Tag Archives: local elections

In Ñspel │ The Guardian view on government drift: the rot starts at the top

Boris Johnson on the local election campaign trail. ‘The prime minister is running out of people to blame for his personal failures.’ Photograph: Adrian Dennis/AFP/Getty Images
Boris Jonsn on ɖ locl-ilex́n campentrel. ‘Ɖ prîm̦inistr z runñ ǎt v ppl t blem fr hiz prsnl fełrz.’ Foṭgraf: Edrịn Denis/AFP/Geti Iṃjz

Ɖ Gardịn vy on guvnmntdrift: ɖ rot starts at ɖ top

(Transcription of an editorial published in the Guardian on Wednesday 4 May 2022)

Ɖ lac v a chiṛnt poḷsi ajnda z ɖ inevitbl consiqns v wìc ministrz apôntd bî a rog prîm̦inistr

Wnzde, 4 Me 2022

Ɖr z a limit t ɖ numbr v tîmz eni product cn b rīlōnćt bfr it bcmz clir ɖt ɖ besic dzîn z flwd. Ɖt z olso tru v guvnmnts. Boris Jonsn z brêst fr a pur Tori pformns in Ʈrzde’z locl caunsl ilex́nz n z dtrmind t muv on briscli.

A ny parḷmntri seśn opnz nxt wīc, gvñ ɖ oṗtyṇti t set ǎt ɖ guvnmnt’s ajnda in a Qīn’z spīć. Ɖr z olso tōc v a miṇstirịl rīśufl t freśn ɖ apiṛns v ɖ cabiṇt. Ɖt wl hv liṃtd ifct, sins Mr Jonsn wl nt sác himslf. H mt stl ysḟli rples sm v hiz unḍpformñ ministrz.

Top v ɖt list z Priti Ptél. Ɖ homsecṛtri mt nt b ɖ līst compitnt prsn in cabiṇt (ɖo ś hz a clem t ɖ tîtl), bt hr dpartmnt z wn ẃr pur līdrśp hz sm v ɖ most drastic consiqnsz. Mz Ptél prizîdz ovr a dsfuñśnl, dmoṛlîzd byrocṛsi ɖt z nɖr ceṗbl v maṇjñ ɖ neśn’z bordrz t mīt ɖ dmandz v Cnsrṿtiv votrz nr v impḷmentñ hymen refyjīpoḷsiz t mīt ɖ rqîrmnts v hymn dīsnsi. Mr Jonsn z clirli nt boɖrd bî ɖ moṛl impḷceśnz v Mz Ptél’z incrisñli caḷs poḷsiz twdz despṛt ppl crosñ ɖ Ćanl in smōl bots. H mt yt lūz peśns wɖ hr in’biḷti t mc eni v ɖ scīmz wrc.

In ɖ mntm, ɖ program fr axptñ Ycreńn refyjīz z a śamblz, impozñ cruwl unsrtnti n spîtfl administṛtiv cprīs on a caṭgri v mîgṛnts twdz hūm ɖ guvnmnt, unyẓ́li, hz an ofiśl poḷsi v cmpaśn.

A ny homsecṛtri mt at līst pt ɖt nośnl slivr v jeṇroṣti t ifctiv ys. Bt ɖ unḍlayñ probḷm z sstemic acrs guvnmnt. It d’rîvz fṛm a fełr t dstnḡś btwn ɖ anǎnsmnt v a plan n its inactmnt. Ɖ ajnda fr guvnmnt z ritn wɖ an î on ɖ folowñ mornñ’z hedlînz, wɖt rgard fr ẃt z rqîrd in dlivri. Ɖr z litl dstñśn btwn a slogn n a poḷsi. Ɖt hz bn ɖ fet v “leṿlñ up” – a consept ɖt wz mnt t dfîn ɖ prṗs v Mr Jonsn’z admiṇstreśn post-Brexit, bt ɖt stl lacs mīnñfl content. Ɖr wl b sm ys v ɖ frêz in ɖ Qīn’z spīć. Bt in ɖ absns v a strucćrd ic̣nomic plan fr rījnl rīhbiḷteśn or eni curij in ɖ Treẓ́ri t yz tax-n-spend līvrz t fînans ambiśs sośl poḷsi, votrz wl notis onli ɖ dǎnẉd leṿlñ impozd bî a cost-v-livñ crîsis.

