Tag Archives: Claude Cahun

THE MODERN LENS: INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY AND THE TATE COLLECTION │ Tate St Ives, Cornwall → 10 May 2015

“Pạnirñ ātists fṛm acrs Yṛp, ɖ Americ̣z n Jpan r biyñ šôn at Têt St Îvz fr ɖ frst tîm in Ɖ Modn Lenz.

Ɖs z ɖ ljst dsple v fôṭgrafic wrcs evr t b xibitd at ɖ gaḷri. Lcñ at dveḷpmnts in inṭnašnl ftogṛfi fṛm ɖ 1920z t ɖ 1960z, ɖ xibišn uncuvrz ɖ sens v krioṣti n xperimntešn az ātists hānist ɖ mīdı̣m in ny wez.

Ftogṛfi wz yzd t xplor îdiyz v abstraẋn, dveḷpt in tandm wɖ ɖ imrjns v wîdr moḍnist lanĝjz acrs ɖ glôb. It olso demnstretd ɖ significns v a lôcl pspctv, az ātists cmbînd ɖ brwd inflụnsz v abstraẋn, cnstructvizm n sriylizm wɖ ɖer ôn contxts. Ɖr r imijz v rṛl landsceps, ōganic fwmešnz, man-md objcts n industrı̣l mtirı̣lz, az wel az v ŕbn ācitcčr.

Lūsli arenjd bî lcešn, Ɖ Modn Lenz ôpnz wɖ ftogṛfi n abstraẋn in Latin America: ācitcčr, lît n cnstructd fwmz undrpin wrcs bî ātists sč az Žraldo di Barŭs n Tomaz Fāc̣s in Bṛzil.

In subsiqnt gaḷriz, pêntñz n sculpčrz fṛm Britiš ātists in ɖ 1930z, includñ Pwl Naš, Ben Niclsn, Îvn Hičnz, Bābra Hepẉʈ n Henri Mur, xplor a mmnt in Britiš moḍnizm šêpt bî ɖ opozñ fwsz v pyr abstraẋn n sriylizm. Ɖz wrcs r šôn in rlešn t a fôṭgrafic sīqns md bî ācitect n dzînr Šālot Periã, ātist Fernã Ležé n ācitect Pier Žaneré, hu wr c̣laḅretñ in Paris in ɖ sem pirı̣d; ɖer wrc z ɖ rzult v a siriz v pfwmd wōcs in ẇč ɖe stêjd incântrz wɖ jı̣mtric fwmz in nêčr.

Ɖ imbresñ v ny tecnoḷjiz t rle ɖ fwml qoḷtiz v lît, spês n tôn wr sentṛl lesnz v ɖ Bâhâs in Jrṃni fṛm its ôpnñ in 1919.

Includñ rer fôtogramz, prints n filmfŭtij bî rnând tytrz Lasló Moholi-Noj n Valter Peterhanz alñ wɖ ɖer stydnts, ɖ xibišn cnsidrz hâ ɖ scūl inflụnst mîgṛnt moḍnist ftogṛfrs sč az Iweo Yaṃwaci fṛm Jpan n ɖ Hungẹrı̣n Ydit Cāras.

Ɖ Modn Lenz culminets wɖ ɖ wrc v Hari Caḷhn, wn v America’z most influenšl ftogṛfrz. Invîtd t tīč at Moholi-Noj’z Ny Bâhâs (Šicago Instityt v Dzîn), Caḷhn wrct īqli in blac n ẇît az wel az in culr, n wz ci t ɖ dveḷpmnt v fwml abstraẋn in pôstwor Americn ftogṛfi.”

GAḶRI WEBSAIT


ẆT ĐE SE

Crisčn Hâs, Đ TEḶGRAF, 29 Octobr 2014
Liz Jôbi, Đ FNANŠL TÎMZ, 24 Octobr 2014

PARALLEL LIVES: MARLOW MOSS & CLAUDE CAHUN │ Leeds Art Gallery → 7 September 2014

untitled

Clwd Caũ: SLFPWTRIT, 1929

“Cncuṛnt xibišnz at Līdz Ātgaḷri lnc tu ātists hu wr born n dîd wɖn yirz v č uɖr n šerd mni similaṛtiz bt crietd rmācbli dfṛnt wrc. Đer āt hz bn ltl nôn bt ɖer impact on subsiqnt jeṇrešnz n cntmprri ātists z cnsidṛbl.

Mālo Mos z nâ rgādd az wn v Britn’z most impwtnt Cnstructivist ātists, ɖo fr mni yirz hr significns wz ovrlŭct. Ɖs xibišn priznts pêntñz, rlifs n sculpčrz drwn fṛm c̣lẋnz in ɖ YC n Yṛp ɖt r prîmṛli cnsrnd wɖ an inteṛgešn v spês, muvmnt n lît. Š livd n wrct btwn Paris n Cwnẉl fr mč v hr lîf, čenjñ hr nem n prmnntli adoptñ a masklin apiṛns in 1919. Ɖ xibišn z ṣpwtd bî letrz n fôtgrafs drwn fṛm ɖ Têt Ācîv.

Olso at Līdz Ātgaḷri a clôsli lnct xibišn cnsidrz ɖ pạnirñ wrc v Clwd Caũ (1894-1954). Rivtñ fôtgrafic slfpwtrits šo hr actñ ât dvrs îdnttiz bʈ mêl n fīmêl in sìnz ɖt renj fṛm ɖ stācli miniml t ɖ ilabṛtli stêjd. An avid ptisipnt in ɖ culčṛl avãgād v Paris in ɖ 1920z n 30z, mnglñ wɖ mni v ɖ līdñ ātists v hr de, Caũ ivnčli muvd t Jrzi, in ɖ Čanl Îḷndz ẇr š wz impriznd jrñ Natsi okpešn.

Ɖs z ɖ frst tîm ɖt wrc bî ɖz tu ātists hz bn šôn tgɖr; an acumṗniyñ simpozı̣m on Ʈrzde 12 Jūn 2014 wl intṛdys n cntxtylîz ɖer practis n lc at ɖer impact on cntmprri ātists.”

GAḶRI WEBSAIT