Tag Archives: Huffington Post

QUENTIN BLAKE: LIFE UNDER WATER – A HASTINGS CELEBRATION │ Jerwood Gallery, Hastings → 6 September 2015

GALLERYARTIST

“Đ seḷbretd Ćildṛn’z Lorı̣t, most fems fr hiz c̣laḅreśnz wɖ Rowld Dāl, hz crietd 26 ny wrcs ɖt śo ɖ vîbṛnsi v ɖs historic tân n ɖ sì ɖt dfînz it”

HASTINGS TIMES 15 July 2015
HASTINGS ARGUS 10 July 2015
ITV 4 July 2015
SUSSEX EXPRESS 3 July 2015

Continue reading QUENTIN BLAKE: LIFE UNDER WATER – A HASTINGS CELEBRATION │ Jerwood Gallery, Hastings → 6 September 2015

ALEXANDER McQUEEN: SAVAGE BEAUTY │ Victoria & Albert Museum, London → 2 August 2015

GALLERYARTIST

“I’m a ṛmantc scitṣfrenic.”


Christina Miller HUFFINGTON POST 15 April 2015
Suzy Menkes VOGUE 16 March 2015
Rachel Cooke OBSERVER 15 March 2015
Antonia Wilson CREATIVE REVIEW 13 March 2015
Afsun Qureshi FASHIONISTA 12 March 2015
DEZEEN 12 March 2015
Zoe Pilger INDEPENDENT 12 March 2015
Karen Dacre LONDON EVENING STANDARD 12 March 2015
Bernadette McNulty TELEGRAPH 12 March 2015
TIME OUT 5 March 2015
Jess Cartner-Morley GUARDIAN 10 February 2015

Continue reading ALEXANDER McQUEEN: SAVAGE BEAUTY │ Victoria & Albert Museum, London → 2 August 2015

RICHARD PRINCE: NEW PORTRAITS │ Gagosian Gallery, London → 1 August 2015

GALLERYARTIST

“In 1984 I tc sm portrits.
Đ we I dd it wz difṛnt. Đ we hd nʈñ t d wɖ ɖ tṛdiśn v portrićr…”

This is a photo of Richard Prince (via Krizstian Majdik) which I’ve re-appropriated. It’s a work of art.

PHAIDON 11 June 2015
Matt Kwong CBC 9 June 2015
Erica Tempesta DAILY MAIL 29 May 2015
Alex Needham GUARDIAN 27 May 2015
Matilda Battersby INDEPENDENT 25 May 2015
Olivia Solon MIRROR 25 May 2015
Jessica Contrera WASHINGTON POST 25 May 2015
Nicholas Reilly METRO 22 May 2015
Kurt Ralske ART CRITICAL 8 October 2014
Mathew Israel HUFFINGTON POST 1 October 2014
Peter Schjeldahl NEW YORKER 30 September 2014

Photo: Robert McKeever

Continue reading RICHARD PRINCE: NEW PORTRAITS │ Gagosian Gallery, London → 1 August 2015

JOHN KEANE: THE WISDOM OF HINDSIGHT │ Flowers East, London → 27 June 2015

Armageddon Now II, 2003, Oil, gold leaf and inkjet on viscose on linen, 132 x 82 cm / 52 x 32 1/4 in
Armageddon Now II, 2003, Oil, gold leaf and inkjet on viscose on linen, 132 x 82 cm / 52 x 32 1/4 in

GALLERYARTIST

“Tu mêjr xibiśnz bî formr ofiśl Britiś worartist Jon Cīn, t seḷbret ʈrti yirz sns hiz frst sôlo śo at Flârz Gaḷri”

Mark Lawson GUARDIAN 12 June 2015
Bob Chaundy HUFFINGTON POST 20 May 2015
BBC 8 May 2015

Submission I, 2005, Oil on linen, 86.5 x 92 cm/ 34 x 36 1/4 in
Submission I, 2005, Oil on linen, 86.5 x 92 cm/ 34 x 36 1/4 in

Continue reading JOHN KEANE: THE WISDOM OF HINDSIGHT │ Flowers East, London → 27 June 2015

RICHARD DIEBENKORN │ Royal Academy of Arts, London → 7 June 2015

A Day At The Race, 1953.
A Day At The Race, 1953.

GALLERY WEBSITE • ARTIST

Paul Carey-Kent ART CRITICAL 4 May 2015
Victoria Sadler HUFFINGTON POST 23 March 2015
Martin Gayford SPECTATOR 21 March 2015
Adrian Searle GUARDIAN 20 March 2015
Tabish Khan LONDONIST 15 March 2015
Laura Cumming GUARDIAN 13 March 2015
Jackie Wullschlager FINANCIAL TIMES 13 March
Alex Greenberger ARCHITECTURAL DIGEST 11 March 2015
Ben Luke LONDON EVENING STANDARD 10 March 2015
Richard Dorment TELEGRAPH 9 March 2015
Martin Coomer TIME OUT

Continue reading RICHARD DIEBENKORN │ Royal Academy of Arts, London → 7 June 2015

THE EY EXHIBITION: SONIA DELAUNAY │ Tate Modern, London → 9 August 2015

Electric Prisms 1913 Davis Museum at Wellesley College, Wellesley, MA
Electric Prisms 1913 Davis Museum at Wellesley College, Wellesley, MA

Soňa Ḍlwne (1885–1979) wz a ci figr in ɖ Ṗrizı̣n avãgād n bcem ɖ Yṛpiyn dýen v abstract āt.

Ʈrt ɖ frst hāf v ɖ twentiiʈ senčri, š seḷbretd ɖ modn wrld v muvmnt, tecnoḷji n ŕbn lîf, xplorñ ny îdiyz abt culrʈiyri tgɖr wɖ hr huzbnd Robt Ḍlwne.

Ɖs wl b ɖ frst YC retṛspctv t ases ɖ bredʈ v hr vîbṛnt ātistc practis acrs a wîd renj v mīdia. It wl fīčr ɖ grândbrecñ pêntñz, txtîlz n cloɖz š md acrs a sixti-yir c̣rir, az wel az ɖ rzults v hr iṇvtv c̣laḅrešnz wɖ powts, coriogṛfrz n manyfacčrrz, fṛm Diagilev t Liḅti.

Propeller (Air Pavilion), 1937, at Tate Modern. Photograph: Tim Ireland/AP
Propeller (Air Pavilion), 1937, at Tate Modern. Photograph: Tim Ireland/AP

A nocât šo. (Êdrı̣n Srl, Ɖ Gādı̣n)

Ɖs šo mcs a pârfl āğmnt fr Ḍlwne az a tru radicl: ahd v hr tîm, ṣprīmli reḷvnt t ârs. (Ben Lūc, Īvnñ Standd)

Ḍlwne z wn v ɖ crūšl refṛnspýnts in modn āt n dzîn. VÔG”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading THE EY EXHIBITION: SONIA DELAUNAY │ Tate Modern, London → 9 August 2015

LI BINYUAN: DEATHLESS LOVE │ Centre for Chinese Contemporary Art │ 14 May 2015

Photo: Mia Forrest

“Pfwmns: Ʈrzde 14 Me 2015, 7pm

Pāt v Mančestr Aftr Aurz 2015: Wn Nît. Siti-wîd. Fri Ivnts.

Az pāt v Sošl Bhevyrz, Li Biňuan wl inact hiz grând-brêcñ pfwmns, Deʈls Luv t a lîv SFČCA ōdı̣ns az pāt v Mančestr Aftr Aurz 2015, a siti-wîd īvnñ seḷbrêšn v Mančestr’z culčr, on 14ʈ Me. Ɖs wl b a ynīc oṗtyṇti t witṇs an xîtñ wrc v lîv bhevyrl āt; wn ɖt wl inteṛget îdiyz v ātistc pṛduẋn ẇl pšñ ɖ fizicl bodi t xtrīmz v indyṛns, az Biňuan maňli smašz ovr 100 hamrz on a concrīt plinʈ.

Biňuan wl olso b involvñ ɖ winr v ɖ comṗtišn fṛm ɖ Sošl Bhevyrz xibišnlwnč in a pṛloñd hug az pāt v a ny pìs v ātwrc.

Li Biňuan’z Deʈls Luv trnsndd ɖ (pfwmnsāt) fwm. Pfwmnsāt bcem spectetrspwt az ɖ crâd čird č sxesv smaš, liftñ Li’z flagñ spirits ẇnvr h c̣lapst ontu ɖ concrīt plinʈ. (Brijit Ḍleni, Ɖ Gādı̣n, Tyzde 20 Jaňri 2015)”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading LI BINYUAN: DEATHLESS LOVE │ Centre for Chinese Contemporary Art │ 14 May 2015

DEFINING BEAUTY: THE BODY IN ANCIENT GREEK ART │ British Museum, London → 5 July 2015

Marble statue of a discus-thrower (discobolus) by Myron. Roman copy of a bronze Greek original of the 5th century BC.
Marble statue of a discus-thrower (discobolus) by Myron. Roman copy of a bronze Greek original of the 5th century BC.

(Posted 13 April 2015. The text is in an older version of Ñspel.)

“Xpirı̣ns ɖ briłns n dvrṣti v ênčnt Grīc āt in ɖs mêjr xibišn foc̣sñ on ɖ hymn bodi.

Fr senčriz ɖ ênčnt Grīcs xperimentd wɖ wez v reprizntñ ɖ hymn bodi, bʈ az an objct v byti n a berr v mīnñ.

Ɖ rmāc̣bl wrcs v āt in ɖ xibišn renj fṛm abstract simpliṣti v prīhistoric fiğrīnz t breʈtêkñ riylizm in ɖ êj v Alixandr ɖ Grt. Ɖz wrcs cntinyd t inspîr ātists fr hundṛdz v yirz, gvñ fwm t ʈt n šêpñ âr ôn pspšnz v ârslvz.

Ɖ čīf fwmz v byti r ōdr, siṃtri n clir dliniešn. (Aristotl)

In pwtreyñ îdiyl tîps v byti… y brñ tgɖr fṛm mni modlz ɖ most bytifl fīčrz v č (Socṛtīz)”

 MYZIYM WEBSAIT

Continue reading DEFINING BEAUTY: THE BODY IN ANCIENT GREEK ART │ British Museum, London → 5 July 2015

LYNDA BENGLIS │ Hepworth Wakefield → 1 July 2015

Raptor, 1995-96 Stainless steel, wire mesh, silicone and bronze
Raptor, 1995-96. Stainless steel, wire mesh, silicone and bronze

Hr retṛspctv at ɖ Hepẉʈ Wêcfīld z a revlešn. **** – Êdrı̣n Srl, Ɖ Gādı̣n

Nʈñ z evr riyli az it sīmz: fand metl sīmz weitls n frajîl: inwms bilowñ pîlz v led sīm cinetc; n ɖ ātist hrslf sīmz t b constntli čalinjñ s t criet âr ôn mīnñz rgādñ abstract fwmz.It’s Nîs Ɖt

Lynda Benglish 1970, originally published in Life. Feb. 1970. Photo by Henry Groskinsky. © Life Inc.
Lynda Benglish 1970, originally published in Life. Feb. 1970. Photo by Henry Groskinsky. © Life Inc.

XIBIŠN

Ɖ Hepẉʈ Wêcfīld priznts ɖ YC’s frst myziymsrve v wrc bî Grīc-Americn ātist n feminist îcon Linda Benglis. Ɖs hîli antisipetd xibišn wl b ɖ ljst prezntešn v Benglis’ wrc in ɖ YC, fīčrñ aproxiṃtli 50 wrcs ɖt wl span ɖ intîṛti v hr pṛlific c̣rir t dêt.

