Tag Archives: Hunger TV

MARTIN PARR: BLACK COUNTRY STORIES │ Wolverhampton Art Gallery → 22 August 2015

Teddy Gray’s Sweet Factory

GALLERYARTIST

“A foṭgrafic portrit n arcîv abt evrde lîf in ɖ Blac Cuntri”

“Wɖ its feṃs industrịl past, ɖr wz gwñ t b an inevitbl sns v dclîn in ɖ eria, bt ẃt I hd nt cǎntd on wz ɖ rvîṭlîześn ɖt ɖ mni imigṛntgrūps hd bròt t ɖ eria.”

HUNGER TV 4 June 2015
PHAIDON
ARTS COUNCIL ENGLAND
Terry Grimley BIRMINGHAM POST 21 November 2014

West Midlands

CARSTEN HÖLLER: DECISION │ Hayward, London → 6 September 2015

Isometric Slides

GALLERYARTIST

“Đ oʈntc Wili Wonca v cntmprri art”

Jesc Bunyard HUNGER TV 28 June 2015
Martin Gayford SPECTATOR 20 June 2015
Zoe Pilger INDEPENDENT 14 June 2015
Laura Cumming OBSERVER 14 June 2015
Rory Stott ARCH DAILY 10 June 2015
DEZEEN 9 June 2015
Rupert Hawksley TELEGRAPH 9 June 2015
Nick Compton WALLPAPER 9 June 2015
Adrian Searle GUARDIAN 8 June 2015
Alice Vincent TELEGRAPH 1 April 2015
Emily Gosling IT’S NICE THAT 31 March 2015
Freire Barnes TIME OUT
BBC RADIO 4
CULTURE WHISPER

London

BRIDGET RILEY – THE CURVE PAINTINGS 1961-2014 │ De La Warr Pavilion, Bexhill on Sea → 6 September 2015

Reve, 1999
Reve, 1999

GALLERYARTIST

“Srveyñ ɖ artist’s ys v ɖ crvṃtif in a c̣rir spanñ ovr 50 yirz”


Elliot Watson HUNGER TV 17 June 2015
Mark Hudson TELEGRAPH 15 June 2015
Jonathan Jones GUARDIAN 11 June 2015
Maisie Skidmore IT’S NICE THAT 10 June 2015

Red With Red. Courtesy Karsten Schubert
Red With Red. Courtesy Karsten Schubert

South East

SIMON MARTIN: UR FEELING │ Camden Arts Centre, London → 21 June 2015

Photo: Valerie Bennett
Photo: Valerie Bennett

GALLERY WEBSITE


MOT INTERNATIONAL


WHAT THEY SAY

Hunger TV, 17 May 2015
Ben Luke, London Evening Standard, 30 April 2015
Art Daily
Camden50
Culture Whisper
Time Out
Wall Street International


ETC.

Continue reading SIMON MARTIN: UR FEELING │ Camden Arts Centre, London → 21 June 2015

ZABLUDOWICZ COLLECTION: 20 YEARS │ Zabludowicz Collection, London → 16 August 2015

“Fândd in 1994, ɖ Zablŭdovič C̣lẋn hz rapidli groun t bcm wn v ɖ wrld’z līdñ indipndnt cntmprri ātc̣lẋnz. It nâ cntenz ovr 3000 wrcs bî ovr 500 ātists, n cntinyz t gro n ivolv. Ɖs ny xbišn gvz an insît intu ɖ dveḷpmnt v a histri stl in ɖ prôses v biyñ ritn.

Significnt n rerli sīn wrcs bî ovr 30 līdñ ātists wl b dspled ʈrt ɖ gaḷriz. Ɖ rūts v ɖ C̣lẋn in 1990z Lundn wl b ɖ fôc̣s v wn sẋn, fīčrñ ɖ ātists hu trnsfwmd ɖ landscep v cntmprri āt in ɖ siti n ɖ YC, sč az Dêmı̣n Hrst, Rêčl Ẇîtrīd n Mātin Crīd. Pạnirñ inṭnašnl ātists hu hv inflụnst ɖ fwmz n prôsesz v cntmprri āt wl olso fīčr, sč az Sigmar Polca, Īza Genscn n Crisṭfr Wŭl.

Hîlîtñ ɖ Zablŭdovič C̣lẋn’z on-gwñ cmitmnt t ṣpwtñ ātists ŕli in ɖer c̣rirz, imrsv mixt-mīdia insṭlešnz bî Americn ātist Ṣmara Goldn, n a c̣laḅrešn btwn YC ātists Lwra Bucli, Hrūn Mirza n Dev Mclīn wl b riimajind. Ɖr wl olso b dṛmatc inṭvnšns ɖt trnsfwm ɖ čaṗlācitecčr, sč az Jim Lambi’z brîtli culrd florwrc Zobop (Fḷresnt), 2006.

Ɖ xbišn wl b acumṗnid bî an ivntsprôgram, ẇč includz a simpozı̣m in Me in pātnršp wɖ Ynivrsti Colij Lundn Āt Myziym. Bʈ instityšnz hv ātc̣lẋnz ɖt spotlît imrjñ ātpractis; têcñ ɖs šerd intṛst az a stātñpýnt, līdñ ac̣demics, kretrz, c̣lctrz n ātists wl xamin išuz arnd c̣lctñ ny n xperimntl āt.”

