Tag Archives: Gillian Ayres

ABSTRACT BRITAIN: HEPWORTH TO HODGKIN │ Higgins, Bedford → 27 September 2015

GALLERY

ARTISTS INCLUDE
Gillian Ayres, Robyn Denny, Barbara Hepworth, Howard HodgkinPeter LanyonBen Nicholson, Victor Pasmore, Bridget Riley, William Scott

“In Britn, Abstraẋn wz nvr a sngl muvmnt, bt a dazlñ vrayti v stîlz bî artists hu yzd non-fiğṛtv reprizenteśn fr vri dfṛnt rīznz”

Continue reading ABSTRACT BRITAIN: HEPWORTH TO HODGKIN │ Higgins, Bedford → 27 September 2015

NO SET RULES │ Ben Uri Gallery and Museum, London → 15 June 2015

“Ɖ xbišn brñz tgɖr ṣlctd wrcs fṛm ɖ Filip Šli c̣lẋn v drōñz, prints n pêntñz bî ātists wrcñ in Britn btwn 1920 n 2004, wɖ reznnt wrcs on pêpr fṛm Ben Uri’z ôn c̣lẋn.

Seḷbretñ ɖ ričṇs n dvrsti v č c̣lẋn, No Set Rūlz priznts 49 wrcs bî 37 ātists, sevn v hūm – Franc Ârbah, Dêvid Bombrg, Jên Jôzf, Lion Kosof, Mîcl Roʈnstîn, Glen Sūjo n Edẉd Toledano – r reprizntd in bʈ.

Ɖ wrcs cuvr a wîd renj v subjctmatr, tecnīcs n practis, muvñ fṛm fiğrešn t abstraẋn t xplor 100 yirz v xprešn on pêpr.

Uɖr ātists includ Crêgi Êčisn, Jiłn Erz, Sandra Blo, Crisṭfr L’Brũ, Rojr Hiltn, Dêvid Hocni, Pītr Laňn, Sẹra Lîtmn, Henri Mur, Greym Suɖḷnd, Elisbet Toṃlin n Jon Vrty.

No Set Rūlz inišiets daylogz, grūpñ tīčrz, stydnts, c̣laḅretrz n strenjrz, n juxṭpozñ mastrz v moṇcrom wɖ crietrz v dazlñ swīps v culr t šo ɖt drōñ dz’nt nesseṛli bgin or end wɖ a pensl. Ɖs xbišn pruvz, az Dêvid Hocni wns obzrvd, ɖr r no set rūlz in drōñ.”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading NO SET RULES │ Ben Uri Gallery and Museum, London → 15 June 2015

GILLIAN AYRES: NEW PAINTINGS AND PRINTS │ Alan Cristea Gallery, London → 30 May 2015

Pythia. Photo: FXP Photography
Pythia. Photo: FXP Photography

Ɖ ātist’s old-êj comṗzišnz r magnifisntli simplifîd n mr gwjsli opyḷnt ɖn evr. (Fnanšl Tîmz, Êpṛl 2015)

Ɖs Sprñ ɖ Aḷn Cristīa Gaḷri wl unveil a ny siriz v wrcs, alñsd a ṣlct grūp v historic pêntñz, spanñ ɖ c̣rir v Jiłn Erz RA CBE, wn v Britn’z most rspctd n bst-luvd pêntrz. Nâ in hr 85ʈ yir, n aftr 65 yirz dedicetd t abstract āt, Erz cntinyz t pṛdys a cnsidṛbl bodi v wrc wɖ unsisñ vîbṛnsi n eṇji.

Dspled in ɖ gaḷrīspês in 34 Cwcstrīt wl b for lj-scêl pêntñz bî Erz spanñ 1959–97. Ɖ grūp includz Kmylî, undâtdli wn v hr most impwtnt pêntñz, n ɖ wn ẇč, az ɖ sentrpìs v ɖ Ātcaunsl’z 1960 seminl xbišn, Sičuešn, istablišt Erz’ repytešn. Ɖz for pêntñz três ɖ ivlušn v Erz’ stîl n acumplišmnts az a pêntr ovr ɖ frst 40 yirz v hr c̣rir. Pṛgresñ fṛm ɖ ŕli ys v ýl n riṗlin ʈroun n pord ontu wŭdn panlz twdz hr rīsnt ys v ʈic aplîd ýlpênt t criet clir n dfînd ejz n šêps, ɖz wrcs demnstret hâ Erz hz olwz fwjd hr ôn paʈ in a cmplitli orijinl we. Ɖz wrcs hv nvr bn ofrd fr seil bfr.

A Golden Bough to Sing
A Golden Bough to Sing

Erz’ ny pêntñz n wrcs on pêpr wl b xibitd in ɖ gaḷrīspês at 31 Cwcstrīt. Hr luv v culr n lît hz bn aproprietd fṛm ɖ načṛl wrld t criet wrcs fl v muvmnt. Dspt hr insistns on abstraẋn, rcuṛnt šêps in hr rīsnt wrc rmînd s v načṛl fnoṃna, sč az, petlz, wñz, fanz, līvz n starz, n ɖ tîtlz v wrcs drw on plêsnemz, nemz v flârz n fems gādnz, or most rīsntli ɖ vrsz v powts sč az Oscr Waild, Diḷn Toms n Wiłm Butlr Yêts. Erz hz cnsistntli md prints in nymṛs tecnīcs ovr ɖ yirz. A ṣlẋn v prints, includñ wŭdcuts, ečñz n hand-pêntd moṇprints, wl b dspled alñsd ɖ pêntñz.

Erz, hu stl spendz evri de in ɖ stydio, cntinyz t brêc ny grând wɖ pêntñz n prints ɖt r xūbṛnt, vigṛs n fl v culr n eṇji.”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading GILLIAN AYRES: NEW PAINTINGS AND PRINTS │ Alan Cristea Gallery, London → 30 May 2015