Tag Archives: Francis Bacon

FRANCIS BACON AND THE MASTERS │ Sainsbury Centre for Visual Arts, Norwich → 26 July 2015

Francis Bacon: Study for a Portrait of Van Gogh I. 1956. Oil on canvas, 154.1 x 115.6 cm. Sainsbury Centre for Visual Arts, University of East Anglia
Francis Bacon: Study for a Portrait of Van Gogh I. 1956. Oil on canvas, 154.1 x 115.6 cm. Sainsbury Centre for Visual Arts, University of East Anglia

Fransis Bêcn n ɖ Mastrz z a grândbrecñ xibišn brññ tgɖr ovr 100 mêjr wrcs, bî Fransis Bêcn wɖ old n modn mastrz includñ Vlascez, Rembrant, Tišn, Mîc̣lanjlo, Rôdĩ, Van Goh, Picaso n Mtis.

Fransis Bêcn n ɖ Mastrz fwmz ɖ culminešn v ɖ seḷbrešnz mācñ ɖ 250ʈ anivrsri v ɖ Stêt Hrmitij Myziym, St Pītrzbrg, n côinsîdz wɖ ɖ YC/Ruša Yir v Culčr in ɖ YC. Ɖ xibišn, a rzult v for n a hāf yirz v planñ, z a historic c̣laḅrešn btwn ɖ Sênzbri Sentr n Stêt Hrmitij Myziym n z ɖ frst in an on-gwñ rlešnšp.

Mastrpìsz on loun fṛm ɖ Hrmitij includ ɖoz bî ātists sč az Vlascez, Rembrant, Tišn, Mîc̣lanjlo, Rôdĩ, Van Goh, Picaso, Sezan, Gôgĩ n Mtis. Mni v ɖz wrcs hv nvr bfr bn šôn in ɖ YC.

Ɖ xibišn xplorz Bêcn’z obsešn wɖ ɖ āt v ɖ past, xaminñ hâ h cnsistntli dru on ɖ wrc v mastrz sč az Mîc̣lanjlo, Vlascez n Degā, az wel az ɖ stîlîzd fwmz v enčnt Grīc n Rômn wrcs.

Wɖ ɖ asistns v colīgz fṛm ɖ Sênzbri Sentr n Stêt Hrmitij Myziym, Fransis Bêcn n ɖ Mastrz z kretd bî Dr Tiyri Mrel, huz prīvı̣s xibišn Hâtn Rvizitd atractd wîd inṭnašnl aclem.

A fŭli iḷstretd caṭlog in Ñgliš n Rušn, wɖ contribyšnz fṛm Dr Māġrīta Capoc, Calvin Winr, Amanda Gîtnr, Pṛfesr Pwl Joanīdīz n Dr Tiyri Mrel acumṗniz ɖ xibišn.”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading FRANCIS BACON AND THE MASTERS │ Sainsbury Centre for Visual Arts, Norwich → 26 July 2015

REALITY: Modern & Contemporary British Painting │ Sainsbury Centre for Visual Arts, Norwich → 1 March 2015

“Kretd bî ātist Cris Stīvnz, RIAḶTI brñz tgɖr ovr 50 wrcs seḷbretñ ɖ streñʈ v Britiš pêntñ, wɖ sm v ɖ bst n most influenšl ātists v ɖ last sixti yirz.

Uncompṛmîzñ n drct, ɖ wrc v č ātist reprizntd rtenz a stroñ refṛns t ɖ riyl wrld, ɖ stuf v lîf. Ẇl, t an xtnt, pêntñ hz bn iclipst in rīsnt decedz bî ɖ Miniml n Cnsepčl muvmnts, insṭlešn, ftogṛfi n film, RIAḶTI testifîz t ɖ svîvl v pêntñ az a mīdı̣m, n ɖ impact v Britiš pêntñ tde.

Mêjr 20ʈ Senčri ātists r reprizntd, sč az Woltr Sic̣t, Fransis Bêcn, Lūšn Frýd n Dêvid Hocni, alñsd cntmprri pêntrz includñ Cen Curi, Jwj Šw n Caṛlîn Wōcr.

