Tag Archives: John Singer Sargent

WATERCOLOUR – ELEMENTS OF NATURE │ Fitzwilliam Museum, Cambridge → 27 September 2015

GALLERY

ARTISTS INCLUDE
Paul CézanneJohn Constable, John Sell Cotman, Peter de Wint, Nicholas Hilliard, Paul NashIsaac Oliver, Samuel Palmer, Camille PissarroPierre-Joseph Redouté, John Singer Sargent, JMW TurnerJ. M. Whistler

Emma Crichton-Miller APOLLO MAGAZINE 10 July 2015
Brilliana Harley COUNTRY LIFE 9 July 2015

Continue reading WATERCOLOUR – ELEMENTS OF NATURE │ Fitzwilliam Museum, Cambridge → 27 September 2015

SARGENT: PORTRAITS OF ARTISTS AND FRIENDS │ National Portrait Gallery, London → 25 May 2015

“Jon Sñr Sājnt (1856-1925) wz ɖ grtst pwtritpêntr v hiz jeṇrešn. Aclemd on bʈ sîdz v ɖ Atlantc, h wz clôsli cnctd t mni v ɖ uɖr līdñ ātists, raitrz, actrz n myzišnz v ɖ tîm. Hiz pwtrits v ɖz frendz n cntmprriz, includñ Ōgūst Rodĩ, Clwd Mone n Robt Lui Stīvnsn, wr rerli cmišnd n alaud hm t criet mr intiṃt n xperimntl wrcs ɖn wz psbl in hiz fwml pwtričr.

Ɖs mêjr xibišn v ovr sevnti pwtrits spanz Sājnt’s tîm in Lundn, Paris, Bostn n Ny Ywc az wel az hiz travlz in ɖ Itałn n Ñgliš cuntrīsîd. Impwtnt lounz fṛm gaḷriz n prîvt c̣lẋnz in Yṛp n America mc ɖs an unmiṣbl oṗtyṇti t dscuvr ɖ ātist’s most dẹrñ, prsnl n dstnctv pwtrits.

PARIS, 1874-1885

Born in Floṛns in 1856 t an xpatrı̣t Americn cupl, Jon Sñr Sājnt spent hiz fwṃtv yirz turñ Yṛpiyn sitiz n rzwts. On dsîdñ t studi pêntñ in Paris, h inrold at ɖ École des Beaux Arts in 1874 ẇl simlteňsli dveḷpñ hiz briłnt gifts az a pêntr undr ɖ tīčñ v Carolūs-Dŭrã, a fašṇbl Frenč pwtritist.

Sājnt wz at īz in ɖ wrld v Paris stydioz n fwmd frendšps wɖ a wîd renj v Frenč ātists n felo xpatrı̣ts. Wn v hiz clôsist frendz wz Pwl Êlu, ɖ eḷgnt pêntr n ečr v ɖ bômõd. H sōt ât Clwd Mone, hu wd rmen a lîfloñ frend v bʈ men, n Ōgūst Rodĩ, a tîtn v ɖ Frenč ātwrld. Sājnt wz xpšnli wîdli réd, ispešli in ɖ Frenč clasics, bt olso in cntmprri litṛčr.

An ŕli pêtṛn, ɖ Frenč plêrît Edwād Pîerõ, cmišnd pwtrits v hmslf, hiz wîf n hiz čildṛn, fr ẇč Sājnt wz cmperd t Von Dêc. Ɖ ātist wz a giftd piynist n a pašṇt myzicoḷjist. Hiz moḍnist cridnšlz wr demnstretd bî hiz admirešn fr ɖ myzic v Ričd Vāgṇr, n olso bî hiz inʈyziastc rspons t Spaniš myzic n dans, ẇč inspîrd fḷmnco picčrz n pwtrits.

BRWDWE, 1885-1889

Sājnt’s mastrpìs, Cānešn, Lili, Lili, Rôz, wz pêntd ẇn h wz btwn lîf in Paris n Lundn (1885-6). Ɖ ātist’s dsižn t muv rezidns fṛm wn t ɖ uɖr cem at a tîm v crîsis, ẇn hiz c̣rir wz in jeṗdi aftr hiz pṛvoc̣tv pwtrit v Madam X (Madam Pier Gôtro) cōzd a scandl at ɖ Paris Ṣlon in 1884. H fând solis in ɖ Anglo-Americn coḷni v ātists n raitrz in ɖ Cotswold vilij v Brwdwe, ẇč includd ɖ Americn ātists Franc Milit n Edwin Ostin Abi, ɖ Ñgliš iḷstretr Fred Bānād, n ɖ raitrz Henri Jêmz n Edṃnd Gos. Hir h pêntd hiz fems gādnpicčr, a cnstructd sìn yzñ ɖ Bānād dwtrz az modlz, n pwtrits v uɖr membrz v ɖ cmyṇti, includñ Lili Milit n Alis Bānād.

In Bwnṃʈ, at ɖs sem pirı̣d, h capčrd ɖ wîri frem n nrvs eṇji v ɖ raitr Robt Lui Stīvnsn in tu intns caṛcṭrîzešnz. Sājnt wz xperimentñ wɖ an Impreṣ̌nist paḷt, pêntñ vivid scečz v felo ātists at wrc ât-v-dorz, includñ Clwd Mone n Pwl Êlu, n landscêps az avãgād az eni biyñ pṛdyst in Ñgḷnd at ɖ tîm.

BOSTN n NY YWC, 1888-1912

Sājnt nvr gev p hiz Americn sitiznšp. H wz at hom in Bostn n Ny Ywc, ẇr h hd mni frendz n pêtṛnz n a brjnñ repytešn. In ɖ fwmr siti h carid ʈru hiz tu grt myṛl scīmz v dec̣rešn, in ɖ Bostn Public Lîbrri n ɖ Myziym v Fîn Āts.

In 1890, Sājnt hd ɖ oṗtyṇti v pêntñ sm v ɖ grt Americn actrz v ɖ êj fr ɖ Pleyrz Club in Ny Ywc, includñ Edwin Buɖ n Loṛns Baṛt. A fy yirz lêtr h pêntd ɖ Šêxpirı̣n actṛs Êda Riyn, n dru Mẹri Anḍsn. 1890 wz ɖ yir in ẇč Sājnt pêntd ɖ flamboynt Spaniš dansr Cāmenʈita, hu intranst Ny Ywc ōdı̣nsz wɖ hr fḷmnco dansñ.

Myzic wz a bond wɖ Iẓbela Stywt Gādnr, wn v Bostn’z culčṛl līdrz, t hūm h gev ɖ pwtrit v ɖ cmpozr Čālz Mātin Lrfḷr az a brʈdêgift.

LUNDN, 1889-1913

Sājnt wz imrst in ɖ vîbṛnt culčṛl lîf v Lundn, n a frend t mni ātists, raitrz n myzišnz. In ɖ 1890z, h wz imrjñ az ɖ līdñ Anglo-Americn pwtritpêntr v hiz jeṇrešn, n mcñ hiz māc az a myṛlist wɖ hiz cmišn, Ɖ Trîumf v Rlijn, fr ɖ Bostn Public Librri.

In 1894 Sājnt pêntd ɖ êjñ Ñgliš powt Covntri Patmor n, bî contrast, ɖ raitr n iḷstretr W. Greym Robtsn, ɖ ipiṭmi v yʈ n isʈetc rfînmnt. Ɖ noṿlist Jwj Meṛdiʈ n ɖ powt Wiłm Butḷr Yêts bʈ sat t Sājnt fr čācoldrōñz, n in 1913 ɖ ātist’s intiṃt frend Henri Jêmz, fr a pêntñ t seḷbret hiz 70ʈ brʈde.

