Tag Archives: Czech Republic

Clasics in Ñspel: CROSSING THE MARA, by Laurie van der Hart

CROSÑ Đ MĀRA

Lōri van der Hārt

A Sǎʈ Africn powt hu livz in ɖ Ćeh Rpublic

• • • • • • •

On ɖ plenz v Īst Africa, evri yir
Smʈñ tecs ples ɖt z feṃs n rer
Wilḍbīsts en masse mc a gret mîgreśn
N ɖ jrni z fild wɖ mć tribyleśn
Fesñ denjrz n foz v mni cndz
Bt ɖe g on, wɖ wn ʈt in ɖer mîndz –
T fînd grīn pasćrz, īt n svîv
T gv brʈ t yuñ n cīp ɖm alîv

Laynz, hîīnaz n ćītaz alñ ɖ we
R perilz ɖe hv t cǒp wɖ evri de
Bt ɖ gretist ʈret n denjr
Z crosñ ɖ mîti Māra
A rivr ɖt’s brōd n swift-flowñ
Ɖ cuṛnt alon mcs it hevi-gwñ
N lrcñ bnʈ ɖ mrci wōtrz
R ɖ dedliist v ol ɖ preḍtrz

Croc̣dîlz, pôzd n redi fr wrc
Strîcñ ɖ smōl, ɖ struġlñ, ɖ wìc
Bt ɖ wilḍbīsts cntiny t srj
Tumḅlñ dǎn ɖ clifs n intu ɖ srf
Ol v ɖm drivn bî frenzi n fir
Pld fṛm in frunt n pśt fṛm ɖ rir
Traṿlñcmpańnz dis’pir left n rît
Bt slf-preẓveśn z ɖ ol-cnsymñ fît

N at ɖs dṛmatic, lîf-n-deʈ momnt
I wont t brec in wɖ mî poetic coment
Bcz ɖs z hǎ I si ǎr hymn lîf
In ɖs most denjṛs wrld fl v strîf
T ǎr left n rît ppl cīp dropñ
Bt w srj on fwd, ɖr’z no stopñ
Muɖrz n faɖrz n sistrz n bruɖrz
Cuznz n wrcmets n nebrz n uɖrz

Fōl bî ǎr sîdz, noct ǎt v lîf’s rês
Bcm victimz v biyñ in ɖ roñ ples
At ɖ roñ tîm, dy t naćṛl ctastṛfiz
Crîm, wor, sicnis, n uɖr c’laṃtiz
Bt ǎr lîvz cntiny, smhǎ w cīp swimñ
Cīpñ ǎr hedz abv wōtr, nt drǎnñ
In soro, w hv litl tîm fr ʈt or rflex́n
Abt ẃr w r gwñ or ẃ, no rūṃneśn

R w bt hrdz v bīsts drivn bî instñt?
F w liv in ɖs we, w’l sn b xtñt
Ẃt hz hapnd t ǎr hymaṇti?
Ẃ ol ɖs hart-n-mîndlis insaṇti?
It’s tîm t gt bac t besics n tec stoc
V ẃt’s importnt fr ɖ hol floc
V mancînd, d’nt jst se, “It’s nt m!”
Bcz, fr śur, wn de it wl b.

• • • • • • •

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: ON HER DEAFNESS, by Laurie van der Hart

ON HR DEFNIS

Lōri van der Hārt

A Sǎʈ Africn powt hu livz in ɖ Ćeh Rpublic

Ẃn I ʈnc v hǎ hr irz
Grù dul ovr ɖ yirz
Hǎ ɖ wrld v sǎnd grù distnt
I fīl insd m welñ p a pen
I si it ol haṗnñ agn
N I rgret ɖt I wz nt mor tolṛnt
N unḍstandñ v hr intns fṛstreśn
Az hr hírñ slipt awe –
ɖ desṗreśn
Ś mst hv flt ẃn ś cd’nt
Folo a convseśn n ś wz’nt
Ebl t b clos t uɖrz az bfr
Hǎ ɖ sîḷns v hr îṣleśn
Mst hv md hr lonli hart sor
Hǎ I wś I’d xprest
mî luv fr hr mor.

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: EYES IN THE NIGHT, by Laurie van der Hart

ÎZ IN Đ NÎT

Lōri van der Hārt

A Sǎʈ Africn powt hu livz in ɖ Ćeh Rpublic

 

I wz yuñ wns upn a tîm
I imajind gremlinz md v slîm
N fŕbōlz hu livd undr mî bed
N fyrónz insd v mî hed
Mî muɖr tld m nt t tel storiz
Or criet elvz,
or grumbliz or nōriz
So I wz a gd grl aftr ɖt
N I cept mî gūgliz undr mî hat

Nǎ I’m an old wmn in a hom
N I hv a rūm ol v mî ǒn
Bt, I’l tel y ẃt, I’m nt alon
N it’s nt ɖt I’m imaɉneśn-pron
Plīz d’nt tel a soul or ɖe wl
List m fr ɖ sîcopil
Or muv m in wɖ ɖ lūniz
N uɖr od-bōl gūniz

Bt lisn, evri nît I si ɖer îz
Śînñ in ɖ darc lîc fîrflîz
Sm v ɖm r stedi n red
Ɖr’z a grīn wn hir nxt t mî bed
Anɖr wn livz undr ɖ TV
H riyli gvz m ɖ hībi-jībiz
Ɖ blincñ wn on ɖ sīlñ
Gvz m ɖ spūciist fīlñ

Tel y ẃt, ɖ’r nt onli bî m
Mî nebr hz at līst ʈri
I si ɖm sm nîts ẃn I wōc t ɖ lu
N ɖr r mni in ɖ livñrūm tù
Cn y si nǎ ɖt I’m nt drīmñ?
Ɖo ɖ’r olwz gn in ɖ mornñ
Red îz in ɖ nît, I tel y tru
Cīpñ woć ovr m n ovr y

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo