Tag Archives: Coventry

Frank Poems: STREET-NAME SONNET

Coventry CV2

Here’s to the streets and roads of CV2!
Here’s to Hastings, Henley and Highfield Road!
Here’s to Manfield and Mercer Avenue!
Here’s to Wigston, Walsgrave and Wordsworth Road!
Here’s to Coventry, Keats and Cressage Road!
Here’s to Stratford, Sundew and Shakespeare Street!
Here’s to Haseley, Hyde and Honiton Road!
Here’s to Clara, Camden and Clements Street!
Here’s to Richmond, Milton and Mowbray Street!
Here’s to Woodway, Brays and Blackberry Lane!
Here’s to King Richard, Wren and Walnut Street!
Here’s to Shilton, Smeaton and School House Lane!

Since TLC’s the least the area merits,
Here’s, for CV2, my heartfelt sonnet.

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Frank Poems: CULTURAL EFFECT / THE EFFECT OF CULTURE

Wikipedia: UK Cities of Culture

Coventry, Hull and Derry,
Derry, Hull and Coventry,
Three Cities of Culture,
Culture of three cities.

Poetry’s part of culture,
Culture’s part of poetry.
I’ve written poetry myself,
Poetry I myself have written

(I write poems in Coventry.
Coventry writes poems in me.)

But with no discernible effect,
The effect has not been discernible
Of the poetry I’ve written
With no discernible effect

On Derry, Hull or Coventry,
On Coventry, Hull or Derry
Or even Knight Avenue,
Not to mention Britain.

(Knight Avenue’s part of Britain,
Britain’s part of Knight Avenue.)

Maybe I’d have more effect,
More effect I’d have,
If I could stop writing forwards
And then writing back.

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

About Artists: GEORGE SHAW

Frank Poems: THERE ONCE WERE THREE LIMERICKS WHICH

LIMERICK LIMERICK

The lovely old city of Limerick
Is the eponym for this kind of lyric
That hasn’t a tune
But, please God, may soon
So the eponymous city can sing it.

Limerick: Thomond Bridge and King John's Castle

NOT SENT TO LIMERICK LIMERICK

Coventry’s Lady Godiva
Was a famous equestrian rider
Who rode through the roads
On a horse with no clothes,
I.e. not the horse, but Godiva.

Lady Goodrider

NOT FROM LIMERICK LIMERICK

A raven-haired beauty from Malta
Had a beau who was not from Gibraltar.
But life would be dull
If I wasn’t from Hull,
Said Paul to Anita (from Malta).

Valletta, Malta

In Ñspel │ The Guardian view on two-tone nostalgia: the pride of Coventry

A 2009 photograph of Ska band the Specials, (from left) Lynval Golding, Terry Hall and John Bradbury. “We were doing something that wasn’t in London. It was a sense of pride in where we were.’ Photograph: Martin Godwin/The Guardian
A 2009 foṭgraf v Sca band Đ Speślz, (fṛm left) Linval Goldñ, Teri Hōl n Jon Bradḅri. “W wr dwñ smʈñ ɖt wz’nt in Lundn. It wz a sns v prîd in ẃr w wr.’ Foṭgraf: Martin Godwin/Ɖ Gardịn

Ɖ Gardịn vy on tū-ton nstalja: ɖ prîd v Covntri

(Transcription of a Guardian editorial of 11 February 2021)

Britn’z siti v culćr fr 2021 z rîtli seḷbretñ a ḿzicl muvmnt ɖt stl cariz a potnt mesij

11 Febrri 2021

Inṭvyd a cupl v yirz ago, ɖ līdsñr v ɖ Speślz, Teri Hōl, wz asct ẃt h rmembrd most fondli abt ɖ tū-ton ira, ẃn ɖ band’z homsiti v Covntri hostd ɖ most iṇvtiv ḿzicsīn in Britn. “W wr dwñ smʈñ ɖt wz’nt in Lundn,” rspondd Mr. Hōl hu, rɖr śocñli, z nǎ in hiz 60z. “It wz a sns v prîd in ẃr w wr.”

Fitñli ɖen, wn v ɖ most inspîrñ pirịdz in postwar yʈculćr z t b gvn prîd v ples jrñ Covntri’s fʈcmñ siti v culćr 2021 seḷbreśnz. Covid hz dleid fstivtiz untl Me. Bt ẃn ɖe d bgin, it wz rvild ɖs munʈ ɖt ɖ program v ivnts wl includ ɖ frst mejr xbiśn on ɖ lîvz n leġsiz v ɖ tū-ton ira. Ɖr wl olso b a ʈri-de ḿzic ivnt kretd bî Mr. Hōl.

An injoybl nstalɉfest z ɖus in prospect fr ḿzicluvrz v a srtn ej. Soñz lîc Gosțǎn cn stl sumn p ɖ mūd n fīl v Marġrit Ʈaćr’z Britn. Bt ɖs brīf rvîvl olso sīmz pkłrli wel-tîmd. Forti yirz aftr mixt-rês Covntri bandz sć az ɖ Speślz n ɖ S’lectr blezd a payniyrñ trel, iśuz v rês, culćr n naśnl îdntti r wns agn poḷrîzñ poḷtics. Nemd aftr ɖ recordlebl t ẃć ɖ grūps b’loñd, ɖ tū-ton muvmnt tc on similr qsćnz in its ǒn ynīc stîl. Agnst ɖ grim bacdrop v Naśnl Frunt marćz n mas unimplômnt, it imbodid a viźn ɖt wz qinṭsnṣ́li Britiś, prǎdli multiculćṛl n wîd opn t ɖ wrld.

Sca riɖmz on Speślz tracs sć az Gañstrz n Tù Mć Tù Yuñ hd frst bn popyḷrîzd in Britn bî ɖ ḿziśnz hu arîvd on ɖ Empîr Windruś in 1948. Ɖ “rūd bô” lc – śarp sūts, trilbi or porc-pî hats n a blac n ẃît culrscīm – wz part-Jmecn n part-Ñgliś mód. Ć wīc, ɖs multireśl melãź v stîlz n sǎndz wz ćanld stret intu ɖ culćṛl bludstrīm via Top v ɖ Pops. In 1979, ʈri tū-ton bandz fīćrd in a sngl idiśn v ɖ program. At a tîm ẃn caźl resizm wz stl pvesiv in ɖ popylr culćr n evr-preznt in sitcomz sć az Mînd Yr Lanḡj n It E’nt Haf Hot Mum, tū-ton wz oṗnñ p ny posbiḷtiz v a difṛnt cnd v Britn t a ny jeṇreśn.

Az Britn atmts t “bǎns bac betr” aftr a yir-loñ śutdǎn in trōmatic srcmstansz, Covntri’z prǎd siti-v-culćr steṭs sīmz seṛndipiṭs. Fy plesz hv riinvntd ɖmslvz az dẹrñli in ɖ fes v advrṣti. Luftwaffe bomz in ɖ secnd wrldwor n diindustrịlîześn xactd a hevi tol. Bt, fṛm ɖ snṣtiv rīcnstrux́n v ɖ siti’s cʈīdṛl, ẃć prizrvz ɖ ruinz v ɖ old ćrć dstroid in ɖ blits, t ɖ moḍnist arc̣tecćr ɖt heṛtijcampenrz r baṭlñ t prizrv, Covntri hz śoun an abiḷti t adapt t dificlt tîmz wɖ imaɉneśn n an impresiv dgri v rziłns. In ɖ depʈs v ɖ ic̣nomic rseśn in ɖ 1980z, ɖ siti’z fînist ḿzicl aur xmpḷfaid ɖ sem qoḷtiz v dfayns n crịtivti. Prīfiġrñ a jenyinli dvrs, multiculćṛl viźn v Britn, tū-ton wz we ahd v its tîm. Ol ɖ mor rīzn ɖen t sīz ɖ momnt, dust of old rec̣dz n start liṣnñ agn.

***

MOR ARTICLZ Fṛm Đ Gardịn

Instroduction to Ñspel

Clasics in Ñspel: THE COVENTRY CAROL

Đ COVNTRI CAṚL

Anoniṃs

• • •

Lūli, lūlā, ɖǎ litl tîni ćîld,
Bái bái, lūli, lūle.
Ɖǎ litl tîni ćîld,
Bái bái, lūli, lūle.

Ǒ sistrz tù, hǎ me w d
Fr t prizrv ɖs de
Ɖs pur yuñlñ fr hūm w d sñ,
“Bái bái, lūli, lūle”?

Heṛd ɖ cñ, in hiz rejñ,
Ćarjid h hʈ ɖs de
Hiz men v mît in hiz ǒn sît
Ol yuñ ćildṛn t sle.

Ɖt wo z m, pur ćîld, fr ɖi
N evr mōrn n me
Fr ɖî partñ nɖr se nr sñ,
“Bái bái, lūli, lūle.”

Lūli, lūlā, ɖǎ litl tîni ćîld,
Bái bái, lūli, lūle.
Ɖǎ litl tîni ćîld,
Bái bái, lūli, lūle.

• • •


CLASICS IN ÑSPEL