Êjd 73, Benglis z wn v America’z most significnt livñ ātists. Born in 1941 in Luīziana, YSA, š wz heṛldd az ɖ ér t Poḷc bî Lîf maġzīn in 1970, n imrjd az pāt v a jeṇrešn v ātists fwjñ ny apročz t sculpčr n pêntñ in ɖ wêc v Abstract Xprešnizm, Miniṃlizm n Popāt.

Cântñ Andi Wōhol, Sol LeWit n Bānit Nymn amñ hr frendz n pirz, Benglis istablišt hr c̣rir wɖn a mêl-dominetd āt wrld n bcem fems nt onli fr hr radicl riinvižnñ v sculpčr n pêntñ ʈru hr ŕli wrcs yzñ wax n pord lêtx, bt olso fr hr wrcs dīlñ wɖ feminist poḷtcs n slfimij.

BÎOGṚFI

Born in Lêc Čālz, Luīziana in 1941, Linda Benglis muvd t Ny Ywc Siti in ɖ lêt 1960z.  Š nâ rzîdz in Ny Ywc n Santa Fe, Mexico, n z ɖ rsipı̣nt v a Ggnhîm Felôšp n tu Našnl Indâmnt fr ɖ Āts grants, amñ uɖr comndešnz. Hr wrc z held in impwtnt public c̣lẋnz n hz bn xibitd at Têt Modn, Ɖ Myziym v Modn Āt n ɖ Ẇitni Myziym.

Benglis wz ɖ subjct v a 2010–11 inṭnašnl retṛspctv ɖt travld t Ɖ Îriš Myziym v Modn Āt, Dublin; Ɖ Von Aḅmŭzeum, Indôvn; L’Conswsium, Dīžõ; Ny Myziym, Ny Ywc; n ɖ Myziym v Cntmprri Āt, Los Anjlīz. Most rīsntli, in ŕli 2014, Benglis šôcêst a siriz v ny sramic wrcs in a sôlo xibišn at Čîm n Rīd, Ny Ywc, n Toms Dên Gaḷri, Lundn.”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading LYNDA BENGLIS │ Hepworth Wakefield → 1 July 2015

SARGENT: PORTRAITS OF ARTISTS AND FRIENDS │ National Portrait Gallery, London → 25 May 2015

“Jon Sñr Sājnt (1856-1925) wz ɖ grtst pwtritpêntr v hiz jeṇrešn. Aclemd on bʈ sîdz v ɖ Atlantc, h wz clôsli cnctd t mni v ɖ uɖr līdñ ātists, raitrz, actrz n myzišnz v ɖ tîm. Hiz pwtrits v ɖz frendz n cntmprriz, includñ Ōgūst Rodĩ, Clwd Mone n Robt Lui Stīvnsn, wr rerli cmišnd n alaud hm t criet mr intiṃt n xperimntl wrcs ɖn wz psbl in hiz fwml pwtričr.

Ɖs mêjr xibišn v ovr sevnti pwtrits spanz Sājnt’s tîm in Lundn, Paris, Bostn n Ny Ywc az wel az hiz travlz in ɖ Itałn n Ñgliš cuntrīsîd. Impwtnt lounz fṛm gaḷriz n prîvt c̣lẋnz in Yṛp n America mc ɖs an unmiṣbl oṗtyṇti t dscuvr ɖ ātist’s most dẹrñ, prsnl n dstnctv pwtrits.

PARIS, 1874-1885

Born in Floṛns in 1856 t an xpatrı̣t Americn cupl, Jon Sñr Sājnt spent hiz fwṃtv yirz turñ Yṛpiyn sitiz n rzwts. On dsîdñ t studi pêntñ in Paris, h inrold at ɖ École des Beaux Arts in 1874 ẇl simlteňsli dveḷpñ hiz briłnt gifts az a pêntr undr ɖ tīčñ v Carolūs-Dŭrã, a fašṇbl Frenč pwtritist.

