Tag Archives: Covid

In Ñspel: The Guardian view on China’s protests: zero Covid, maximum frustration

Protesters hold up blank sheets of paper to express their dissent at the Chinese University of Hong Kong on Monday. Photograph: Kanis Leung/AP
Pṛtstrz hold p blanc śīts v pepr t xpres ɖer dsnt at ɖ Ćînīz Yṇvrṣti v Hoñ Coñ on Munde. Foṭgraf: Canis Łñ/AP

Ɖ Gardịn vy on Ćîna’z protests: ziro Covid, maximm fṛstreśn

(Transcription of a Guardian editorial of 28 Nov. 2022)

Harś c’roṇvîṛs cntrolz hv promtd an xtrordnri ǎtporñ v discntnt acrs ɖ cuntri

Munde 28 Nvmbr 2022

Ɖ  xtrordnri ǎtbrec v unrest ɖt spred ʈru Ćîna at ɖ wīcend z v a cnd ɖt hz nt bn sìn fr decedz. Protests r nt uncomn, gvn ɖ liṃtd mīnz fr ppl t xpres ɖer vyz, bt r yẓ́li locl insidnts best on sṗsific grīvnsz. Ẃl ɖr hv bn larjr indivijl protests in ɖ rīsnt past, ɖz hv rapidli spruñ p acrs mejr sitiz, includñ Bêźñ, Śañhî, Wūhan n Ćuñdū, n nǎ Hoñ Coñ. Ɖe hv tecn ples in prestijs yṇvrṣtiz tù.

Ɖe ćalinj a ziro-Covid poḷsi ɖt cmz fṛm ɖ vri top. N ɖo mni pṛtstrz r cōśs or sîḷnt – holdñ p blanc śīts v pepr t xpres ɖer dsnt – sm hv cōld fr hymn rîts, presfrīdm n īvn ɖ dparćr v Śí Jinpñ n ɖ Coḿnist parti, onli wīcs aftr Mr Śí imbarct upn a norm-brecñ ʈrd trm n ɖus indefiṇt līdrśp. Sć cōlz wr an increḍbl act v dfayns gvn ɖ cuntri’z incrisñli tît p’liticl cntrol.

At frst, Ćîna’z c’roṇvîṛștraṭji alaud most ppl t gt on wɖ lîf az yźl, ẃl uɖr cuntriz strugld wɖ rpitd locdǎnz or hî deʈtolz, or bʈ. Bt it hz loñ bn clir ɖt iliṃneśn z nt fīẓbl, n a poḷsi nǎ in its ʈrd yir z cōzñ incrisñ fṛstreśn n ic̣nomic damij, līdñ t a growñ numbr v locl Covid-rletd protests.

Ćînīz ōdịnsz woćñ ɖ Wrldcup notd unmasct crǎdz seḷbretñ n riylîzd ɖt plenti v plesz – nt jst ɖ reclis YS – wr livñ haṗli wɖt sć strinjnt cntrolz. Ɖen cem rports ɖt 10 ppl, includñ ćildṛn, hd bn cild in a blêz ẃl undr locdǎn in Ŭṛmćī, Śinjañ. Vidio śoud a fîr enjin venli trayñ t spre ɖ bildñ fṛm a distns. Dspt ɖ tît s’kṛticntrolz in Śinjañ, rezidnts gaɖrd t pṛtst. S’prîzñli, ɖ unrest spred t Śañhî, n ɖen onẉdz, wɖ ɖ ces bcmñ embḷmatic v uɖr deʈs rletd t ɖ poḷsi n inhymen inforsmnt.

Ofiślz iniṣ́li tc a reḷtivli handz-of aproć, wɖ a fy dtnśnz rɖr ɖn a swīpñ cracdǎn. Xtnsiv sveḷns mcs lêtr retṛbyśn stretfwd. Bt f incrist snsrśp n p’līsprezns d’nt si ɖz protests of, wrs me folo. Ɖ rspons in Śinjañ z lîcli t b hardr ɖn in prospṛs Śañhî. Ɖoz cōlñ fr lūsr cntrolz cn xpct mor līńns ɖn ɖoz śǎtñ “Opoz dictetrśp”. At ɖ locl levl, ispeṣ́li, ɖr me b pìsmīl cnseśnz. Ɖ parti dz nt rlî sol̦i on rpreśn n propganda – az potnt az ɖe r – bt olso on recgnîzñ ppl’z nīdz n inṭrests, n mītñ sm v ɖm, īvn f b’letidli n parṣ́li. Yt it hz incrisñli rlaid on tufnis in rīsnt yirz.

Mni sitiznz stl bac ziro-Covid meźrz, rgardñ ɖm az nesṣri. Ɖ laclustr vax̣neśncampen, n rfyzl t yz mor ifctiv foṛn vaxīnz, hz left eldrli ppl vulnṛbl. Infx́nz r olrdi rîzñ stīpli; frɖr rīlaxeśn cd si a wev v deʈs. Ɖ bst hop wd probbli b t dcler ziro Covid a lîf-sevñ trîumf, ẃć wl alǎ ɖ cuntri t muv t an intnsiv vax̣neśnprogram yzñ importd dosz n mitgeśnmeźrz includñ mascñ, tstñ n îṣleśn, ẃl invstñ heṿli in hlʈcer. Bt ẃl oʈoṛtiz rīsntli sīmd t b trayñ t īz sm aspects v ɖ ziro-Covid poḷsi, śorṭnñ qoṛntīn n telñ locl ofiślz nt t “oṿinfors” poḷsiz, ɖt cd, f enʈñ, b pt in rvrs bî ɖz protests. Bêźñ wl nt wont t apir t bǎ t preśr.

Ẃtvr ɖ s’lūśn, Ćîna’z ppl śd b fri t dscus ɖ dsiźnz biyñ md n ɖ līdrz hu impoz ɖm, n t pṛtst agnst ɖm. Ɖ parti dz nt rec̣gnîz ɖoz rîts, v cors. Bt ɖz ivnts śd rmînd it ɖt rlayñ on rpreśn hz its limits.

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Fṛm ɖ Gardịn │ ‘A rudderless outfit’: Conservative press turns on Boris Johnson

‘There may be no path back for Mr Johnson,’ wrote the Times in a leader column. Photograph: Reuters
‘Ɖr me b no paʈ bac fr Mr. Jonsn,’ rout ɖ Tîmz in a līdrcoḷm. Foṭgraf: Rôtrz

‘A rudrlis ǎtfit’: Cnsrṿtiv pres trnz on Boris Jonsn

(Transcription of a Guardian article of 15 December 2021)

Aftr Crisṃs parti reṿleśnz n poṣbl bîilex́n dfit lūmñ, loylti fr prîm̦inistr z wenñ

Arći Bland, Wnzde 15 Dsmbr 2021

Ɖ  bad hedlînz fr Boris Jonsn bgan wɖ an atmt t rīrait slīzrūlz t pṛtct ɖ bac-bnć MP Own Paṭsn, pṛgrest ʈru a siriz v reṿleśnz abt Crisṃs partiz, n r nǎ foc̣st on a masiv bac-bnć rbełn n qsćnz abt ɖ prim̦inistr’z prsnl oʈoṛti.

Wɖ a poṣbl bîilx́n dfit in Paṭsn’z prīvịsli sef sīt on ɖ cardz ɖs wīc, it z sef t cōl ɖs ɖ most dificlt pirịd v Boris Jonsn’z premịrśp – n ɖ Cnsrṿtiv pres, ẃć hz loñ bn loyl t him, z incrisñli xpresñ its unhapinis. Hir r xtracts fṛm cuṿrij v ɖ prim̦inistr in rît-v-sntr ǎtlets on Wenzde.

Līdr coḷm, ɖ Tîmz

“Ɖr me b no paʈ bac fr Mr. Jonsn. Hiz travelz tc a dsîsiv trn in ɖ fiasco cnsrnñ Own Paṭsn, huz sspnśn fṛm parḷmnt Mr. Jonsn un’velñli sòt t bloc. Ɖ nośn ɖt rūlz v pṛprayti in public ofis d nt aplî t Mr. Jonsn n hiz frendz z nt b’livd bî public opińn, n hz pruvd dzastṛs t ɖ guvnmnt’s repyteśn.”

Līdr coḷm, ɖ Dêli Teḷgraf

“Ɖ ny rūlz pást wɖ opziśn s’port bt ɖ scel v ɖ rbełn z a frɖr sîn v ɖ prim̦inistr’z wenñ oʈoṛti n Tori MPz’ dwindlñ trust bʈ in hiz jujmnt n hiz intnśnz wns parḷmnt hz gn intu rses. Ɖe hv pt dǎn a marcr ɖt h wd b unwîz t ignor.”

Līdr coḷm, ɖ Dêli Meil

“Ɖ PM indyrd ɖ indigṇti v rlayñ on Lebr t win ɖ vot – anɖr daṃjñ blo t hiz frajîl oʈoṛti. N bî rlisñ a bliẓd v dybịs sttistics t s’port hiz ces ɖt Omicron z sć a dedli ʈret it rqîrz intrūsiv n drastic ax́n, h z tecñ s fr fūlz.”

Līdr coḷm, ɖ Dêli Xpres

“Last nît ɖ prim̦inistr wún hiz vots on ɖ ny reğleśnz biyñ bròt in t tacl ɖ Omicron verịnt v Covid. Bt Boris Jonsn wl in ɖ cmñ dez nīd t rflect on ẃ olmst 100 Cnsrṿtiv MPz rbeld agnst vaxīnpasz.

“Ɖ ivnts in ɖ Comnz rflect a wîdr mūd ɖt peśns z wẹrñ ʈin … Mr. Jonsn mst unḍstand ɖt mć v ɖ cuntri z rīćñ ɖ limit v tolṛns on Covid rstrix́nz in ɖ absns v a dveḷpmnt ɖt clirli pozz a sgnificnt risc.”

Dańl Finkelstein, ɖ Tîmz

Last nît’s vots śo ɖt Jonsn’z guvnmnt z nǎ dpndnt upn Sr Cir Starmr t pṛvîd a stebl mjoṛti fr its sntṛl poḷsi. Hǎ loñ cn sć a pziśn indyr? Hǎ rlaybl z it? N z’nt Starmr intîtld t insist ɖt f hiz parti z sstenñ Covid poḷsi, h òt t b cnsultd on ẃt it z?

Maḍlin Grant, ɖ Dêli Teḷgraf

No Tori līdr in rīsnt meṃri hz injoid sć a ynīc oṗtyṇti [az Jonsn] t implimnt vîtl rform or mc cnsrṿtizm paḷtbl t fyćr jeṇreśnz – n nn hz sqondrd it qt so qcli.”

***

MOR ARTICLZ Fṛm Đ Gardịn

Instroduction to Ñspel

In Ñspel │ The Guardian view on Boris Johnson: pandemic authority draining away

‘The country has the worst possible prime minister, leading the worst possible party of the worst possible persuasion at the worst possible time.’ Photograph: Getty
‘Ɖ cuntri hz ɖ wrst poṣbl prîm̦inistr, līdñ ɖ wrst poṣbl parti v ɖ wrst poṣbl psweźn at ɖ wrst poṣbl tîm.’ Foṭgraf: Geti

Ɖ Gardịn vy on Boris Jonsn: pandemic oʈoṛti drenñ awe

(Transcription of a Guardian editorial of 13 December 2021)

Ɖ guvnmnt’s ǒn sayntists, ɖ Lebr parti n ɖ public fevr gretr cōśn. Bt it’s Tori MPz hu cōl ɖ śots.

