Tag Archives: Gertrude Jekyll

Fṛm Đ Obzrvr: Rishi Sunak must stop trying to hide evidence from the Covid inquiry

‘It is critical that Lady Hallett wins her battle to make the government hand over material that it doesn’t want her to see.’ Photograph: Alicia Canter/The Guardian
‘It z criticl ɖt Ledi Halit winz hr batl t mc ɖ guvnmnt hand ovr mtirịl ɖt it dz’nt wont hr t si.’ Foṭgraf: Aliśa Cantr/Ɖ Gardịn

Riśi Sūnac mst stop trayñ t hîd evidns fṛm ɖ Covid inqîri

(Transcription of an Observer article of 4 June 2023)

Ɖ public inṭrest dmandz ɖ fl dscloźr v ẃt wnt on insd guvnmnt jrñ ǎr dedliist pīstîm imrjnsi in mor ɖn a snć̣ri

Andrew Rawnsley
Andru Rōnzli

Súnde, 4 Jūn 2023

It z marct in caḷndrz arnd Wsminstr n Ẃîthōl az a de t dred. On 13 Jūn, ɖ public inqîri intu ɖ hanḍlñ v ɖ pandemic wl start tecñ oṛl evidns. A pṛseśn v ɖoz at ɖ hart v guvnmnt dsiźntecñ n blundr-mcñ wl b inteṛgetd undr oʈ abt ɖer ax́nz n inax́nz. Heɖr Halit, ɖ rtîrd juj in ɖ ćer, z sd t b dis’pôntd ɖt ś dd nt mc lord ćīf justis. Yt ɖr z śrli no mor sgnificnt rǒl in hr lîn v wrc ɖn invstgetñ, pasñ jujmnt n drw̃ lésnz fṛm ɖ pformns v guvnmnt jrñ ɖ dedliist pīstîm imrjnsi in mor ɖn a snć̣ri.

Ɖs inqziśn z nt gwñ t b a drî n bludlis x’sîz. Ɖ formiḍbl juj z adoptñ a tec-no-priznrz aproć. W nǒ ɖs fṛm ɖ advans qsćnz ɖ inqîritīm hz bn sndñ ǎt t ɖoz hu wl b xamind.

Gz wn scorćr t Boris Jonsn: “In or arnd ōtm 2020, dd y stet ɖt y wd rɖr ‘let ɖ bodiz pîl hî’ ɖn ordr anɖr locdǎn, or wrdz t ɖt ifct?” Gz anɖr: “Plīz cnfrm ẃɖr in Marć 2020 (or arnd ɖt pirịd), y sjstd t sīńr sivl srvnts n advîzrz ɖt y b injctd wɖ Covid-19 on teḷviźn t demnstret t ɖ public ɖt it dd nt pǒz a ʈret?” Gz a ʈrd zinger: “Dd y se on or arnd 22 Sptmbr 2020 ɖt y flt ɖt Sej hd ‘mnipyletd’ y intu impozñ ɖ frst locdǎn?”

Ledi Halit c’recli intndz t brñ an intns scrūṭni t ɖ conduct v ǎr rūlrz n ɖ calibr v ɖ YC stet jrñ ɖ pandemic. Sm v ɖ ptisipnts me imrj wɖ ɖer steṭs brniśt; uɖrz hv ampl rīzn t b firfl v ɖ impact on ɖer repyteśnz v rmorslis evidnsgaɖ̇rñ abt ɖ mni ʈñz ɖt wnt roñ jrñ a crîsis ɖt cost so mni livz. Toriz śivr ɖt ɖ inqîri, ẃć z nt dy t cmplit its oṛl hírñz untl ɖ sumr v 2026, wl hōnt ɖer parti fr yirz t cm.

Xplenñ ẃt hapnd n ẃ z a moṛl dyti t ɖ b’rivd n ispeṣ́li t ɖoz wɖ cōz t ʈnc ɖt luvd wnz mt hv svîvd hd ǎr cuntri bn betr priperd fr ɖ pandemic n mor ebli guvnd jrñ it. Ɖs inqîri canot brñ enwn bac t lîf. Ɖ srvis it cn pform fr victimz hz bn iḷstretd bî rlịr inqîriz sć az ɖoz intu ɖ Hilzḅra dzastr, ɖ Bludi Súnde cilñz n ɖ cntaṃnetd-blud scandl. Wn v ɖ vîtl fuñśnz v ɖs public inqîri z t gv a vôs t ɖ b’rivd n s’plî a form v justis bî forsñ dsiźn-mcrz t gv acǎnt n tec rsponsbiḷti fr ẃt ɖe dd.

Ɖoz hu fel t lrn fṛm hisṭri r dūmd t rpit it. A comprihnsiv inqest intu ɖ pandemic z isnśl t impruv ǎr ćansz v avôdñ a rpit v ɖ hymn, sośl n ic̣nomic c’laṃtiz inflictd bî Covid-19. Sm qsćn ɖ prṗs v ɖs inqîri on ɖ grǎndz ɖt ɖ lésnz hv olrdi bn lrnt. I wś I cd b confidnt v ɖt. At Wsminstr n in Ẃîthōl, lésnlrnñ hz tecn a vri distnt ʈrd ples t arscuṿrñ n xksmunġrñ. Ɖ insd acǎnts w hv bn pṛvîdd wɖ so far, fṛm ɖ lîcs v Doṃnic Cumñz n Mát Hancoc, hv bn slf-pṛmotñ n slf-srvñ. Ɖ inqîri z ɖ oṗtyṇti t gaɖr tstiṃni fṛm ɖ fl cast v witṇsz n cmpel ɖ pṛdux́n v ɖ intîṛti v ɖ evidns. Absnt ɖt, w w’nt gt ẃt w nīd, ẃć z an unḍstandñ v ẃ so mni vîtl armz v ɖ stet cract undr ɖ preśr v ɖ pandemic n ɖ sntr wz ofn in cmplit meltdǎn.

T b śr ɖt ɖ inqîri gts at ɖ hol truʈ, it z criticl ɖt Ledi Halit privelz in hr batl wɖ ɖ guvnmnt t mc it hand ovr mtirịl ɖt it dz’nt wont hr t si. Ɖ imīɉt pônt v dspyt z a cáś v txts n ẂtsAp meṣjz btwn Boris Jonsn n 40 v hiz ɖen leftennts, amñ ɖm Riśi Sūnac, alñ wɖ ɖ contents v 24 not-bcs v dayriz ɖt h cept ẃl at Numbr 10. Ɖ Cabiṇt Ofis hz tecn ɖ xtrordnri step v gwñ t cort t trî t bloc ɖ juj’z dmand t si ɖs mtirịl.

Nwn I hv spocn t cn ʈnc v a presidnt fr a guvnmnt sīcñ t ʈwort a rqst fr evidns fṛm an ofiśl inqîri ɖt ɖ guvnmnt itslf set p.

Ministrz mst ʈnc smʈñ hyj z at stec t lōnć a gambit ɖt lcs so dredfl. Grūps reprizntñ b’rivd faṃliz r crayñ btreyl n ɖ opziśn z mcñ akześnz v a cuvr-p. Most līgl opińn ʈncs ɖ guvnmnt wl g dǎn t a hymilietñ dfit bcz ɖ inqîri wz set p wɖ a statytri rīmit ɖt gvz Ledi Halit a swīpñ oʈoṛti t dmand ɖ pṛdux́n v evidns. “Ɖ’r gwñ t lūz,” sz wn sīńr Tori. “Īvn in ɖ unlîcli ivnt ɖt ɖe win in cort, ɖe wl stl lūz bcz ɖe wl lc gilti in ɖ îz v public opińn.”