Sājnt wz at īz in ɖ wrld v Paris stydioz n fwmd frendšps wɖ a wîd renj v Frenč ātists n felo xpatrı̣ts. Wn v hiz clôsist frendz wz Pwl Êlu, ɖ eḷgnt pêntr n ečr v ɖ bômõd. H sōt ât Clwd Mone, hu wd rmen a lîfloñ frend v bʈ men, n Ōgūst Rodĩ, a tîtn v ɖ Frenč ātwrld. Sājnt wz xpšnli wîdli réd, ispešli in ɖ Frenč clasics, bt olso in cntmprri litṛčr.

An ŕli pêtṛn, ɖ Frenč plêrît Edwād Pîerõ, cmišnd pwtrits v hmslf, hiz wîf n hiz čildṛn, fr ẇč Sājnt wz cmperd t Von Dêc. Ɖ ātist wz a giftd piynist n a pašṇt myzicoḷjist. Hiz moḍnist cridnšlz wr demnstretd bî hiz admirešn fr ɖ myzic v Ričd Vāgṇr, n olso bî hiz inʈyziastc rspons t Spaniš myzic n dans, ẇč inspîrd fḷmnco picčrz n pwtrits.

BRWDWE, 1885-1889

Sājnt’s mastrpìs, Cānešn, Lili, Lili, Rôz, wz pêntd ẇn h wz btwn lîf in Paris n Lundn (1885-6). Ɖ ātist’s dsižn t muv rezidns fṛm wn t ɖ uɖr cem at a tîm v crîsis, ẇn hiz c̣rir wz in jeṗdi aftr hiz pṛvoc̣tv pwtrit v Madam X (Madam Pier Gôtro) cōzd a scandl at ɖ Paris Ṣlon in 1884. H fând solis in ɖ Anglo-Americn coḷni v ātists n raitrz in ɖ Cotswold vilij v Brwdwe, ẇč includd ɖ Americn ātists Franc Milit n Edwin Ostin Abi, ɖ Ñgliš iḷstretr Fred Bānād, n ɖ raitrz Henri Jêmz n Edṃnd Gos. Hir h pêntd hiz fems gādnpicčr, a cnstructd sìn yzñ ɖ Bānād dwtrz az modlz, n pwtrits v uɖr membrz v ɖ cmyṇti, includñ Lili Milit n Alis Bānād.

In Bwnṃʈ, at ɖs sem pirı̣d, h capčrd ɖ wîri frem n nrvs eṇji v ɖ raitr Robt Lui Stīvnsn in tu intns caṛcṭrîzešnz. Sājnt wz xperimentñ wɖ an Impreṣ̌nist paḷt, pêntñ vivid scečz v felo ātists at wrc ât-v-dorz, includñ Clwd Mone n Pwl Êlu, n landscêps az avãgād az eni biyñ pṛdyst in Ñgḷnd at ɖ tîm.

BOSTN n NY YWC, 1888-1912

Sājnt nvr gev p hiz Americn sitiznšp. H wz at hom in Bostn n Ny Ywc, ẇr h hd mni frendz n pêtṛnz n a brjnñ repytešn. In ɖ fwmr siti h carid ʈru hiz tu grt myṛl scīmz v dec̣rešn, in ɖ Bostn Public Lîbrri n ɖ Myziym v Fîn Āts.

In 1890, Sājnt hd ɖ oṗtyṇti v pêntñ sm v ɖ grt Americn actrz v ɖ êj fr ɖ Pleyrz Club in Ny Ywc, includñ Edwin Buɖ n Loṛns Baṛt. A fy yirz lêtr h pêntd ɖ Šêxpirı̣n actṛs Êda Riyn, n dru Mẹri Anḍsn. 1890 wz ɖ yir in ẇč Sājnt pêntd ɖ flamboynt Spaniš dansr Cāmenʈita, hu intranst Ny Ywc ōdı̣nsz wɖ hr fḷmnco dansñ.

