Tag Archives: Dominic Raab

Fṛm Đ Gardịn: With 1,000 deaths a day, our leaders should be facing far tougher questions

Marina Hyde
Mrīna Haid
Wɖ 1,000 deʈs a de, ǎr līdrz śd b fesñ far tufr qsćnz

(Transcription of an article published in the Guardian on 10 April 2020)

Doṃnic Rāb òt t b adresñ inadiqt tstñplanz n citśorṭjz fr NHS staf, nt hiz ‘letrz v last rzort’

Mrīna Haid, Frîde, 10 Epril 2020

Dominic Raab and Rishi Sunak applaud NHS staff outside the Foreign Office, 9 April. Photograph: WPA/Getty Images
Doṃnic Rāb n Riśi Sŭnac aplōd NHS staf ǎtsd ɖ Foṛn Ofis, 9 Epril. Foṭgraf: WPA/Geti Iṃjz

De 19 v locdǎn, n sm Brítnz hv îdnṭfaid a gretr eṇmi ɖn īvn ɖ Wūhan wetmarcit’s snac̦ǎntr, hom t ɖ most mlînd bat sins Val Cilmr. Ɖt dedli fo z ɖ 5G rolǎt, linct bî sm cnspiṛsists t ɖ c’roṇvîṛs. Atmts t dfit it hv so far sìn at līst 20 5G tǎrz set fîr t arnd ɖ cuntri, hamṗrñ imrjnsi-cḿṇceśn n ɖ ćanlz yzd bî criticl wrcrz rspondñ t ɖ cuṛnt crîsis. Gret job, gaiz! It’s ɖ iqivḷnt v dstroyñ eŗêd sîṛnz jrñ ɖ blits bcz y hŕd ɖe trn y Natsi.

Ɖs wîldli muśrumñ cnspiṛsi sīmz drivn in part bî antivaxrz, hu’v apaṛntli tîrd v indenjrñ lîvz wn we n nīd a ny ʈril, a bit lîc ẃn ɖ Zodiac cilr swićt fṛm fîrarmz t nîvz. Bt onli in part – it olso tecs in far-rît YuTyb wñnuts, gaḷxi-brend s’lebṛtiz, InfoWorz, Devid Îc, Ruśa Tde… ɖ fl ctastṛfi, besicli.

W ol hv nyfǎnd rspct fr sūṗmarcits, ɖo, nt simpli bcz viẓtñ wn z nǎ ɖ gwñ-ǎt iqivḷnt v hitñ a nîtclub. I trūli s’lūt ɖ staf fr adaptñ t ɖ xōstñ dmandz v ǎr ny riaḷti, az wel az rlaxñ ɖer rūlz on letñ in sngl men. Plus it’s a novlti t mīt a brīd v dormn hu z’nt gwñ t end p in a nyz rport cncludñ wɖ ɖ wrdz “ɖ trîl cntinyz”. Ɖt sd, w mst az olwz mc a dstñśn btwn ɖ sūṗmarcitwrcrz n ɖ sūṗmarcitbosz. Tesco tc £585m beilǎt tax-rlif, n promtli peid £635m diṿdendz t its bigist invstrz, sm v ẃć r ɖ rićist insttyśnz on Rʈ.

In uɖr biznisnyz, dspt mor ɖn 300,000 inqîriz, jst 2,500 guvnmnt-bact lounz hv bn grantd . Y mt hv bn s’prîzd t lrn ɖ ćanslr, Riśi Sŭnac, wz s’prîzd t lrn bancs wr’nt lendñ, dspt ɖ fact h’d tld ɖm t. Alas, ɖ ʈñ abt ɖ bancs z ɖt y c’nt banc on ɖm. Ɖ Cnsrvtiv parti’z rleśnśp wɖ ɖ bancs z besicli Dot Cotn’z rleśnśp wɖ hr sun, Nic. Mbi h’z ćenjd ɖs tîm, y nǒ?

Lebrnyz cntinyz t hv ol ɖ rīć v a sīcrit dayri. Nyli ilectd līdr Cir Starmr hz bròt bac Éd Miḷband, ɖ man feṃsli îdnṭfaid az a ceosharbinjr bî Devid Camṛn. Ẃć hz trnd ǎt t b rɖr lîc biyñ îdnṭfaid az slîtli crīpi bî Jimi Savl.

Bt fr betr or wrs, Miḷband’z hîist-profîl ǎtñz in rīsnt yirz hv bn az pixlz in ɖ ntorịs Camṛn twīt. In ɖ madli axeḷretd tîmz in ẃć w liv, Éd olrdi sīmz lîc a relic fṛm a difṛnt jịlojicl ej. F onli ɖr wz sm sort v R’zeta-tîp ston ɖt mt b dscuvrd t hlp s dsîfr ɖ enćnt tîmz fṛm ẃns h hêlz.

At līst s’lebṛtiz r līdñ ɖ lîvz v anniṃti ɖe hv olwz clemd t crev, a pìs v wś-flfilmnt ɖt hz forst ɖm t imrj onli aurli t inved ɖer ǒn priṿsi wɖ Insṭgram vidioz v ɖm felñ winṣmli at besic hǎsholdtascs. F y’v còt eni v ɖz, y’l b injoyñ ẃt amǎnts t an imrjnt “I c’nt b’liv I’m clīnñ!” źãra, ɖo wl lîcli sîd wɖ ɖ wośñmśīn in eni cntnt lebld #miwosnmsinhetsmi.

Ɖ qsćn on mć v ɖ mīdia’z lips ɖs wīc hz bn: hǎ loñ wl ɖ locdǎn last? Y wundr ẃt’s bhnd ɖ guvnmnt’s rfyzl t gv a stret ansr alñ ɖ lînz v “mni wīcs mor”. An avrśn t spôlrz? Mbi it welcmz ɖ dstrax́n. On Ʈrzde, Doṃnic Rāb intond ɖt ɖs crîsis hd “md s ʈnc loñ n hard abt hu ɖ ci wrcrz r in ǎr lîvz”. Nt ɖt hard, az it trnd ǎt. Olso on Ʈrzde, ɖ guvnmnt snīct ǎt its pônts-best iṃgreśnplanñ, ẃć rancs mni v ɖ sem “isnśl wrcrz” smẃr btwn cnvictd foṛn sxcilrz n ppl hu tíc yes t ɖ vīẓinqîri “Hv y evr bn involvd in pripẹrñ an act v terrizm?” Or t pt it ɖ we ɖ ofiśl Hom Ofis gîdns prifŕz: “Ɖr wl nt b an iṃgreśnrùt sṗsificli fr ɖoz hu d nt mīt ɖ scilz or saḷri ʈreśhold fr ɖ scild-wrcr rùt.” Fgiv m f īvn mnṣ́nñ ɖ ppl gtñ s ʈru it consttyts sm cnd v crîsis faux pas. Fr sm, ignorñ ɖ riaḷtiz lo-peid nrsz or dlivriwrcrz fes z ci t ɖ spirit v naśnl tgɖrnis.

Wn v ɖ unritn cnvnśnz v Britiś public lîf z ɖt no matr hǎ il’dvîzd or il-priperd eni militri ax́n w’v cmitd t z, wns it starts, y gt bhnd ɖ trūps. Ɖ guvnmnt cīps telñ s ɖs cuṛnt crîsis z a wor, so in ɖ spirit v spīcñ ɖer prifŕd lanḡj, I ges ɖ trūps r s. Nt ɖm: ɖ’r ɖ jenṛlz. So let m b clir ɖt I’m vri mć gtñ bhnd s, n ʈanc s fr ǎr srvis.

Bt ẃn w’r siyñ 1,000 caźltiz a de – jst az w dd in Iṭli ẃl ǎr jenṛlz wr stl dsîdñ nt t act – n grev probḷmz wɖ tstñ, n NHS staf r crayñ ǎt dêli fr ɖ rît cit, it’s srtnli wrʈ cnsiḍrñ ẃɖr ɖ trūps wr léd intu an ambŭś. Ɖ ppl dayñ rît nǎ r lîcli t hv còt ɖ dziz in ɖ midl v last munʈ (btwn 11 n 21 Marć), ẃn ɖ guvnmnt’s advîzrz rportidli s’mîzd ɖ Britiś ppl wd nvr axpt a locdǎn. It’s – hǎ t pt ɖs blandli inuf nt t ofnd ɖ fri-spīć snǒflecs ǎt ɖr? – OC t wundr f w mt hv xpctd betr.

