Tag Archives: HENRI MATISSE: THE CUT-OUTS

HENRI MATISSE: THE CUT-OUTS │ Tate Modern → 7 September 2014

snail

 Ɖ Snêl 1953

BN

 Blu Nyd (II) 1952

TS

Ɖ Šīf 1953

“Õri Mtīs z a jaynt v modn art. Ɖs landmāc šo xplorz ɖ fîṇl čaptr in hiz c̣rir in ẇč h bgan cāvñ intu culr n hiz siriz v spectaklr cutâts wz born.

Ɖ xibišn repriznts a wns-in-a-lîftîm čans t si so mni v ɖ ātist’s wrcs in wn plês n dscuvr Mtīs’z fîṇl ātistc trîumf.

In hiz lêt sixtiz, ẇn il helʈ frst privntd Mtīs fṛm pêntñ, h bgan t cut intu pêntd pêpr wɖ sizrz t mc drafts fr a nmbr v cmišnz. In tîm, Mtīs čoz cutâts ovr pêntñ: h hd invntd a ny mīdịm.

Fṛm snôflârz t dansrz, src̣șìnz n a fems snêl, ɖ xibišn šôcêsz a dazlñ are v 120 wrcs md btwn 1936 n 1954. Bold, xūbṛnt n ofn lj in scêl, ɖ cutâts hv an ingejñ simplisti cupld wɖ incredbl crietv ṣfisticešn.

Ɖ xibišn mācs an historic mmnt, ẇn trežrz fṛm arnd ɖ wrld cn b sīn tgɖr. Têt’s Ɖ Snêl 1953 z šôn alñsd its sistrwrc Memri v Ôšienia 1953 n Lj Comṗzišn wɖ Mascs 1953 at 10 mītrz loñ. A fôṭgraf v Mtīs’z stydio rvilz ɖt ɖz wrcs wr inišli cnsivd az a ynifîd hol, n ɖs z ɖ frst tîm ɖe wl hv bn tgɖr in ovr 50 yirz. Ɖ xibišn olso plêsz sîdbîsîd ɖ ljst nmbr v Mtīs’z fems Blu Nydz evr xibitd tgɖr.

Lundn z frst t hôst, bfr ɖ xibišn travlz t Ny Ywc at ɖ Myziym v Modn Āt n aftr ẇč ɖ wrcs rtrn t gaḷriz n prîvt ônrz arnd ɖ wrld.”

GAḶRI WEBSAIT


BBC – YR PÊNTÑZ