Myzic wz a bond wɖ Iẓbela Stywt Gādnr, wn v Bostn’z culčṛl līdrz, t hūm h gev ɖ pwtrit v ɖ cmpozr Čālz Mātin Lrfḷr az a brʈdêgift.

LUNDN, 1889-1913

Sājnt wz imrst in ɖ vîbṛnt culčṛl lîf v Lundn, n a frend t mni ātists, raitrz n myzišnz. In ɖ 1890z, h wz imrjñ az ɖ līdñ Anglo-Americn pwtritpêntr v hiz jeṇrešn, n mcñ hiz māc az a myṛlist wɖ hiz cmišn, Ɖ Trîumf v Rlijn, fr ɖ Bostn Public Librri.

In 1894 Sājnt pêntd ɖ êjñ Ñgliš powt Covntri Patmor n, bî contrast, ɖ raitr n iḷstretr W. Greym Robtsn, ɖ ipiṭmi v yʈ n isʈetc rfînmnt. Ɖ noṿlist Jwj Meṛdiʈ n ɖ powt Wiłm Butḷr Yêts bʈ sat t Sājnt fr čācoldrōñz, n in 1913 ɖ ātist’s intiṃt frend Henri Jêmz, fr a pêntñ t seḷbret hiz 70ʈ brʈde.

Sājnt wz xtrimli influenšl on ɖ Lundn myzicl sìn, pṛmotñ ɖ c̣rirz v mni myzišnz, amñ ɖm ɖ Frenč cmpozr Gabriel Fore. Ɖ Lundn ʈiytr z reprizntd bî ɖ ṣprb pwtrit v Eḷn Teri az Lêdi Mcbeʈ, a ʈiatricl n ātistc turd’fws; bî ɖ enigmatc Itałn actṛs Elionora Dūse, in a strenj n mstirı̣s imij, n bî ɖ plêrît n actrmaṇjr Hāli Granvil-Bācr, hu revluṣ̌nîzd ʈiatricl pṛduẋnz.

YṚP, 1899-1914

In ɖ pirı̣d aftr 1900, Sājnt agn trnd t landscêp az a rlif fṛm pwtritcmišnz, travlñ č sumr n ōtm t ɖ Alps, Venis n suɖn Yṛp. H wz inverı̣bli acumṗnid bî frendz, hu, f nt olwz in ɖ top flît v ātists, wr sbstanšl n taḷntd ppl. H md a pýnt v pêntñ ɖm az ɖe scečt, pirñ az it wr ovr ɖer šoldrz t si ẇt ɖe r dwñ.

Ɖz picčrz mt b cnstrud az a fwm v slfpwtričr, ɖ ātist myzñ on hiz ôn rôl in rcwdñ ɖ načṛl wrld ẇl wočñ uɖrz at wrc. W r preznt az āt z biyñ md, bt âr intrpṛtr z Sājnt n it z sīn ʈru hiz îz. Amñ ɖ mastrpìsz in ɖs žãra r An Ātist in hiz Stydio, dpictñ ɖ Itałn pêntr Ambrojo Raf̦ele; Ɖ Fânṭn, a picčr v Jên d’Glên scečñ wočt bî hr huzbnd Wilfrid, n Villa Torre Galli: Ɖ Lôja, ẇr Sr Wiłm Blêc Ričmnd n Wilfrid d’Glên cnfrunt wn anɖr fṛm oṗzit cwnrz v ɖ spês.”

