziym. Bʈ instityšnz hv ātc̣lẋnz ɖt spotlît imrjñ ātpractis; têcñ ɖs šerd intṛst az a stātñpýnt, līdñ ac̣demics, kretrz, c̣lctrz n ātists wl xamin išuz arnd c̣lctñ ny n xperimntl āt.”

GAḶRI WEBSAIT


ẆT ĐE SE

Frêri Bānz, TÎM ÂT, 21 Me 2015
HUNGR T.V., 7 Me 2015
Ben Lūc, Đ LUNDN ĪVNÑSTANDD, 7 Me 2015
India Ŕvñ, ĀTTAC, 5 Me
Nicḷs Forist, BLUINĀTINFO, 5 Me 2015
Sôfi Lýd, Đ UPCUMÑ, 1 Me 2015
Scî Šrwin, W MAĠZĪN, 30 Êpṛl 2015
ĀTLIST, 19 Febrri 2015
ĀTLIST, 12 Dsmbr 2014

THEASTER GATES: FREEDOM OF ASSEMBLY │ White Cube, London → 5 July 2015

Photo: Sara Pooley via Architectural Record

“Ẇît Kb z plizd t priznt an xibišn v ny wrc bî Ʈiastr Gêts. Gêts’ practis z wîd-renjñ n polisīms, atmtñ t brij ɖ gap btwn āt n lîf n caṭlîz sošl n ic̣nomic čenj ʈru drct ātistc êjnsi. Fr ɖs xibišn, intîtld Frīdm v Asmbli, Gêts xplorz ɖ ʈīm v asmbli in its wîdist sens, inmešñ îdiyz v an ōtoṇms ātobjct wɖ nošnz v indivijl frīdm n ɖ impârmnt v plês. In ptklr, Gêts rfŕz t ɖ Frst Amndmnt v ɖ Ynîtd Stêts Constityšn, ẇč pṛtcts frīdm v spīč, ɖ rît t pīsbli asmbl, n ɖ fri exsîz v rlijn.

Frīdm v Asmbli includz svṛl ny siriz v sculpčrz, a lj-scêl prezntešn v tarpêntñz n a bodi v wrc ɖt fwgrândz, fr ɖ frst tîm, Gêts’ loñ-trm involvmnt wɖ clêpṛduẋn. Nošns v asembli bcm evidnt in wrcs ɖt drw on prsnl memri, poḷtcs, n ɖ histri n reẓnns v mtirı̣l objcts wɖn âr culčr.

Ɖz ʈīmz r snc̣petd in wrcs ɖt trnsfwm mtirı̣lz culd fṛm dsyzd bildñz in ɖ ātist’s ôn nêbrhd in ɖ Sâʈ Sîd v Šcago. A siriz v wŭdn vitrīnz cmbîn verı̣s eḷmnts obtend fṛm a clozd-dân hādwérstor – a cwnrstôn v ɖ cmyṇti ɖt sīst trêdñ in ɖ fês v conglomṛt comṗtišn – alñsd lamps, pots, glas n sculpčṛl objcts. Ɖz culrfl vižl asmblijz atmt t trnzmyt ɖ prezns v a plês n sait nâ dsbandd, ẇl xudñ a sens v los n rduẋn. In Grând Rūlz (2015), Gêts invocs ɖ naṛtv v āt ʈru hiz inteṛgešn v pêntñ, n, in ptklr, ɖ histri v moḍnist abstraẋn. Ɖz wrcs trnsfwm strips v a wŭdn jimflor intu delic̣t, miniml comṗzišnz. Lîc hiz ŕlı̣r Sivl Rîts Taṗstriz ẇč rīprpst old fîrhôz intu pastl-hyd fabricwrcs, ɖz sculpčrz riignît ɖ significns n powtri v fând mtirı̣lz ʈru a prôses v rı̣smbli n rīcomṗzišn.

Prsnl n ṗlitcl ʈīmz r xplord in a ny siriz v lj-scêl tarpêntñz, ẇr rubr n tar z aplîd t wŭdpanlz crietñ moṇcrom, txčṛl comṗzišnz. In ɖz wrcs, Gêts mcs hiz dsižnz bêst on ɖ pṛsījr v rūfñ, nt pêntñ, a prôses ɖ ātist dscrîbz az: borowñ gd rūfñstratjiz, ʈru fwml ingejmnt wɖ it, t arîv at pêntñ or at lst t gt t ɖ esns v rūfñ. Wɖ ɖer ʈic impasto n šîni rflctv srfis, ɖ tar criets a srfis ɖt vizbli rflcts ɖ muvmnt v ɖ hand acrs ɖ canvs, lncñ ɖz wrcs t Jaṗnīz c̣ligṛfi, az wel az t a histri v jesčṛl abstraẋn. In uɖr wrcs, sẋnz v flat rūfñ r dspled lîc šêpt tu-dmnšnl canvsz, cuvrd wɖ delic̣t wŭdn feɖr-lîc tîlz. Cnsivd az an indx v rūfs – rɖr ɖn az indivijl pêntñz – ɖz wrcs sjst a c̣lctv prezns n rlet stroñli t Gêts, huz faɖr tard rūfs fr a trêd.