Instd, ɖo, ɖr’z a sort v meth’sistd Bôz’ Ǒn qoḷti t sm v ɖ mor obsesiv lînz v inqîri. Ɖs wīc, ɖr wz sm foc̣s on ẃɖr Doṃnic Rāb hd ritn ɖ so-cōld “letrz v last rzort”, rplesñ ɖ vrśnz v ɖm Boris Jonsn rout ẃn h tc ofis, ẃć cnten instrux́nz fr hu tecs militri ćarj in ɖ ivnt v ɖ ńclir obliṭreśn v ɖ guvnmnt. It’s an inṭrestñ qsćn, z’nt it? A ʈǎznd ppl r dayñ evri de n sm membrz v ɖ lobi wd vri mć lîc t nǒ f Mr. Rāb hz ritn t a submrīncaptin.

Ɖen agn, gvn ɖ sêizmic c’laps in adreṿnyz, it lcs lîc ol v s jrṇlists r gwñ t nīd t rtren intu difṛnt c’rirz aftr ɖs, so it’s probbli gd t śǒces oltrṇtiv scilsets. On ɖs evidns, a fy wd mc xḷnt submrīncru, bcz ɖe sīm priti rlaxt abt wêtñ t fînd ǎt ẃt ɖ fuc hapnd untl six munʈs aftr ɖ ivnt.

Mbi at sm subconśs levl, ppl ʈt ɖs levl v ftaḷti wz smʈñ ɖt jst cd’nt hapn in ɖ YC, lîc winñ ɖ Yṛviźn soñcontest or bcmñ a p’līștet. It’s funi hǎ qcli y g fṛm ɖ old srṭntiz t mîldli woćñ Ʈrzde’z clip v ɖ Norʈants p’līsćīf ʈreṭnñ t gt hiz ofisrz t srć ɖ contents v ppl’z śopñbascits fr îtmz h dīmz non-isnśl. Ẃt cn y se? In ɖ spirit v naśnl tgɖrnis, mî mn tecǎt fṛm ɖs z ɖt w śd riyli cmit t a Yṛviźn entri nxt yir.

Mrīna Haid z a Gardịn coḷmnist

Instroduction to Ñspel

In Ñspel: A woman’s place appears to be anywhere but the Downing Street press briefing

John Crace
Jon Crês
A wmn’z ples apirz t b enẃr bt ɖ Dǎnñ Strīt presbrīfñ

(Transcription of an article published in the Guardian on 9 April 2020)

Asct t rîz t ɖ oceźn fr ɖ ʈrd tîm in a wīc, Randm Rāb olmst pṛdyst sm chiṛnt sntnsz

Jon Crês, Ʈrzde, 9 Epril 2020

Priti Patel: clearly not considered a key worker. Photograph: Dominic Lipinski/PA
Priti Ptel: clirli nt cnsidrd a ci wrcr. Foṭgraf: Dóṃnic Lipinsci/PA

C’roṇvîṛs z man’z wrc. At līst, ɖt apirz t b ɖ guvnmnt’s asesmnt v it, fr in ɖ ʈri wīcs v dêli Dǎnñ Strīt presbrīfñz, nt wns hz a wmn ministr bn alaud ǎt t b frunt-v-hǎs comper. Priti Ptel, Liz Trus n T’rêz Cófi hv bcm ol bt inviẓbl. Misñ in ax́n. Ɖe mt az wel nt xist.

Fr ɖ ʈrd tîm ɖs wīc it wz Doṃnic Rāb – ɖ de facto prîm ministr ẃl Boris Jonsn z in intnsiv cer – hu dd ɖ biznis fr ɖ guvnmnt. N, t b fer, h’z gtñ viẓbli betr at it. H lcs les unstebl n mor ɖ man hu cn īẓli si ǎt 24 aurz v clos p’līsinteṛgeśn ovr unsolvd misñ-prsnz cesz. Ɖo h mt hv strugld f enwn hd qsćnd him abt ɖ dis’piṛns v ɖ homsecṛtri.