Ɖ Cabiṇt Ofis cntndz ɖt it wonts t dnî axes t ɖ Jonsn mtirịl bcz it z “ireḷvnt” t ɖ inqîri. Ɖt’s nt fr it t dsîd. It z fr ɖ juj t juj ẃt z ptnṣ́li vałbl t hr invstgeśnz. Anɖr v ɖ guvnmnt’s cntnśnz z ɖt it hz a dyti t pṛtct “ɖ priṿsi” v poḷtiśnz n ofiślz. Ɖt dz’nt woś îɖr. Ɖ juj nīdz t nǒ ɖ contxt in ẃć ci actrz wr oṗretñ at ɖ tîm ẃn big cōlz hd t b md. W olrdi hv gd rīzn t ʈnc ɖt ɖ stet v Mr Jonsn’z prsnl lîf z xtrimli reḷvnt t ɖt. W nǒ ɖt h wz fîṇlîzñ a mesi dvors n scraḅlñ abt t fînans it ẃn ɖ pandemic startd. It z abṣlutli l’jitiṃt fr ɖ juj t b inṭrestd in “ɖ dgri v atnśn gvn t ɖ imrjns v Covid-19 in rli 2020 bî ɖ ɖen prîm̦inistr”.

Ɖ guvnmnt clemz ɖt handñ ovr ɖs mtirịl wl set “a denjṛs presidnt”. Ɖ arğmnt gz ɖt sivl srvnts wl stop gvñ franc advîs n ministrz w’nt ingej in candid dbets fr fir ɖt prîṿt xćenjz wl b md public in ɖ fyćr. I mt hv mor simṗʈi wr it nt fr ɖ fact ɖt ministrz constntli līc insd inḟmeśn ẃn ɖe ʈnc it sūts ɖer inṭrests. Ɖ s’pozd dyti t rspct ɖ conḟdnśiaḷti v prîṿt convseśnz z olso reğlrli btreid ẃn poḷtiśnz bañ ǎt ɖer memwarz.

So mć fr ɖ guvnmnt’s flimzi prītxts fr atmtñ t hîd ɖs mtirịl. Ẃt n hu z ɖ Cabiṇt Ofis trayñ t pṛtct? Ɖ meṣjz n dayriz me cnten stuf ɖt z xcrūśietñli imbaṛsñ fr Mr Jonsn, bt h hz nǎ dn a rvrs ferit bî seyñ h’z hapi fr ɖ juj t hv ol v it. Ɖ dsgrest formr prîm̦inistr probbli hz les t fir fṛm ɖs inqîri ɖn sm uɖrz, f onli bcz hiz repyteśn hz olrdi hit rocbotm. Ɖr z a setld cnsnss ɖt ɖ pandemic wz dedlịr ɖn it nīd hv bn bcz h wz so yslis at mcñ dsiźnz n prizîdd ovr sć a ceoticli dsfuñśnl reźīm at Numbr 10.

Ɖr r grǎndz t sspct ɖt ɖ Jonsn cáś cntenz ʈñz ɖt ofiślz r añśs t cīp cnsild. Ɖ xpoźr rlịr in ɖ yir v Mát Hancoc’s ẂtsAp meṣjz wz aktli uncumftbl fr ɖ cabiṇtsecṛtri, Sîmn Ces, hu wz śoun fîndñ it “hlerịs” ɖt travlrz wr biyñ “loct p” in “śūbox” rūmz in qoṛntīnhotelz. Ɖ mtirịl z olso hîli lîcli t cnten stuf ɖt srvñ ministrz d’nt wont in ɖ public dmen. “Mî hunć z ɖt Sūnac or smwn els stl in guvnmnt fīlz at risc,” rmarcs a formr membr v ɖ cabiṇt. Ɖ prîm̦inistr n hiz ppl r clirli nrṿs ɖt ɖ juj wl nxt dmand sît v ol hiz pandemic txts n ẂtsAp meṣjz. It wd nt lc gd fr him wr it, fr instns, t b rvild ɖt Mr Sūnac wz wornd in advans ɖt hiz Īt-Ǎt-t-Hlp-Ǎt-ɖ-Vîṛs subṣdîzd mīlz ẃīz wd b ɖ plegspredr ɖt it trnd ǎt t b.

Ɖ truʈ abt ɖt n evrʈñ els abt ɖ inr wrcñz v guvnmnt jrñ ɖ pandemic mst b bròt t lît. Ɖ pônt v a public inqîri z t g dīp n b ʈura, f’renzic n unflinćñ. Ledi Halit z intîrli rît t dmand axes t eni evidns ɖt me b prtinnt t hr vîṭli importnt wrc, n ɖ guvnmnt z roñ n lcs despṛt trayñ t cnsil it. W mst hv fl dscloźr t cīp ɖ public feʈ n srv ɖ public inṭrest.

• • •

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Fṛm Đ Gardịn: Munstead Wood, prototype of classic English garden, saved for nation

Munstead Wood’s 11-acre garden surrounds an Arts and Crafts house designed by Sir Edwin Lutyens. Photograph: Megan Taylor/National Trust
Munsted Wŭd’z 11-ecr gardn srǎndz an Arts n Crafts hǎs dzînd bî Sr Edwin Lućnz. Foṭgraf: Megn Teilr/Naśnl Trust

Munsted Wŭd, prottîp v clasic Ñgliś gardn, sevd fr neśn

(Transcription of a Guardian article of 1 June 2023)

Naśnl Trust t rstor Grtrud Jīcl’z ‘horṭculćṛl jem’ at Lućnz-dzînd hom in Suri bfr public oṗnñ

Harriet Sherwood
Harịt Śrwŭd

Ʈrzde 1 Jūn 2023

A  gardn crietd bî ɖ pạniyrñ horticulćṛlist Grtrud Jīcl ɖt wz ɖ prottîp v ɖ modn Ñgliś gardn hz bn sevd fr ɖ neśn bî ɖ Naśnl Trust.

Munsted Wŭd nir Goḍlmñ, Suri, Jīcl’z hom n gardn untl hr deʈ in 1932, wz aqîrd bî ɖ trust ʈru a prîṿt seil wɖ s’port fṛm ɖ guvnmnt “in ordr t s’kr it fr public injômnt n beṇfit”, ɖ NT sd.

Ɖ 11-ecr gardn wl nǎ b asest bî NT xprts bfr a program v resṭreśn v ɖ grǎndz n hǎs bginz. It z nt xpctd t opn t ɖ public fr at līst a yir.

A view through into Munstead Wood’s summer garden from the herbaceous border. Photograph: Megan Taylor/National Trust
A vy ʈru intu Munsted Wŭd’z sumrgardn fṛm ɖ hbeśs bordr. Foṭgraf: Megn Teilr/Naśnl Trust

Munsted Wŭd wz dscrîbd az a “horṭculćṛl jem” srǎndñ an Arts n Crafts hǎs dzînd bî Sr Edwin Lućnz.

Andi Jaspr, ɖ NT’z hed v gardnz n parcḷndz, sd it wz a “delic̣t n inćantñ spes – a bytifl Lućnz bildñ srǎndd bî amezñ arc̣tecćr”.

Spīcñ fṛm Munsted Wŭd, h sd: “Ɖ sún z rflectñ on roddendṛnz in fl blūm n azełz ɖt r a ci fīćr v ɖs gardn. Ɖ er z ʈic wɖ ɖer sént. I’v jst woćt a fox wōc in frunt v m.”

Jīcl muvd t Munsted Wŭd in ɖ 1890z, bginñ wrc on ɖ gardnz bfr imbarcñ on ɖ hǎs. Ś ran a gardn sntr ɖr n bréd mni ny plants.

Ś bcem wn v ɖ most influenśl gardn dzînrz n trnsformd horṭculćṛl practis, c’lectñ plants in Britn n Yṛp n intṛdysñ at līst 30 ny vraytiz intu Britiś gardnz.