Munde 13 Dsmbr 2021

Olɖo Britn’z Covid-19 deʈnumbrz r nẃr nir ɖer pīc, it z soḅrñ t not ɖt ɖ frst prsn hz daid wɖ ɖ ny Omicron verịnt. Dêli infx́nz hv rīćt ɖ hîist levl sins Jańri. Omicron z spredñ lîc wîldfîr. It olso sīmz t hv unyźl cpaṣti fr riinfx́n – līdñ sm t cnclud, in hest, ɖt its simtmz r mîldr. Vaxīnz sīm les ifctiv agnst ɖs ny verịnt. Ɖr wl olmst srtnli b nīdlis deʈs, poṣbli tnz v ʈǎzndz v livz lost in munʈs, f nʈñ z dn. Ɖt z ẃ ɖ guvnmnt nīdz t fes ɖ facts n tec sirịs ax́n.

It hz so far feld t d so. Hisṭri z nt md in a vakm. Ɖ cuntri hz ɖ wrst poṣbl prîm̦inistr, līdñ ɖ wrst poṣbl parti v ɖ wrst poṣbl psweźn at ɖ wrst poṣbl tîm. Boris Jonsn’z lac v moṛl proḅti, grasp v dītel n compitns hz còt p wɖ him in ɖ poulz – drenñ ɖ oʈoṛti h nīdz in a pandemic. Oṗtynists, miniml stetists n trubl-mcrz in ɖ Cnsrṿtiv parti sns an oṗnñ t brñ Mr. Jonsn t hìl n rgard ɖ inadiqt rstrix́nz anǎnst az gwñ tù far t vot fr. In fevr v gretr cōśn r ɖ guvnmnt’s ǒn sayntists, ɖ Lebr parti n ɖ public, bt it’s Tori MPz hu incrisñli cōl ɖ śots.

Mr. Jonsn hancrz fr a “majic bŭlit”. Ɖ guvnmnt dz nt rec̣gnîz ɖt ɖ sośl factrz dtrṃnñ hlʈ r p’liticli dtrmind, n p’liticl ax́n me b nīdd t impruv ɖm. Ɖ prîm̦inistr w’nt acnolij ɖ rǒlz poṿti n iniqoḷti ple in ɖ risc v infx́n, ɖ cors v ɖ dziz n in ftaḷtirets. Instd h plesz hiz feʈ in vaxīnz n hom tstñ so Brítnz cn “liv wɖ ɖ vîṛs”. Īvn hir ɖ guvnmnt hz bn tù slo t act. Ćildṛn hv olrdi fest dsrupśn t ɖer scūlñ, yt in Ñgḷnd, ministrz hv bn tardi in vax̣netñ tīnejrz n hz yt t apruv a rolǎt fr yungr pyplz.

Būstrz wl hlp, bt ɖe w’nt baniś ɖ ʈret v ɖ Omicron paʈ̇jn. Ẃt z nīdd r inṭvnśnz t stop ɖ vîṛl spred. F Covid agn runz rayt ɖen ɖr wl b no oltrṇtiv t riimpozñ a strinjnt locdǎn wɖ fizicl distnsñ rūlz n rvîvd implômnt-s’port scīmz. Ɖ pṛtx́n v hosṗtaḷti wrcrz wɖ sm form v vaxīn îdntiḟceśn rezz ɖ haclz v Tori MPz hu hv no probḷm ɖt vizitrz t plesz ẃr yelo fīvr z endemic hv t pruv vax̣neśn wɖ a “yelo card”. Ministrz hv yt t apruv ɖ mandetri wẹrñ v ifctiv mascs, propr vnṭleśn v clasrūmz n oḟsz n sfiśnt sicpe. Ɖ śamblz z sć ɖt ẃn nyz līct ɖt ɖ prîṿtîzd n inifctiv tst n tres sistm wz biyñ wǎnd dǎn, locl public hlʈ d’rectrz wornd ɖt ɖe risct biyñ handd mor rsponsbiḷti fr Covid wɖt ny fundñ.

Omicron hz xpozd ɖ Litl Britn mntaḷti at ɖ hart v guvnmnt. Ɖ lo vax̣neśnrets in purr neśnz hv bn sáitd az a ci rīzn fr ɖ imrjns v mor denjṛs c’roṇvîṛsverịnts. Onli 6% v ppl in lo-incm cuntriz hv rsivd at līst wn dos. Bt ɖ YC hz rfyzd t bac a vaxīn-petnt weivr n hz cut foṛn ed. So dveḷpñ neśnz c’nt mańfacćr ɖer ǒn ćīp meḍsinz n w’nt hv ɖ rzorsz t dstribyt ɖm. Ɖ pandemic hz bn a pur advrt fr unristrend marcitforsz. Rūdolf Virchow, ɖ 19ʈ-snć̣ri Jrmn fziśn hu frst md ɖ linc btwn ɖ tîḟs eṗdemic n poṿti, wns sd ɖt “meḍsin z sośl sayns n poḷtics nʈñ bt meḍsin on a grand scel.” Ɖt vy hz std ɖ tst v tîm, az Britn – undr Mr. Jonsn – z fîndñ t its cost.

***

MOR ARTICLZ Fṛm Đ Gardịn

Instroduction to Ñspel

In Ñspel │ The Guardian view on Boris Johnson: a stranger to honesty

‘If Mr Johnson’s outrage were sincere, he would have demanded the inquiry when reports of the party first emerged.’ Photograph: UK Parliament/Jessica Taylor/EPA
‘F Mr. Jonsn’z ǎtrej wr snsir, h wd hv dmandd ɖ inqîri ẃn rports v ɖ parti frst imrjd.’ Foṭgraf: YC Parḷmnt/Jesica Teilr/YPA

Ɖ Gardịn vy on Boris Jonsn: a strenjr t oṇsti

(Transcription of a Guardian editorial of 8 December 2021)

Ɖ scandl v a Dǎnñ Strīt parti in locdǎn rvilz smʈñ rotn at ɖ vri hart v guvnmnt

Wenzde, 8 Dsmbr 2021

Boris Jonsn’z c’rirpaʈ z pevd wɖ fōlshd. H wz fîrd fṛm hiz frst jrṇlizmjob fr fabṛcetñ a qot. Az a corispondnt in Bruslz, h tredd in gṛtesc Yrosceptic miʈoḷji. In 2004, h wz sact fṛm ɖ Cnsrṿtiv fruntbenć fr lîz h hd tld t Mîcl Hawd, ɖen opziśnlīdr, abt an xtṛmaṛtl afer.

In ɖ 2016 reḟrendmcampen, h msléd ɖ public ovr ɖ cost v YY membrśp. In ɖ 2019 jenṛl ilex́n, h bostd abt ɖ qoḷtiz v a Brexit dīl h nǎ wonts t rīṇgośiet. Nwn hu hz foloud ɖ prim̦inistr’z dsfuñśnl rleśnśp wɖ ɖ truʈ nǎ b’livz him ẃn h dnîz nolij v a Crisṃs parti in Dǎnñ Strīt on 18 Dsmbr 2020, in contṛvnśn v pandemic rstrix́nz.
Ɖ prim̦inistr tld MPz on Wenzde ɖt h wz “sicnd” bî vidio evidns ɖt sć an igrījs brīć v ɖ rūlz ocŕd n bî ɖ sît v hiz staf mcñ lît v it. Alegra Stratn, ɖ spocsprsn còt on camra, hz rzînd. Ɖ cabiṇtsecṛtri z dy t invstget. Mr. Jonsn clemz t śer public fyri.
Ɖt z dǎtfl. Most ppl obeid ɖ rūlz, forgowñ tîm wɖ frendz n faṃli. Mni cd nt vizit sic reḷtivz. Sm wr dnaid ɖ ćans t se férwel t dayñ luvd wnz. T nǒ smʈñ v ɖer pen ɖen, n ɖer fīlñz v btreyl nǎ, Mr. Jonsn wd hv t nǒ olso ɖ pǎr v emṗʈi n ẃt it mīnz t x’sîz prsnl rsponsbiḷti. Bt h z a strenjr t ɖoz ʈñz. Ɖe canot b alaud t impid hiz ambiśn n vaṇti.
F Mr. Jonsn’z ǎtrej wr snsir, h wd hv dmandd ɖ inqîri ẃn rports v ɖ parti frst imrjd n nt wêtd untl ɖ evidns forst hiz hand. H wd nt hv tld MPz last wīc ɖt no rūlz hd bn brocn, nr snt hiz spocs-ppl ǎt t iśu stl mor brezn dnaylz in ɖ folowñ dez. Ɖoz ranc fōlshdz nǎ hañ ovr Dǎnñ Strīt, bfǎlñ ɖ p’liticl er.
Az a jrṇlist, Mr. Jonsn wz ebl t practis dsoṇsti alon. Bt a prim̦inistr nīdz a tīm. Eḷvetñ cntmt fr ɖ truʈ intu a guṿnñ īʈos z a corpṛt enṭprîz. MPz mst hold ɖ lîn. Cabiṇtministrz r xpctd t dfnd it on teḷviźn. Ofiślz mst implimnt poḷsiz cnsivd in dfayns v gd jujmnt. Eidz mst practis misdirex́n, az wz capćrd in ɖ vidioclip ɖt plunjd Nu 10 intu ceos. Loyl srvnts r nīdd t tec ɖ rap fr ɖer bos, az Mz Stratn hz dn.
Ɖ ifct, ovr tîm, z an evr-wîḍnñ srcl v siṇsizm ɖt infcts ɖ public, c’rodñ feʈ in ɖ p’liticl proses n dgredñ ɖ ofis v prim̦inistr. Ɖ specṭcl v Mr. Jonsn lrćñ btwn dnayl n afctd cntriśn wd b uneḍfayñ in eni srcmstansz. At ɖ cuṛnt juñćr, ẃn rstrix́nz r biyñ riimpozd in Ñgḷnd, it z pṛfǎndli daṃjñ. Ɖ prim̦inistr’z brezņis in rfyzñ t adres ɖ qsćn v trust ẃn anǎnsñ ɖ ny meźrz on Wenzde īvnñ wl nt mc ɖoz qsćnz g awe.
Pandemic reğleśnz wl b impozd bî lw, bt public cmplayns ʈru ɖ wintr rqîrz wilñ aqiesns n rspct fr ofiśl wornñz. Ɖt nīdz confidns in ɖ motiv n integṛti v poḷtiśnz hu mc ɖ rūlz, plus peśns n a spirit v c’lectiv sośl rsponsbiḷti. Ɖoz cndiśnz r hard t mīt wɖ a līdr hu hz no cnspśn v proḅti n cn onli siḿlet cmpaśn. It z hard ẃn ɖ prim̦inistr z a layr.
Ɖr z a grim absrdti in ɖ prospect v an inqîri, léd bî ɖ cabiṇtsecṛtri, intu an ivnt ɖ vri xistns v ẃć hz bn dnaid bî Dǎnñ Strīt. Ɖr z no nīd fr an inqîri t unḍstand ɖ oṛjin v ɖ p’liticl crîsis ɖt ɖs parti hz trigrd. It sprñz fṛm moṛl fełr at ɖ top. It z a sindrom ɖt rediets dsoṇsti ǎtwd fṛm ɖ vri hart v guvnmnt. Ɖt sindrom hz a nem. It z Boris Jonsn.

