Tag Archives: deafness

About Poets: RAYMOND ANTROBUS

Fṛm Đ Obzrvr: Rose Ayling-Ellis’s Strictly victory shows deaf people can do anything

‘Rose Ayling-Ellis has been instrumental in creating a powerful change in attitudes through the beauty of her dancing.’ Ayling-Ellis and her partner, Giovanni Pernice, on Strictly Come Dancing. Photograph: Guy Levy/PA.
‘Rôz Êlñ-Élis hz bn instṛmntl in crietñ a pǎrfl ćenj in attydz ʈru ɖ byti v hr dansñ.’ Êlñ-Élis n hr partnr, Giovanni Pernice, on Stricli Cm Dansñ. Foṭgraf: Gai Levi/PA.

Rôz Êlñ-Élis’z Stricli vicṭri śoz def ppl cn d enʈñ

(Transcription of an article published in the Observer on 19 December 2021)

I’m pṛfǎndli def, n ovr ɖ past 13 wīcs I’v bn bloun awe – bʈ az a dansr n an advc̣t fr defrîts

Ani Haris, Súnde 19 Dsmbr 2021

I’m abṣlutli ʈrild ɖt Rôz Êlñ-Élis hz wún Stricli Cm Dansñ – it’s a landmarc momnt fr ɖ defcḿṇti. I am so prǎd v hr.

Ẃn I frst hŕd abt hr apirñ on ɖ BBC’z Saṭde nît danscontest, I wz unpriperd fr ẃt an impact ś wd hv – on m n ɖ jenṛl popyleśn, bʈ az a dansr n az an advc̣t fr defrîts. It’s amezñ t si smbdi lîc m dansñ on naśnl TV.

I’v bn abṣlutli bloun awe woćñ hr ovr ɖ past 13 wīcs. I wz born pṛfǎndli def, ẃć mīnz I c’nt hír enʈñ ǎt v îɖr ir. Mî peṛnts notist ẃn I wz tū n a haf ɖt I wz’nt rspondñ t sǎnd, bt bcz I hd spina bifida ɖ doctrz asymd I hd a lrnñdis’biḷti. Ɖe wr rluctnt t gv m a hírñ tst. Mî peṛnts fòt ɖm, n I wz ivnć̣li dạgnozd n gvn hírñedz.

Êlñ-Élis hz bn instṛmntl in crietñ a pǎrfl poẓtiv ćenj in public attydz ʈru ɖ byti v hr dansñ. I grù p in a hírñwrld wɖ a hírñfaṃli, ẃć wz îṣletñ at tîmz. Bt I luvd danslésnz n comṗtiśnz. Sadli, I hd t stop aftr I hd an oṗreśn. Ẃn I frst wnt t yṇvrṣti, I wz’nt pṛvîdd wɖ qoḷfaid intrpritrz or eni cḿṇceśn s’port in mî xamz. I cd’nt hír n I feld ɖm. Ɖ yṇvrṣti apoḷjîzd, bt it wz tù lêt. I startd at ɖ Yṇvrṣti v Redñ in 2017 aftr līvñ ɖt frst cors n I atend a frst in edyceśnstudiz, in part ʈancs t ɖ s’port ɖ yṇvrṣti pṛvîdd m wɖ. I hv sins got a job az ɖ advc̣si ofisr at RNID, campenñ t rmuv barịrz fr ɖ defcḿṇti. I hop I’v hd an impact wɖ ɖ wrc I d.

Ppl ofn se t m: “Ǒ, y c’nt d ɖt – bcz y’r def.” Êlñ-Élis hz śoun ɖt def ppl cn d enʈñ – dansñ, actñ n plenti mor. Ẃ śd’nt w? I agri ẃn Êlñ-Élis sz “it’s a jô t b def”. It’s sć a jô t b part v ɖs wundrfl cḿṇti n t yz BSL – bʈ t cḿṇcet wɖ uɖr def ppl bt olso, az Êlñ-Élis’z danspartnr, Giovanni Pernice, hz śoun bî imbresñ BSL, az a we fr def n hírñ ppl t wrc tgɖr. I hop t si mor v ɖt in ɖ mīdia in fyćr.

Ɖ defcḿṇti’z îdiyl viźn v a prfict wrld z hírñ ppl cḿṇcetñ wɖ s yzñ sînlanḡj, ẃl imployñ ol aspects v def’wernis: îcontact n clir lip̓atnz, tù. BSL tytrz, includñ mslf, hv witnist a srj in inṭrest in lrnñ sînlanḡj sins Êlñ-Élis apird on Stricli. It’s amezñ, n I hop ɖt inṭrest rmenz nǎ ɖ śo hz endd.

Īvn lrnñ a litl bit v sîn lanḡj cn alǎ a hírñprsn t mc a difṛns t ɖ defcḿṇti. Enwn wontñ t lrn BSL śd yz an acredtd pṛvîdr t enśur ɖe hv a qoḷfaid tīćr hu wl tīć ɖm abt defculćr az wel az BSL. Ɖr r ćaḷnjz t biyñ def – bt it’s ssayti ɖt criets ɖoz barịrz, nt biyñ def. I hv evri b’lif Êlñ-Élis wl cntiny t inspîr ćenj, īvn nǎ ś hz huñ p hr dansñśuz.

• Ani Haris z an advc̣si ofisr fr RNID n tīćz BSL

Instroduction to Ñspel

Clasics in Ñspel: ON HER DEAFNESS, by Laurie van der Hart

ON HR DEFNIS

Lōri van der Hārt

A Sǎʈ Africn powt hu livz in ɖ Ćeh Rpublic

Ẃn I ʈnc v hǎ hr irz
Grù dul ovr ɖ yirz
Hǎ ɖ wrld v sǎnd grù distnt
I fīl insd m welñ p a pen
I si it ol haṗnñ agn
N I rgret ɖt I wz nt mor tolṛnt
N unḍstandñ v hr intns fṛstreśn
Az hr hírñ slipt awe –
ɖ desṗreśn
Ś mst hv flt ẃn ś cd’nt
Folo a convseśn n ś wz’nt
Ebl t b clos t uɖrz az bfr
Hǎ ɖ sîḷns v hr îṣleśn
Mst hv md hr lonli hart sor
Hǎ I wś I’d xprest
mî luv fr hr mor.

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo