Tag Archives: Jamal Penjweny

Lida Abdul, Rita Duffy, Jamal Penjweny │ WHITE: LEST WE FORGET │ Limerick City Art Gallery → 18 November 2014

“In ɖs yir ẇn Wrldwor Wn z at ɖ fwfrunt v memri, n ẇn w r xwtd t rmmbr ɖoz hu pêd ɖ ultiṃt prîs fr ɖer cuntri n ɖer blifs, ɖs xibišn jýnz ɖoz peyñ homij bî lcñ at hâ wor cntinyz in ɖs de, n hâ ɖ lîvz v ōdnri ppl g on aftr batl hz rêjd.

Ʈri ātists: Rīta Dufi, Jmal Penjweni n Līda Abdŭl – šo mni dfṛnt fêsz v wor, ynîtd undr ɖ tîtl ẆÎT – a cmpašṇt culr, an absns v culr, a pyṛti ẇč z lost f̣revr. Ɖ evcešn v ɖ Ẇît hanc̣čīf bî Rīta Dufi in hr Cloʈ pêntñz z f̣rvr n imījtli reminisnt v Fr. Edẉd Dêli crosñ ovr batļînz wɖ ɖ wūndd v Deri’z Bludi Sunde; Jmal Penjweni plêsz Saḑam Hsen on ɖ ẇît pêpr in frunt v fêsz in SAḐAM Z HIR – hiz mesij z bʈ presı̣nt fr Irac tde az wel az delvñ intu ɖ sîcoḷji v dictetršp. Līda Abḍl ivocs ɖ scard ṭren v Afganistan wɖ hr Ɖ ẆÎT HÂS, a šocñ landscêp v ẇît intnṣti, n lcs at ɖ impact v wor on wimin.

Folowñ fṛm ɖ cmeṃrêšn v ɖ Dublin Locât 1913-4, LSGĀ cntinyz t lc at ɖ past n contmplet ɖ impact v mêjr ivnts in histri in trmz v hâ ppl cntiny t fīl impact in ɖ preznt, wundrñ abt ɖ rôl v cmeṃrešn az a ṗlitcl n sošl ričl. Ɖ impeṛtv t rmmbr z temprd bî ɖ cmplx̣ti v nwñ ẇt acčl histri z; ascñ ātists t rspond t ɖer ôn tîmz, n nt histri, pṛvîdz a truʈfl cws v acšn in ɖs act v cmeṃrešn. ẆÎT lcs at bodiz v wrc bî cntmprri ātists.”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading Lida Abdul, Rita Duffy, Jamal Penjweny │ WHITE: LEST WE FORGET │ Limerick City Art Gallery → 18 November 2014