Tag Archives: Coventry Telegraph

JOHN DEVANE: ECHOES │ Lanchester Gallery, Coventry → 20 December 2014

“Jon Dvên z a fiğṛtv pêntr hu hz xibitd wîdli sns grajuetñ fṛm ɖ Royl Colij v Āt. H wz a fîṇlist in ɖ 2013 BP Pwtriṭwōd n xibitd in ɖ 1995 BP Pwtriṭwōd. H z cuṛntli Hed v ɖ Dpātmnt v Dzîn n Vižl Āts at Covntri Scūl v Āt n Dzîn, Covntri Ynivrṣti.

Jon Dvên’z rīsnt pêntñz r comṗzit hîbrid imijz, ẇč hv bn culd fṛm a nmbr v dispṛt swsz. Dvên fôc̣sz on pêntñ az a fwm v dscrìt āt practis olbiit in ɖ contxt v a culčr incrisñli undrstd ʈru ɖ mīdietñ prizm v digitl tecnoḷji. Ɖ rīsnt picčrz cmbîn prîṃri swsṃtirı̣l wɖ aproprietd n mīdietd swsṃtirı̣l.

It z smʈñ v a clīšé in ɖ êj v riaḷtīteḷvižn t twc abt ɖ blŕñ v riaḷti n fiẋn, bt Dvên’z pêntñz r vri mč abt ɖt fluiḍti ɖt xists (īvn f mmnteṛli) btwn fiẋn n ẇt mt b cwld riaḷti. Sm v ɖ figrpêntñz cn b sed t b pwtrits in ɖ cnvnṣ̌nl sens, ẇlst uɖrz r inspîrd bî ɖ filmz v Dêvid Linč, Alfrid Hičcoc n Pītr Grīṇwe. Sm v ɖ pêntñz cmbîn a nmbr v pýnts v dpāčr n ɖr z a dlibṛt blŕñ – bʈ litṛli n tecnicli – in trmz v ẇt ɖ picčrz r acčli abt. Ɖ rlešnšp wɖ film z smtmz oblīc rɖr ɖn litṛl n inverı̣bli it z ɖ memri v a ptklr film n phps its tîtl ẇč pṛvîdz ɖ caṭlist fr aẋn. In ɖs rspct, ɖ pêntñz r vižl ecoz v bʈ riyl n rmmbrd wrldz.”

The Balconies. 300 x 224 cm
The Balconies. 300 x 224 cm

ĀTIST’S WEBSAIT


BBC – YR PÊNTÑZ


Jūli Čêmḅlin, COVNTRI TEḶGRAF 10 Dsmbr 2014

ABOUT

PEOPLE OF INDIA: PHOTOGRAPHS BY JASON SCOTT TILLEY │ Herbert Art Gallery and Museum, Coventry → 11 January 2015

Ppl v India z an xibišn v ʈri siriz v fôṭgrafs, têcn in India at dfṛnt tîmpirı̣dz spanñ ɖ last 150 yirz. It invîts ɖ vywr t cmper ɖ wez in ẇč w capčr a mmnt or memri, n ẇɖr ɖ esns v a prsn cn b cntend wɖn eni gvn mmnt.

At ɖ hāt v ɖ xibišn z a siriz v strîcñ cntmprri strītpwtrits bî Covntri-bêst ftogṛfr Jêsn Scot Tili. Têcn btwn 1999 n 2009 jrñ ten yirz v travl acrs India, hiz blac n ẇît studiz capčr a slîs v India ʈru a sošl n anʈṛṗlojicl lenz.

Olso on dsple z a renj v famli, ssayti n āmi fôṭgrafs têcn bî Brt Scot, Jêsn Scot Tili’z Anglo-Indı̣n grandfaɖr, ẇč capčr dfînñ mmnts in Britiš-Indı̣n histri. Scot wz a presftogṛfr fr Ɖ Tîmz v India nyzpêpr fṛm 1936 t 1940, n hed v ɖ Indı̣n āmi’z fôṭgrafic ynit in Brma jrñ ɖ Secnd Wrldwor.

Ɖ xibišn olso šoz wrc fṛm ɖ seminl 19ʈsenčri fôṭgrafic undrtecñ, Ɖ Ppl v India. Ɖ orijinz v ɖs studi le in ɖ dzîr v ɖ Britiš guvnmnt t criet a vižl dokmntešn v tipicl fizicl atribyts n caṛcṭristcs, az a mīnz v undrstandñ n cntrolñ ɖ Indı̣n popylešn undr Britiš rūl.

Ppl v India rezz qesčnz abt ɖ wez in ẇč w dfîn n dokment uɖrz.

Ɖs xibišn z a pātnršp btwn ɖ Hrbt Ātgaḷri n Myziym, Jêsn Scot Tili n ɖ Lîbrri v Brmñm.”

GAḶRI WEBSAIT


ĀTIST’S WEBSAIT

Continue reading PEOPLE OF INDIA: PHOTOGRAPHS BY JASON SCOTT TILLEY │ Herbert Art Gallery and Museum, Coventry → 11 January 2015