GAḶRI WEBSAIT


ẆT ĐE SE

Frêri Bānz, TÎM ÂT, 21 Me 2015
HUNGR T.V., 7 Me 2015
Ben Lūc, Đ LUNDN ĪVNÑSTANDD, 7 Me 2015
India Ŕvñ, ĀTTAC, 5 Me
Nicḷs Forist, BLUINĀTINFO, 5 Me 2015
Sôfi Lýd, Đ UPCUMÑ, 1 Me 2015
Scî Šrwin, W MAĠZĪN, 30 Êpṛl 2015
ĀTLIST, 19 Febrri 2015
ĀTLIST, 12 Dsmbr 2014

LAURA DE SANTILLANA AND ALESSANDRO DIAZ DE SANTILLANA │ Yorkshire Sculpture Park → 6 September 2015

 

(Posted 9 May 2015. The text is in an older version of Ñspel.)

“Venis-bêst siblñz Lâra de Santiyana n Aleșandro Diaz de Santiyana r inṭnašnli rnând ātists n dsndnts v ɖ Venīni glaswér diṇsti, istablišt bî Pâlo Venini on ɖ îḷnd v Murano in 1921. In Me 2015, ɖe brñ ɖer eḷgnt sculpčṛl fwmz n culrfl glas pêntñz t YSP’z rfrbišt 18ʈ senčri čapl in ɖer frst evr YC xibišn.

Xperimentešn, risc-têcñ n iṇvešn drîv ɖ de Santiyaṇz’ wrc, fed bî wîdspred travl n c̣laḅrešnz wɖ glasmêcñ xprts acrs ɖ wrld. Aleșandro’z inspirešn z wōtr, ẇč trnzlets t ɖ incredbl trītmnt v ɖ srfis in hiz wrcs, mni v ẇč hv a stroñ, pêntrli qoḷti. Ɖ YSP xibišn includz a siriz v wōl n flor wrcs bî ɖ ātist, wɖ a complex, dāc blac yt mirrd patina, rcwlñ ɖ sens v lcñ intu dīp, rflctñ pūlz.

Crušñ ɖ tipicl blôn silindr, foldñ it in on itslf, z a tecnīc ofn implýd bî Lâra de Santiyana t pṛdys slab-lîc fwmz ɖt r, in a sens, envlops f̣rvr sìld bî ɖ mcñ-prôses. Ɖ ātist rfŕz t ɖm az glasbcs, n ɖe rten a pârfl sens v sīmñ t cnten nolij held in sspenšn. In ɖ čapl, ɖ ātist šoz a lîbrri v ɖz fwmz, t ẇč š rtrnz hbičli, in spešli md bcšelvz.”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading LAURA DE SANTILLANA AND ALESSANDRO DIAZ DE SANTILLANA │ Yorkshire Sculpture Park → 6 September 2015

NICK CROWE AND IAN RAWLINSON: SONG FOR COAL │ Yorkshire Sculpture Park → 19 April 2015

Soñ fr Col z bytifl, plêfl n enigmatc. Evri tîm I si it I fînd smʈñ ny ɖt I hd’nt īvn nôtist ɖ last tîm. Pāt c̣lîḍscôp, pāt cʈīdṛl rôzwindo, wɖ vôcl myzic ɖt z bʈ reẓlutli seklr n krı̣sli spiričl. Vri prâd t hír ɖ gwjs výsz v ɖ Cwrs v Opra Nwʈ in ɖs pìs.

Dominic Gre, Projcts Drectr at Opra Nwʈ.

Ɖs hîli ivoc̣tv c̣lîḍscopic wrc, instwld in ɖ bytifl n cntmpḷtv 18ʈ senčri čapl, xplorz ɖ fizicl n culčṛl proprtiz v col ʈru rič imijri n soñ.

Soñ fr Col têcs a fwm bêst on ɖ flamboynt trêsri v ɖ apoc̣liptc rôzwindo v Sainte Chapelle, Paris. Brôcn dân intu 152 sepṛt panlz, č sẋn v ɖ rôz hôsts indivijl filmz ɖt três col fṛm ɖ cāḅnifṛs t ɖ pôstindustrı̣l.

Ɖ hymn výs z a sentṛl n pârfl eḷmnt in ɖ comṗzišn v ɖs wrc. Wrcñ wɖ Opra Nwʈ, Cro n Rwlinsn hv crietd a plênsoñ, bêst on Ɖ Colcaṭcizm (1898) bî Wiłm Jaspr Niclz.

Ɖ ātists hv wrct wɖ ɖ c̣lẋn v ɖ Našnl Colmainñ Myziym n Drax Pârstêšn, bʈ wɖn a fy mîlz v YSP, in filmñ sẋnz v ɖ wrc. Ɖe hv olso implýd ɖ rer practis v canlcol carvñ t criet objcts n fiğrīnz ẇč wr lêtr brnd in frunt v ɖ camra.

Nic Cro n Iyn Rwlinsn wrc c̣labṛtvli btwn stydioz in Brlin n Mančestr. Ɖer wrc z primṛli cnsrnd wɖ ɖ lanĝj v pâr, wɖ its gramr n wɖ its reṭric. Ɖer projcts adres qesčnz arnd fêʈ, poḷtcs, našnl îdntti n ɖ invîrnmnt. Rīsnt projcts includ xibišnz at Nwɖn Gaḷri v Cntmprri Āt, Sunḍḷnd, n VlpsVlps, Lundn, n a cmišn fr Ɖ Ẇitẉʈ Ātgaḷri, Mančestr. Ɖ ātists wr ṣlctd fr ɖ Nwɖn Ātprîz in 2009.”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading NICK CROWE AND IAN RAWLINSON: SONG FOR COAL │ Yorkshire Sculpture Park → 19 April 2015