The Fountain, Villa Torlonia, Frascati, Italy, 1907. Oil on canvas  71.4 x 56.5 cm
The Fountain, Villa Torlonia, Frascati, Italy, 1907. Oil on canvas
71.4 x 56.5 cm

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading SARGENT: PORTRAITS OF ARTISTS AND FRIENDS │ National Portrait Gallery, London → 25 May 2015

DEREK ELAND: DIARY ROOMS │ Middlesbrough Institute of Modern Art → 26 February 2015

“Deric Eḷnd z a multīmīdia ātist hūz wrc z prîmṛli fôc̣st on ingejñ wɖ ppl abt ẇt it z lîc t b hymn in stresfl n dfclt sičuešnz. H z intrestd in ɖ ys v ɖ ritn wrd, ptklrli in a dijitl êj, t axes riyl imošnz n ʈts. Mč v hiz wrc z crietd on lcešn, ptklrli ʈru ɖ ys v Dîrīrūmz, n ɖen rīcntxčlîzd in a gaḷrīsetñ.

In 2011 h wrct az an ofišl Wōrātist imbedd wɖ ɖ Britiš Āmi in Helmnd, Afganistan. Dîrīrūmz dscrîbz ɖ rzults v Deric’s tîm ɖr. H vizitd Afganistan t criet a Dîrīrūm xpirı̣ns fr fruntlîn soljrz, bʈ Britiš n Afgan, bî pṛvîdñ ɖm wɖ blanc cādz n ofrñ ɖm ɖ oṗtyṇti t rait dân ɖer imījt ʈts.

Ɖ stwriz n coments ritn on ɖ cādz r rw, onist n vẹrid, fṛm ɖ rmāc̣bl t ɖ munden, ɖ xtrōdnri t ɖ evrīde. Ɖ riaḷti v evrīde lîf fr trūps sits alñsd imošnl acânts ritn in ɖ imījt aftrmaʈ v batl. Dîrīrūmz priznts a c̣lctv slfpwtrit v indivijl xpirı̣nsz on ɖ fruntlîn v a cntmprri conflict – wɖ soljrz ofn rfŕñ t tu worz, wn involvñ bŭlits n bomz n ɖ uɖr ẇč gz on in a soljr’z hed ẇn evrʈñ gz qayt.”

GAḶRI WEBSAIT


ĀTIST’S WEBSAIT

Continue reading DEREK ELAND: DIARY ROOMS │ Middlesbrough Institute of Modern Art → 26 February 2015

YAYOI KUSAMA: BRONZE PUMPKINS │ Victoria Miro, London → 19 December 2014

“Victoria Miro z dlîtd t priznt a ny bodi v sculpčrz bî Jaṗnīz ātist Yayý Csama dedicetd t hr îconic dpiẋn v pumpcinz.

Ɖ xibišn cmprîzz a mêjr ny siriz v bronzsculpčrz on dsple in ɖ gaḷri’z ynīc wōtrgādn. Ɖ bronzpumpcinz hv bn tu yirz in ɖ mcñ n māc ɖ frst tîm ɖ ātist hz wrct wɖ bronz on sč a lj scêl.

Sns hr ŕliist fwṃtv yirz, in a famli hu md ɖer livñ cultivetñ plantsīdz, Csama hz bn fasinetd bî ɖ načṛl wrld. Š hz olwz hd an afiṇti wɖ nêčr, ptklrli vejitl n flwṛl lîf, bt ɖ pumpcin cntinyz t okpî a spešl plês in hr îc̣nogṛfi n z a mtif š hz rtrnd t rpitdli ʈrt hr c̣rir.

Ɖ plant apirz in sm v hr pêntñz n wrcs on pêpr az ŕli az 1948. Aftr hr rtrn fṛm Ny Ywc t Jpan in ɖ 1970z š rīdiscuvrd ɖ ʈīm, n bgan mcñ sirı̣l wrcs dpictñ ɖ pumpcin in verı̣s mīdia: pêntñz, prints, sculpčr, insṭlešn n invîrnmntl wrcs. Š hz md tîni pumpcinz no bgr ɖn a cīrñ, n monymntl pumpcinz ɖt dwōf ɖ vywr wɖ ɖer scêl. Š hz plêst pumpcinz in boxstrucčrz n in mirŗūmz, n yzd ɖ dstnctv nobli paṭnñ v ɖer scinz az inspirešn fr hr ynīc dotpatnd pêntñz n txtîlz. In 1993 pumpcinz fwmd pāt v hr prezntešn in ɖ Jaṗnīz Pviłn at ɖ Venis Bienāle. In 1994 hr îconic xtirı̣r sculpčr v a lj yelo n blac pumpcin wz saitd at ɖ Benese Ātsait Naošīma, an îḷnd in Jpan’z inḷnd sì dedicetd t dspleyñ āt wɖn nêčr.