Ɖt fełr canot b reṃdid bî a ćenj v ćanslr – a prospect wîdli dscust az a we fr ɖ prîm̦inistr t signl a ćenj v d’rex́n. Ɖ riaḷti z ɖt Mr Jonsn himslf z ɖ oṛjin v ɖ mleiz. It z ɖ prîm̦inistr’z lac v foc̣s n prínsipl ɖt līvz ɖ guvnmnt b’reft v a chiṛnt ajnda or a prṗs uɖr ɖn sstenñ ɖ c’rir v ɖ man in Nu 10. Ẃn apôntmnt t ɖ cabiṇt rqîrz wilñnis t indulj Mr Jonsn’z sirịl dsoṇstiz n flatr hiz r’toricl inaṇtiz, it z hardli s’prîzñ ɖt ɖ caliba v ministrz z lo. Ɖs wìcnis cn olso b trest bac t Brexit – a project ɖt aćivd ilectṛl s’xes bî stŕñ ic̣nomic grīvns ẃl mcñ reṃdiz hardr. Ɖ consiqns z a guvnmnt mor scild at cōzñ dvrśnz ẃn ʈñz g roñ ɖn it z ceṗbl v ptñ ɖm rît.

It z a meʈ̇d wɖ dmiṇśñ rtrnz. Mr Jonsn’z cabiṇt badli nīdz upgredñ wɖ sm compitnt admiṇstretrz. Bt ɖ prîm̦inistr z runñ ǎt v ppl t blem fr hiz prsnl fełrz, n votrz hv lost peśns wɖ hiz xksz.

Instroduction to Ñspel

Fṛm Đ Gardịn: The Convict blusters but the only cause in which he truly believes is his own survival

When she could get a word in edgeways, Susanna Reid questioned the prime minister’s honesty on Good Morning Britain. Photograph: ITV
Ẃn ś cd gt a wrd in éjwez, Sūzana Rìd qsćnd ɖ prîm̦inistr’z oṇsti on Gd Mornñ Britn. Foṭgraf: ITV

Ɖ Convict blustrz bt ɖ onli cōz in ẃć h trūli b’livz z hiz ǒn svîvl

(Transcription of an article published in the Guardian on 3 May 2022)

Boris Jonsn’z cmpaśn-fri GMB inṭvy wnt fṛm carcraś t pîl-up az h mansplend awe hiz dsoṇsti

John Crace

Jon Crês, Tyzde, 3 Me 2022

Fr a ẃl it lct az f Boris Jonsn mt hv bn hîdñ in a frij fr a secnd tîm. Gd Mornñ Britn’z inṭvy wɖ ɖ prîm̦inistr hd bn scejld t start at 8.15 n bî 8.25 ɖr wz stl no sîn v him. Bac in ɖ ITV stydio, Rićd Mêdli wz hvñ t fil tîm wɖ a Zūm inṭvy wɖ Patric Cīlti. Ɖ Îriś cmīdịn n prizntr yzd ɖ ded er t rmînd evrwn ɖt Jonsn wz a layr so ɖ tîm wz’nt intîrli westd.

It srtnli tìd ʈñz p nîsli fr Sūzana Rìd ẃn a crumpld n pesti-fest Jonsn ivnć̣li jônd hr in hiz Dǎnñ Strīt studi jst bfr 8.30. Aftr rmîndñ him ɖt it hd bn 1,791 dez sins h hd last apird on GMB, Rìd cut t ɖ ćes. “R y onist, prîm̦inistr?” ś asct. “Yes,” rplaid ɖ Convict. Ɖ inṭvy hd run fr les ɖn 20 secndz, n Jonsn hd olrdi tld hiz frst lai.

Rìd gev him a secnd ćans t rīʈnc hiz ansr. Nɖr ś nr Boris sīmd t ʈnc it at ol unyźl ɖt ɖ frst ʈñ ś wd wont t asc a prîm̦inistr aftr fîv yirz wz ẃɖr h wz a layr. Bʈ ń ɖ prizumśn wz ɖt h wz. Ɖt’s hǎ lo w’v sunc. A cuntri rdyst t ɖ levl v a śalo narssist. Ɖ Convict blustrd, trayñ t hej hiz bets. It wz’nt ɖt h wz layñ, mor ɖt h wz a contṛvrṣ́list. In hiz drīmz. H’z jst a tîrd joc ɖt’s no longr funi. A wośt p end v ɖ pír act.