Jīcl crietd abt 400 gardnz in ɖ YC, Yṛp n America, c’laḅretñ wɖ Lućnz on mni projects. Ś rout mni bcs, n cntribytd mor ɖn 1,000 articlz t Cuntrilîf, ɖ Gardn n uɖr maġzīnz, n wz olso a taḷntd pentr, ftogṛfr n craftswŭmn

Ś wz ɖ frst wmn t b awordd ɖ Royl Horṭculćṛl Ssayti’z Victoria Medl v Onr – ɖ hîist aword fr Britiś horticulć̣rists.

A photograph of a painting of Gertrude Jekyll by William Nicholson. Photograph: National Trust
A foṭgraf v a pentñ v Grtrud Jīcl bî Wiłm Niclsn. Foṭgraf: Naśnl Trust

“Bfr Jīcl, lêt Victorịn gardnz wr forml, olmst reɉmntd plesz,” sd Jaspr. “Jīcl startd yzñ plants lîc a pentr wd yz a pálit v ôlpents. Y start t si a sns v ʈiytr n śǒmnśp n dlît.”

Ś crietd eriaz “lîc a siriz v rūmz” t flǎr in difṛnt sīznz, “so ɖr wz olwz smʈñ t si. Ś riyli pleid wɖ culr. Ś yzd vri stroñ, brît culrz in ɖ fōrgrǎnd, n ɖen mor ḿtd śêdz at ɖ rir, t criet a sort v fōrśorṭnñ so y imajin ɖ bordrz wr mć dīpr ɖn ɖe wr.”

Sm v Jīcl’z orijinl plantñ svîvz at Munsted Wŭd, ptiklrli in ɖ wŭdḷnd gardn ẃr hr aproć t artistic “wîld garḍnñ” z evidnt.

Ɖ forml paɖz, wōlz n pond nir ɖ hǎs rmen intact, n Jīcl’z iṇvtiv rocgardn wz rīsntli rīdiscuvrd berid undr leyrz v gardndebri.

In ɖ 1950z ɖ gardn wz simpḷfaid, bt lêtr ǒnrz v ɖ proṗti rstord Jīcl’z dzîn n plantñ. Ɖ NT’z resṭreśnproject wl b best on svîvñ dokmntri evidns, includñ foṭgrafs, plantñplanz, pentñz n ritn dscripśnz.

Munstead Wood’s north courtyard. Photograph: Megan Taylor/National Trust
Munsted Wŭd’z norʈ cortyard. Foṭgraf: Megn Teilr/Naśnl Trust

Jaspr sd Munsted Wŭd wz “nt onli a rer svîvñ xampl v Jīcl’z wrc, it z olso ɖ gardn ẃr ś dveḷpt n clirli xprest hr îdīaz, n ɖ brʈples v hr rić c’laḅreśn wɖ Sr Edwin Lućnz.

“It wz ɖ sors v ɖ plantñ xperimnts ś dscrîbd in hr raitñ, ɖ hub v hr gardn dzîn n nrṣri biznis n hd a hyj inflụns on gardn dzîn n plantñ nt jst in Britn bt inṭnaśṇli.”

Ɖ gardn śǒcest “Jīcl’z sigṇćr naćṛlistic dzîn, hr bold ys v culr n iṇvtiv ys v evride plants. Ɖr z no gretr xampl v a clasic Ñgliś gardn.”

Hiḷri McGredi, ɖ NT’z d’rectr jenṛl, sd: “Ɖ svîvl v bʈ hǎs n gardn ofrz an xtrordnri ćans t tel ɖ stori v ɖ hǎs n gardn, n Jīcl’z inorṃs impact, inspîrñ a ny jeṇreśn v gardnrz n nećr luvrz. It’s dificlt t oṿstet ɖ importns v ɖs seminl gardn.”

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925