Ɖ ātist hz a stroñ prsnl îdntificešn wɖ ɖ pumpcin, n hz dscrîbd hr imijz v ɖm az a fwm v slfpwtričr. Š admîrz pumpcinz fr ɖer hādiṇs n evrīde qoḷti, az wel az fr ɖer ynīc n plizñ fizicl qoḷtiz. Š hz ritn:

Pumpcinhed wz an epiʈet yzd t dsparij ugli, igṇṛnt men, n ɖ frêz Pt îz n a nôz on a pumpcin ivoct a puji n uṇtractv wmn. It sīmz ɖt pumpcinz d nt inspîr mč rspct. Bt I wz inčantd bî ɖer čāmñ n winsm fwm. Ẇt apild t m most wz ɖ pumpcin’z jenṛs unpritnšsṇs. Ɖt n its solid spiričl bês. (Yayý Csama, Infiṇtīnet: Ɖ Ōṭbîogṛfi v Yayý Csama, trnz. Ralf MCāʈi, Lundn 2011, p.76).

Ɖ xibišn z acumṗnid bî a fŭli iḷstretd caṭlog wɖ txt bî Gilda Wiłmz.

Csama’z wrc z cuṛntli ɖ subjct v ʈri mêjr inṭnašnl myziymexibišnz. Yayý Csama: A Drīm I Dremt z a sôlo xibišn v ovr 100 rīsnt wrcs travlñ ʈru Eža, frst dspled at ɖ Dêgu Ātmyziym in C̣rīa, folod bî ɖ Myziym v Cntmprri Āt, Šañhî, ɖen Sôl Ātșentr. It wl tur ʈru 2015 t venyz includñ ɖ Gâšŭñ Myziym v Fîn Āt; ɖ Našnl Tîwan Myziym v Fîn Āts, Tîčŭñ, n ɖ Našnl Gaḷri v Modn Āt, Ny Deli.

Yayý Csama: Infiṇt Obsešn turz Sentṛl n Sâʈ America ʈrt 2015. Cnsistñ v ovr 100 wrcs crietd btwn 1950 n 2013, ɖ xibišn ôpnd in June 2013 at Malba – Fndaʈion Costntīni, Bweṇs Ẹriz – setñ a ny rec̣ḍtndns fr ɖ myziym – n ɖen travld t ɖ Sentru Clṭral Bancu du Bṛzil, Hiu di Žneru; ɖ Sentru Clṭral Bancu du Bṛzil, Bṛzilia, n ɖ Institutu Tomi Otace, Sâ Pâlu, n rīsntli ôpnd at ɖ Mzeo Tmîo Āte Cntmṗranio, Mexico Siti.

Travlñ t verı̣s venyz in Jpan, ɖ tur v Yayý Csama: Itrṇti v Itrnl Itrṇti bgan in Jaňri 2012. In 2014 ɖ xibišn travld t ɖ Cntmprri Ātmyziym, Cŭmmoto n ɖ Acŭta Senšu Myziym v Āt n ôpnz ɖs munʈ at ɖ Matsūẓcaia Myziym, Îči.”

GAḶRI WEBSAIT


Ɖ folowñ wrcs wr in ɖ intirı̣r xibišn, ẇč hz olrdi finišt:

Continue reading YAYOI KUSAMA: BRONZE PUMPKINS │ Victoria Miro, London → 19 December 2014