It olso hlpt ɖt ɖ foṛn secṛtri dd’nt hv eni nyz, uɖr ɖn ɖ grim dêli deʈsttistics, t impart. So h cd stic t dwñ ẃt h nz bst, ẃć z spilñ ǎt a randm siriz v wrdz, onli sm v ẃć amǎnt t fŭli chiṛnt sntnsz. At sm pônt in hiz c’rir, ɖ blac-blt marśl arts speṣ́list z gwñ t hv t riylîz ɖt ɖ bren z olso a musl. Cmñ p wɖ lînz lîc “W r foc̣sñ on ɖ ʈñz w nīd t foc̣s on” me sǎnd impresiv at cabiṇtmītñz, bt dz’nt trnzlet wel t ɖoz v s hu spīc hymn.

Stl, aftr Rāb hd spent ɖ bst part v fîv minits telñ evrwn t ste at hom fr Īstr – ɖ No 10 lectn hd bn hlpf̣li updetd wɖ ɖs ny logo – it dd bcm clir ẃ Ptel mt hv dojd a bŭlit bî biyñ xcludd fṛm ɖs brīfñ. Bcz Rāb wnt on t dlivr a loñ ʈanc-yu t ol ɖ NHS staf, cerwrcrz, hospitlclīnrz, dlivridrîvrz n sūṗmarcitstaf hu wr cīpñ ppl alîv n ɖ cuntri runñ: ɖ vri ppl hu wd nvr hv bn let intu ɖ cuntri f ɖ homsecṛtri hd bn alaud t implimnt hr pônts-best iṃgreśnsistm a fy yirz rlịr. Fr Priti, îdioḷji z ol. Ś dd’nt vot t tec bac cntrol t hv an imigṛnt clīnñ a hospitlflor or oṗret a sūṗmarcit ćecǎt.

“W nǎ nǒ hu ɖ ci wrcrz riyli r,” sd Rāb. Indd w dd. N t ɖ s’prîz v mni Tori MPz, ɖe wr’nt ɖ hejfund manijrz or partidonrz ɖe hd imajind. Hir Rāb’z lejnḍri abiḷti t dsośiet cem in handi. Bcz bac in 2010, h, Ptel n sevṛl uɖr līdñ Tōriz rout a bc, Britańa Unćend, in ẃć ɖe advcetd incrist osteṛti, duḅlñ dǎn on laissez-faire īc̣nomics n brandd ɖ Brits az sm v ɖ îdlist ppl in ɖ wrld.

Bt sm ʈñz d’nt ćenj. Asct f ɖ guvnmnt mt cer t śo its grattyd t ɖ ci wrcrz wɖ a caśboṇs wns ɖ pandemic wz ovr, Rāb bcem ivesiv. Muni, ẃt muni? Wz’nt it inuf fr ɖz wrcrz t hv sevd ɖ cuntri bfr biyñ asct t līv? At tîmz lîc ɖz, Dóm cd olmst b a dubl fr Devid Brent. “Ɖ bad nyz z ɖt sm v y wl lūz yr jobz. On a mor poẓtiv not, ɖ gd nyz z ɖt I’v bn pṛmotd – so evri clǎd, ê?”

Nt ɖt Rāb sīmd ovrli cīn t emf̣sîz ɖ xtnt v hiz ny pǎrz az de facto prîm ministr. F enʈñ, h traid t dǎnple ɖm, sjstñ ɖt ol cabiṇt-dsiźnz wr nǎ mor lîc tantric medteśnseśnz.

Unforćṇtli, ɖ ansrz pṛvîdd bî ɖt proses cn b les ɖn cristl-clir. Rāb wz az ivesiv on ẃt ɖ guvnmntstraṭji fr dtrṃnñ ɖ tîmñ v ɖ end v ɖ parśl locdǎn mt b – jrṇlists hv loñ sins gvn p ascñ fr an acćl det – az h wz on ẃ ɖ guvnmnt hd hd t incris its oṿdraft wɖ ɖ Banc v Ñgḷnd. Ẃr wz Riśi ẃn y nīdd him?