Gêts frɖrz ɖz îdiyz in a c̣lẋn v clêwrcs ɖt includ a grūp v sml figrz, stacs v sramic brics, n pots ɖt cmbîn cle wɖ tar n uɖr mtirı̣lz fṛm ɖ rūfñ cann. In ɖz ṗetc sculpčrz, Gêts’ histri wɖ cle z marid t hiz histri wɖ lebr t criet an inspîrd ny bodi v wrc.

Alñsd hiz prezntešn at Ẇît Kb Brmnzi, Ʈiastr Gêts wl xibit a ny bodi v wrc in ɖ Arsenāle at ɖ 56ʈ Venis Bienāle fṛm 9 Me – 22 Nvmbr 2015.”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading THEASTER GATES: FREEDOM OF ASSEMBLY │ White Cube, London → 5 July 2015

ALEX KATZ: BLACK PAINTINGS │ Timothy Taylor Gallery, London → 2 April 2015

“Tiṃʈi Têlr Gaḷri z plizd t priznt an xibišn v ny pêntñz bî Alix Cáts. Ɖ subjct v ovr 200 sôlo xibišnz n nirli 500 grūpšoz inṭnašnli sns 1951, Cáts hz bn onrd wɖ nymṛs retṛspctvz includñ Ɖ Ẇitni Myziym v Americn Āt, Ny Ywc, YSA; Têt St. Îvz, YC; Trnr Cntemprri, Māgêt, YC; n Ɖ Ggnhîm, Bilbâ, Spên. Ɖs z ɖ ātist’s sevnʈ xibišn wɖ ɖ gaḷri.

Cáts’z pêntñz r at wns fiğṛtv n abstract – hiz ljr-ɖn-lîf pwtrits n landsceps ofn lūmñ lj ovr ɖer obzrvrz. Hvr, in ɖz ny wrcs, rɖr ɖn filñ č frem, ɖ subjcts r asînd t ɖ mājinz, wɖ blac spês okpayñ most v č canvs. Ẇt z strîcñ abt ɖz ny pwtrits z bʈ ɖ depʈ n dvrṣti v ɖ blac pênt cntrastd agnst ɖ dṛmatcli stydio-lit figrz. Prizntd wɖn a wîdscrīn fwmat, ɖ figrz bcm bʈ siṇmatc n ʈiatricl, rzemblñ pfwmrz cōt mid-mošn bî a spotlît. Yt īvn wɖn ɖs fremwrc, č pêntñ stl mntenz Cáts’z sigṇčr cūl senṣbiḷti.

In 2000, Cáts crietd ɖ lj-fwmat pêntñ Êda’z Gādn, cmprîzd v a grūp v ppl agnst a blac bacgrând. Ẇl cmpozd yzñ ɖ sem tecnīc – ẇr Cáts frst scečz subjcts on hiz 16-inč bwdz (studiz) bfr dveḷpñ lj imijz on canvs – ɖz ny pwtrits r instd capčrd mmnts or fragmnts, ls stêjd n mr dnamic. Īvn ẇr tu figrz okpî ɖ sem frem, ɖr z ɖ dstñt sens ɖt ɖ subjcts wr nvr preznt in ɖ sem rūm at ɖ sem tîm. Ɖe r lost in ɖer ôn ʈts, ɖer ôn contemplešn. Ɖr z no bacgrând, no naṛtv, uɖr ɖn ẇt ɖ vywr brñz t č wrc. Ɖs z isnšl fr Cáts’z tnšn – ẇrbî ɖ lac v a sṗsific stwri ineblz ɖ vywr t cmplit ɖ picčr. It olso alâz Cáts t criet vri cntmprri imijz, az h stêts: I’m trayñ t pênt ɖ nâ. N naṛtv z a stwri, n wns y gt intu ɖ stwri it’s no longr in ɖ riyl preznt tens.

Ɖ ātcritc Bari Šwabsci rīsntli nôtd ɖt Cáts’z čýs v subjct olso contribyts t ɖ ôṗṇs v hiz wrc; hiz subjcts vrj on ṣlebṛti bt rmen fr ɖ most pāt unîdentifaybl, xpt in ɖ sošl grūp t ẇč ɖe ḅloñ. Ẇl ɖs bwdrlîn recgnîẓbiḷti mcs Cáts’z subjcts n subsiqntli hiz picčrz so dzîṛbl, srtn famiłr subjcts d rı̣pir, most significntli hiz wîf Êda, hūm Cáts hz bn pêntñ fr olmst 60 yirz.

Alix Cáts wz born in Brŭclin, Ny Ywc in 1927. Aftr grajuetñ fṛm ɖ Cūpr Yňn Ātscūl in Manhatn in 1949, h wz awōdd a scolršp bî ɖ Scôhīgin Scūl fr Pêntñ n Sculpčr in Mein. In 1968, Cáts muvd intu an ātists’ coopṛtv bildñ in SoHo, Ny Ywc, ẇr h hz livd n wrct evr sns, spendñ hiz sumrz in Lncnvil, Mein.

Ɖ xibišn z acumṗnid bî a fŭli iḷstretd caṭlog, includñ a convsešn btwn Alix Cáts n Ivona Blazwic, Drctr, Ẇîtčapl Gaḷri, Lundn.”

Photograph: Guy Bell/Rex
Photograph: Guy Bell/Rex

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading ALEX KATZ: BLACK PAINTINGS │ Timothy Taylor Gallery, London → 2 April 2015