Sājnt wz xtrimli influenšl on ɖ Lundn myzicl sìn, pṛmotñ ɖ c̣rirz v mni myzišnz, amñ ɖm ɖ Frenč cmpozr Gabriel Fore. Ɖ Lundn ʈiytr z reprizntd bî ɖ ṣprb pwtrit v Eḷn Teri az Lêdi Mcbeʈ, a ʈiatricl n ātistc turd’fws; bî ɖ enigmatc Itałn actṛs Elionora Dūse, in a strenj n mstirı̣s imij, n bî ɖ plêrît n actrmaṇjr Hāli Granvil-Bācr, hu revluṣ̌nîzd ʈiatricl pṛduẋnz.

YṚP, 1899-1914

In ɖ pirı̣d aftr 1900, Sājnt agn trnd t landscêp az a rlif fṛm pwtritcmišnz, travlñ č sumr n ōtm t ɖ Alps, Venis n suɖn Yṛp. H wz inverı̣bli acumṗnid bî frendz, hu, f nt olwz in ɖ top flît v ātists, wr sbstanšl n taḷntd ppl. H md a pýnt v pêntñ ɖm az ɖe scečt, pirñ az it wr ovr ɖer šoldrz t si ẇt ɖe r dwñ.

Ɖz picčrz mt b cnstrud az a fwm v slfpwtričr, ɖ ātist myzñ on hiz ôn rôl in rcwdñ ɖ načṛl wrld ẇl wočñ uɖrz at wrc. W r preznt az āt z biyñ md, bt âr intrpṛtr z Sājnt n it z sīn ʈru hiz îz. Amñ ɖ mastrpìsz in ɖs žãra r An Ātist in hiz Stydio, dpictñ ɖ Itałn pêntr Ambrojo Raf̦ele; Ɖ Fânṭn, a picčr v Jên d’Glên scečñ wočt bî hr huzbnd Wilfrid, n Villa Torre Galli: Ɖ Lôja, ẇr Sr Wiłm Blêc Ričmnd n Wilfrid d’Glên cnfrunt wn anɖr fṛm oṗzit cwnrz v ɖ spês.”

The Fountain, Villa Torlonia, Frascati, Italy, 1907. Oil on canvas  71.4 x 56.5 cm
The Fountain, Villa Torlonia, Frascati, Italy, 1907. Oil on canvas
71.4 x 56.5 cm

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading SARGENT: PORTRAITS OF ARTISTS AND FRIENDS │ National Portrait Gallery, London → 25 May 2015

AMERICAN IMPRESSIONISM: A NEW VISION │ Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh → 19 October 2014

“Ɖ xibišn trêsz ɖ dscuvri v Impreṣ̌nizm bî Americn ātists in ɖ lêt 19ʈ senčri. Dvîdd intu for grūps, ɖz includ: mêjr figrz sč az Mẹri Csat, Jon Sñr Sājnt n Jêmz McNil Ẇistlr hu livd in Paris n wr clôs prsnl frendz v ɖ Frenč Impreṣ̌nists, ispeṣ̌li Degā n Mone; ɖ grūp v Americn ātists hu trênd in Paris n/or setld nir Mone at Živerni in 1887; Americn Impreṣ̌nists wrcñ in ɖ YSA, includñ Wiłm Merit Čês, Čîld Hazm n Ʈiydor Robinsn n Lêtr Impreṣ̌nizm n ɖ Americn grūp nôn az Ɖ Ten.

Ɖs xibišn z ōġnîzd bî ɖ musée des impressionnismes Živerni n ɖ Tera Fândešn fr Americn Āt in c̣laḅrešn wɖ ɖ Naṣ̌nl Galriz v Scotḷnd n ɖ Museo Thyssen-Bornemisza. Wɖ ɖ jenṛs ṣpwt v ɖ Tera Fândešn fr Americn Āt.”

GAḶRI WEBSAIT

Continue reading AMERICAN IMPRESSIONISM: A NEW VISION │ Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh → 19 October 2014