Ɖ bigist unansrd qsćn, ɖo, wz ɖ wn ɖt hz bn left haññ ovr evri presconfṛns. Ẃ z Jrṃni hanḍlñ ɖ crîsis so mć betr ɖn s? Sm pṛjx́nz sjst ɖ Jrmn deʈret fṛm ɖ c’roṇvîṛs wl b abt 10% v ǎrz. Ẃt’s ɖer sīcrit? Rāb, Cris Ẃiti n Patric Vaḷns ol jst śrugd ɖer śoldrz. Ɖe hd no îdīa. Or nn fit fr public cnsumśn.

Y cd olmst sns ɖ desṗreśn in Dóm’z vôs az h plīdd wn last tîm fr cām ovr Īstr. Biyñ in ćarj z’nt nirli so mć fun az h hd imajind. H’z misñ Boris badli. Wirdli, I am tù. At līst wɖ Boris y gt sm cînd v hopfl boḷcs. Wɖ Rāb y jst gt boḷcs. In ɖ land v ɖ blînd, ɖ wn-aid man z cñ.

Instroduction to Ñspel

Fṛm Đ Gardịn: Leadership, Jim, but not as we know it with Captain Raab on bridge

John Crace
Jon Crês
Līdrśp, Jim, bt nt az w nǒ it wɖ Captin Rāb on brij

(Transcription of an article published in the Guardian on 7 April 2020)

Ɖ buc hz olwz stopt wɖ ɖ PM. Nǎ, wɖ Boris Jonsn il, it sīmz t stop nẃr

Jon Crês, Tyzde, 7 Epril 2020

Dominic Raab arrives at No 10 for a Covid-19 committee meeting on Tuesday. Photograph: Xinhua/Rex/Shutterstock
Doṃnic Rāb arîvz at Nu. 10 fr a Covid-19 cmitimītñ on Tyzde. Foṭgraf: Śinhua/Rex/Śuṭstoc

It’s nǎ ol dǎn t a matr v trust. Last Jūn, ɖ Cnsrvtiv parti dsîdd it dd’nt ret Doṃnic Rāb hîli inuf fr him t īvn mc ɖ last fîv v ɖ līdrśpcontest. Imajin ɖ hymilieśn v biyñ cnsidrd t hv les creḍbiḷti ɖn Mîcl Gov.

Yt nǎ, wɖ Boris Jonsn in intnsiv cer, Rāb z ɖ inṭrim līdr v ɖ cuntri at a tîm v naśnl imrjnsi. “Y’v got t asc yrslf wn qsćn. D I fīl luci? Wel, d y’, punc?” Ɖ ansr fr most v s z a rzǎndñ “no”. W d’nt fīl in ɖ slîtist bit luci, ʈanc y.

Nɖr, it sīmz, dz Rāb. Ɖ gap btwn vōltñ ambiśn n practicl riaḷti hz nvr sīmd so wîd. Ẃn h lcs in ɖ mirr, Dóm no longr siz ɖ dsîsiv man v ax́n h hz olwz imajind himslf t b. Rɖr h jst gezz at unsrtnti n heztnsi.

Ɖ crǎn weiz far mor heṿli ɖn h hd evr antiṣpetd. H c’nt īvn trust himslf ɖz dez. Ɖ de bfr, h hd insistd Boris wz on top form n runñ ɖ cuntri fṛm hiz hospitlbed. Jst ʈri aurz lêtr, w wr tld ɖ prîm ministr hd bn muvd t intnsiv cer.

It’s hard t cm bac fṛm ɖt. Îɖr ɖ foṛn secṛtri hd bn cept ǎt v ɖ lūp abt Boris’z stet v hlʈ or h hd laid t ɖ cuntri. Nɖr v ẃć wz a gd lc fr ɖ man huz prîm rsponsbiḷti wz t brñ a sns v ri’śuṛns n stbiḷti t a cuntri wurid abt ɖ hlʈ v its līdr.