Īvn so, Jonsn cd’nt hlp digñ. A man olwz despṛt t g lowr stl. “I d mî bst t repriznt feʈḟli n akṛtli ẃt I b’liv,” h sd. Ɖs wz telñ. Bʈ fr ɖ admiśn ɖt ɖ truʈ dz nt cm īẓli t him, ɖt at tîmz ɖr z an unbriɉbl gap btwn fanṭsi n riaḷti in hiz conśsnis, n ɖ implisit acnolijmnt ɖt ɖ onli cōz in ẃć h trūli b’livz z hiz ǒn svîvl. N ɖt fr him ɖr z a worpt nbiḷti in biyñ dsonist in psyt v ɖt end. Īvn nǎ h c’nt brñ himslf t admit ɖt h dlibṛtli msléd parḷmnt ovr Partiget. Dspt hvñ atndd mni v ɖ partiz himslf. Ɖt’s nt jst layñ. It’s a pʈoḷji.

Aftr a brīf dip intu Ycren – Jonsn wz aḍmnt ɖ Ruśnz wr grūmñ ćildṛn az slīpr ejnts, ẃć wz ẃ ɖ YC wz insistñ on vīzaz fr ol refyjīz – Rìd muvd on t ɖ cost v livñ. Ɖ Convict wz aḍmnt ɖ guvnmnt wz dwñ evrʈñ it cd, apart fṛm ɖ eriaz in ẃć it cd b dwñ mor. H dd’nt īvn apir t notis h hd jst contṛdictd himslf. So mć fr hiz feṃs Oxḟd Yńn dbetñscilz. Rɖr, h wz mostli intnt on tōcñ ovr Rìd n trayñ t wînd dǎn ɖ cloc on ɖ inṭvy. Īvn h cd si ɖ inṭvy wz trnñ intu a carcraś, n hiz legz wîdnd frɖr apart ɖ mor h traid t mansplen hiz we ǎt v it.

Rìd wz nt so īẓli dflectd n wundrd hǎ Elsi wz s’pozd t gt bî. Elsi wz a 77-yir-old pnśnr hu cd nǎ aford t īt onli wn mīl a de n hd tecn t yzñ hr buspas t rîd ɖ busz ol de jrñ of-pīc aurz t cīp worm. A hint v recgniśn fṛm Ɖ Convict. “I bròt in ɖ Frīdmpas az Lundn mẹr,” h ćipt in. H hd’nt v cors, bt ɖ lai wz ɖ līst v it.

Ɖ riyl gv’we wz ẃt ɖs sd abt Jonsn. Ɖr wz no cmpaśn fr Elsi n ppl lîc hr hu wr struġlñ, nt jst t gt bî bt t ste alîv. No sns v dyti t or rsponsbiḷti fr ɖ cuntri h pṛfest t srv. Jst an īgrnis t tec ɖ credit fr mcñ it poṣbl fr pnśnrz t spend ɖer dez cīpñ worm at ɖ buscumṗni’s xpns. Az f ɖs wz smhǎ a briłnt guvnmnt iniṣ́tiv fr ẃć ɖ lîcs v Elsi òt t b gretfl. Nxt p ɖ Convict wl b clemñ ɖ nîțyb wz dzînd az acoṃdeśn fr ɖoz hu c’nt aford hītñ. Ɖ concrīt z gd fr ǎr bacs. Luci, luci s.

Bî nǎ Jonsn wz viẓbli struġlñ. Eni ʈts v a trîumfnt, soft priilex́ns inṭvy hd loñ sins craśt n brnd az h ramt p hiz dvrśnri tactics. Bt Rìd steid foc̣st. Hǎ mć hd ɖ cerrz’ alawns gn p bî? Boris hd’nt a clu. N dd’nt riyli cer. H jst wontd hiz ordīl t end. Bt hiz īgrnis t gt awe onli trnd ɖ carcraś intu a multipl pîl-up.

Eṇjicumṗniz cd’nt poṣbli b xpctd t pe a windfōl tax az BP wz struġlñ t gt bî on £6bn profits fṛm ɖ last qortr. Ppl lîc Elsi śd’nt b so grīdi. It wz tîm fr hr t stop wunḍrñ ẃt ɖ guvnmnt cd d fr hr n t start biyñ a bit mor altruistic. Bî ītñ wns evri uɖr de, fr xampl. N f ś cd lrn t ʈnc v taxrîzz az taxcuts ɖen ś’d hv mor muni t spend n wd’nt nīd t west ẃt wz left v hr lîf gwñ bcwdz n fwdz on ɖ Sǎʈ Srklr. Most v ol, Elsi śd unḍstand ɖt 10% infleśn wz hr fōlt so ś śd b ɖ wn hu sufrd.