***

MOR ARTICLZ Fṛm Đ Gardịn

Instroduction to Ñspel

Fṛm Đ Obzrvr │ ICU is full of the unvaccinated – my patience with them is wearing thin

‘Covid-19 has largely become a disease of the unvaccinated in our hospitals.’ Photograph: Murdo MacLeod/The Guardian
‘Covid-19 hz larjli bcm a dziz v ɖ unvax̣netd in ǎr hospitlz.’ Foṭgraf: Mrdo McLǎd/Ɖ Gardịn

ICU z fl v ɖ unvax̣netd – mî peśns wɖ ɖm z wẹrñ ʈin

(Transcription of an Observer article of 20 November 2021)

Most v ɖ rzorsz w r dvotñ t Covid in hospitl r biyñ spent on ppl hu hv nt hd ɖer jab

Anoniṃs, Súnde 21 Nvmbr 2021

In hospitl, Covid-19 hz larjli bcm a dziz v ɖ unvax̣netd. Ɖ man in hiz 20z hu hd olwz woćt ẃt h ét, wrct ǎt in ɖ jim, wz tù hlʈi t evr cać Covid badli. Ɖ 48-yir-old hu nvr got rnd t mcñ ɖ apôntmnt.

Ɖ prsn in ɖer 50z huz frend hd sîd-ifcts. Ɖ wmn hu wontd t wêt fr mor evidns. Ɖ yuñ pregnnt ledi wurid abt ɖ ifct on hr bebi.

Ɖ 60-yir-old, bròt t hospitl wɖ oxijnsać̣reśnz v 70% bî ɖ ambyḷns ɖt h iniṣ́li cōld fr hiz partnr, hu hd daid bî ɖ tîm it arîvd; bʈ b’livd ɖt ɖ drugcumṗniz brîbd ɖ guvnmnt t gt ɖ vaxīn apruvd.

Ol svirli il wɖ Covid. Ol unvax̣netd n prīvịsli hlʈi. Ol cmplitli avôḍbl.

V cors, ɖr r ppl hu hv ɖer vax̣neśnz bt stl gt sic. Ɖz ppl me b eldrli or frel, or hv unḍlayñ hlʈprobḷmz. Ɖoz wɖ ilṇsz afctñ ɖ iḿnsistm, ptiklrli peśnts hu hv hd cemoʈeṛpi fr bludcansrz, r ispeṣ́li vulnṛbl. Sm unluci hlʈi ppl wl olso end p on ǎr jenṛl wordz wɖ Covid aftr biyñ vax̣netd, yẓ́li nīdñ a modist amǎnt v oxijn fr a fy dez.

Bt ɖ stori z difṛnt on ǎr intnsiv-cer ynit. Hir, ɖ peśnt popyleśn cnsists v a fy vulnṛbl ppl wɖ svir unḍlayñ hlʈprobḷmz n a mjoṛti v fit, hlʈi, yungr ppl unvax̣netd bî ćôs. Woćñ ɖ mix v peśnts cmñ in wɖ Covid, it fīlz t m lîc hardli enbdi hz bn vax̣netd nawdez; v cors, ɖs z bcz ɖ ppl ɖt hv bn vax̣netd r gtñ on wɖ ɖer lîvz at hom. F evrwn got vax̣netd, hospitlz wd b undr mć les preśr; ɖs z bynd dbet. Yr wêt fr yr clinic apôntmnt/oṗreśn/dạgnostic tst/A&I dpartmnt wd b śortr. Yr ambyḷns wd arîv snr. Rports v ɖ preśr on ɖ NHS r nt xaɉretd, I promis y.

Frɖrmr, w hv rīsntli rold ǎt a ny meḍceśn fr peśnts wɖt antibodiz agnst Covid. It costs abt £2,000 a trītmnt n z subjict t a rigṛs n tîm-cnsymñ apruvlproses fr evri ces w trīt. Ges ẃć peśnts d’nt hv ɖz antibodiz (spôlr: it’s nt ɖ wnz hu hv bn vax̣netd).

Most v ɖ rzorsz ɖt w r dvotñ t Covid in hospitl r nǎ biyñ spent on ɖ unvax̣netd.

Yes, vax̣neśnz r unpleznt. Ɖe cōz sîdifcts. Ɖe hrt. Y me īvn stl cać Covid aftwdz. I hv mni colīgz hu hv flt ōfl aftr vax̣neśn n a fy hu hd t tec a de or tū of wrc. Hvr, I hv nt hŕd v eni hu hv bn hospiṭlîzd wɖ Covid aftwdz or hu hv hd svir sîdifcts. Ɖ apruvlzproses wz increḍbli strinjnt n w nǎ hv an unḅlivbl amǎnt v riyl-wrld deta ɖt ɖz vaxīnz wrc. Ɖ sayns ɖt hz bn aplaid hir z nʈñ śort v ō-inspîrñ t m. Hvr, I riylîz ɖt nn v ɖz raṣ́nl arğmnts wd ćenj ɖ mînd v smwn hu z rzolvd agnst hvñ it, olɖo I s’poz it me pś smwn hu rmenz undisîdd.

Az a rspiṛtridoctr, I hv spent mî hol c’rir trītñ ppl huz luñ dzizz hv bn cōzd bî smocñ, includñ loñ aftr ɖe ń ɖ riscs. I hv spent cǎntlis aurz wɖ ppl hu blem ɖmslvz fr ruinñ ɖer hlʈ; I hv ʈt a lot abt ǎr prsnl rsponsbiḷti fr ǎr hlʈ n t ẃt dgri w śd b hld acǎntbl fr ǎr ćôsz. I prsṇli – unlîc sm v mî colīgz – hv nvr flt eni ambivḷns abt trītñ smocrz wɖt jujmnt in xacli ɖ sem we az ppl wɖ dzizz ɖt r nt sìn az slf-inflictd.

Inśrînd in ɖ we w pṛtct peśnts’ ōtoṇmi z ɖ recgniśn ɖt uɖrz me rīzṇbli mc dsiźnz w me si az iraśnl or roñ. W r ol products v ǎr upbrññ, edyceśn n oṗtyṇtiz, n I hv bn hyjli forćṇt ɖt in mî ces ɖz hv léd m t mc dsiźnz I valy. Hu z t se I wd’nt hv md difṛnt ćôsz in smwn els’z śuz.

Trnzletñ ɖs t ɖ ćôs nt t tec ɖ vaxīn, hvr, I fînd mî peśns wẹrñ ʈin. I ʈnc ɖs z fr a numbr v rīznz. Īvn f y r nt wurid abt yr ǒn risc fṛm Covid, y canot nǒ ɖ risc v ɖ ppl intu huz fesz y me cof; ɖr z a denjṛs n slfiś elimnt t ɖs ɖt I fînd hard t stuṃc.

Sm v mî fṛstreśn z d’rectd upwdz, at ɖ flegṛnt misinḟmeśn fluṛśñ in srtn plesz n ɖ utrli wǒfl xampl ɖt ǎr līdrz cntiny t set. I hv nvr hŕd a rīzn nt t tec ɖ vaxīn ɖt I hv agrìd wɖ. Most v ol, hvr, I am nǎ bìtn bac, xōstd, wòrn dǎn bî ɖ cntinẏs strīm v ppl ɖt w batl t trīt ẃn ɖe hv conśsli pást p ɖ oṗtyṇti t sev ɖmslvz. It dz mc m angri.

Dspt ɖs, I fînd ɖ îdīa v NHS n cer staf biyñ forst t b vax̣netd vri dificlt. I nǒ ɖt it z ɖ rît ǎtcm, bt I dslîc ɖ mīnz v brññ it abt. It z increḍbl t m ɖt ɖr z so mć añzayti n fōlshd arnd ɖt ɖs cd poṣbli b nesṣri aftr ɖ yir w hv ol witnist. Hǎ stroñ z ɖ hold ɖt ɖs inḟmeśn hz on ppl ɖt it ǎtweiz raṣ́nl ʈt?

Mbi it’s jst ɖt uɖrz hv nt sìn ẃt I hv rīsntli, or d nt b’liv it, bt īvn nǎ w hv nrsz on ǎr Covid word hu hv nt bn vax̣netd. I jst hop ɖt w d’nt end p luzñ yt mor staf.

Funḍmnṭli ɖo, fr m, it cmz dǎn t ɖs. I c’nt ʈnc v a sngl ces ofhand v a prsn hu wz prīvịsli fit n hlʈi hu hz endd p nīdñ intnsiv cer aftr biyñ fŭli vax̣netd. It me nt stop y fṛm caćñ Covid. Bt it cn sev yr lîf ẃn y d.

• Ɖ raitr z an NHS rspiṛtricnsultnt hu wrcs acrs a numbr v hospitlz

***

MOR ARTICLZ Fṛm Đ Gardịn

Instroduction to Ñspel

In Ñspel │ The Guardian view on Cummings’ testimony: a vivid portrait of failure

‘Mr Cummings reports that the prime minister likes “chaos” as a mode of government’. Photograph: Reuters Tv/Reuters
‘Mr. Cumñz rports ɖt ɖ prim̦inistr lîcs “ceos” az a mod v guvnmnt’. Foṭgraf: Rôtrz Tv/Rôtrz

Ɖ Gardịn vy on Cumñz’ tstiṃni: a vivid portret v fełr

(Transcription of a Guardian editorial of 26 May 2021)

Boris Jonsn’z formr advîzr z nt ɖ most rlaybl nretr, bt hiz dámñ acǎnt v ɖ prim̦inistr’z flwz z s’portd bî ol ɖ evidns

26 May 2021

A  yir ago, Doṃnic Cumñz gev a presconfṛns fṛm ɖ gardn v 10 Dǎnñ Strīt t xplen ẃ h, az ɖ prim̦inistr’z most pǎrfl advîzr, śd b alaud t brīć locdǎn rūlz ẃn ordnri sitiznz wr cnfînd t ɖer homz. Hiz xpḷneśn, involvñ ɖ clem t hv tstd hiz îsît bî drîvñ wɖ hiz faṃli in ɖ car, wz feṃsli improbbl.

Ɖt episod daṃjz Mr. Cumñz’ creḍbiḷti az a witnis bfr a cmiti v MPz sīcñ t lrn lésnz fṛm ɖ guvnmnt’s hanḍlñ v ɖ pandemic. Nwn hu woćt Wenzde’z tstiṃni wz left dǎtñ ɖt h intndd t setl scorz n dvrt blem awe fṛm himslf. H apoḷjîzd fr mstecs ɖt wr md, bt az a prelyd t slfxclpeśn, īvn ovr ɖt faṃlitrip t Cǎnti Duṛm. Hiz rgret wz nt hvñ actd snr t contṛdict a privelñ guvnmnt vy last Marć ɖt ɖ vîṛs śd b alaud t run ʈru ɖ popyleśn, jeṇretñ naćṛl iḿṇti. H hd bn rît ol alñ, n śd hv forst ɖ prim̦inistr t act, h sd. Wel h wd, wd’nt h, az Mandi Rîs-Deviz mt hv obzrvd.

A slfsrvñ motiv dz nt rendr ɖ hol acǎnt inṿlid. Mć v it z c’roḅretd bî uɖr sorsz n ɖ evidns v ẃt hapnd t ɖ cuntri. Īvn ẃn it wz clir ɖt Britn wz hedñ qcli twdz ctastṛfi, ɖ prim̦inistr wz îɖr unwilñ or sîc̣lojicli unebl t tec ɖ nesṣri ax́n.

Az ɖ crîsis unfoldd, ɖs funḍmntl flw in Boris Jonsn’z caṛctr rīsrfist az ɖ cōz v cnfyźn, dle n, bî xtnśn, uņesṣri deʈ. Mr. Cumñz rports ɖt ɖ prim̦inistr lîcs “ceos” az a mod v guvnmnt bcz it forsz uɖrz t awêt hiz arbtreśn, ɖr-bî bolsṭrñ hiz pǎr. Ɖt z cnsistnt wɖ uɖr acǎnts v Mr. Jonsn’z modus operandi: mntenñ a dlibṛtli wìc cabiṇt, contṛdictñ himslf, mcñ fōls public stetmnts, mcñ poḷsi cmitmnts wn de n U-trnñ ɖ nxt, pṛcrasṭnetñ ẃl ɖ opśnz naro. Ɖt tmpṛmntl inadiqsi wd b probḷmatic undr norml srcmstansz. Jrñ a pandemic, it hz pruvd līʈl.