Boris mt nt b evrwn’z îdīa v a naśnl Dadi, bt h’z ɖ onli Dadi w’v got n nwn wonts t lūz ɖer Dad. It’s az prîml n teṛfayñ az ɖt. Ɖ cuntri hz’nt flt ɖs añśs n unsetld in decedz.

Rāb dd’nt lc qt az sweti n eji on Tyzde az h hd ɖ de bfr: instd, ɖ panic rzîdd intîrli in hiz îz ɖt dartd ɖs we n ɖt, avôdñ d’rect contact wɖ evrwn. H startd bî gtñ t ɖ qsćn evrwn wontd ansrd. Ɖ prîm ministr hd bn stebl oṿnît, wz rsivñ ɖ bst cer n hd nīdd no invesiv vnṭleśn. Gd nyz.

“I’m confidnt h’l pl ʈru,” h sd. “H’z a fîtr.” Cy a c’lectiv gron v dsper. W wr bac in ɖ miʈoḷji v pluci Brits tecñ on ɖ Hun sngl-handd. Fîtñ ɖ c’roṇvîṛs on ɖ bīćz n in ɖ hejroz.

W’r nt in a wor. W’r in a pandemic. Ɖ tū ʈñz r toṭli difṛnt. N ɖ mni ʈǎzndz hu hv olrdi daid fṛm ɖ dziz dd nt d so bcz ɖe wr tù wìc or dd’nt fît hard inuf. Ɖe daid bcz ɖe wr tù il t liv n ɖr wz nʈñ ɖ doctrz cd d t sev ɖm.

Ɖ foṛn secṛtri wz no mor cnvinsñ on hu acć̣li wz runñ ɖ cuntri in Boris’z absns. “Guvnmnt hz olwz wrct on c’lectiv rsponsbiḷti,” h sd caẓ́li.

’r, yes. Xpt ɖ buc hz olwz stopt wɖ ɖ prîm ministr. Nǎ it sīmz ɖ buc stopt nẃr. Ol ɖt wz haṗnñ wz ɖt ɖ intîr cabiṇt wz gaɖ̇rñ rnd a cristl bōl, ẃl trayñ t ćanl ɖ inr spirit v Boris.

N ẃt wz cmñ bac wz prizyṃbli totl jiḅriś, az it’s bn wel dokmntd ɖt in ɖ wīc Boris wz in îṣleśn in Dǎnñ Strīt ɖ intîr cabiṇt wz sqoḅlñ lîc rats in a sác. Sm hv nvr īvn left ɖ sác. Dspt biyñ homsecṛtri, Priti Ptel hz nvr bn alaud enẃr nir a Nu. 10 presbrīfñ. Smōl mrsiz, I s’poz.

In ɖ mntm, ɖ Govstr dz’nt īvn trust Dóm t mc ɖ cofi at cabiṇtmītñz. God nz ẃt wd hapn f ɖr wz anɖr sirịs imrjnsi, sć az fludz or a terrist’tac. Ɖ intîr cabiṇt wd b brīfñ agnst ć uɖr, wɖ ć prsn hvñ a difṛnt îdīa v ẃt Boris wd riyli hv wontd. Prizyṃbli Mîci n Dóm hv olrdi arm-resld wn anɖr fr pześn v ɖ ńclir butn. It’s līdrśp, Jim, bt nt az w nǒ it.

Nr dd psistnt qsć̣nñ fṛm ɖ mīdia abt hu riyli wz in ćarj rzult in eni mor claṛti. Evrwn wz jst gtñ on n dwñ ẃt Boris wd hv wontd, īvn ɖo ɖ srcmstansz mt sins hv ćenjd.

Ol ɖt dd bcm clir wz ɖt Rāb’z îdīa v c’lectiv rsponsbiḷti wz evri man n wmn fr ɖmslvz. Asct abt ɖ guvnmnt’s cmitmnt t 100,000 tsts bî ɖ end v ɖ munʈ, Dóm caẓ́li ʈrù Mát Hancoc, ɖ hlʈsecṛtri, undr ɖ ẃīlz v a bus. Nʈñ t d wɖ m, Guv. Asc Tigr.