Fr ɖ last fy minits – ẃn ś cd gt a wrd in éjwez – Rìd rvrtd t ɖ Convict’s oṇsti. Hǎ cm w hd a prîm̦inistr hu wz ɖ sntr v a wn-man crîmwev? N ẃ dd evrwn els hu wz gilti v brecñ ɖ lw hv t rzîn ẃn h steid pt? Jonsn mumbld smʈñ abt biyñ prǎd v ẃt h hd aćivd – imajin ɖ cogṇtiv diṣnns – bfr Rìd cōld tîm. “Lren’z wêtñ,” ś sd.

“Lren hu?” asct Jonsn. Fr wns, ɖs wz’nt an act. H jenyinli hd no îdīa hu Lren Celi wz. It wz olmst az f h sspctd ɖt ITV mt hv rusld p yt anɖr luvr wɖ a ptrṇtisūt. Ɖ Convict’s dez az ɖ slf-stîld man v ɖ ppl r loñ gn. N it wl b wel mor ɖn fîv yirz bfr h agriz t anɖr GMB inṭvy. Ẃr wz a frij ẃn y nīdd wn?

Instroduction to Ñspel

In Ñspel │ The Observer view on the cost of living crisis

Wages in Britain have been mostly stagnant since the financial crisis and productivity sits 15% below the United States, Germany and France. Photograph: Gary Calton/The Observer
Wejz in Britn hv bn mostli stagnnt sins ɖ fînanśl crîsis n prodctivti sits 15% b’lo ɖ Ynîtd Stets, Jrṃni n Frans. Foṭgraf: Gari Caltn/Ɖ Obzrvr

Ɖ Obzrvr vy on ɖ cost v livñ crîsis

(Transcription of an editorial published in the Observer on 1 May 2022)

Cabiṇtministrz’ glib śortcuts r dîr rspons t ic̣nomic crîsis

Súnde, 1 Me 2022

Livñstanddz r set t fōl at ɖer fastist ret sins recordz bgan in ɖ mid-1950z. Last munʈ, ɖ Ofis fr Bujit Rsponsbiḷti pridictd ɖt riyl hǎshold incmz wl fōl bî 2.2% ɖs yir, az eṇji n fūdprîsz incris bt wejz fel t cīp pes wɖ rîzñ bilz.

Ɖ impact wl nt b flt īqli. Fr sm, it wl bérli rejistr. Fr uɖr faṃliz, it wl mīn dificlt dsiźnz abt ẃt t cut bac on. Fr uɖrz stl, it wl b pṛfǎnd, strećñ pricerịs bujits in ẃć ɖr z olrdi no giv, forsñ imposbl ćôsz btwn isnślz sć az ptñ fūd on ɖ tebl n cīpñ ɖ hītñ on, n śarṗnñ ɖ fir v ɖ unixpctd ǎtle ɖt cn trigr a détspîṛl fṛm ẃć ɖr z no iscep. Wn esṭmet sjsts lowr-incm hǎsholdz wl fes a drop in incm v £1,300 ɖs yir.

Last wīc, ɖ lêtist ʈncñ fṛm ministrz on hǎ t adres ɖs crîsis in livñstanddz tricld intu ɖ hedlînz aftr a cabiṇt “brenstormñ” mītñ. Grant Śaps, ɖ trnsportministr, pṛpozd muvñ car MOTz fṛm wns a yir t wns evri 24 munʈs, sevñ a wn-car hǎshold a pōltri £23 a yir, at ɖ risc v jeṗdîzñ rodsefti. Ɖ edyceśnsecṛtri, Nadhim Zahawi, sjstd incrisñ ɖ maximm numbr v ćildṛn an rli-yirz wrcr cn b rsponsbl fr in ordr t moḍstli rdys ɖ cost v ćîldcer. Uɖrz arnd ɖ tebl rportidli sjstd yṇlatṛli scrapñ tarifs on fūd imports, ẃć wd wìcn Britn’z hand in tred ngośieśnz, n scrapñ guvnmntcmitmnts t rdys carbn imiśnz, a muv ɖt wd criet sgnificnt loñ-trm ic̣nomic n invîrnmntl costs fr ɖ YC.

Ɖ śalo sjsćnz rvil ɖ guvnmnt’s desṗreśn t gv votrz ɖ impreśn it z tecñ ax́n t adres ɖz harś ic̣nomic srcmstansz, bt wɖt spendñ eni muni. Ɖe r nt sirịs poḷsiz, bt fodr fr pres rlisz bfr ɖ locl ilex́nz.