Ɖ ātists in RIAḶTI tacl a dvrs renj v subjcts, refṛnsñ ɖ bodi, rlešnšps, histri, poḷtcs, wor, ɖ ŕbn invîrnmnt n sošl išuz. Dspt ɖz dfṛnt refṛnsz, ɖ wrcs r ol ynîtd bî tu ʈñz – ɖ hāš riaḷtiz ɖt hv cnsrnd ci Britiš ātists ovr ɖ decedz n ɖ simpl act v pêntñ.

RIAḶTI: Modn n Cntmprri Britiš Pêntñ fīčrz wrcs fṛm ɖ folowñ ātists: 

Fransis Bêcn, Tôni Bevn, Jon Bratbi, Sesili Brân, Caṭžīna Colmn, Greym Crôli, Cen Curi, Dextr Dwlwŭd, Lūšn Frýd, Anṭni Grīn, Ĝen Hādi, Filip Haris, Clîv Hed, Dêvid Hefr, Dêvid Hocni, Lūc Jaxn, Sam Jaxn, Šãtal Jof, Jon Cīn, L.S. Lâri, Aḷn Mcdonld, Joc McFadı̣n, Pâla Regu, Re Ričdsn, Teri Seč, Jwj Šw, Woltr Sic̣t, Stanli Spensr, Cris Stīvnz, Caṛlîn Wōcr, Alisn Wot, Caṛl Vêt

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading REALITY: Modern & Contemporary British Painting │ Sainsbury Centre for Visual Arts, Norwich → 1 March 2015

RUBENS AND HIS LEGACY: VAN DYCK TO CÉZANNE │ Royal Academy of Arts, London → 10 April 2015

Tiger, Lion and Leopard Hunt (detail), 1617
Tiger, Lion and Leopard Hunt (detail), 1616

(Posted 27 January 2015. The text is in an older version of Ñspel.)

“Pītr Pwl Rūbnz hz bn dscrîbd az ɖ prins v pêntrz. A bold clem? Juj fr yrslf at ɖs, ɖ frst mêjr ovrvy v hiz wrc n leġsi.

'The Garden of Love' (c. 1633), by Peter Paul Rubens
‘The Garden of Love’ (c. 1633), by Peter Paul Rubens

Rūbnz n Hiz Leġsi brñz tgɖr mastrpìsz pṛdyst jrñ hiz lîftîm, az wel az mêjr wrcs bî grt ātists hu wr inflụnst bî hm in ɖ jeṇrešnz ɖt folod. W si ɖ inflụns v Rūbnz in ɖ prints v Picaso n Rembrant, in ɖ pwtričr v Van Dîc, in ɖ huntñsìnz n dvošnl wrcs v Deḷqā, n in ɖ landsceps v Cunsṭbl n Gênzbra. It z a far-rīčñ n rmāc̣bl leġsi.

'Christ on the Straw', by Rubens, 1617-18. © Royal Museum of Fine Arts Antwerp
‘Christ on the Straw’, by Rubens, 1617-18. © Royal Museum of Fine Arts Antwerp

Rūbnz, bst nôn fr hiz fleši nyd wimin, olso imbrest a brwd are v subjcts, fṛm rlijs n myʈ̇lojcl sìnz t landsceps n pwtrits. W lc at č v ɖz erı̣z ʈru ɖ lenz v six ʈīmz; pâr, lust, cmpašn, eḷgns, powtri n vayḷns.

Set t b wn v ɖ bgist specṭclz v 2015, ɖs z an unpreṣdntd oṗtyṇti t si mastrpìsz bî Rūbnz sîd bî sîd wɖ ɖ wrc v hiz ātistc érz.

La Peregrina
Cntemprri wrcs t jýn Rūbnz n Hiz Leġsi

Az pāt v ɖs landmāc xibišn, seḷbretd ātist n Royl Acaḍmišn Jeni Savil hz kretd La Peregrina, a prsnl n cntmprri rspons t Rūbnz n Hiz Leġsi.

Fr La Peregrina, Savil hz čozn a ṣlẋn v wrcs bî mêjr 20ʈ n 21st senčri ātists. Az wel az pêntñz bî Wiḷm d’Cūnñ, Pablo Picaso, Fransis Bêcn, Sẹra Lūc̣s, Lūšn Frýd n uɖrz, y cn si xtrōdnri ny wrc crietd bî Savil ispešli fr ɖs ocežn.

Jeni Savil z bst nôn fr hr lj-scêl ýlpêntñz v fīmel figrz. Wɖ hr dīp fasinešn in ɖ palṗbiḷti v fleš, xtreṃtiz v anaṭmi n ɖ gṛtesc, Savil’z ātwrc invocs ɖ inflụns v Rūbnz. Ɖ renj v wrcs š hz brwt tgɖr rflct bʈ hr prsnl rspons n dīp undrstandñ v wn v ɖ grt mastrz v āthistri.

Ẇɖr y ʈnc y lîc Rūbnz or nt, hiz inflụns runz ʈru ɖ paʈwez v pêntñ. Lîc Wōhol, h čenjd ɖ gem v āt. Jeni Savil RA”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading RUBENS AND HIS LEGACY: VAN DYCK TO CÉZANNE │ Royal Academy of Arts, London → 10 April 2015

RADICAL FIGURES: POST-WAR BRITISH FIGURATIVE PAINTING │ Manchester Art Gallery → 23 November 2014

Mîcl Andrūz│FOR PPL SÚNBÊĐÑ│1955│Ātscaunsl C̣leẋn
Mîcl Andrūz│FOR PPL SÚNBÊĐÑ│1955│Ātscaunsl C̣leẋn

“Ɖs dsple xplorz ɖ pạniyrñ rôl ɖt pêntrz sč az Fransis Bêcn, Lūsı̣n Frýd n Dêvid Hocni plêd in ɖ riinvnšn v fiğṛtv āt in ɖ secnd hāf v ɖ 20ʈ senčri.

In pôstwor Britiš āt, radicl wrc tendd twdz verı̣s stîlz inflụnst bî ɖ modn āt v Paris n Ny Ywc, sč az Sriylizm, abstraẋn n Popāt. Alñsd ɖz paṛlel muvmnts ɖr xistd anɖr cnd v āt pạnird bî a grūp v lūsli asošietd ātists lêtr lebld Ɖ Scūl v Lundn. Ẇt ɖe hd in comn wz a frm ḅlif ɖt ɖe cd fînd ny wez t criet riylist pêntñz n riinvent ɖ repṛzentešn v ɖ hymn figr t mc it reḷvnt in a wrld trwṃtîzd bî ɖ Secnd Wrldwor.

Mni v ɖs grūp v fiğṛtv pêntrz wr t b fând drōñ in ɖ Našnl Gaḷri, Lundn, ẇn nt in ɖer stydioz. Ɖe studid ɖ āt v ɖ Rnesns n v Impreṣ̌nizm wɖ a pašn, siyñ ɖ pạnirz bfr modn āt az ɖer tīčrz. Ɖer wrc olso hd orijinz in prīwor Britiš āt: in ɖ pêntñ v Wōltr Sic̣t, Dêvid Bombrg n ɖ riylists v ɖ Ystnrôd Scūl.

Ʈru ɖ 1970z n 1980z ɖer wrc grajli bgan t b recgnîzd az amñst ɖ most impwtnt Britiš āt v its tîm. Hu cd b cnsidrd pāt v ɖs undiclerd grūp hz olwz vẹrid, bt Fransis Bêcn, Lūsı̣n Frýd, Franc Ârbac, Mîcl Andrūz, Lion Cosof, Ywn Ūglo n ɖ mr Popāt-asošietd Dêvid Hocni r rgādd az ɖ ci ātists. Btwn ɖm ɖe fând ny wez v lcñ intnsli at ɖ wrld arnd ɖm, t cmbîn in pênt ẇt ɖe sw, wɖ ẇt ɖe felt.

Ɖ dsple includz wrcs bî Bêcn, Frýd n Hocni fṛm ɖ c̣lẋnz v Mančestr Ātgaḷri n Ɖ Ẇitẉʈ Ātgaḷri, alñsd wrcs fṛm ɖ Ātscaunsl C̣lẋn, Lundn.

An Ātscaunsl C̣lẋn Pātnršp ṣpwtd bî Cristi’z.

Ṣlctd bî Tim Wilcox”

Ywn Ūglo│GRL’Z HED IN PRÔFÎL WĐ CAP ON│1963–4│Ātscaunsl C̣leẋn

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading RADICAL FIGURES: POST-WAR BRITISH FIGURATIVE PAINTING │ Manchester Art Gallery → 23 November 2014