Ɖ onli prsn t riyli levl wɖ ɖ cuntri wz ɖ ćīf medicl ofisr fr Ñgḷnd, Cris Ẃiti. Ʈanc gdnis, h’z bac. Aftr ɖ ćīf sạntific advîzr Patric Vaḷns hd obzrvd ɖt ɖ YC’s deʈrets wr brōdli in lîn wɖ Iṭli, Spen n Frans, Ẃiti alon derd t coment on ẃ Jrṃni’s mt b so mć lowr.

Tstñ, tstñ, tstñ. Ɖ Jrmnz hd tecn ɖ c’roṇvîṛs mor sirịsli at a mć rlịr stej ɖn uɖr cuntriz n hd pland acordñli. Ɖ YC wz peyñ ɖ prîs fr its guvnmnt hvñ bn tù slo t act.

Ɖr wz wn adult in Dǎnñ Strīt, ɖen. Jst a śem h’z nt in ɖ cabiṇt. Stl, phps aftr Wenzde mornñ’z fanṭsi-ftbōl “Ẃt wd Boris d nxt?” cabiṇtmītñ, wn ministr wl b aveḷbl t tel s hu riyli z runñ ɖ cuntri ẃl ɖ prîm ministr rcuvrz in hospitl.

Instroduction to Ñspel

Fṛm Đ Gardịn: Ruffled Raab gives little clue of true state of prime minister’s health

John Crace
Jon Crês
Rufld Rāb gvz litl clu v tru stet v prîm ministr’z hlʈ

(Transcription of an article published in the Guardian on 6 April 2020)

Ɖ de facto PM ofrz a bérli creḍbl pformns at ɖ dêli c’roṇvîṛs presconfṛns

Jon Crês, Munde, 6 Epril 2020

Ɖ foṛn secṛtri, Doṃnic Rāb, n ćīf medicl ofisr Pṛf Cris Ẃiti at a c’roṇvîṛs presconfṛns. Foṭgraf: Pipa Folz/10 Dǎnñ Strīt/YPA

Jst abt ɖ onli ri’śurñ ʈñ t cm ǎt v ɖ lêtist Dǎnñ Strīt presconfṛns wz ɖt Doṃnic Rāb dz nt yt hv hiz handz on ɖ ńclir butn.

Bcz in olmst evri uɖr rspct ɖ foṛn secṛtri apird t b cospleyñ Pītr Selrz in Dr. Strenjluv. A man so clinicli unstebl h hz yt t riylîz h z bî far ɖ most denjṛs prsn in eni rūm h entrz.

Ɖ pʈoḷji maṇfests itslf in difṛnt wez. Ofn Rāb z a bōl v bérli rprest angr, ɖ vein on ɖs fōrhed ʈrobñ metṛnomicli az h trîz t frunt ǎt eni trici qsćnz.

Tde, h wz gwñ fr ɖ mor leid-bac aproć – ɖ Mr. Nîs Gai hu defiṇtli hd no gilti sīcrits. Unforćṇtli fr him, h hd mor t hîd ɖn ɖ yźl c’lex́n v unsolvd mrdrz. Snr or lêtr, smwn z gwñ t hv t hv a qayt wrd wɖ Dóm n tel him h’z crap at ɖs gig. Ɖen so z olmst evrwn els in ɖ cabiṇt.

T b fer, Dóm hd bn dlt a ptiklrli bad hand. Aftr ɖ yźl dsclemrz abt ɖ guvnmnt hvñ dn a jenṛli briłnt job so far, ɖ foṛn secṛtri wz rɖr oblîjd t gv an updet on ɖ prîm ministr’z hlʈ.

Smʈñ h traid t mumbl awe az an aftrʈōt. Boris Jonsn wz in top form, xḷnt spirits. In fact, h wz hvñ sć a gd tîm runñ ɖ cuntri fṛm hiz bed in St Toṃs’z hospitl ɖt h wz planñ t xtnd hiz ste t an xtra nît.

Rāb sz Jonsn ‘rmenz in ćarj’ fṛm hospitl – vidio

Ɖr wz besicli nʈñ roñ wɖ Boris, wz ɖ mesij. H’d jst dropt in t hospitl bcz h wz gtñ a bit bord at hom.