Britn z xpirịnsñ a pṛloñd ic̣nomic mleiz. Wejz hv bn mostli stagnnt sins ɖ fînanśl crîsis, prodctivti hz bérli groun sins ɖen n sits 15% b’lo ɖ Ynîtd Stets, Jrṃni n Frans, n xtrnl śocs – ɖ slf-inflictd pen v līvñ ɖ YY’z sngl marcit n custmz yńn, n ɖ wor in Ycren – hv snt prîsz roc̣tñ.

Ɖr r no śortcuts t incrisñ livñstanddz. Eni aproć hz t b ʈri-proñd. Frst, ic̣nomic poḷsi nīdz t targit rîzñ prodctivti n t enśur ɖ spôlz r śerd īvnli wɖ implôīz ʈru incrist wejz, ptiklrli fr ɖoz in lo-peid wrc. Wn v ɖ rīznz in-wrc poṿti rets hv rizn z ɖt ɖr r tù mni jobz ɖt simpli d nt pe inuf t inebl ppl, ptiklrli ɖoz wɖ ćildṛn, t enśur a minimm standd v livñ. Ɖt cn b aćivd onli bî narowñ ɖ groʈgap btwn Lundn n ɖ sǎʈ-īst n ɖ rest v ɖ cuntri. It wd tec, at ɖ vri minimm, a radicl rībaḷnsñ v guvnmnt invstmnt in trnsport, infṛstrucćr n scilz awe fṛm ɖ rićist rījnz v ɖ cuntri, ẃć olrdi rsiv mor invstmnt p’ capita, twdz ɖ purist. Brexit hz onli md ɖs tasc hardr; it z fōrcast t sgnificntli rdys xports n t incris rījnl iniqoḷtiz ovr ɖ loñ trm.

Secnd, ɖ riyl-trmz cuts t beṇfits n taxcredits v ɖ past deced fr lo-incm faṃliz wɖ ćildṛn mst b rvrst. In an icoṇmi wɖ sgnificnt amǎnts v lo-peid wrc, ɖr wl olwz b a nīd fr guvnmnt t rīdistribyt incm twdz lo-incm peṛnts. Yt s’xesiv Cnsrṿtiv ćanslrz hv rdyst ɖ valy v beṇfits n taxcredits ovr tîm, wɖ sm faṃliz luzñ ɖ iqivḷnt v ʈǎzndz v pǎndz a yir fṛm ɖer hǎshold bujits, ẃl dliṿrñ xpnsiv incmtax cuts ɖt hv dispṛporśṇtli beṇfitd mor aflụnt hǎsholdz. Ɖs z anɖr ci rīzn ẃ in-wrc poṿti rets hv incrist n ẃ, in a cuntri az rić az ǎrz, ɖr r ppl, includñ ɖoz in wrc, rlayñ on fūdbancs t fīd ɖer ćildṛn. Ɖ s’port ɖt ɖ ćanslr, Riśi Sŭnac, hz anǎnst t hlp faṃliz wɖ eṇjibilz z tù ʈinli spred, includñ acrs hǎsholdz fr hūm it z nt criticl, līvñ ɖ purist faṃliz hoṛbli xpozd.

Last, ɖ guvnmnt nīdz t implimnt strucćṛl rformz t tacl ɖ hî cost v livñ. Ɖ most importnt v ɖz z hǎzñ, ɖ costs v ẃć irod tù mć v ppl’z pêćécs in wn fél swūp. Ɖ YC hz nvr bilt inuf hǎzñ wɖt sgnificnt public sectr invstmnt intu sośl hǎzñ; yt sośl hǎsbildñ levlz hv dropt dṛmaticli sins ɖ 1980z, līvñ ɖ sośl-hǎzñ stoc t dwindl az a rzult v deṃliśnz n ɖ rît t bai. Ɖs hz pśt mor n mor ppl hu hv litl hop v evr bayñ ɖer ǒn hom intu an oṿprîst prîṿt rentd sectr. Britn rjntli nīdz a program v public invstmnt in hǎsbildñ t criet mor aforḍbl homz fr rent.

Ɖz r loñ-trm ic̣nomic rformz ɖt rqîr sstend invstmnt. Īvn f pt in ples imīɉtli, ɖe wl tec tîm t fŭli dlivr fr ɖ icoṇmi. Yt ɖs z a guvnmnt ɖt swñz fṛm crîsis t crîsis, wɖ litl wilñnis or cpaṣti t plan fr ɖ nxt deced n a drʈ v îdīaz t adres Britn’z vri riyl n strucćṛl ic̣nomic probḷmz. Ɖs lacdezicl aproć wl probbli cnsîn s t yirz mor v slugiś groʈ ɖt drîvz incrisñ numbrz v faṃliz wɖ ćildṛn intu poṿti.

Instroduction to Ñspel