Sm v ɖ wrst felñz v guvnmnt wr, no dǎt, cmpǎndd bî mīdiocṛti n a lac v ajiḷti ʈrt Ẃîthōl. Mr. Cumñz z rît t rêz ɖ alarm abt a sivl cntinjnsiz aṗreṭs ɖt xistd t cǒp wɖ rer imrjnsiz n feld t pform ɖt wn besic fuñśn ẃn rqîrd. Ɖ ʈret v a pandemic hd bn noun fr yirz, yt ɖ guvnmnt faund itslf mcñ p ɖ plan az it wnt alñ.

Fr ol ɖ sstemic unredinis n alejd dsoṇsti v cabiṇtministrz, ɖ sntṛl probḷm – ɖ brocn pìs in ɖ mśīn ɖt esc̣letd evri haẓd intu a dzastr – wz ɖ man huz job it wz t līd. No cuntri wnt intu ɖ pandemic fŭli priperd. Ol hd t impṛvîz rsponsz n lrn fṛm evidns az it imrjd. Mr. Jonsn feld t d ɖt, nt jst at ɖ start, bt ʈrt last yir.

Britn hz sufrd wn v ɖ hîist p’ capita deʈtolz in ɖ wrld nt onli bcz its orgnz v stet wr unredi, bt bcz its prim̦inistr wz unfit. Mr. Cumñz z nt ɖ most rlaybl nretr v ivnts in ẃć h pleid a crūśl rǒl. Yt ɖ picćr h pents v a prim̦inistr lacñ ɖ jujmnt n caṛctr t naṿget ɖ crîsis taliz wɖ a Dǎnñ Strīt specṭcl ɖt ɖ cuntri witnist last yir, lrćñ fṛm panic t cmplesnsi n bac agn – “a śopñtroli smaśñ btwn ailz.” Tstiṃni fṛm a man at ɖ vri hart v ɖt dzastr mt wel b skd bî vndeta, bt it olso cntenz frîtnñli plōẓbl insît intu ɖ we Britn z guvnd. Ɖ fl picćr wl imrj onli in tîm, bt sm jujmnts r olrdi aveḷbl best on noun facts. “Tnz v ʈǎzndz v ppl daid hu dd’nt nīd t dî,” Mr. Cumñz sd. Trajicli, it wz ɖ truʈ.

***

MOR ARTICLZ Fṛm Đ Gardịn

Instroduction to Ñspel

Fṛm Đ Gardịn │ Bolsonaro’s ‘genocidal’ Covid response has led to Brazilian catastrophe, Dilma Rousseff says

Dilma Roussefff told the Guardian: ‘We are adrift on an ocean of hunger and disease … It truly is an utterly extreme situation that we’re witnessing in Brazil.’ Photograph: Ricardo Maldonado Rozo/EPA

Bolsonaro’z ‘jeṇsîdl’ Covid rspons hz léd t Bṛziłn ctastṛfi, Dilma Rousseff sz

(Transcription of a Guardian article of 10 April 2021)

Formr prezidnt tlz Gardịn Bṛzil fesz phps grevist momnt in its hisṭri n z ‘adrift on an ośn v hungr n dziz’

Tom Phillips is the Guardian's Latin America correspondent

Tom Filips in Rio de Janeiro, 10 Epril 2021

Jair Bolsonaro’z pvrs n “jeṇsîdl” rspons t wn v ɖ wrld’z dedliist Covid ǎtbrecs hz left Bṛzil “adrift on an ośn v hungr n dziz”, ɖ cuntri’s formr prezidnt Dilma Rousseff hz clemd.

Spīcñ t ɖ Gardịn ɖs wīc – az Bṛzil’z c’roṇvîṛs deʈtol hit devstetñ ny hîts, wɖ mor ɖn 12,000 deʈs in ɖ last ʈri dez – Rousseff sd hr cuntri fest phps ɖ grevist momnt in its hisṭri.

“W r livñ ʈru an xtrimli dṛmatic sićueśn in Bṛzil bcz w hv no guvnmnt, no stywdśp v ɖ crîsis,” sd Rousseff, a formr leftist g’ríla hu wz prezidnt fr jst ovr fîv yirz untl hr contṛvrśl 2016 impićmnt.

“W r siyñ 4,200 deʈs p’ de nǎ n evrʈñ sjsts ɖt f nʈñ ćenjz w’l rīć 5,000… Yt ɖr z an abṣlutli rpulsiv norṃlîześn v ɖs riaḷti undr we. Hǎ cn y norṃlîz ɖ 4,211 deʈs rejistrd [on Tyzde]?” Rousseff asct az Bṛzil’z ofiśl deʈtol rouz t ovr 345,000, secnd onli t ɖ YS.

Bṛzil’z frst fīmel prezidnt, lîc a growñ numbr v sitiznz, b’livz mć v ɖ blem le wɖ Bolsonaro, a far-rît popylist huz antisạntific rspons t ẃt h cōlz a “litl flu” hz md him an inṭnaśnl bôgiman. Opińnpoulz n potbaññ protests sjst growñ public angr at ɖ Trump-admîrñ poḷtiśn hu wz ilectd in 2018 aftr Rousseff’z mntr, formr prezidnt Luiz Inácio Lula da Silva, wz jeld n privntd fṛm runñ bî a juj hu lêtr jônd Bolsonaro’z cabiṇt.

Rousseff clemd Bolsonaro’z saḅtājñ v cntenmnt n vax̣neśn eḟts, rfyzl t ordr a locdǎn n fełr t ofr adiqt ic̣nomic s’port t ɖ pur hd cntribytd t a traɉdi v “caṭstrofic pṛporśnz”.

“I’m nt seyñ Bṛzil wd’nt hv sufrd deʈs [wɖ a difṛnt rspons] – ol cuntriz dd,” ś sd. “I’m seyñ ɖt part v ɖ levl v deʈs hir z funḍmnṭli dǎn t inc̣rect p’liticl dsiźnz, ẃć r stl biyñ tecn.”

Bṛzil’z brecdǎn wz olso an inṭnaśnl ʈret. “Ɖ absns v an ifctiv fît agnst ɖ pandemic [in Bṛzil] līdz t smʈñ xtrimli sirịs: ɖ imrjns v ɖ so-cōld ny verịnts, ẃć r hîli infx́s n hv incrist ɖ numbr v deʈs in neḅrñ cuntriz,” Rousseff sd, pôntñ t hǎ Sǎʈ Americn nebrz wr clozñ ɖer bordrz fr fir v ɖ mor cntejs P1 verịnt linct t Bṛzil’z Aṃzn.

Mni critics nǎ argy Bolsonaro’z ax́nz amǎnt t “jeṇsîd” – n Rousseff sd ś wz amñ ɖm.

“I yz ɖt wrd. Ẃt caṛcṭrîzz ɖ act v jeṇsîd z ẃn y ple a dlibṛt rǒl in ɖ deʈ v a popyleśn on a masiv scel,” ɖ 73-yir-old sd fṛm hr hom in Porto Alegre, wn v mni sitiz ẃr hospitlz hv bn oṿẃlmd n doctrz forst t ple God.

“It’s nt ɖ wrd [jeṇsîd] ɖt inṭrests m – it’s ɖ consept. N ɖ consept z ɖs: rsponsbiḷti fr deʈs ɖt cd hv bn avôdd.”

On Ʈrzde, Bṛzil’z s’prīm cort ordrd a cngreśnl invstgeśn intu ɖ guvnmnt’s conduct – a śocmuv ɖt xprts cōld a mejr blo t Bolsonaro, hu stl injôz ɖ s’port v abt a ʈrd v votrz bt fesz record levlz v rjx́n.

Bolsonaro in March. Brazil’s official death toll is more than 345,000. Photograph: Ueslei Marcelino/Reuters
Bolsonaro in Marć. Bṛzil’z ofiśl deʈtol z mor ɖn 345,000. Foṭgraf: Ueslei Marcelino/Rôtrz

Bṛzil’z dzastr – ẃć z biyñ trboćarjd bî ɖ P1 verịnt – z xpctd t dīpn frɖr in ɖ cmñ dez. Mor ɖn 66,000 Bṛziłn lîvz wr lost t Covid in Marć. Epril’z deʈtol z xpctd t xid 100,000. On Frîde ɖ Wrld Hlʈ Orġnîześn sīńr advîzr Brūs Êlẉd cōld ɖ ǎtbrec “a rejñ infrno”.

“It’s despṛt. T b onist, I c’nt slīp proprli. I g t bed wɖ ɖz numbrz n siḿleśnz in mî hed n I jst c’nt ʈnc stret,” sd Miguel Nicolelis, a prominnt sayntist huz grim pṛjx́nz abt ɖ ǎtbrec hv rpitidli bn cnfrmd.

“Ɖ YS hd wn de wɖ mor ɖn 5,000 deʈs n w’r gwñ t oṿtec ɖ YS – in ɖ numbr v dêli deʈs n probbli in ɖ totl numbr v ftaḷtiz tù,” Nicolelis pridictd.

“W’r gwñ t start siyñ bodiz pîlñ p in ǎr hlʈclinics n ppl dayñ in ɖ strīts sn in ɖ bigist siti in Bṛzil,” h sd v São Paulo, cōlñ fr a wn-munʈ neśnwîd locdǎn n ɖ cloźr v rodz, erports n rivrz.

Rousseff olso rjd an imīɉt śutdǎn, olɖo Bolsonaro hz rpitidli rjctd ɖt îdīa, apaṛntli firñ it wd cripl ɖ icoṇmi n hiz hops v riilex́n in 2022. “Ɖr wl b no neśnwîd locdǎn,” Bolsonaro insistd jrñ a trip t suɖn Bṛzil ɖs wīc.

Spīcñ ǎtsd hiz rezidns on Tyzde, Bolsonaro, 66, śrugd of criṭsizm. “[I’v bn cōld] hoṃfobic, resist, fasist, a torćrr … Nǎ I’m jeṇsîdl,” h smrct. “Z ɖr enʈñ I’m nt t blem fr in Bṛzil?”

Rousseff agrìd Bolsonaro wz nt ɖ onli culprit fr ɖ Covid c’laṃti śecñ hr cuntri, n ɖ wrld. Ś olso blemd ɖ ic̣nomic ilits, militri ćīfs, mīdịmǒglz n poḷtiśnz hu hlpt ɖ rîtwñ xtrimist win pǎr bî bacñ hr rmuvl fṛm ofis n ɖen ćirñ Lula’z dǎnfōl n Bolsonaro’z rîz. Wrldlīdrz includñ Doṇld Trump hd olso handld ɖ pandemic dzastṛsli.

“Ppl wl hv t b hld rsponsbl fr ɖ ctastṛfi ɖt hz bn enɉnird in Bṛzil,” Rousseff sd, ćartñ its cuṛnt tribyleśnz bac t hr sspnśn fṛm ofis xacli fîv yirz ago fr alejidli mnipyletñ ɖ bujit t masc ic̣nomic mleiz.

“Bolsonaro z a product v ɖs… orijinl sin: ɖ impićmnt,” ś sd v ẃt hr s’portrz cōl a p’liticli-drivn “cù”.

On Súnde 16 Epril 2016, Bolsonaro, ɖen an obskr congresmn, wz wn v 367 depytiz hu apruvd Rousseff’z impićmnt jrñ an unrūli seśn in ẃć h dedcetd hiz vot t a dictetrśp-ira torćrr hu oṿsw ɖ abys v leftist reblz sć az hr.

Bac ɖen, Rousseff sd ś hd nvr imajind Bolsonaro wd wn de bcm prezidnt. Nr cd ś invizij Bṛzil fesñ tde’z imrjnsi undr mor inadiqt līdrśp. “Ɖ riaḷti z wrs ɖn enʈñ I cd hv poṣbli imajind. It’s az f w’r adrift. W r adrift on an ośn v hungr n dziz… It trūli z an utrli xtrim sićueśn ɖt w’r witṇsñ in Bṛzil.”

***

MOR ARTICLZ Fṛm Đ Gardịn

Instroduction to Ñspel

Fṛm Đ Gardịn │ ‘The heart of darkness’: neighbors shun Brazil over Covid response

A woman lays a rose on mattresses symbolising coronavirus victims, at a protest in Rio against Bolsonaro’s pandemic response. Photograph: Carl de Souza/AFP/Getty Images
A wmn lez a rouz on matṛsz simḅlîzñ c’roṇvîṛsvictimz, at a protest in Rio agnst Bolsonaro’z pandemic rspons. Foṭgraf: Carl de Souza/AFP/Geti Iṃjz

‘Ɖ hart v darcnis’: nebrz śun Bṛzil ovr Covid rspons

(Transcription of a Guardian article of 30 March 2021)

Latin Americn cuntriz scrambl t pṛtct ɖmslvz fṛm a cuntri ẃr nirli 60,000 ppl r xpctd t dî in Marć alon

Tom Filips in Rio de Janeiro, Uci Goñi in Buenos Aires n Jo Parcin Dańlz in Bogotá, 30 Marć 2021

It hz loñ bn rgardd az a soft-pǎr sūṗpǎr, ɖ sún-cist, culćṛli blest land v Bossa Nova, Capoeira n Pelé.

Bt Bṛzil’z śambolic rspons t c’roṇvîṛs undr far-rît prezidnt Jair Bolsonaro hz cast Latin America’z larjist cuntri in an unfmiłr n unpleznt rǒl: ɖt v a Covid-ridld, sayns-śunñ, p’liticli unstebl ǎtcast on hūm mni rījnl nebrz r nǎ śutñ ɖ dor.

“Ɖ uɖr de I sw a priti stroñ articl seyñ Bṛzil wz startñ t b sìn bî its nebrz az a sort v leprcoḷni … n it’s probbli tru,” cnsidd Ricardo Ricupero, a vetṛn Bṛziłn dipḷmat hu qotd Jozif Conrad, nt João Gilberto, t dscrîb hiz cuntri’z pridic̣mnt.

“Ɖ horr! Ɖ horr!” ɖ rtîrd ambasdr l’mntd last wīc, bfr hiz cuntri wz plunjd intu frɖr p’liticl trbyḷns bî Bolsonaro’z unixpctd sacñ v ɖ dfnsministr. “Bṛzil z in ɖ hart v darcnis.”

Bṛzil’z nebrz, hu r nǎ scramḅlñ t rspond t ɖ meltdǎn nxt dor, sīm t agri, wɖ Arjntīna, C’lumbia n P’ru banñ flîts t ɖer Porćgīz-spīcñ nebr, n Veṇzwela’z līdr, Nicolás Maduro, b’retñ hiz rîtwñ rîvl ovr a c’laṃti ɖt hz cild mor ɖn 300,000 Bṛziłnz.

“It’s alarmñ, īvn dstresñ, t si ɖ rports ǎt v São Paulo n Rio … n ɖ reclis attyd v ɖ Trumpist Bṛziłn rît n Jair Bolsonaro twdz ɖ ppl v Bṛzil,” Maduro dclerd last wīc az h ordrd a 14-de locdǎn t cǎntr ɖ mor cntejs P1 verịnt at ɖ hart v globl firz ovr Bṛzil’z unćect ǎtbrec.

“Bṛzil nǎ repriznts a ʈret t ɖ wrld. N huz fōlt z it? Jair Bolsonaro’z,” Maduro pṛclemd, jabñ hiz indx fngr intu ɖ er. “It’s jst madnis. Ɖr’z no nem fr it.”

Sevn ʈǎznd ciloṃtrz sǎʈ v Caracas, in Yṛḡî, ɖr r sînz v similr alarm, wɖ oʈoṛtiz rêsñ t vax̣net rezidnts v its bordŗījn wɖ Bṛzil. “Ɖ îdīa z t criet an eṗdīmịlojicl śīld,” sd Rodni Colina, a guvnmnt Covid advîzr n vroḷjist hu dtctd Yṛḡî’z frst P1 cesz n hz bn cōlñ fr tuf rstrix́nz t stop its spred. “F w start siyñ P1 srklet wîdli w’d nīd t g fr a totl cloźr v olmst evrʈñ,” Colina wornd.

Clos t 60,000 Bṛziłnz r xpctd t dî in Marć alon, mcñ it bî far ɖ most dedli munʈ v Bṛzil’z 13-munʈ eṗdemic.

In Arjntīna, tù, slīp z biyñ lost ovr ɖ mêhem. A grūp v līdñ Arjntinịn sayntists rīsntli pénd an opn letr implorñ ɖer guvnmnt t cloz its 761-mîl landbordr wɖ Bṛzil.

“Bṛzil z a mirr w wd rɖr nt hv t lc intu. Ɖt’s ẃ it’s so importnt t impoz travl rstrix́nz stret awe bcz wns cntejnz start t rîz it wl b tù lêt,” sd Humberto Debat, an Arjntinịn bîoḷjist hu hlpt pṛdys ɖ apil, ẃć cndemd Bolsonaro’z “irisponsbl n dnaylist” bhevyr.

Last Ʈrzde, az Bṛzil rcordd mor ɖn 100,000 Covid-19 cesz in a sngl de fr ɖ frst tîm, Arjntīna anǎnst it wd ban flîts fṛm Bṛzil, Ćíli n Mx̣co. Soledad Retamar, a staṭstiśn wrcñ on Covid deta hu bacs sć muvz, sd: “Ɖ fir z ɖt w cd start siyñ ɖ cnd v mortaḷtirets ɖe hd in Manaus rlịr ɖs yir f ɖ P1 verịnt starts srkletñ in Arjntīna.”

C’lumbịn ofiślz bánd flîts fṛm Bṛzil in Jańri az wel az hōltñ intrnl flîts t ɖ Aṃzn bordr tǎn v Leticia, ẃr iḿnîześn eḟts r tarġtñ yungr adults in an atmt t bloc ɖ spred v ɖ P1 verịnt. Ana Mauad, an inṭnaśnl-rleśnz pṛfesr at Bogotá’z Javeriana Yṇvrṣti, sd Bolsonaro’z “cmplit lac v straṭji n mshanḍlñ v ɖ pandemic” hd śoct ɖ rījn.

“Bolsonaro hz manijd t trn Bṛzil intu a jîgantic helhoul,” C’lumbia’z formr prezidnt Ernesto Samper twītd last wīc, az ɖ Wrld Hlʈ Orġnîześn admitd “ɖ dîr sićueśn” in Bṛzil wz nǎ afctñ its nebrz.

Bolsonaro’z admiṇstreśn hz riactd ōcẉdli t ɖ cōṛs v inṭnaśnl criṭsizm.

“I ʈnc ɖs z … teṛbli unjust,” Bṛzil’z pro-Trump foṛn ministr, Ernesto Araújo, tld ɖ Estado de São Paulo nyzpepr rlịr ɖs munʈ. Araújo, hu rzînd on Munde aftr a rbełn fṛm dipḷmats n lwmecrz hu akz him v hlpñ traś Bṛzil’z inṭnaśnl repyteśn, rjctd ɖ îdīa ɖt ɖr wz enʈñ “ǎt v cntrol” in hiz cuntri n clemd Bṛzil wz ɖ victim v “dscriṃneśn”.

“It’s az f … ppl r onli dayñ in Bṛzil,” Bolsonaro grumbld last wīc.

Ricupero sd ɖr wz no hîdñ ɖt hiz Sǎʈ Americn cuntri hd bcm ɖ pandemic’s “abṣlut eṗsntr” n pridictd rījnl rstrix́nz wd incris in ɖ cmñ wīcs in cuntriz sć az B’livia, C’lumbia n P’ru.

“Rît nǎ, Bṛzil z at ɖ aur ẃn darcnis rênz,” h sd.

***

MOR ARTICLZ Fṛm Đ Gardịn

Instroduction to Ñspel

Fṛm Đ Gardịn │ The Covid contracts furore is no surprise – Britain has long been a chumocracy

‘Matt Hancock told the BBC’s Andrew Marr that he doesn’t even care that he broke the law over Covid contracts.’ Photograph: Tayfun Salcı/Zuma Wire/Rex/Shutterstock
‘Mát Hancoc tld ɖ BBC’s Andru Mar ɖt h dz’nt īvn cer ɖt h brouc ɖ lw ovr Covid contracts.’ Foṭgraf: Tayfun Salcı/Zuma Wire/Rex/Śuṭstoc

Croniizm in Britn z rampnt n gz unpuniśt. W’r trnñ intu a bnana rpublic

(Transcription of a Guardian article of 22 February 2021)

Qsćṇbl Covid contracts, doji apôntmnts, tuʈlis woćdogz. Fevrz t frendz z nǎ ɖ guvnmnt’s modus operandi

Poli Tônbi, 22 Febrri 2021

Ɖ  sumz r so vast, ɖ sīcṛsi so śocñ, ɖt “ćumocṛsi” dz’nt bgin t capćr ẃt Britn hz bcm – reḍḷnt az w r v bnana rpublics, ɖ Ruśn oḷgarci n feld stets. Lost z Britn’z slf-imij az ɖ bolr-hatd bīcn v sivic recttyd, az ǎr rstẃl Rolz-Rôs sivl srvis gz ɖ we v, wel, Rolz-Rôs, no longr a Britiś-ǒnd carcumṗni.

Ɖ Gd Lw Project, ɖ admṛbl nt-fr-profit public clenzr, last wīc pruvd in ɖ hî cort ɖt ɖ guvnmnt hd brīćt ẃt ɖ juj cōld ɖ “vîtl public fuñśn” v trnspaṛnsi ovr “vast qonttiz” v taxpeyrz’ muni. A VIP fast len fr pṛtctiv-iqipmnt contracts md ɖ contacts v ministrz, MPz, pirz n ofiślz 10 tîmz mor lîcli t win contracts. PPI prîsz scîrocitd: īvn bodibagz wr biyñ ćarjd at 14 tîmz ɖer prīvịs cost. Ɖ Gd Lw Project’s dmandz fr pubḷceśn v ɖoz fevrd s’playrz, ɖer VIP sponsrz n prîsz peid hv bn dnaid so far.

Ẃ ɖ sīcṛsi? Ɖ Gardịn hz olrdi rvild ɖt ɖ medicl reğletr z invstgetñ Alix Bōrn, hlʈ secṛtri Mát Hancoc’s xnebr, hu wún £30m v wrc pṛdysñ medicl vaylz, dspt hvñ no xpirịns in ɖ fīld.

In ɖ panic ovr emti PPI ślvz in hospitlz n cerhomz, ɖt daś t pṛkr mt b fgivn wr it nt ɖt fevrz t frendz z ɖ evride modus operandi fr Boris Jonsn. Bt bfr a liṭni v hiz sivic śem, pōz hir t injô ɖs, ɖ fōrwrd h rout t ɖ miṇstirịl cod: “Ɖr mst b no bŭliyñ n no haṛsmnt; no līcñ; no brīć v c’lectiv rsponsbiḷti. No msys v taxpeyr muni n no acćl or psivd conflicts v inṭrest. Ɖ preśs prínsiplz v public lîf inśrînd in ɖs dokmnt – integṛti, objctivti, acǎntbiḷti, trnspaṛnsi, oṇsti n līdrśp in ɖ public inṭrest – mst b onrd at ol tîmz; az mst ɖ p’liticl imparśiaḷti v ǎr mć admîrd sivl srvis.” Ha!

Alix Aḷn flt it imposbl t ste on az ɖ prim̦inistr’z ofiśl advîzr on ɖt cod, aftr hiz fîndñ agnst ɖ homsecṛtri, Priti Ptel, fr bŭliyñ wz rjctd. Nr cd Joṇʈn Jǒnz rmen az prṃnnt secṛtri t ɖ guvnmnt līgl dpartmnt ẃl Jonsn brouc inṭnaśnl lw wɖ ɖ intrnl-marcit bil. Oltgɖr, undr Jonsn six prṃnnt secṛtriz hv gn – nt so prṃnnt in ɖs reźīm.

Ɖ Gd Lw Project nǎ olso sīcs a jdiśl rvy intu ɖ Gardịn’z reṿleśn v a £564,000 contract fr opińnpoulñ, gvn wɖt tndr t Doṃnic Cumñz’ clos ćum Rećl Wlf, hu corout ɖ 2019 Tori parti maṇfsto. Ẃt an îṛni ɖt in hr Dǎnñ Strīt dez ś pland fr ol sivl srvnts t fes constnt xamz t gard agnst a culćr ẃr “evrwn rîzz t ɖer pziśn v incompitns”. Yt ś wz pt t no tst, nt īvn besic tnḍrñ fr a fat contract.

Ɖ Súnde Tîmz rvilz ɖt Lord Udni-Listr, az depyti mẹr v Lundn undr Jonsn, hlpt apruv £4bn v proṗtiscīmz fr dveḷprz – n wɖn munʈs v līvñ ofis wnt on t wrc fr ɖm. Az Dǎnñ Strīt stṛtījic advîzr last yir, h steid on ɖer pêrolz, ɖo ɖs wz in cmplayns wɖ codz v conduct.

In a blast at Tōriz “rîf wɖ conflicts v inṭrest”, Rećl Rīvz, ɖ śado cabiṇt-ofis ministr, md a “sác Srco” plej ɖt Lebr wd rtrn prîṿt contracts t ɖ public sectr. Yt it sīmz nʈñ śemz ɖs guvnmnt. Ɖ Naśnl Ōdit Ofis z a fîn insttyśn fr ćecñ on fnanśl integṛti n valy fr muni. Bt, ɖo it faund ɖt biznis ǒnrz wɖ p’liticl tîz t ɖ Tōriz wr gvn hî-prîoṛti steṭs ovr pandemic contracts, it hz no mśīṇri t fors a guvnmnt ɖt dz’nt gv a dám t act on ɖz fîndñz. Ẃć līvz ɖ public-spiṛtd crǎdfundrz v ɖ Gd Lw Project az a last stand agnst c’lapsñ sivic integṛti. Olɖo, az Hancoc tld ɖ BBC’z Andru Mar, h dz’nt īvn cer ɖt h’z brocn ɖ lw.

Ɖ cmiśnr fr public apôntmnts, Pītr Ridél, ol tù rerli mcs public protests, bt rīsntli h rouz p agnst “unreğletd apôntmnts”, sć az ɖt v Tori pir Dîdo Hardñ t hed ɖ ceotic tst-n-tres program. Last wīc ɖ hlʈ dpartmnt’s ǒn evidns śoud ɖ £22bn ś hz spent hd hd a “reḷtivli smōl” ifct. Ridél olso pṛtstd agnst stact inṭvy panlz: utrli unqoḷfaid xTori MP Jemz Ẃartn wz apôntd hed v ɖ Ofis fr Stydnts bî a s’lex́npanl dvôd v hayr-edyceśn xprts.

For nonixektiv d’rectrz apôntd az “indpndnts” t oṿsi Mîcl Gov’z Cabiṇt Ofis r ol Gov alîz, includñ Gīẓla Stywt v hiz Vot Līv clan. Acordñ t a rīsnt srve, mor ɖn haf v ol dīpartmntl-bōrd apôntmnts, far fṛm biyñ indipndnt ǎtsîdrz, r speśl advîzrz n clos p’liticl alîz.

Ridél lobd a wornñ at brīfñz ɖt ɖ Ofcom ćer wl g t ɖ formr Meil editr-in-ćīf Pōl Dêcr, a man rebidli bayst agnst ɖ BBC, jujz, Yṛp n mîgṛnts, t nem jst a fy. Ćanslr Riśi Sŭnac’s gd ćum, ɖ Tori donr Rićd Śarp, wz md BBC ćer. Ẃ no invstgeśn intu cḿṇtizsecṛtri Roḅt Jenric’s impropr iniśl inṭvnśn t hlp Tori donr Rićd Dezmnd avôd tax ovr a £1bn planñbid? Nt onli ɖs, bt pacñ ɖ Lordz wɖ donrz z ɖ Putinesc ny norml.

Nt sins ɖ 1853 Norʈcot-Tṛvełn sivl srvis rformz hz a guvnmnt so impydntli n dfayntli ignord apôntmntsprínsiplz. Hd Lebr cmitd eni v ɖz ǎtrejz, ɖ Tori pres wd hv hǎndd it t deʈ. Rmembr Jenifr Arcuri, Jonsn’z “clos frend”, gvn £100,000 fṛm hiz Lundn meṛl fund n invîtd on ptnṣ́li lūcṛtiv tredmiśnz? Ɖ Indipndnt Ofis fr P’līs Conduct faund ɖt ɖ ofisrz mcñ dsiźnz on sponsrśp n tred miśnz ń v ɖs rleśnśp, “n ɖs inflụnst ɖer dsiźn-mcñ”. Imajin f ɖt wr Cir Starmr.

Clīn dmocṛsiz r dfînd bî hǎ wel ɖe gard agnst ɖer līdrz feṿrñ faṃli n frendz. Bt ɖ esns v ćumocṛsi runz far dīpr. Ppl instñtivli apônt ɖer ǒn cnd: “merit” tndz t b spotd onli in ɖoz hu tōc, ʈnc n b’liv lîc ɖoz dwñ ɖ ćuzñ. In a wîld blog, Doṃnic Cumñz pritndd t brec ǎt v ɖs stretjacit, cōlñ fr “sūpr-talntd wirdoz” wɖ “jenyin cogṇtiv dvrṣti”. Bt no, hiz ramḅlñ job ad rqîrd īc̣nomics grajụts wɖ “an ǎtstandñ record at a gret yṇvrṣti”: h wz a prins amñ trîbl ćum’pôntrz.

Brecñ ɖ spirit v fevṛtizm z f’rośsli hard: ẃn I wz at ɖ BBC, a vałnt atmt wz md t rcrūt rw taḷnt ǎtsd top grajụts wɖ maṇkrd hinṭlandz. Adz, līflits n noṭsz wr postd in herdresrz, pubz, McDoṇld’z, moscs, tmplz n on busz: no nem, edyceśn or xpirịns, jst rait t s wɖ yr program îdīaz. Ʈǎzndz aplaid.

Ẃn ɖz hd bn ẃitld dǎn t 30, ɖ dis’pôntd s’lectrz faund ɖe hd mnli pict îdnticl top grajụt tîps. Bî instñt, unconśsli, ɖe ćouz ɖ cnd hu rout lîc ɖm, ʈt lîc ɖm. Unconśs-bays corsz hlp s unḍstand inbilt preɉdisz, bt iradcetñ it fṛm dīp wɖn z far hardr.

Dy proses in public apôntmnts matrz nt jst fr gd guvnmnt, bt bcz it sets a bnćmarc v fer implômnt. Neṗtizm stncs az badli az awordñ contracts t VIP palz: gloriyñ in bʈ, ɖ guvnmnt, rotñ fṛm ɖ hed, spredz ɖ stenć v c’rupśn ʈru evrʈñ it tućz.

Poli Tônbi z a Gardịn coḷmnist

***

MOR ARTICLZ Fṛm Đ Gardịn

Instroduction to Ñspel

Continue reading Fṛm Đ Gardịn │ The Covid contracts furore is no surprise – Britain has long been a chumocracy

Fṛm Đ Gardịn │ The world faces a pandemic of human rights abuses in the wake of Covid-19

A pedestrian walks past a wall mural depicting a mother saving children from a sea of coronavirus, in Mumbai, India. Photograph: Indranil Mukherjee/AFP/Getty Images
A pdestrịn wōcs past a wōlḿṛl dpictñ a muɖr sevñ ćildṛn fṛm a sì v c’roṇvîṛs, in Mŭmbai, India. Foṭgraf: Indranil Mukherjee/AFP/Geti Iṃjz

Ɖ wrld fesz a pandemic v hymn-rîts abysz in ɖ wec v Covid-19

(Transcription of a Guardian article of 22 February 2021)

Ɖ vîṛs hz bn yzd az a prītxt in mni cuntriz t cruś dsnt, crimiṇlîz frīdmz n sîḷns rportñ

António Guterres, 22 Febrri 2021

Fṛm ɖ onset v ɖ Covid-19 pandemic olmst wn yir ago, it wz clir ɖt ǎr wrld fest far mor ɖn a public-hlʈ imrjnsi. Ɖ bigist inṭnaśnl crîsis in jeṇreśnz qcli morft intu an ic̣nomic n sośl crîsis. Wn yir on, anɖr starc fact z trajicli evidnt: ǎr wrld z fesñ a pandemic v hymn-rîts abysz.

Covid-19 hz dīpnd priixistñ dvîdz, vulnṛbiḷtiz n iniqoḷtiz, n opnd p ny fracćrz, includñ fōltlînz in hymn rîts. Ɖ pandemic hz rvild ɖ inṭcnctidnis v ǎr hymn faṃli – n v ɖ fl spectṛm v hymn rîts: sivl, culćṛl, ic̣nomic, p’liticl n sośl. Ẃn enwn v ɖz rîts z undr atac, uɖrz r at risc.

Ɖ vîṛs hz ʈrîvd bcz poṿti, dscriṃneśn, ɖ dstrux́n v ǎr naćṛl invîrnmnt n uɖr hymn rîts fełrz hv crietd inorṃs fṛjiḷtiz in ǎr ssaytiz. Ɖ lîvz v hundṛdz v miłnz v faṃliz hv bn trnd upsîd-dǎn – wɖ lost jobz, cruśñ dét n stīp fōlz in incm.

Frunt-lîn wrcrz, ppl wɖ dis’biḷtiz, oldr ppl, wimin, grlz n mnoṛtiz hv bn ispeṣ́li hard hit. In a matr v munʈs, progres on jndr iqoḷti hz bn set bac decedz. Most isnśl frunt-lîn wrcrz r wimin, n in mni cuntriz r ofn fṛm reṣ́li n eʈnicli marjṇlîzd grūps.

Most v ɖ incrist brdn v cer in ɖ hom z tecn on bî wimin. Vayḷns agnst wimin n grlz in ol formz hz roc̣td, fṛm onlîn abys t dmestic vayḷns, traf̣cñ, sx́l xplôteśn n ćîldmarij.

Xtrim poṿti z rîzñ fr ɖ frst tîm in decedz. Yuñ ppl r struġlñ, ǎt v scūl n ofn wɖ liṃtd axes t tecnoḷji.

Ɖ lêtist moṛl ǎtrej z ɖ fełr t enśur eqti in vax̣neśn ef̣ts. Jst 10 cuntriz hv administrd mor ɖn 75% v ol Covid-19 vaxīnz. Mnẃl, mor ɖn 130 cuntriz hv nt rsivd a sngl dos.

F ɖ vîṛs z alaud t spred lîc wîldfîr in parts v ɖ globl sǎʈ, it wl ḿtet agn n agn. Ny verịnts cd bcm mor trnzmisbl, mor dedli n ptnṣ́li ʈretn ɖ ifctivnis v cuṛnt vaxīnz n dạgnostics. Ɖs cd pṛloñ ɖ pandemic sgnificntli, ineḅlñ ɖ vîṛs t cm bac t pleg ɖ globl norʈ – n dle ɖ wrld’z ic̣nomic rcuṿri.

Ɖ vîṛs z olso infctñ p’liticl n sivl rîts, n frɖr śrincñ sivic spes. Yzñ ɖ pandemic az a prītxt, oʈoṛtiz in sm cuntriz hv dploid hevi-handd s’kṛti-rsponsz n imrjnsimeźrz t cruś dsnt, crimiṇlîz besic frīdmz, sîḷns indipndnt rportñ n rstrict ɖ activtiz v nongovnmntl orġnîześnz.

Hymn-rîts dfndrz, jrṇlists, loyrz, p’liticl acṭvists – īvn medicl pṛfeśnlz – hv bn dtend, proṣktd n sbjctd t intiṃdeśn n sveḷns fr criṭsîzñ guvnmnt-rsponsz t ɖ pandemic. Pandemic-rletd rstrix́nz hv bn yzd t sbvrt ilectṛl prosesz n wìcn opziśnvôsz.

At tîmz, axes t lîf-sevñ Covid-19 inf̣meśn hz bn cnsild ẃl dedli misinf̣meśn hz bn ampḷfaid – īvn bî ɖoz in pǎr.

Xtrimists – includñ ẃît sūpreṃsists n nioNatsiz – hv xplôtd ɖ pandemic t būst ɖer rancs ʈru sośl poḷrîześn n p’liticl n culćṛl mnipyleśn.

Ɖ pandemic hz olso md pīs ef̣ts mor dificlt, cnstrenñ ɖ abiḷti t conduct ngośieśnz, xaṣbetñ hymaṇterịn nīdz n unḍmainñ progres on uɖr conflict-rletd hymn-rîts ćaḷnjz.

Covid-19 hz riinforst tū funḍmntl truɖz abt hymn rîts. Frst, hymn-rîts vạleśnz harm s ol. Secnd, hymn rîts r yṇvrsl n pṛtct s ol.

An ifctiv rspons t ɖ pandemic mst b best on soḷdaṛti n cooṗreśn. Dvîsiv aproćz, oʈoṛterịnizm n naśṇlizm mc no sns agnst a globl ʈret. Wɖ ɖ pandemic śînñ a spotlît on hymn rîts, rcuṿri pṛvîdz an oṗtyṇti t jeṇret m’mntm fr transfmeśn. T s’xid, ǎr aproćz mst hv a hymn-rîts lénz.

Ɖ ssteṇbl-dveḷpmnt golz – ẃć r unḍpind bî hymn rîts – pṛvîd ɖ fremwrc fr mor inclūsiv n ssteṇbl icoṇmiz n ssaytiz, includñ ɖ impeṛtiv v hlʈcer fr evrwn.

Ɖ rcuṿri mst olso rspct ɖ rîts v fyćr jeṇreśnz, inhansñ clîṃt ax́n t aćiv carbnńtraḷti bî 2050 n pṛtctñ bîoḍvrṣti. Mî Cōl t Ax́n fr Hymn Rîts spelz ǎt ɖ sntṛl rǒl v hymn rîts in crîsis-rspons, jndr iqoḷti, public ptiṣpeśn, clîṃtjustis n ssteṇbl dveḷpmnt.

Ɖs z nt a tîm t nglect hymn rîts; it z a tîm ẃn, mor ɖn evr, hymn rîts r nīdd t naṿget ɖs crîsis in a we ɖt wl alǎ s t ziro in on aćivñ inclūsiv n ssteṇbl dveḷpmnt n lastñ pīs.

W r ol in ɖs tgɖr. Ɖ vîṛs ʈretnz evrwn. Hymn rîts uplift evrwn. Bî rspctñ hymn rîts in ɖs tîm v crîsis, w wl bild mor ifctiv n eqtbl s’luśnz fr ɖ imrjnsi v tde n ɖ rcuṿri fr tmoro.

I am cnvinst it z poṣbl – f w r dtrmind n wrc tgɖr.

António Guterres z secṛtri jenṛl v ɖ Ynîtd Neśnz

***

MOR ARTICLZ Fṛm Đ Gardịn

Instroduction to Ñspel

Fṛm Đ Gardịn │ A year after Johnson’s swaggering Greenwich speech, 100,000 dead

Head bowed, Boris Johnson leads a virtual press conference on the Covid-19 pandemic on Tuesday 26 January. Photograph: Justin Tallis/AP
Hed baud, Boris Jonsn līdz a vrćl presconfṛns on ɖ Covid-19 pandemic on Tyzde 26 Jańri. Foṭgraf: Justin Talis/AP

A yir aftr Jonsn’z swaġrñ Grenij spīć, 100,000 ded

(Transcription of a Guardian article of 31 January 2021)

Ɖ guvnmnt sz nbdi cd hv dn mor, bt it’s clir pur līdrśp on Covid hz bròt ɖ YC t ɖs pas

Tim Admz, 31 Jańri 2021

It wz anǎnst last wīc, t nbdi’s xîtmnt, ɖt Sr Ceniʈ Brana wl tec ɖ rǒl v Boris Jonsn in a Scî TV drama abt ɖ frst wīcs v ɖ pandemic. F Brana’z castñ inḍcets ɖt ɖs z t b cnsivd az a Śecspirịn traɉdi, wɖ Jonsn in ɖ līd, ɖen it wd sīm dūmd fṛm ɖ start. Ɖ clasic trajic hiro hz jst a sngl fetl caṛctr flw ɖt pruvz hiz unduwñ. Wɖ Jonsn, ẃr d y start?

Az an oṗnñsīn in ɖt drama, it wl, enhǎ, b hard t bìt ɖ spīć ɖt ɖ prim̦inistr gev olmst xacli a yir ago – phps ɖ last momnt in ẃć h fondli imajind ɖt ol ɖ wrld le bfr him. Ɖ spīć, dlivrd in ɖ grand srǎndñz v Crisṭfr Rén’z Old Royl Nevl Colij at Grenij on 3 Febrri 2020, set ǎt hiz viźn fr a buc̣nirñ globl Britn, hî on yńnflagz n fri tred. Jonsn hd nt loñ rtrnd fṛm hiz post-ilex́n bīćfrolics in Mstīc wɖ Cári Simndz. Brexit hd fîṇli bn “dn” in Parḷmnt Sqer ʈri nîts rlịr. No opziśn trubld hiz hrîzn. Lebr wz līdrlis; Farāź pôntlis. Īvn Mîcl Gove, hiz limp-dagrd Brūṭs, hd bn cooptd t ɖ cōz.

Az h baṛld on t ɖ stej at Grenij ɖrfr, ruf̣lñ hiz her, śuf̣lñ hiz nots, hiz frst act wz t asc hiz cerf̣li s’lectd biznis ōdịns – stricli no Rmenr “glūmstrz n dūmstrz” alaud – t rêz ɖer îz t ɖ vōltd sīlñ n srve ɖ ḿṛl abv ɖer hedz. Sr Jemz Ʈornhil’z b’roc mastrpìs, Ɖ Trîumf v Liḅti n Pīs ovr Tiṛni, dpictd Wiłm III n Mẹri II inʈrond aftr ɖer ǒn “Glorịs Reṿluśn” n srǎndd, in Jonsn’z îz, bî “wel-féd nimfs n kpidz n ẃt hv y”. Ɖs, sd Jonsn, slejhaṃrñ ɖ simḅlizm, marct “ɖ setlmnt v a loñ n dvîsiv p’liticl qsćn abt hu gts t sit on ɖ ʈron”. It wz a momnt v “s’prīm naśnl slf-confidns”, h sjstd, wɖ ɖ YC “on ɖ slipwe” v globl ic̣nomic dominns. “Tde, f w gt it rît, ɖs cn b anɖr sć momnt.”

Hybris wrcs in mstirịs wez. Ɖt spīć wl b rmembrd nt, az Jonsn hopt, fr its reṭric abt unlīśt Britiś swagr, bt fr ɖ fact ɖt in ɖ mdst v it, in a ʈro’we frêz, ɖr lrct ɖ sīd v ol v hiz – n ǎr – loct-dǎn nîtmerz v ɖ past yir.

In ɖ dez līdñ p t ɖ Grenij spīć, Jonsn hd bn pôntidli sîḷnt on ɖ vîṛs ɖt hd bî ɖen iscept fṛm Wūhan. A fl munʈ aftr it hd bn îdnṭfaid bî ɖ Ćînīz oʈoṛtiz, ɖ Grenij spīć marct ɖ frst tîm ɖ nem v ɖ dziz ofiṣ́li pást hiz lips.

Inevitbli, it wz imploid nt az a cōśnri not, bt az an iṛtetñ nigl t hiz viźn v swoś n bucl: “Globl groʈ z itslf anīmic n ɖ dclîn in globl poṿti z bginñ t slo,” Jonsn sd. “Ẃn [tred]barịrz r gwñ p, n ẃn ɖr z a risc ɖt ny dzizz sć az c’roṇvîṛs wl trigr a panic n a dzîr fr marcitsegṛgeśn ɖt g bynd ẃt z medicli raṣ́nl, t ɖ pônt v dwñ riyl n uņesṣri ic̣nomic damij, ɖen at ɖt momnt hymaṇti nīdz sm guvnmnt, smẃr, ɖt z wilñ at līst t mc ɖ ces pǎrf̣li fr frīdm v xćenj.”

Ɖr wz t b no dǎt ẃć guvnmnt wd stand stubnli oblivịs t ɖ riscs v ɖ vîṛs, ignor ɖ panic, n cīp ɖ marcit icoṇmi opn at ol costs. Britn, ɖ prim̦inistr craid, wz “redi t tec of its Clarc Cnt specṭclz, līp intu ɖ fonbuɖ n imrj wɖ its clǒc flowñ az ɖ sūṗćarjd ćampịn” v ic̣nomic frīdm in eni stand-of wɖ public-hlʈ rstrix́n.

Boris Johnson gives his key speech at the Old Naval College in Greenwich, London, on 3 February 2020. Photograph: Frank Augstein/AP
Boris Jonsn gvz hiz ci spīć at ɖ Old Nevl Colij in Grenij, Lundn, on 3 Febrri 2020. Foṭgraf: Franc Augstein/AP

W hv hŕd fṛm ɖ inṭćenɉbl cast v fōnñ ministrz in ɖ past wīc ɖt “nbdi cd hv wrct hardr” ɖn Jonsn in tac̣lñ ɖ pandemic. Bt ẃn historịnz – ɖoz pesci pṛfeśnl Captin Hîndsîts – cm t le ǎt ɖ evidns, ɖe wl fînd plenti ɖt dis’griz wɖ ɖt fanṭsi, startñ wɖ ɖ Grenij spīć.

Ɖ secnd xks ɖt Jonsn’z cortịrz hv bn tld t pédl z ɖt nwn cd hv pridictd eni v ẃt wz t cm. Ɖt z olso nt xacli tru. Ɖ wīc bfr Jonsn’z fri-tred spīć a rport in Ɖ Lansit hd asest ɖ līʈl ptnśl v ɖ vîṛs, n sjstd it wz cmpaṛbl t ɖ 1918 Spaniś flūpandemic, ẃć cild 50 miłn ppl.
Ɖ cnsrn wz nt cnfînd t ɖ xprts. It z noṭbl ɖt on ɖ Saṭde bfr Jonsn’z spīć, ɖ Dêli Meil hd dvotd its frunt pej nt t ɖ trîumf̣lizm v ɖ prīvịs nît’s Brexit seḷbreśnz, fr ẃć it hd so strîdntli campend, bt t ɖ ʈret t ɖ YC pozd bî Covid-19: “Hǎ mni mor YC victimz v vîṛs?” Jonsn’z ǒn formr imployr, ɖ Dêli Teḷgraf, cǎnsld on 1 Febrri ɖt Britn mst b priperd fr ɖ wrst. “Peṣmists mt pônt ǎt ɖt ɖ mortaḷti fr ɖ ny vîṛs z cnsidṛbli hayr ɖn fr swînflu. Ẃn swînflu brouc ǎt in 2009, ɖ NHS olso hd sper cpaṣti, hvñ injoid a deced v riyl-trmz invstmnt incrisz. Tde, ɖr z olrdi a śortij v bedz…”
On ɖ Ʈrzde bfr Jonsn’z setpìs in Grenij, ɖ Wrld Hlʈ Orġnîześn hd informd evri neśn ɖt ɖ vîṛs hd its hîist riscretñ – iqivḷnt t ɖt v Ibola n Sars – wɖ 7,818 cesz cnfrmd gloḅli, in 19 cuntriz. In rspons, on 31 Jańri, īvn Doṇld Trump hd rstrictd incumñflîts fṛm Ćîna. Jonsn nt onli vyd ɖ vîṛs az a lîn in a Sūṗman gag, bt az an oṗtyṇti t pruv ɖt h wz priperd fr Britn t g it alon agnst ɖ po-fest xprts, cīp ɖ erports opn wɖ miniml scrīnñ n qoṛntīn, nt ple bî ɖer rūlz.
T pruv ɖ pônt, bî ɖ tîm v ɖ Grenij spīć, h hd olrdi scipt ɖ tū Cobra mītñz dvotd t planñ fr eni ptnśl pandemic, līvñ ɖm t b ćerd bî ɖ olrdi haplis Mát Hancoc. Ovr ɖ cors v ɖ folowñ wīcs, h nglectd t atnd ʈri mor. Ten dez aftr ɖ Grenij spīć, h rtritd t hiz gres-n-fevr cuntri rtrit at Ćīvnñ fr a fortnît, partli t fîṇlîz ɖ trmz v hiz dvors fṛm Mrīna Ẃīlr, nt loñ rcuvrd fṛm cansr, n t let hiz groun-up ćildṛn in on ɖ fact ɖt h n Simndz wr xpctñ a bebi n hd bn sīcṛtli ingejd. Hiz eidz wr rportidli tld t “cīp brīfñpeprz śort” f ɖe xpctd ɖm t b réd. It wz olmst Marć bî ɖ tîm Jonsn riimrjd t stej-manij nyz v ɖ pregnnsi fr ɖ pres.
It wz in ɖs contxt ɖt h sat on brecfsṭîm sofaz n vegli flotd ɖ nośn v hrd iḿṇti, bfr dsmisñ ɖ tmtñ îdīa v “tecñ ɖ vîṛs on ɖ ćin”. On 3 Marć, ɖ clir advîs fṛm Sagi wz ɖt ɖ guvnmnt śd “worn agnst grītñz sć az śecñ handz n hugñ”. Jonsn, infṃsli, wnt ǎt ɖt de n tld rportrz: “I wz at a hospitl ɖ uɖr nît ẃr I ʈnc ɖr wr a fy c’roṇvîṛs peśnts n I śc handz wɖ evrbdi, y wl b plizd t nǒ, n I cntiny t śec handz.” Jonsn spent lêt Marć in îṣleśn, alñ wɖ most v hiz cabiṇt, n rli Epril in intnsiv cer.
It hz bn clemd ɖt ɖoz dez in hospitl ćenjd Jonsn fṛm ɖ Jon Bl-iś caṛctr h hd prizntd at Grenij intu a mor ćeisnd figr; ɖr z nt mć in hiz subsiqnt reṭric – v wrld-bìtñ ɖs n mūnśot ɖt, n brīfñz ɖt h wz “baṭlñ ɖ xprts t sev Crisṃs” – t s’port ɖt îdīa. Az h hz turd ɖ cuntri fr foto oṗtyṇtiz in hard hats n labcots, it z hard t śec ɖ b’lif ɖt h stl siz līdrśp az h sw it ẃn h stérd p at Ʈornhil’z sīlñ – az a cnd v costymdrama in ẃć h gts t star, a prepscūl pformns v 1066 n ol ɖt. H mt hv bn advîzd t pe closr atnśn t ɖ “wel-féd nimfs” ɖt h wevd a hand at in Grenij. Ɖe wr nt, az h sīmd t inviźn ɖm, decṛtiv elimnts v clasicl toti, bt dpix́nz v ɖ for vrćuz ɖt inebld gd guvnns: prūdns, justis, tmpṛns n forttyd.
Az ɖ deʈ tol last wīc pást ɖ 100,000 pridictd a yir ago, w wr invîtd bî ɖ guvnmnt’s fevrd nyzpeprz t si Jonsn az a “dīpli sori” hed-baud figr, in scrīn grabz v him rīdñ fṛm hiz nots.
Bt ẃtvr ɖoz hedlînz or Ceniʈ Brana’z fʈcmñ dpix́n imajin, w śd olwz cīp in mînd ɖt ɖs z nt ɖ prim̦inistr’z traɉdi, it’s ɖ traɉdi v ɖ faṃliz v ɖ 105,000 hu hv daid, v ɖ ci wrcrz hu hv risct ɖer livz de aftr de, ɖ miłnz hu hv sìn jobz n planz n bizṇsz capsîzd. W hv ol bn cast az wōc-onz in a drama ẃć, fṛm ɖ vri bginñ, wz partli, bt funḍmnṭli, v Jonsn’z mcñ – n wn ẃć wl onli proprli end ẃn h n hiz hami trùp v ćansrz fîṇli xit, stej rît, no dǎt stl lǎdli pṛnǎnsñ ɖt nbdi cd hv dn mor t cīp s sef.

Sevn lésnz lrnt

Ranḍmîzd trîlz r lîfsevrz

Dx̣meʈ̇son z a ćīp sterôd drug ɖt hz sevd ɖ livz v 650,000 svirli il Covid peśnts. Its ifctivnis wz rvild ʈru ɖ YC Rcuṿri studi, ẃć cmperd trītmnts wɖ yźl NHS cer alon in ranḍmîzd trîlz. “Cliniśnz cm p wɖ ol sorts v hîpoʈ̇sīz abt drugz,” sz Martin Landre, jônt fǎndr v Rcuṿri. “Bt y’v got t tst ɖz hîpoʈ̇sīz. Fr ɖt y nīd larj, ranḍmîzd trîlz.”

Ny dzizz r a constnt ʈret

Covid-19 hz agn demnstretd ɖt wîld-animl tredñ, ẃr spīśīz r mixt tgɖr in apōlñ, stresfl srcmstansz, pṛmots dziz trnzmiśn btwn spīśīz – n on t hymnz. “Unls w cntrol loñ-distns tredñ in lîv animlz, ny dzizz wl apir agn n agn. Ɖt z a ci lésn fṛm ɖs pandemic,” sz Jemz Wŭd, pṛfesr v veṭrinri meḍsin at Cembrij Yṇvrṣti.

Jnomic srvez r crūśl

Britn hz pleid a ci rǒl in tracñ ɖ progres v Covid-19 acrs ɖ glob, ʈancs t its prǎis in jīnsīqnsñ. “YC l’boṛtriz hv carid ǎt 48% v ol ɖ wrld’z jīnomsīqnsñ v Covid-19,” sz Pṛfesr Sr Marc Cōlfīld, v Jnomics Ñgḷnd. “Ɖt hz bn invałbl in pinpôntñ ny strenz n unḍlînz ɖ nīd fr a globl jnomicsnetwrc t trac n bìt ɖs dziz. Ɖt wd b a lîflîn.”

Ppl wl axpt incnvińns

“Ste at hom n pṛtct ɖ NHS” wz a stroñ guvnmntmesij ɖt ɖ public axptd. Śops clozd, cartravl dropt bî tū ʈrdz, ẃl ppl pṛvîdd fūd fr ɖ hungri n clapt fr cerrz. “Ɖt trust wz unḍmaind bî Doṃnic Cumñz’z trip t Duṛm,” sz sîcoḷjist Pṛfesr Dem Til Wîcs, v Cñ’z Colij Lundn. “Yt most ppl stl foloud ɖ rūlz bcz ɖe ń ɖe wr fr a gd cōz.”

A fast rspons z criticl

A yir ago ɖ WHO wornd ɖ ny dziz reprizntd a public hlʈ imrjnsi. Ostreła wz wn v ɖ fy cuntriz t riact qcli. “Crūṣ́li, ɖoz wɖ past xpirịns v c’roṇvîṛsz lîc Sars dd riact n nǎ lc t b in a strongr pziśn,” sz Martin Hiḅd v ɖ Lundn Scūl v Hîjīn n Tropicl Meḍsin. “Dscuṿrñ a ny vîṛs’z caṛcṭristics n hvñ a clir straṭji wl b crūśl in avôdñ anɖr pandemic.”

Ɖ NHS mst b proprli fundd

Yirz v cuts t public hlʈsrṿsz left Britn il-priperd fr Covid-19 n wr criticl in alawñ deʈrets t sōr. “Az ɖ YC imrjz fṛm ɖ pandemic it wd b a trajic mstec t atmt t riistabliś a status quo ɖt wz marct in Ñgḷnd bî a stagneśn v hlʈ impruvmnt ɖt wz ɖ secnd-wrst in Yṛp,” stets a rvy léd bî Sr Mîcl Marṃt v Yṇvrṣti Colij Lundn.

mRNA tecnoḷji z hir t ste

Mesinjr RNA z yzd bî ǎr sélz t d’rect protīnmańfacćr. Bî lrnñ hǎ t haijac ɖt proses, Fîzr n Mderna md vaxīnz in record tîm. “W hd bn hírñ abt mRNA’z promis fr yirz n sudnli it arîvd,” sz Pṛfesr Adm Fín v Bristl Yṇvrṣti. “Ɖs cd b a gemćenjr nt jst fr vaxīnz bt cansrcer.” Robin MCi

***

MOR ARTICLZ Fṛm Đ Gardịn

Instroduction to Ñspel

A clerihew: Alexander Boris de Pfeffel Johnson, Prime Minister

(28 Jańri 2021)

The Guardian, 27 January: 'An insult': fury at claim ministers did all they could in Covid crisis.

Aḷxandr Boris dFefl Jonsn, Prîm̦inistr,
bròt

aṛgns, blovieśn, bombast, c’rupśn, croniizm,

cntmt, dogẃiṣlñ, gaslîtñ, inc̣hiṛns, incompitns,

inḍlns, malis, mndaṣti, mīņis, monomeńa,

narssizm, popylizm, preɉdis n wofl

t Wstminstr.

“Sori abt ɖ hundṛd ʈǎznd ded.
W dd ol w cd,” h sd.

INDX OV PROPR POWTS