Unḍstanḍbli, nwn wz ptiklrli cnvinst bî Rāb’z “H’z in gd spirits” xpḷneśn v ɖ prîm ministr’z hlʈ. Aftr ol, most ppl hu hv hd īvn a mîld vrśn v ɖ c’roṇvîṛs hv rportd ɖe wr ẃact ǎt fr ɖ bst part v a wīc n gd fr nxt t nʈñ. Yt hir wz Rāb trayñ t pswed s ɖt dspt hvñ a hî tmpṛćr, a cof n briɖñ dificltiz, Jonsn wz on top form n fit fr enʈñ. Biyñ prîm ministr wz acć̣li a pìs v pis ɖt enwn cd d fṛm hospitl. No big dīl.

“H’z in gd spirits,” Rāb agn rpitd, hiz îz dartñ añśsli arnd ɖ rūm. Mr. Cūl wz nǎ lcñ dsîdidli rufld n h in’dvrtntli let slip ɖ truʈ. Ɖ last tîm h hd acć̣li spocn t ɖ prîm ministr wz on Saṭde, ɖ de bfr Boris wz admitd t hospitl.

So w wr asct t axpt ɖt fr ɖ last tū dez h hd bn intîrli ǎt v ɖ lūp n ɖt Boris hd bn runñ ɖ śo on hiz ǒn. Nt nesseṛli bad nyz fr ɖ cuntri, bt badli creḍbl.

Ɖr wz onli wn iniscepbl cncluźn. Ɖt Boris dz’nt ret îɖr Rāb or Mîcl Gov az sūṭbl depytiz t run ɖ cuntri in hiz absns n recnz ɖt h cd probbli stl d a betr job ɖn îɖr v ɖm fṛm hiz hospitlbed. It’s a lac v trust wɖ ẃć most v ɖ cuntri hz sm simṗʈi.

Oceźṇli, Rāb wd despṛtli lc t ɖ nyli rcuvrd ćīf medicl ofisr, Cris Ẃiti, n ɖ Foṛn Ofis depyti ćīf medicl advîzr, Anɉla McLīn, fr ri’śuṛns. Ẃć ɖe bʈ rfyzd t gv. Ɖo ɖ neśn wz plizd t si him bac, Ẃiti rɖr lct az f h wd rɖr b elsẃr. Probbli viẓtñ hiz secnd hom, lîc ɖ Scotiś ćīf medicl ofisr. Ɖt we h wd hv t rzîn n wd’nt hv t pt himslf ʈru eni mor v ɖz xcrūśietñ presconfṛnsz.

Loñ bfr ɖ end, Rāb hd manijd t mudl p īvn ɖ most besic v meṣjz. Last wīc, bʈ Boris n ɖ hlʈsecṛtri, Mát Hancoc, hd ofrd a glimr v hop wɖ a locdǎn xitstraṭji, involvñ armbandz n antibodi-tst. Ol ɖt wz nǎ loñ fgotn az Dóm pôntd t sm slîdz ɖt śoud it wz far tù rli t b mcñ eni v ɖoz cîndz v pridix́nz. W wr gwñ bcwdz fast.

A cnsistnt dsple in hoplisnis bî ɖ hoplis. A brīfñ ɖt hd onli srvd t mudi ɖ wōtrz frɖr: ɖ Qīn’z cōl fr naśnl yṇti a distnt meṃri. Fr ẃt cem ʈru clirist wz ɖt nwn in guvnmnt riyli hd a clu ẃt wz haṗnñ. Īvn ɖ de facto prîm ministr wz’nt biyñ informd abt ɖ prîm ministr’z cndiśn.

Wɖn aurz ɖ mirāź hd dropt. Ɖ presconfṛns a totl ireḷvns. Ẃt Dóm hd or hd’nt noun wz iṃtirịl. Jrñ ɖ afṭnun Boris’z cndiśn hd wrsnd n h wz biyñ trnsfŕd t intnsiv cer. Dóm wz nǎ actñ prîm ministr. Ol ɖt enwn cd d nǎ wz pt ɖer trust in ɖ doctrz n pre fr ɖ bst. Ɖ crîsis hd jst got sgnificntli wrs.

Instroduction to Ñspel